EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В КОНКУРЕНТНИХ УМОВАХ
О. О. Бассова, М. О. Алешкевич

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.89

УДК: 658.15

О. О. Бассова, М. О. Алешкевич

АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В КОНКУРЕНТНИХ УМОВАХ

Анотація

В статті запропоновано антикризові заходи попередження банкрутства на машинобудівних підприємствах та розглянуто шляхи їх впровадження в конкурентних умовах. Визначено принципи, які забезпечують ефективність антикризового управління машинобудівними підприємствами. Сформульовано систему антикризового управління машинобудівним підприємством. Встановлено оперативні та стратегічні заходи щодо виходу машинобудівних підприємств з кризи, які реалізуються в межах системи антикризового управління підприємствами. Дослідження показали, що процес антикризового управління є циклічним: діагностика – маркетинг – планування – ухвалення управлінського рішення – організація його виконання – мотивація – облік результатів – контроль – діагностика і так далі до повного виходу підприємства з кризи. З’ясовано, що кризові ситуації виникають на всіх стадіях життєвого циклу підприємства, тому доцільно застосовувати антикризову програму на кожнім його етапі та не допускати спаду виробництва. З огляду на це запропоновано зміст програм антикризового управління з огляду на етапи життєвого циклу підприємства (на стадії створення, на стадії підйому, на стадії спаду). Визначено, що саме система інноваційного управління підприємством дозволяє йому функціонувати, уникаючи кризових ситуацій і займати лідируючі позиції у своїй галузі.
Складні умови, в яких опинився машинобудівний комплекс України, перш за все, стали наслідками поєднання світової фінансової кризи та внутрішніх проблем у зв'язку з воєнними діями на сході країни. На основі проведеної діагностики ймовірність настання банкрутства ПАТ «Одеський машинобудівний завод» на основі зарубіжних та вітчизняних теорій встановлено, що за допомогою теорій західних економістів не можна достовірно та однозначно визначити становище підприємства. Розроблений план технічного переозброєння заводу, в якому передбачені наступні заходи: удосконалення серій виготовленої продукції; повне використання виробничих спроможностей заводу; вдосконалення організації виробництва. Розроблена інноваційна стратегія виходу ПАТ «Одеський машинобудівний завод» з кризи довела, що для українських машинобудівних підприємств характерне значне погіршення результатів їх господарювання, зумовлено впливом як внутрішніх, так і зовнішніх ризи¬ків на їх діяльність. Впровадження в практику машинобудівних підприємств рекомендованої технології ризик-менеджменту дасть змогу забезпечити можливість управління ризиками та підвищить конкурентоспроможність підприємства в умовах невизначеності.

Ключові слова: управління; антикризове управління; криза; банкрутство; діагностика; фінансовий стан; рентабельність; ймовірність; машинобудування; промисловість; машинобудівні підприємства.

Література

1. Андрушак Є.М. Діагностика банкрутства українських підприємств. Фінанси України. 2016. № 9. С. 118–125.
2. Полозенко Д., Варгіч С. Банкрутство і шляхи його подолання. Вісник НБУ. №10 2014. с.59–63.
3. Рибалка О. В. Розробка механізмів запобігання загрозам банкрутства. Економіка: проблеми теорії та практики”: зб. наук. праць. Дніпропетровськ. Вип. 209, Т.2, 2017. С. 399–404.
4. Чернявський А.Д. Антикризисное управление: учеб. пособ. К.: МАУП, 2000. 405 с.

O. Bassova, M. Aleshkevich

ANTI-CRISIS MEASURES TO PREVENT BANKRUPTCY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES AND THEIR WAYS OF IMPLEMENTATION IN COMPETITIVE CONDITIONS

Summary

The article proposes anti-crisis measures to prevent bankruptcy at machine-building enterprises and discusses ways of their implementation in competitive conditions. The principles that ensure the effectiveness of crisis management of machine-building enterprises are defined. The system of crisis management of machine-building enterprise is formulated. Operational and strategic measures have been established for the exit of machine-building enterprises from the crisis, which are implemented within the framework of the enterprise crisis management system. Studies have shown that the process of crisis management is cyclical: diagnostics - marketing - planning - making a management decision - organizing its implementation - motivation - keeping track of results - control - diagnostics, and so on until the enterprise's complete exit from the crisis. It is found that crisis situations occur at all stages of the life cycle of the enterprise, so it is advisable to apply the anti-crisis program at every stage of it and to prevent production decline. In view of this, the content of anti-crisis management programs is proposed in view of the stages of the life cycle of the enterprise (at the stage of creation, at the stage of recovery, at the stage of recession). It is determined that the system of innovative management of the enterprise allows it to function, avoiding crises and occupy leading positions in its industry.
The difficult conditions in which the machine-building complex of Ukraine turned out were primarily the result of the combination of the global financial crisis and internal problems in connection with hostilities in the east of the country. On the basis of the conducted diagnostics, the probability of bankruptcy of the PJSC “Odessa Machine-Building Plant” on the basis of foreign and domestic theories has established that the theories of the enterprise cannot be accurately and unambiguously determined by the theories of Western economists. The plan of technical re-equipment of the plant has been developed, which envisages the following measures: improvement of the series of manufactured products; full utilization of the production capacities of the plant; improvement of production organization. The developed innovative strategy of PJSC “Odessa Machine-Building Plant” exit from the crisis proved that the Ukrainian machine-building enterprises are characterized by significant deterioration of their economic results, due to the influence of both internal and external risks on their activities. The implementation of the recommended risk management technology in machine-building enterprises will allow to ensure the possibility of risk management and will increase the competitiveness of the enterprise in the conditions of uncertainty.

Keywords: management; crisis management; crisis; bankruptcy; diagnostics; financial status; profitability; probability; mechanical engineering; industry; machine-building enterprises.

References

1. Andrushak, Ye.M. (2016), “Bankruptcy diagnostics of Ukrainian enterprises”, Finansy Ukrainy, vol. 9, pp. 118–125.
2. Polozenko, D. and Varhich, S. (2014), “Bankruptcy and ways to overcome it”, Visnyk NBU, vol.10, pp.59–63.
3. Rybalka, O.V. (2017), “Development of mechanisms for preventing bankruptcy threats”, Ekonomika: problemy teorii ta praktyky: zb. nauk. prats', Dnipropetrovsk, vol. 209, pp. 399–404.
4. Cherniavs'kyj, A.D. (2000), Antykryzysnoe upravlenye Crisis management, MAUP, Kyiv, Ukraine.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 3302

Відомості про авторів

О. О. Бассова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та менеджменту,Міжнародний класичного університет імені Пилипа Орлика, Миколаїв

O. Bassova

PhD in Economics, associate professor, associate professor of department of finance and management, Philip Orlyk International Classical University, Mykolaev

ORCID:

0000-0003-2458-8729


М. О. Алешкевич

здобувач вищої освіти освітнього рівня магістр спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика, Миколаїв

M. Aleshkevich

master of finance, banking and insurance, Philip Orlyk International Classical University, Mykolaev

ORCID:

0000-0002-5132-3104

Як цитувати статтю

Бассова О. О., Алешкевич М. О. Антикризові заходи попередження банкрутства машинобудівних підприємств та шляхи їх впровадження в конкурентних умовах. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7827 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.89

Bassova, O. and Aleshkevich, M. (2020), “Anti-crisis measures to prevent bankruptcy of machine-building enterprises and their ways of implementation in competitive conditions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7827 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.89

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.