EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
О. О. Любар

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.99

УДК: 657.411:336.02

О. О. Любар

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Анотація

Основою ринкової економіки є відносини власності, які в системі бухгалтерського обліку виражені категорією «власний капітал». Під власним капіталом розуміють частину авансованого капіталу, що сформована за рахунок різних джерел, є власністю підприємства і кількісно визначається як різниця між його активами і зобов’язаннями (позичковим капіталом).
Будь-яке підприємство (фірма, компанія), що відокремлено від інших здійснює свою господарську діяльність, повинно володіти капіталом. Наявність капіталу є важливою умовою створення та розвитку бізнесу. Бізнес – це особлива економічна діяльність яка не кожному під силу, що вимагає не тільки економічних знань, рішучості, ділової хватки, готовності ризикувати, але й спроможності до творчості, неординарного мислення. Значний потенціал, який закладений у бізнесі, дозволяє розглядати його як фактор виробництва поряд з матеріальними, людськими та фінансовими ресурсами.
Структура та динаміка власного капіталу є найсуттєвішим показником, який визначає фінансовий стан господарюючого суб’єкта. В ринкових умовах, коли господарська діяльність підприємства (фірми, компанії) та його (їх) розвиток здійснюються на принципах самофінансування, а через нестачу власних фінансових ресурсів – за рахунок залучених коштів, важливо дати аналітичну оцінку фінансової незалежності суб’єкта господарювання від зовнішніх джерел фінансування.
В той же час основним джерелом, де акумулюється та систематизується необхідна зовнішнім та внутрішнім користувачам інформація, є бухгалтерський облік. Він відображає процес формування власності, обсяг прав власників фірми, розподіл результатів їх діяльності, тобто інформацію про формування та використання власного капіталу як фінансової основи діяльності господарюючих суб’єктів.
Великий спектр організаційно-правових форм підприємств (фірм, компаній), де спостерігаються відмінності у відносинах власності, регулюванні майнових питань, зумовлює особливості нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку власного капіталу, які у свою чергу здійснюють значний вплив на методику відображення в обліку формування відносин власності та власного капіталу.

Ключові слова: підприємство; нормативно-правове регулювання; власний капітал; бухгалтерський облік; інформація; господарські операції.

Література

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV, зі змінами.
2. Деякі питання дерегуляції господарської діяльності: постанова Кабінету міністрів України від 27.03.2019 р. № 367.
3. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.
4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.
5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статутного капіталу» від 22.12.2010 р. № 2850-VI.
6. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV.
7. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VIII.
8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
9. Лист Міністерства фінансів України від 21.12. 2005 р. № 31-34000-10-5/27793 «Про облікову політику».
10. Лист МФУ від 29.07.03 № 04230-04108 «Про суттєвість у бухгалтерському обліку і звітності».
11. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356.
12. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності: наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433.
13. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності. – Режим доступу: http://vobu.ua/ukr/documents/ accounting/item/mizhnarodni-standarti-bukhgalterskogo-obliku-ta-finansovoji-zvitnosti?app_id=24
14. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vobu.ua/ukr/documents/ accou-?ting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-obliku?app_id=24
15. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
16. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.
17. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: наказ Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88.
18. Положення про інвентаризацію активів і зобов’язань: наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879.
19. Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства: рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.06.2018 р. № 385.
20. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-ІV.

O. Liubar

LEGAL REGULATION OF ACCOUNTING FOR EQUITY

Summary

The basis of a market economy is property relations, which in the accounting system are expressed by the category of «equity». Equity means the portion of advance capital that is generated from various sources, is the property of the enterprise and is quantified as the difference between its assets and liabilities (loan capital).
Any enterprise (firm, company) that is separate from others carries out its economic activity must have capital. Equity is an important prerequisite for setting up and developing a business. Business ‒ is a special economic activity that is not for everyone under the power that requires not only economic knowledge, determination, business acumen, willingness to take risks, but also the ability to creativity, extraordinary thinking. The considerable potential inherent in a business makes it possible to consider it as a factor of production along with material, human and financial resources.
The structure and dynamics of equity is the most significant indicator that determines the financial status of an entity. In market conditions, when the economic activities of the enterprise (firm, company) and its (their) development are carried out on the principles of self-financing, and because of lack of own financial resources - at the expense of borrowed funds, it is important to give an analytical assessment of the financial independence of the entity from external sources of financing.
At the same time, accounting is the main source where the information needed by external and internal users is stored and systematized. It reflects the process of ownership formation, the extent of the rights of the owners of the firm, the distribution of the results of their activities, ie information about the formation and use of equity as a financial basis for the activities of business entities.
A large range of organizational and legal forms of enterprises (firms, companies), where differences in property relations, regulation of property issues, determine the peculiarities of regulatory regulation of accounting for equity, which in turn have a significant impact on the method of reflection in accounting for the formation of property relations and equity.

Keywords: enterprise; legal regulation; equity; accounting; information; business operations.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), “The Commercial Code of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 10 April 2020).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution “Some issues of deregulation of economic activity”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367-2019-%D0%BF (Accessed 10 April 2020).
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2008), The Law of Ukraine “On Joint Stock Companies”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/514-17 (Accessed 10 April 2020).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/996-14 (Accessed 10 April 2020).
5. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine “Amendments to certain legislative acts of Ukraine regarding the authorized capital”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2850-17 (Accessed 10 April 2020).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine “On State Registration of Legal Entities and Natural Persons - Entrepreneurs”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/755-15 (Accessed 10 April 2020).
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine “Limited and additional liability companies”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2275-19 (Accessed 10 April 2020).
8. Ministry of Finance of Ukraine (1999), Order “Instruction on the application of the Plan of Accounts for the accounting of assets, capital, liabilities and business transactions of enterprises and organizations”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (Accessed 10 April 2020).
9. Ministry of Finance of Ukraine (2005), Letter “Accounting policies”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2779201-05 (Accessed 10 April 2020).
10. Ministry of Finance of Ukraine (2003), Letter “On the materiality of accounting and reporting”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v4108201-03 (Accessed 10 April 2020).
11. Ministry of Finance of Ukraine (2000), Order “Methodical recommendations for the use of accounting registers”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0356201-00/stru (Accessed 10 April 2020).
12. Ministry of Finance of Ukraine (2013), Order “Methodological recommendations for completing the financial reporting forms”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0433201-13 (Accessed 10 April 2020).
13. Ministry of Finance of Ukraine (2019), “International Accounting and Financial Reporting Standards”, available at: http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/mizhnarodni-standarti-bukhgalterskogo-obliku-ta-finansovoji-zvitnosti?app_id=24 (Accessed 10 April 2020).
14. Ministry of Finance of Ukraine (2019), “National accounting regulations (standards)”, available at: http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-obliku?app_id=24 (Accessed 10 April 2020).
15. Ministry of Finance of Ukraine (1999), Order “Plan of accounts of accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1557-11 (Accessed 10 April 2020).
16. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Tax Code of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 10 April 2020).
17. Ministry of Finance of Ukraine (1995), Order “Regulation on the documentary support of accounting records”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95 (Accessed 10 April 2020).
18. Ministry of Finance of Ukraine (2014), Order “Assets and Liabilities Inventory Regulations”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14 (Accessed 10 April 2020).
19. National Commission on securities and stock market (2018), “On approval of the Procedure for increasing (decreasing) the authorized capital of a joint stock company”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0805-18 (Accessed 10 April 2020).
20. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), “The Civil Code of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (Accessed 10 April 2020).

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 3304

Відомості про авторів

О. О. Любар

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

O. Liubar

PhD in Economics, Associate Professor of the Chair of Accounting,Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

ORCID:

0000-0003-3030-6767

Як цитувати статтю

Любар О. О. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку власного капіталу. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7835 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.99

Liubar, O. (2020), “Legal regulation of accounting for equity”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7835 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.99

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.