EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ УДОСКОНАЛЕННЯ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ
М. І. Колосінська, C. В. Бойда, О. О. Семенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.93

УДК: 658.15:005.21

М. І. Колосінська, C. В. Бойда, О. О. Семенко

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ УДОСКОНАЛЕННЯ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ

Анотація

Метою написання статті було дослідження методичних аспектів аналізу фінансового стану підприємства та формування на їхній основі обґрунтованих висновків з метою удосконалення його фінансової стратегії. У статті висвітлена сутність фінансового стану підприємства, наведені основні показники оцінки фінансового стану на прикладі Чернівецького міського комунального виробничого тресту зеленого господарства та протизсувних робіт (Тресту) за 2016-2018 рр. Наукова новизна статті полягає в удосконаленні існуючої моделі аналізу фінансового стану на прикладі досліджуваного підприємства з метою використання даної моделі для аналізу фінансового стану інших підприємств. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що застосування удосконаленої методики в аналітичній практиці підприємств дозволить значно скоротити обсяги розрахунків та підвищити якість прийнятих управлінських рішень на підприємстві. Застосування запропонованої діяльнісно-результативної матриці із удосконалення елементів фінансової стратегії Тресту призведе до того, що показники фінансової діяльності підприємства у наступному звітному періоді суттєво покращяться та унеможливлять виникнення кризових явищ.

Ключові слова: фінансовий стан підприємства; фінансова стратегія підприємства; фінансова звітність; коефіцієнт; ліквідність; платоспроможність.

Література

1. Зятковський І.В., Зятковська Л.І., Романів М. В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. посібник. Чернівці: ЗУЕПУ, вид-во «Золоті литаври», 2007. 274 с.
2. Карпенко Г. В. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства. Економіка держави. 2010. №1. C. 61-62.
3. Костирко Л.А. Діагностика фінансової рівноваги господарюючого суб’єкта: оцінка підходів, методи, моделі, вибір рішення. Часопис економічних реформ. 2011. № 3. С. 43-57.
4. Петренко В.С., Квасова О.П. Оцінка та шляхи покращення фінансового стану підприємства. International scientific journal. 2015. № 8. С. 139-142.URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2015_8_34
5. Рудика В.І., Маковецька Н.А. Теоретичні аспекти стратегії розвитку фінансів підприємства. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 10. С. 343-346.
6. Терещенко О. О. Дискримінантна модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства. Економіка України. 2003. № 8. С. 38 – 44.
7. Тігова Т.М., Селіверстова Л.С., Процюк Т.Б. Аналіз фінансової звітності : навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури. 2012. 268с.

M. Kolosinska, S. Boyda, O. Semenko

ESTIMATION OF THE FINANCIAL STATUS OF THE ENTERPRISE TO IMPROVE ITS FINANCIAL STRATEGY

Summary

Systematic and qualified financial analysis serves as an effective method to prevent the crisis in any business entity, and so in case of its occurrence, timely elimination of negative consequences. Financial analysis helps not only find out what the economic problems of the debtor are, but also develop and implement measures in advance to prevent financial losses. The purpose of this article was to investigate the methodological aspects of analyzing the financial condition of an enterprise and to formulate sound conclusions based on them in order to improve its financial strategy. To ensure the achievement of this goal, the following methods were used in the article: grouping and comparing performance in the implementation of horizontal and vertical analysis, calculation of deviations from year to year; methods of analysis coefficients; method is a generalization of the results. The article describes the essence of the financial state of the enterprise, presents the main indicators of the assessment of the financial condition on the example of Chernivtsi municipal communal production trest of green economy and landslide works for 2016-2018. Suggestions for improvement of the financial strategy of the studied enterprise are given on the basis of the conducted analysis of the financial state of the enterprise and the expected economic effect from them in the form of activity-efficient matrix for improvement of the financial strategy. Scientific novelty of the article is to improve the existing model of financial analysis company Chernivtsi municipal communal production trest of green economy and landslide works, which can be used for other enterprises. The practical significance of the obtained results is that the application of the improved methodology in the analytical practice of enterprises will significantly reduce the volume of calculations and improve the quality of management decisions made at the enterprise. The implementation of the proposed matrix to improve the elements of the financial strategy of the investigated enterprise will lead to the fact that the financial performance of the enterprise in the next reporting period will significantly improve and prevent the emergence of crisis phenomena.

Keywords: financial state of enterprise; enterprise financial strategy; financial reporting; coefficient; liquidity; solvency.

References

1. Ziatkovs'kyj, I.V. Ziatkovs'ka, L.I. and Romaniv, M.V. (2007), Finansova diial'nist' sub'iektiv hospodariuvannia [Financial activities of business entities], Zoloti lytavry, Chernivtsi, Ukraine.
2. Karpenko, G.V. (2010), ‘‘Ways of improving the financial condition of the company’’, Ekonomika derzhavu, vol. 1, pp. 61-62.
3. Kostyrko, L.A. (2011), ‘‘Diagnosis of financial equilibrium of an entity: assessment of approaches, methods, models, choice of solution’’. Chasopys ekonomichnykh reform, vol. 3, pp. 43-57.
4. Petrenko, V.S., Kvasova, O.P. (2015), ‘‘Assessment and ways to improve the financial condition of the enterprise’’, International scientific journal, vol. 8, pp.139-142. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2015_8_34(Accessed 24 April 2020).
5. Rudyka, V.I., Makovetska, N.A. (2017), ‘‘Theoretical aspects of the strategy of enterprise finance development’’, Ekonomika i suspilstvo, vol. 10, pp. 343–346.
6. Тereschenko, O. O., (2003), ‘‘Discriminant model of integral estimation of the financial state of the enterprise’’, Ekonomika Ukrainy, vol. 8, pp. 38–44.
7. Tihova, T.M. Seliverstova, L.S. Protsiuk, T.B. (2012), Analiz finansovoi zvitnosti [Analysis of financial statements], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 3306

Відомості про авторів

М. І. Колосінська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

M. Kolosinska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0003-1544-1100


C. В. Бойда

к. е. н., асистент кафедри обліку і оподаткування,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

S. Boyda

PhD in Economics, Assistant of the Department of Accounting and Taxation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-5892-0104


О. О. Семенко

магістрант кафедри обліку і оподаткування,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

O. Semenko

Master of the Department of Accounting and Taxation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-7652-0673

Як цитувати статтю

Колосінська М. І., Бойда C. В., Семенко О. О. Оцінка фінансового стану підприємства з метою удосконалення його фінансової стратегії. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7830 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.93

Kolosinska, M., Boyda, S. and Semenko, O. (2020), “Estimation of the financial status of the enterprise to improve its financial strategy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7830 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.93

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.