EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ
М. І. Полюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.100

УДК: 631.11: 332.1

М. І. Полюк

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Анотація

В конкурентному бізнес середовищі будь-які комерційні організації шукають усі можливі способи досягнення зростання, ефективності діяльності та стійкості в ринкових умовах господарювання. У статті узагальнено дослідження в області мотивації праці персоналу у підприємництві. Особливу увагу акцентується на розвитку теорій мотивації ХХ ст. Виділяються і описуються характерні особливості еволюції теорій мотивації трудового ресурсу. Розглядаються основні підходи мотивації персоналу до ефективної праці задля забезпечення досягнення мети мотиваційної політики в організації. Працівники, як основа ресурсного потенціалу, завжди виступали основою і важливим інструментом у процесі стратегічного і тактичного розвитку. З цієї позиції і досліджується генезис розвитку теорій мотивації, що призводить до більшої кількості мотиваційних чинників, які можуть впливати на результати праці персоналу у підприємництві. Висвітлюються і описуються праці світових науковців усіх часів в області знань мотивації праці та підходів щодо вдосконалення цієї системи на практиці в сучасних конкурентних умовах бізнес середовища. Актуальність даної статті полягає в дослідженні теоретичних основ ефективної мотивації персоналу в організаціях підприємницької діяльності.

Ключові слова: мотивація персоналу; управління; теорії мотивації; підприємництво; підприємницька діяльність.

Література

1. Економічне вчення Адама Сміта. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1926060141148/politekonomiya/ekonomichne_vchennya_adama_smita
2. Гайдученко С.О. Мотивація персоналу. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/35354/1/103%202013.pdf
3. Резнікова О.С. Класичні теорії мотивації: еволюція підходів. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/45787/27Reznikova.pdf?sequence=1
4. Шапиро С. А. Мотивация / С. А. Шапиро. — М. : Гросс Медиа, 2008. — 224 с.
5. Холодов О. А. Мотивация труда в системе внутри- хозяйственных экономических отношений / Холодов О. А. // Управление персоналом. — 2009. — № 5. — С. 55.
6. Теорія оптимальних механізмів і Третій шлях: поєднання «пряника» ринкової економіки і «батога» командної економіки. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: https://www.ar25.org/article/teoriya-optymalnyh-mehanizmiv-i-tretiy-shlyah-poyednannya-pryanyka-rynkovoyi-ekonomiky
7. Теорії мотивації персоналу. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://library.if.ua/book/45/3148.html
8. Чірікова Н.М. Мотиваційні теорії персоналу і управління мотивацією праці / Н.М. Чірікова // Молодий вчений. – 2015. – № 11. – С. 109-113.
9. Теории мотивации. Теория X, Y,Z. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: https://pchelitskaya.wordpress.com/2011/07/10/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%B8%D1%8F-x-y-z/
10. Моргулець О.Б. Менеджмент у сфері послуг / О.Б.Моргулець. Підручник. Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://pidruchniki.com/19640805/menedzhment/menedzhment_u_sferi_poslug
11. McGregor, D. (1957). The human side of enterprise. Management Review, 22-28,88-92.
12. Maslow, A. (1946). A theory of human motivation. Psychological Review, 50, 370-396.
13. McClelland, D.C. (1988). Human Motivation. Cambridge University Press.
14. Herzberg, F. (1968). Onemore time: How do you motivate people? Harvard Business Review.
15. Vroom, V.H. (1964). Work and motivation. NewYork: Wiley.
16. Adams, J.S. (1963). Toward an understanding of inequity. Journalof Abnormal Psychology.

M. Poliuk

THEORETICAL APPROACHES TO MOTIVATION OF STAFF IN ENTREPRENEURSHIP

Summary

In a competitive business environment, any business organization is looking for all possible and impossible ways to achieve growth in efficiency, sustainability and ultimately recognition in a market economy. The main goal is to reveal the basic theories of the function of management of motivation of work, in the field of management of the labor collective, the results of which summarize the study in the field of motivation of work of staff in the enterprise.
The works of world scientists in the field of knowledge of work motivation and approaches to perfection of this system in practice in modern competitive economic conditions are covered and described. Particular attention is paid to the development of theories of motivation of the twentieth century. Thanks to the teachings of such scientists as: S. Adams, K. Alderfer, V. Vrum, F. Herzberg, E. Lawler, D. McClelland, D. McCregor, A. Mallow, L. Porter, F. Taylor.
The characteristic features of the evolution of theories of labor motivation are distinguished and described. The basic approaches of motivation of personnel to effective work are considered to ensure achievement of the goal of motivational policy in the organization, since employees, as the basis of resource potential, have always acted as an important tool in the process of strategic and tactical development.
The genesis of the development of theories of motivation is investigated, which leads to more motivational factors that can influence the results of work of staff in the enterprise. The process of increasing labor productivity and creating a positive image of the enterprise through the efficient use of human resources is analyzed, which will allow achieving the set development goals in the cheapest way. Such studies of the theoretical foundations of the organization of effective staff motivation are quite in demand for detailed study. The relevance of this article is to investigate the theoretical foundations of effective staff motivation in business organizations.

Keywords: staff motivation; management; motivation theories; entrepreneurship; entrepreneurial activity.

References

1. Koziuk, V. and Rodionova, L. (2011), “The Economic Doctrine of Adam Smith”, available at: http://pidruchniki.com/1926060141148/politekonomiya/ekonomichne_vchennya_adama_smita (Accessed 10 April 2020).
2. Hajduchenko, S.O. (2013), “Staff motivation”, available at: http://eprints.kname.edu.ua/35354/1/103%202013.pdf (Accessed 10 April 2020).
3. Reznikova, O.S. (2011), “Classical theories of motivation: the evolution of approaches”, available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/45787/27Reznikova.pdf?sequence=1 (Accessed 10 April 2020).
4. Shapyro, S.A. (2008), Motyvatsyia [Motivation], Hross Medya, Moscow, Russia.
5. Kholodovm, O.A. (2009), “Motivation of labor in the system of internal economic relations”, Upravlenye personalom, vol. 5, pp. 55.
6. Narodnyj Ohliadach (2007), “The theory of optimal mechanisms and the Third way: a combination of "gingerbread" market economy and "whip" command economy”, available at: https://www.ar25.org/article/teoriya-optymalnyh-mehanizmiv-i-tretiy-shlyah-poyednannya-pryanyka-rynkovoyi-ekonomiky (Accessed 10 April 2020).
7. library.if.ua (2020), “Theories of staff motivation”, available at: http://library.if.ua/book/45/3148.html (Accessed 10 April 2020).
8. Chirikova, N.M. (2015), “Motivational theories of personnel and management of work motivation”, Molodyj vchenyj, vol. 11, pp. 109-113.
9. Pchelytskaia, N. (2011), “Theories of motivation. Theory X, Y, Z”, available at: https://pchelitskaya.wordpress.com/2011/07/10/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%B8%D1%8F-x-y-z/ (Accessed 10 April 2020).
10. Morhulets', O.B. (2017), “Management in the sphere of services”, available at: http://pidruchniki.com/19640805/menedzhment/menedzhment_u_sferi_poslug (Accessed 10 April 2020).
11. McGregor, D. (1957), “The human side of enterprise”, Management Review, vol.22-28, pp. 88-92.
12. Maslow, A. (1946), “A theory of human motivation”, Psychological Review, vol.50, pp. 370-396.
13. McClelland, D.C. (1988), Human Motivation, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
14. Herzberg, F. (1968), Onemore time: How do you motivate people?, Harvard Business Review, Brighton, USA.
15. Vroom, V.H. (1964),Work and motivation, Wiley, NewYork, USA.
16. Adams, J.S. (1963), “Toward an understanding of inequity”, Journal of Abnormal Psychology.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2726

Відомості про авторів

М. І. Полюк

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, Університет Короля Данила

M. Poliuk

PhD in Economics, Docent of Department of Entrepreneurship, University of King Danylo

ORCID:

0000-0001-7215-4429

Як цитувати статтю

Полюк М. І. Теоретичні підходи до мотивації персоналу у підприємництві. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7836 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.100

Poliuk, M. (2020), “Theoretical approaches to motivation of staff in entrepreneurship”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7836 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.