EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УКРАЇНСЬКІ МІГРАНТИ В ЧЕХІЇ ТА СЛОВАЧЧИНІ: АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО, ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО, СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИЙМАЮЧИХ КРАЇН
М. В. Бачинська

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.90

УДК: 314.1(437.3)(437.6)

М. В. Бачинська

УКРАЇНСЬКІ МІГРАНТИ В ЧЕХІЇ ТА СЛОВАЧЧИНІ: АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО, ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО, СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИЙМАЮЧИХ КРАЇН

Анотація

В статті проаналізовано міграційні процеси з України до Чеської та Словацької республік. Зосереджено увагу саме на особливості української міграції з визначенням особливостей та характеру, а також ставлення та роль української міграції до даних країн. А саме: розглянуто основні показники, що відображають динаміку виданих дозволів на тимчасове перебування та постійне проживання. Проаналізовано соціально-економічне становище Чеської та Словацької Республік, яке слугує фактором «притягування» українських мігрантів. Визначено порядок працевлаштування та особливості перебування українських мігрантів у приймаючих країнах. Більш детальніший аналіз статистичних даних цих країн дозволить зрозуміти та визначити основні проблеми пов’язані з трудовою міграцією та її тенденції, а також виокремити потреби саме української міграції серед усіх іноземних мігрантів у приймаючих країнах.

Ключові слова: міграційні процеси; трудова міграція; переселення; робоча сила; працевлаштування

Література

1. Державна прикордонна служба. 160 тисяч українців повернулось із-за кордону, ще до 200 тисяч осіб може приїхати перед Великоднем. URL https://dpsu.gov.ua/ua/160-tisyach-ukrainciv-povernulos-iz-za-kordonu-shche-do-200-tisyach-osib-mozhe-priihati-pered-Velikodnem
2. All tables based on Reports on the situation of migration and integration by the Ministry of Interior of the Czech Republic URL: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx
3. Міграційний профіль України / Державна міграційна служба України. URL: https://dmsu.gov.ua/diyalnist/monitoring-migraczijnix-proczesiv/migraczijnij-profil.html
4. Звіт про ситуацію міграції та інтеграції іноземців у Чехії / Міністерсвто внутрішніх справ Чеської республіки (Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území české republiky) / URL: https://www.mvcr.cz/migrace/web-statistiky.aspx
5. Господарські новини / За нелегалів ми отримуємо, чверть мільйона іноземців незаконно працюють у Чехії, а компанії закликають спростити правила. (U nelegálů to máme za polovinu a hned. V Česku pracuje nelegálně až čtvrt milionu cizinců, firmy volají po zjednodušení pravidel) / URL: https://archiv.ihned.cz/c1-66492970-u-nelegalu-to-mame-za-polovinu-a-hned-v-cesku-pracuje-nelegalne-az-ctvrt-milionu-cizincu-firmy-volaji-po-zjednoduseni-pravidel
6. Міфи і факти про українську трудову міграцію до країн Вишеграду / Проект ГО «Європа без бар’єрів» / URL: https://europewb.org.ua/mify-i-fakty-pro-ukrayinsku-trudovu-migratsiyu-do-krayin-vyshegradu/
7. Торгово-промислова палата Чеської Республіки.(Hospodářská komora České republiky) / Режим України / URL: https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/prace-cizinci/rezim-ukrajina/
8. Звіти щодо ситуації у сфері міграції та інтеграції / Міністерсвто внутрішніх справ Чеської республіки (Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území české republiky) / URL: https://www.mvcr.cz/migrace/docDetail.aspx?docid=21620122&doctype=ART
9. Закон «Про служби зайнятості та про внесення змін до деяких законів Словацької Республіки» (Zákon o službách zamestnanosti ao zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenskej republiky) / URL: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/20190101
10. Зайнятість іноземців на території Словацької Республіки у 2018 році. (Zamestnávanie cudzincov na územi Slovenskej republiky za rok 2018) URL: https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/zamestnavanie-cudzincov-statistiky/zamestnavanie-cudzincov-na-uzemi-slovenskejrepubliky-za-rok-2018.html?page_id=772215

M. Bachynska

UKRAINIAN MIGRANTS IN THE CZECH AND SLOVAKIA REPUBLICS: ANALYSIS OF THE ECONOMIC, POLITICAL, LEGAL, SOCIAL ENVIRONMENT OF THE HOSTING COUNTRIES

Summary

Much attention is paid to migration issues in the modern world. In the current situation. When the whole world is suffering from a devastating coronavirus pandemic (COVID-19), and as a result of its occurrence, it is of particular concern that the large migration flow and the return of migrants to Ukraine are of concern. Without accurate data on the number of returned Ukrainian citizens, we can still assume that the number of returned migrants is large enough. This phenomenon causes an imbalance in the functioning of the employment system and the national labor market, as well as an increase in the unemployment rate. Growing migration processes of population in Ukraine is reaching a large scale, especially with regard to working-age persons. The phenomenon will cause the misbalance in functioning of employment system and national labour market. However, a large number of persons remained abroad and a more in-depth analysis of the statistical services, in particular the Czech and Slovak Republics, will allow analyzing the economic, political, legal, social environment of these countries and the number of Ukrainian migrants in them. The article analyzes migration processes from Ukraine to the Czech and Slovak Republics. Namely: the basic indicators reflecting the dynamics of issued permits for temporary residence and permanent residence are considered. The socio-economic situation of the Czech and Slovak Republics, which serves as a factor of attraction of Ukrainian migrants, is analyzed. The order of employment and the peculiarities of stay in the host countries are determined. A more detailed analysis of the statistics of these countries will help to understand and identify the main problems related to labor migration and its trends, as well as to determine the legal status of Ukrainian migration in host countries. The migration attitudes of the Czech and Slovak republics are analyzed. In particular: the attitude towards migration from Ukraine and labor migrant workers is determined; features and status of Ukrainian migrants among all foreigners in these countries; the political and legal environment of the host countries has been analyzed and the procedure, rights and conditions of stay of Ukrainian migrants in these countries have been determined.

Keywords: migration processes; labor migration; resettlement; labor; employment.

References

1. State Border Guard Service of Ukraine (2020), “160 Thousand Ukrainians have returned from abroad, up to 200 Thousand people may arrive before Easter.”, available at: https://dpsu.gov.ua/ua/160-tisyach-ukrainciv-povernulos-iz-za-kordonu-shche-do-200-tisyach-osib-mozhe-priihati-pered-Velikodnem/ (Accessed 1 April 2020).
2. Ministry of Interior of the Czech Republic (2020), “All tables based on Reports on the situation of migration and integration by the Ministry of Interior of the Czech Republic”, available at: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/vyrocni-zpravy-o-situaci-v-oblasti-migrace-a-integrace.aspx (Accessed 1 April 2020).
3. State Migration Service of Ukraine (2018), “Migration profile of Ukraine”, available at: https://dmsu.gov.ua/diyalnist/monitoring-migraczijnix-proczesiv/migraczijnij-profil.html (Accessed 1 April 2020).
4. Ministry of Interior of the Czech Republic (2020), “Report on the situation of migration and integration of foreigners in the Czech Republic”, available at: https://www.mvcr.cz/migrace/web-statistiky.aspx (Accessed 1 April 2020).
5. Niedermeierova, J. (2019), “For illegals, we have it halfway now. Up to a quarter of a million foreigners work illegally in the Czech Republic, and companies are calling for simplification of the rules ”, available at: https://archiv.ihned.cz/c1-66492970-u-nelegalu-to-mame-za-polovinu-a-hned-v-cesku-pracuje-nelegalne-az-ctvrt-milionu-cizincu-firmy-volaji-po-zjednoduseni-pravidel (Accessed 1 April 2020).
6. Europe Without Barriers (2019), “Myths and facts about Ukrainian labor migration to Visegrad countries” available at: https://europewb.org.ua/mify-i-fakty-pro-ukrayinsku-trudovu-migratsiyu-do-krayin-vyshegradu/ (Accessed 20 Mart 2020).
7. Czech Chamber of Commerce (2019), “The regime of Ukraine”, available at: https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/prace-cizinci/rezim-ukrajina/ (Accessed 10 April 2020).
8. Ministry of Interior of the Czech Republic (2020), “Reports on the situation in the field of migration and integration”, available at: https://www.mvcr.cz/migrace/docDetail.aspx?docid=21620122&doctype=ART (Accessed 15 April 2020).
9. Legislative and Information Portal of the Ministry of Justice of the Slovak Republic (2020), “Employment Services and on Amendments to Certain Acts of the Slovak Republic”, available at: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/20190101 (Accessed 10 April 2020).
10. Tsentr pratsi, sotsial'nykh pytan' ta sim'i. (2018), “Employment of foreigners in the territory of the Slovak Republic, available at: https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/zamestnavanie-cudzincov-statistiky/zamestnavanie-cudzincov-na-uzemi-slovenskejrepubliky-za-rok-2018.html?page_id=772215(Accessed 10 April 2020).

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2532

Відомості про авторів

М. В. Бачинська

к. е. н., науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», м. Львів

M. Bachynska

PhD in Economics, Department problems of Social and Humanitarian Development of the Regions, State Institution ‘Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine

ORCID:

0000-0002-4589-308X

Як цитувати статтю

Бачинська М. В. Українські мігранти в чехії та словаччині: аналіз економічного, політико-правового, соціального середовища приймаючих країн. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7828 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.90

Bachynska, M. (2020), “Ukrainian migrants in the czech and slovakia republics: analysis of the economic, political, legal, social environment of the hosting countries”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7828 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.90

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.