EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДIВ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ IНФОРМАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ
В. В. Самойленко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.103

УДК: 338.246

В. В. Самойленко

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДIВ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ IНФОРМАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ

Анотація

У ході дослідження було розглянуто основні теоретичні підходи до визначення змісту поняття антикризового управління підприємством, розкрито основні його сутнісні ознаки. Узагальнено наукові погляди різних авторів до розуміння основних етапів антикризового управління організацією. Коротко розкрито основні особливості реалізації кожного етапу. Наведений у дослідженні підхід до формування логіки процесу антикризового менеджменту дає можливість формувати ефективну програму антикризових заходів та коригувати бізнес-процеси у напрямку подолання наслідків кризи та відновлення економічного зростання. Наведено основні характеристики методичного забезпечення системи антикризового управління, яким виступають елементи системи багатокомпонентного аналізу: оцінювання операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
З метою удосконалення методичних засад антикризового управління на підприємстві в сучасних економічних умовах запропоновано підхід до аналізу та реорганізації бізнес-процесів з використання елементів контролінгу та сучасних інформаційних технологій. Автоматизація процесів управління окремими напрямками господарської діяльності, в тому числі ряду її функцій (виробництво, продаж, маркетинг, інвестиції та фінанси) дозволяє значно підвищити гнучкість використання засобів антикризового менеджменту та підвищити його ефективність.

Ключові слова: антикризового управління; менеджмент; інформація; технології; методичний підхід.

Література

1. Джалалова М. Р. Особливості антикризового управління підприємствами [Електронний ресурс] / М. Р. Джалалова // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2018/paper/view/3840.
2. Єпіфанова І.Ю. Сутність антикризового управління підприємства / І.Ю. Єпіфанова, Н.О. Оранська // Економіка і суспільство, 2016. - №2. – С. 265-269
3. Зверук Л. А. Антикризове управління підприємством в умовах інноваційного розвитку / Л. А. Зверук, Н. М. Давиденко // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" . - 2017. - № 1(2). - С. 69-75
4. Камнева А. В. Дослідження існуючих інструментів та моделей антикризового управління на підприємстві / А. В. Камнева // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 2014. — № 4. — С. 15-27.
5. Коваленко В.В. Місце діагностики в системі антикризового управління сучасними банками / В.В. Коваленко, Є.В. Чопікова // Економіка і суспільство, 2016. - №5. – С. 363-367
6. Литвин З. Б. Необхідність діагностики в умовах антикризового управління діяльністю підприємства / З.Б. Литвин // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. - Тернопіль : Видавничо- поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. - Том 21. - № 2. - С. 152-156
7. Мельниченко, О.О. Сутність антикризового управління підприємством у сучасних умовах господарювання / О.О. Мельниченко // Економічний аналіз : зб. наук. праць. - Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. - Том 21. - № 2. - С. 157-162.
8. Мокряк К. В. Інноваційна діяльність в концепції системи антикризового фінансового управління підприємством / Мокряк К. В. // Молодий вчений / Економічні науки. ОНЕУ. — 2016. — № 4 (31). — С. 142-146.
9. Сало А.В. Характеристика сутності та поняття антикризового фінансового управління / А.В. Сало // Глобальні та національні проблеми економіки, 2018. - №22. – С. 412-418
10. Силкін О.С. Аналіз сутності антикризового управління підприємством / О.С. Силкін, П.О. Муж // Наукові записки, 2016. - № 2 (53). - С. 228-235.
11. Скриньковський Р. Удосконалення діагностики антикризового управління підприємством у системі управлінської діагностики / Р. Скриньковський // Траекторія науки, 2017. - №3. – С. 4001-4009
12. Супрун В.О. Моделі антикризового управління машинобудівним підприємством в умовах довготривалої економічної кризи / В.О. Супрун // Фінансовий простір. - 2015. - №2(18). - С. 399-403.
13. Тимошенко О.В. Антикризове управління як передумова підвищення ефективності діяльності підприємства / О.В. Тимошенко, О. Ю. Буцька, Ф. Х. Сафарі // Економічний аналіз: зб. наук. праць / ТНЕУ, Тернопіль: Видавничо-полі¬графічний центр ТНЕУ «Економічна думка», 2016. — Том 23. — № 2. — С. 187-192.
14. Фучеджи В.І. Особливості антикризового управління підприємством / В.І. Фучеджи // Вісник соціально-економічних досліджень, [Електронний ресурс] - режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/853/1/Фучеджи%20В.І.%20Особливості%20антикризового%20управління%20підприємством.pdf

V. Samoilenko

IMPROVING ANTICRISM MANAGEMENT METHODS IN CONDITIONS OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES

Summary

In the course of the study, the main theoretical approaches to the definition of the content of the concept of crisis management of the enterprise were considered, its main features were revealed. The scientific views of different authors are summarized to understand the main stages of crisis management organization. The basic features of realization of each stage are briefly revealed. The approach outlined in the study to the formation of the logic of the anti-crisis management process provides an opportunity to form an effective program of anti-crisis measures and to adjust business processes in order to overcome the consequences of the crisis and restore economic growth. The main characteristics of the methodical support of the system of crisis management, which serve as elements of the system of multicomponent analysis: evaluation of operational, investment and financial activity, are presented.
The classical system of estimation of performance indicators does not allow to cover the necessary information to determine the necessary measures and to make management decisions that allow to increase the efficiency of functioning of enterprises in different sectors of the economy. In particular, enterprises often do not evaluate cash flow efficiency indicators, analyze the status and structure of capital, use of sources of financing, and do not have operational reports on the results of operations. Therefore, it is necessary to use a set of targets (output data) to provide an analytical set of preconditions for crisis management. In order to improve the methodical principles of crisis management in the enterprise in modern economic conditions, an approach to the analysis and reorganization of business processes using controlling elements and modern information technologies is proposed. Automation of the processes of management of separate areas of economic activity, including a number of its functions (production, sales, marketing, investment and finance), can significantly increase the flexibility of using anti-crisis management tools and increase its efficiency. The proposed analytical system and the system of regulation of information flows in the conditions of automation may not always solve the whole range of tasks related to the analysis of the effectiveness of the activity and making appropriate management decisions. In order to solve this problem it is advisable to introduce special analytical tools at the enterprises. They are a software product that allows you to build a statistical analysis suite of customized scenarios based on an enterprise database.

Keywords: crisis management; management; information; technologies; methodical approach.

References

1. Dzhalalova, M. R. (2018), “Features of anti-crisis management of enterprises”, available at: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2018/paper/view/3840 (Accessed 20 April 2020).
2. Yepifanova I.Yu. and Orans'ka, N.O. (2016), “The essence of enterprise anti-crisis management”, Ekonomika i suspil'stvo, vol.2, pp. 265-269
3. Zveruk L. A. and Davydenko, N. M. (2017), “Anti-crisis management of the enterprise in the conditions of innovative development”, Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal "Internauka", vol. 1(2), pp. 69-75
4. Kamneva, A. V. (2014), “Investigation of existing tools and models of enterprise anti-crisis management”, Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi, vol. 4, pp. 15-27.
5. Kovalenko, V.V. and Chopikova, Ye.V. (2016), “The place of diagnostics in the system of anti-crisis management of modern banks”, Ekonomika i suspil'stvo, vol.5, pp. 363-367
6. Lytvyn, Z. B. (2015), “The need for diagnostics in the conditions of anti-crisis management of the enterprise”, Ekonomichnyj analiz, vol. 21, no. 2, pp. 152-156
7. Mel'nychenko, O.O. (2015), “The essence of anti-crisis enterprise management in modern conditions of management”, Ekonomichnyj analiz, vol. 21, no. 2, pp. 157-162.
8. Mokriak, K. V. (2016), “Innovative activity in the concept of the system of anti-crisis financial management of the enterprise”, Molodyj vchenyj, vol. 4 (31), pp. 142-146.
9. Salo, A.V. (2018), “Characterization of the essence and concept of anti-crisis financial management”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol.22, pp. 412-418
10. Sylkin, O.S. and Muzh, P.O. (2016), “Analysis of the essence of anti-crisis enterprise management”, Naukovi zapysky, vol. 2 (53), pp. 228-235.
11. Skryn'kovs'kyj, R. (2017), “Improvement of diagnostics of anti-crisis management of the enterprise in the system of management diagnostics”, Traektoriia nauky, vol.3, pp. 4001-4009
12. Suprun, V.O. (2015), “Models of anti-crisis management of machine-building enterprise in the conditions of long-term economic crisis”, Finansovyj prostir, vol.2(18), pp. 399-403.
13. Tymoshenko, O.V. Buts'ka, O. Yu. and Safari, F. Kh. (2016), “Anti-crisis management as a prerequisite for improving the efficiency of the enterprise”, Ekonomichnyj analiz, vol. 23, no. 2, pp. 187-192.
14. Fuchedzhy, V.I. (2010), “Features of anti-crisis enterprise management”, Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', available at: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/853/1/Фучеджи%20В.І.%20Особливості%20антикризового%20управління%20підприємством.pdf (Accessed 20 April 2020).

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2635

Відомості про авторів

В. В. Самойленко

к. е. н., доцент,Харківський національний економічний університет ім.С.Кузнеця, м.Харків, Україна

V. Samoilenko

PhD in Economics, Associate Professor of S.Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkov, Ukraine

ORCID:

0000-0002-4702-7193

Як цитувати статтю

Самойленко В. В. Удосконалення методiв антикризового менеджменту в умовах сучасних iнформацiйних технологiй. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7839 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.103

Samoilenko, V. (2020), “Improving anticrism management methods in conditions of modern information technologies”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7839 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.103

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.