EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНСТРУКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМНИХ ОБ’ЄКТІВ
О. А. Овєчкіна

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.95

УДК: 330.101.5

О. А. Овєчкіна

МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНСТРУКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМНИХ ОБ’ЄКТІВ

Анотація

У статті визначено, що з розробкою теорій інформаційного суспільства, моделей креативної економіки посилися вимоги до системно-синергетичної методології, яка має надати відповідний інструментарій для поглибленого вивчення процесів самоорганізації, функціонування і розвитку суспільства та його систем. Розглянуто питання створення й використання нових методологічних конструктів, які поєднують різні дослідницькі підходи. Доведено, що взаємодія модернізаційно-трансформаційного та системно-структурного підходів посилює їх гносеологічний потенціал, надає можливості поліпшити класифікацію змін у суспільстві, що забезпечують його розвиток. Вдосконалено визначення понять «модернізація», «реформування» і «трансформація» та з’ясовано різні аспекти їх узгодження. Доведено, що подальші дослідження в цьому напрямку є перспективними, вони дозволять сформувати теоретичну базу вдосконалення існуючої моделі управління процесами реформування всіх видів життєдіяльності суспільства та забезпечити його поступовий розвиток.

Ключові слова: методологічні конструкти; дослідницькі підходи; зміни; зрушення; самоорганізація; функціонування; розвиток; трансформація; модернізація; реформування.

Література

1. Мингалева Ж.А. Структурные преобразования в экономике: теория и методология: [монография] / Ж.А. Мингалева. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2005. – 348 с.
2. Клімова О.І. Структурні зміни в економіці: основні поняття та види/О.І. Клімова//Вісник СумДу Серія Економіка. - 2011. - №2. – С.35-42.
3. Прийма Л.Р., Кулиняк І.Я. Розвиток підприємства: сутність поняття/ Л.Р. Прийма, І.Я. Кулиняк// Науковий вісник Національний політехнічний університет України. – 2012. – Випуск 22.10. – С. 236-240.
4. Стеблякова Л. П. Трансформация экономических систем: теория и практика. Автореферат дис….д.э.н. Специальность. 08.00.01 – экономическая теория / Л. П. Стеблякова. Московский государственный университе им. М.В. Ломоносова. – М., 2010. – 54 с.
5. Чешков М.А. Идея развития: возможность обновления//Современные проблемы развития. Материалы теоретического семинара в ИМЭМО РАН. Отв.ред. д.и.н. В.Г. Хорос. – М.: ИМЭМО РАН, 2010. - С.11-20.
6. Барановский О.І. Зміст трансформаційних процесів в економічних системах/О.І. Барановский// Вісник Університету банківської справи 2017 № 1 (28). – С. 3-14.
7. Федорова Н.Є., Пилипенко Г.М. Теоретико-методологічний аналіз розвитку соціально-економічних систем у контексті прогресу/ Н. Є. Федорова Г. М. Пилипенко//Економічний вісник. – 2016. - №3. – с. 8-19.
8. Філіпенко, А. С. Економічний розвиток сучасної цивілізації: навч. пос. / А. С. Філіпенко. – 3-є вид., перероб. і доп. – К. : Знання України, 2006. – 316 с.
9. Пасінович І.І. Структурний розвиток економіки та сучасні виклики структурної трансформації в Україні /І.І Пасінович//Економіка та управління підприємствами. – 2016. - Випуск 1(117). – С. 82-87.
10. Ховрак І.В. Генезис теоретико-методологічних засад трансформації економічних систем [Електронний ресурс]/І.В Ховрак. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/338396985_Genezis_teoretiko-metodologicnih_zasad_transformacii_ekonomicnih_sistems.
11. Монастирський Г. Л. Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня / Г.Л. Монастирський // Вісник Національної академії державного управління. – 2010. – № 4. – С. 166-174.
12. Мельник1Л.Г. Научные основы самоорганизации экономических систем. /Л.Г. Мельник//Механізм регулювання економіки. – 2010. – Часть 1. - №3. – Т.1. – С.12-27.
13. Бевзенко Л.Д. Социальная самоорганизация. Синергетическая парадигма: возможности социальных интерпретаций/ Л.Д. Бевзенко. – К.: ИС НАНУ, 2002. – 437 с.
14. Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: [Текст] /О.В. Раєвнєва. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 496 с.
15. Вечеря С.В. Діалектика сутності поняття «розвиток соціально-економічних систем»/С.В. Вечеря//Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2013. – №1(56). – С. 61-67.
16. Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств: монографія /за ред. Ю.С. Шипуліної. – Суми: ТОВ «ДД Папірус», 2012. – 458 с.
17. Кифяк В. Теоретичні основи визначення категорії «розвиток підприємства» / В. Кифяк // Економічний аналіз. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8. - Ч 2. – С. 190–194.
18. Волощук Ю.О. Діалектична сутність поняття «ефективний розвиток»/Ю.О. Волощук// Проблеми системного підходу в економці. - 2018. - Випуск 3(65). – С.13-18.
19. Гвоздецька І.В. Науково-теоретичні основи дефініції економічний розвиток /І.В. Гвоздецька// Науковий вісник Полісся. - 2016. - № 2 (6). - С. 38–44.
20. Підоричева І.Ю. Модернізація економіки: теоретичний аспект/І.Ю. Підоричева // Вісник економічної науки України. — 2016. — № 1 (30). — С. 114–121.
21. Васіна А.Ю. Теоретичний концепт структурного реформування економіки/А.Ю. Васіна//Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «економіка»: науковий журнал. – Острог: Вид-во НУ «ОА», 2016. – № 1(29). – С. 8–12.
22. Лібанова Е.М. Модернізація економіки України в контексті соціальних викликів /Е.М. Лібанова//Демографія та соціальна економіка. — 2011. — № 1 (15). — С. 24-38.
23. Василенко В.А. Диагностика устойчивого развития предприятий: [Текст] / В.А. Василенко. – К.: ЦУЛ, 2005. – 142 с.

O. Ovechkina

METHODOLOGICAL CONSTRUCTS OF RESEARCH ON SELF-ORGANIZATION PROCESSES OF SYSTEM OBJECTS

Summary

The article states that with the development of information society theories and models of creative economy, the requirements for system-synergetic methodology, which should provide appropriate tools for in-depth study of the processes of self-organization, functioning and development of society and its systems, have increased. Issues of creation and use of new methodological constructs that combine different research approaches are considered. It is proved that the combination of modernization transformational and systematic structural approaches enhances their epistemological potential, provides an opportunity to improve the classification of changes in society that ensure its development. The cyclical process of organization of systems is characterized, in which the stage of system development has an important place, because it completes the functioning of the old system and starts the movement of a new one. Significance of processes of organization, structuring and reproduction in societal subsystems’ functioning is determined. Based on application of several research approaches, the definitions of “development”, “modernization”, “reformation” and “transformation” are refined and various aspects of their harmonization are clarified. The concepts characterizing changes in the society underwent a comparative analysis, which will ensure its further development is carried out. It is proved that the concept of "transformation" generalizes the resulting conversions (regressive, progressive, etc.) of the main societal subsystems. The concept of "modernization" describes the gradual process of accumulation and interaction of changes, the concept of "reformation" is associated with the purposeful management activities of certain entities. As a result, it is determined that the concept of "development" is a functional pattern of society, a long-term trend of its functioning and a civilizational perspective. It is noted that further research towards the development of methodological constructs is promising. They will form the theoretical basis for improving the existing model of managing the processes of reforming all kinds of life in society and ensure its gradual transformation and development.

Keywords: methodological constructs; research approaches; changes; shifts; cyclical process of systems movement; self-organization; functioning; development; transformation; modernization; reformation.

References

1. Mingaleva, Zh. A. (2005), Strukturnye preobrazovanija v jekonomike: teorija i metodologija [Structural transformation of economy: theory and methodology] Institut jekonomiki UrO RAN, Ekaterinburg, Russia.
2. Klimova, O.I. (2011), “Structural changes in economy: basic concepts and types”, Scientific Bulletin SumDU Economics Series, vol. 2, pp.35-42.
3. Pryima, L.R. and Kulyniak, I.Y. (2012), “Development of an enterprise: core of the comcept”, Scientific Bulletin the National Technical University of Ukraine, vol. 22.10, pp.236-240.
4. Stebljakova, L. P. (2010) “ Transformation of Economic Systems: Theory and Practice ”, Ph.D. Thesis, economic theory, Moscow State University M.V. Lomonosov, Moscow, Russia.
5. Cheshkov, M.A. (2010), “Development Idea: Upgradeability”, Sovremennye problemy razvitija. Materialy teoreticheskogo seminara [Modern problems of development. Materials theoretical seminar], Institute of World Economy and International Relations, Moscow, Russia , pp.11-20.
6. Baranovsky, O.I. (2017), “Content of transformation processes in economic systems”, Visnyk Universytetu bankivskoi spravy, vol.1(28), pp.3-14.
7. Fedorova, N.E. and Pilipenko, G.M. (2016), “Theoretical and methodological analysis of the development of socio-economic systems in the context of progress”, Ekonomichnyi visnyk, vol. 3, pp. 8-19.
8. Filipenko, A.S. (2006), Ekonomichnyi rozvytok suchasnoi tsyvilizatsii [Economic development of modern civilization], 3rd ed, Znannia, Kyiv, Ukraine.
9. Pasinovich, I.I. (2016), “Structural economic development and current challenges of structural transformation in Ukraine”, Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, vol. 1 (117), pp. 82-87.
10. Khovrak, I.V. (2015), “Genesis of theoretical and methodological foundations of transformation economic systems”, available at: https://www.researchgate.net/publication/338396985_Genezis_teoretiko-metodologicnih_zasad_transformacii_ekonomicnih_sistems (12.03.2020).
11. Monastirsky, G.L. (2010), “The modernization paradigm of economic development management of territorial communities of the basic level”, Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia, vol. 4, pp. 166-174.
12. Melnik, L.G. (2010), “Scientific bases of self-organization of economic systems. Part 1”, Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, vol. 3(1), pp.12-27.
13. Bevzenko, L. D. (2002), Social'naja samoorganizacija. Sinergeticheskaja paradigma: vozmozhnosti social'nyh interpretacij [Social self-organization. Synergetic paradigm: possibilities of social interpretations], Institute of Sociology, Kyiv, Ukraine.
14. Raevneva, O.V. (2006), Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva: metodolohiia, mekhanizmy, modeli [Enterprise development management: methodology, mechanisms, models], «INGEK», Kharkiv, Ukraine.
15. Vecheria, S.V. (2013), “Dialectics of the essence of the concept «development of socio-economic systems”, Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli, vol. 1(56), pp. 61-67.
16. Shypulina, Yu.S. (2012), Mekhanizm upravlinnia potentsialom innovatsiinoho rozvytku promyslovykh pidpryiemstv [Mechanism for managing the potential of innovative development of industrial enterprises], Papirus, Sumy, Ukraine.
17. Kifyak, V. (2011), “Theoretical bases of definition of the category “enterprise development”, Economic analysis, vol.8(2), pp13-18.
18. Voloshchuk, Yu.O. (2018), “Dialectical essence of the concept of «effective development»", Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 3(65). pp.13-18.
19. Gvozdetska, I.V. (2016), “Scientific and theoretical foundations of the definition of economic development”, Naukovyi visnyk Polissia, vol. 2 (6), pp. 38-44.
20. Pidoricheva, I.Yu. (2016), "Modernization of the economy: theoretical aspect", Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 1 (30), pp. 114–121.
21. Vasina, A.Yu. (2016), “Theoretical concept of structural economic reform”, Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «ekonomika», vol. 1(29), pp. 8-12.
22. Libanova, E.M. (2011), “Modernization of the Ukrainian Economy in the Context of Social Challenges”, Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, vol. (15), pp.24-38.
23. Vasilenko ,V.A. (2005), Diagnostika ustojchivogo razvitija predprijatij [Diagnostics of sustainable development of enterprises], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2223

Відомості про авторів

О. А. Овєчкіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва,Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

O. Ovechkina

PhD in Economics, Associate Professor of Economic and Enterpreneurship Department, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

ORCID:

0000-0001-8259-6626

Як цитувати статтю

Овєчкіна О. А. Методологічні конструкти дослідження процесів самоорганізації системних об’єктів. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7831 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.95

Ovechkina, O. (2020), “Methodological constructs of research on self-organization processes of system objects”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7831 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.95

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.