EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ ФІЛОСОФІЇ ВІЙНИ У БІЗНЕСІ
М. М. Мамчин, Я. І. Яричевська

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.102

УДК: 338.2

М. М. Мамчин, Я. І. Яричевська

ВИКОРИСТАННЯ ФІЛОСОФІЇ ВІЙНИ У БІЗНЕСІ

Анотація

Проведено дослідження філософії війни та використання її методології у бізнес-економіці. Висвітлено теоретичні засади в діяльності мозку людини, згідно яких людський мозок складається з трьох частин: мозку рептилії, що відповідає за інстинкти, мозку ссавця, який відповідальний за почуття та неокортексу, найбільш розвиненої частини, яка дозволяє людині мислити раціонально та логічно, усвідомлюючи власні почуття та думки. Виходячи із зазначеного поділу, показано роль кожної частини в залежності від основоположних інстинктів, які проявляються в агресії та вдовольняються через війни і конфлікти до бажання самоствердження та творення і пошуку сенсу життя у втіленні власних ідей через здійснення індивідом підприємницької діяльності.
Встановлено зв’язок між бізнесом і військовими діями, який показує, що рекомендації, які підходять для ведення війни, можна використати також і в бізнесі.
На основі виконаних досліджень виявлено, що для сучасного етапу розвитку суспільства характерна інтеграція військових методів з методами, що використовуються в бізнесі. Навіть в термінології використовуються поняття, що були запозичені економістами із військового лексикону, зокрема, «інфраструктура», «кампанія», «логістика», «стратегія», «тактика» тощо.
Особливої уваги заслуговують існуючі рекомендації до ведення військових дій і володіння мистецтвом війни, які доцільно використовувати у підприємницькій діяльності, виходячи із постулату, що бізнес – це фактично відображення дозволеної законом війни, оскільки, правила, які застосовуються для війська є правильними і для будь-якої підприємницької структури.
При цьому суспільство розвивається, ідучи в напрямку пошуку сенсу життя, та починає усвідомлювати невигідність війни для суспільства в цілому і тому приходить до розуміння того, що краще втілити інстинкти індивідів-членів в професійній бізнесовій діяльності, використовуючи всі надбання, які були досягнені в інших сферах діяльності, в тому числі і військовій.

Ключові слова: філософія війни; місія бізнесу; сенс життя; підприємництво; ділові фрейми.

Література

1. Халапсис А.В. Война как бизнес-проект? Наукове пізнання: методологія та технологія. 2013. №1 (30). С. 191— 195.
2. Гарднер Т., Тетлок Ф. Мистецтво передбачення. Київ, «Наш Формат». 2018. С. 390. URL: https://nashformat.ua/products/superprognozuvannya.-mystetstvo-ta-nauka-peredbachennya-709099 (дата звернення 15.04.2020)
3. Мілітаризація економіки може виступити одним з основних стимулів економічного зростання. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/322438/militaryzatsiya-ekonomiky-mozhe-vystupyty-odnym-z-osnovnyh-stymuliv-ekonomichnogo-zrostannya-ukrayiny-dumka (дата звернення 29.03.2020)
4. Сидоренко Л. Ю. Інноваційні категорії сучасного бізнес-управління. Науково-методичні та прикладні засади ефективного функціонування та розвитку підприємств: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 21-22 квітня 2016 року. Дніпропетровськ. 2016. С. 151-155.
5. Мамчин М. М., Яричевська Я. І. Використання методів війни у бізнесі. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки. Луцьк. 2020. С. 467-469.
6. Ильин И. А. Я вглядываюсь в жизнь. Книга раздумий. Минск, Издательство Белорусского Эркзархата. 2018. С. 288. URL:http://polbu.ru/iljin_meditations/ch68_i/html (дата звернення 25.03.2020)
7. Філософський енциклопедичний словник. Москва, Радянська Енциклопедія. 1989. С. 700.
8. MacLean P. D. The Triune Brain in Evolution. Maryland, USA,1990. URL: https://www.amazon.com/Triune-Brain-Evolution-Paleocerebral-Functions/dp/0306431688 (дата звернення 21.03.2020)
9. Мамчин М. М., Яричевська Я. І. Бізнес як форма реалізації сенсу життя. Проблеми бізнес-економіки в сучасних умовах. Львів, «Галицька видавнича спілка». 2020. С. 52-53.
10. Макіавеллі Н. Державець. Харків, «Фоліо». 2019. С. 121. URL: https://www.yakaboo.ua/ua/derzhavec-1876465.html (дата звернення 13.04.2020)
11. Сунь Цзи. Мистецтво війни. Львів, «Видавництво Старого Лева». 2015. С. 112. URL: http://www.yakaboo.ua (дата звернення 01.04.2020)
12. Клаузевіц К. Природа війни: монографія. Харків, «Віват». 2018. С. 416. URL: http://www.book24.ua (дата звернення 28.03.2020)
13. Швебель В. Взгляды и суждения. Москва, «Республика». 1995. С. 352. URL: http://www.ozon.ru (дата звернення 11.04.2020)
14. Клафф О. Ідеальний пітч. Революційний метод укладення крупних договорів. Москва, «МИФ». 2013. С. 256. URL: https://www.yakaboo.ua/ua/ideal-nyj-pitch-revoljucionnyj-metod-zakljuchenija-krupnyh-sdelok.html#tab-attributes (дата звернення 01.03.2020)
15. Ренд А. Атлант розправив плечі. Київ, «Наш Формат». 2016. С. 756. URL: https://nashformat.ua/products/dzherelo-703537?gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWTkllbwZT4P_si642V1JcPALpU6nK6Lagl5LrlWlbCNBb-PvTsEyQ0aAo3WEALw_wcB (дата звернення 19.03.2020)
16. Талер Р. Нова поведінкова економіка. Москва, «Бомбора». 2016. С. 384. URL: https://www.yakaboo.ua/ua/novaja-povedencheskaja-jekonomika-pochemu-ljudi-narushajut-pravila-tradicionnoj-jekonomiki-i-kak-na-jetom-zarabotat-1899045.html (дата звернення 27.03.2020)

M. Mamchyn, Y. Yarychevska

THE USAGE OF WAR PHILOSOPHY IN BUSINESS

Summary

The authors of the article have provided the research on the philosophy of war and the implementation of its methodology into the business economy. In this paper as a base were taken such theoretical foundations of the activity of the human brain as a three-level system, according to the which the human brain consists of three parts: the brain of a reptile, responsible for the instincts, the brain of a mammal, that is responsible for the feelings and neocortex, which is the most developed part that allows the human being to think rationally and logically, realise and understand his or her own feelings and thoughts. Based on this division, the role of each part was analysed starting from the fundamental instincts, manifested in aggression and satisfied through wars and conflicts ending with the desire of self-assertion and creation and researches for the meaning of life in the implementation of human ideas through the entrepreneurial activity of the individual.
The connection between business and military actions was established. It shows that recommendations that are suitable for the warfare could be also used in business.
Based on the performed researches it is revealed that it is a characteristic of the modern stage of development of society to integrate the military methods with methods used in business. Even the terminology uses concepts that were borrowed by economists from the military lexicon, in particular, " the infrastructure", " the campaign", "the logistics", "the strategy", "the tactics" etc.
The existing recommendations for military action and the possession of the art of war should be noteworthed, because they are advised to use in business, based on the postulates that business is actually a reflection of the war permitted by law since the rules used for the army are correct also for any entrepreneurial structure.
The development of society, keep going in the direction of finding the meaning of life, and begins to understand the disadvantage of the war for society in a whole and therefore comes to the understanding that it is better to embody the instincts of the individual member of the society in his or her professional sphere of life using all the assets that were achieved in other spheres of activity, including the military one.

Keywords: philosophy of war; business mission; the meaning of life; entrepreneurship; business frames.

References

1. Halapsys, A.V. (2013), “Could war be a business project?”, Naukove piznannya: metodologiya ta texnologiya, Vol. 1 (30), pp. 191— 195.
2. Gardner, T. and Tetlok, F. (2018), Mystecztvo peredbachennya [The art of divine], Nash Format, Kyiv, Ukraine.
3. News. Finance (2014), “Economy militarization could be an important factor of economical growth”, available at: https://news.finance.ua/ua/news/-/322438/militaryzatsiya-ekonomiky-mozhe-vystupyty-odnym-z-osnovnyh-stymuliv-ekonomichnogo-zrostannya-ukrayiny-dumka (Accessed 29 March 2020).
4. Sydorenko, L. Yu. (2016), “Innovational categories of modern business management”, Zbirnyk materialiv Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi. Naukovo-metodychni ta prykladni zasady efektyvnogo funkcionuvannya ta rozvytku pidpryyemstv [Collection of materials of all-Ukrainian scientific-practical conference. Methodological and applied principles of effective functioning and development of enterprises], Dnipropetrovsk, Ukraine, 21-22 of April, pp. 151-155.
5. Mamchyn, M. M., Yarychevska, Y. I. (2020), “The usage of war methods in business”, Zbirnyk materialiv naukovo-praktychnoyi konferenciyi. Socialno-kompetentne upravlinnya korporaciyamy v umovax povedinkovoyi ekonomiky [Collection of materials of scientific-practical conference. Socially competent management of corporations in terms of behavioral economics], Lutsk, Ukraine рр. 467-469.
6. Ylyn, Y. A. (2017), Ya vglyadyvayus v zhyzn. Knyga razdumyj [Looking into life. The book of thoughts], Izdatestvo Belorysskogo Erkzarhata, Minsk, Belorussia.
7. Il'ichjov, L. F. Fedoseev, P. N. Kovaljov, S. M. and Panov, V. G. (1989), Filosofskyj encyklopedychnyj slovnyk [Encyclopedical vocabulary of phylosophy], Radyanska Encyklopediya, Moscow, Russia.
8. MacLean, P. D. (1990), The Triune Brain in Evolution, Sprynger, Maryland, USA.
9. Mamchyn, M. M., Yarychevska, Y. I. (2020), “Business as a form of realization of life’s meaning”, Zbirnyk materialiv naukovo-praktychnoyi konferenciyi. Problemy biznes-ekonomiky v suchasnyx umovax [Collection of materials of scientific-practical conference. Problems of business economy in modern conditions], «Galyczka vydavnycha spilka», Lviv, Ukraine, pр. 52-53.
10. Makiavelli, N. (2019), Derzhavecz [Principle], Folio, Kharkiv, Ukraine.
11. Sun Czzy (2015), Mystecztvo vijny [The art of war], Vydavnyctvo Starogo Leva, Lviv, Ukraine.
12. Klauzevicz, K. (2018), Pryroda vijny [The nature of war], Vivat, Kharkiv, Ukraine.
13. Shvebel, V. (1995), Vzglyady y suzhdenyya [Views and thoughts], Respublyka, Moscow, Russia.
14. Klaff, O. (2013), Idealnyj pitch. Revolyucijnyj metod ukladennya krupnyx dogovoriv [Ideal pitch. Revolution method of making deals], MYF, Moscow, Russia.
15. Rend, A. (2016), Atlant rozpravyv plechi [Atlas shrugged], Nash Format, Kyiv, Ukraine.
16. Taler, R. (2016), Nova povedinkova ekonomika [New behavioral economy] Bombora, Moscow, Russia.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2511

Відомості про авторів

М. М. Мамчин

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів)

M. Mamchyn

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Marketing and logistics,National University "Lviv Polytechnic", Lviv

ORCID:

0000-0001-9230-0147


Я. І. Яричевська

студентка,Національний університет «Львівська Політехніка» (м. Львів)

Y. Yarychevska

Student of National University "Lviv Polytechnic", Lviv

ORCID:

0000-0001-9948-8621

Як цитувати статтю

Мамчин М. М., Яричевська Я. І. Використання філософії війни у бізнесі. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7838 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.102

Mamchyn, M. and Yarychevska, Y. (2020), “The usage of war philosophy in business”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7838 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.102

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.