EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМНИЦТВА З ПОЗИЦІЙ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЦТВІ ЕНЕРГІЇ З АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ
О. М. Бабина

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.200

УДК: 338:330.3:504

О. М. Бабина

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМНИЦТВА З ПОЗИЦІЙ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЦТВІ ЕНЕРГІЇ З АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ

Анотація

В статті визначено необхідність активного залучення інвестицій у розвиток інноваційної діяльності задля виробництва енергії з альтернативних джерел, розвитку використання АДЕ та підвищення енергоефективності країни. Проаналізовано інвестиційний потенціал підприємництва з позицій розвитку інноваційної діяльності у виробництві енергії з альтернативних джерел. Досліджено структуру виробництва та постачання енергії різними видами електростанцій в Україні. Розглянуті заходи щодо підтримки інноваційної діяльності державою. Проілюстровано, на прикладі інтерактивної мапи, зручність та доступність для потенційних інвесторів інформації щодо наявності потенціалу для створення нових підприємств (потужностей) виробництв енергії з альтернативних джерел. Досліджено можливі точки підключення об’єктів біоенергетики до функціонуючих ТЕС на території України. Для оцінки інвестиційних можливостей підприємництва проаналізовано прямі іноземні інвестиції і капітальні інвестиції, а також їх динаміку, в тому числі у регіональному розрізі. Досліджено технічно-досяжний потенціал вироблення енергоносіїв з альтернативних джерел енергії та альтернативних видів палива. Проведено аналіз розподілу основних джерел енергії у виробництві та у загальному постачанні первинної енергії в Україні. Розглянуто структуру альтернативних джерел енергії в Україні. Проведено оцінку інвестицій в економіку України, що здійснені завдяки програмам енергоефективності та зеленої енергетики. Визначено, що хоч в Україні і нараховуються десятки електростанцій, що працюють на альтернативних джерелах енергії, проте країна все ще значно відстає від провідних європейських країн за рівнем їх потужностей. З метою аналізу рівня розвитку інноваційної діяльності у виробництві енергії з альтернативних джерел розглянуто основні показники інноваційної діяльності.

Ключові слова: альтернативні джерела енергії; інвестиції; інновації; біоенергетика; сонячна енергетика; вітроенергетика.

Література

1. Г.М. Калетнік, М.В. Пиндик. Поняття альтернативних джерел енергії та їх місце в реалізації політики енергоефективності України. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики» Вінниця. 2016. № 8. С.7-18.
2. Honcharuk I., Babyna O. Dominant trends of innovation and investment activities in the development of alternative energy sources. East European Scientific Journal (Warsaw, Poland). part 6. №2(54), 2020. Р. 6-13.
3. Гелетуха, Г.Г., Желєзна Т.А., Баштовий А.І. Аналіз енергетичних стратегій країн єс та світу і ролі в них відновлюваних джерел енергії. частина 2. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/142280 (дата звернення: 19.04.2020).
4. Нова Енергетична стратегія України до 2035 року: безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/ minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358 (дата звернення: 06.04.2020).
5. Огляд економічної активності, січень 2020 року. Державна служба статистики України. Київ: 2020. 16 с.
6. Офіційний сайт Держенергоефективності. URL: http://saee.gov.ua (дата звернення: 14.04.2020).
7. Інтерактивна інвестиційна карта UAMAP. URL: https: uamap.org.ua (дата звернення: 13.04.2020).
8. Офіційний портал Джоуль. URL: https:joule.ua (дата звернення: 12.04.2020).
9. Звіт про стан реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» за 2018 рік.
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. 2019. 26 с.
10. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL:http://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 16.04.2020).
11. Економічний розвиток у розрізі регіонів України (за підсумками 2018 року). Державна служба статистики України. Київ: 2019. 9 с.
12. Doing Business 2020. Economy Profile Ukraine. – World Bank Group. URL: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/u/ukraine/UKR.pdf (дата звернення: 15.04.2020).
13. Офіційний сайт Moody's Investors Service. URL: http://moodys.com (дата звернення: 13.04.2020).
14. Global Competitiveness Index. URL: http://www.weforum.reports/global-competitiveness-report-2019 (дата звернення: 16.04.2020).
15. Публічний звіт про підсумки діяльності Держенергоефективності у 2019 році. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. Київ, 2019. 23 с.
16. Аналітична доповідь «Зелені» інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст. Центр Разумкова. Київ, 2019. 316 с.
17. Статистичний щорічник України за 2018 рік (за ред. І. Є. Вернера). Державна служба статистики України. Київ, 2019. 485 с.

O. Babyna

ANALYSIS OF INVESTMENT OPPORTUNITIES OF ENTREPRENEURSHIP FROM THE PERSPECTIVE OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN ENERGY PRODUCTION FROM ALTERNATIVE SOURCES

Summary

The article identifies the need for active involvement of investments in the development of innovative activities for the production of energy from alternative sources, the development of use of ADEs and improving the country's energy efficiency. The investment potential of entrepreneurship from the perspective of the development of innovative activity in the production of energy from alternative sources is analyzed. The structure of production and supply of energy by different types of power plants in Ukraine is investigated. The measures on support of innovative activity by the state are considered. An example of an interactive map illustrates the convenience and accessibility for potential investors of information on the availability of potential to create new businesses (capacities) of energy production from alternative sources. Possible points of connection of bioenergy objects to functioning TPPs in Ukraine are investigated. To assess the investment opportunities of entrepreneurship, foreign direct investment and capital investment, as well as their dynamics, including regionally, are analyzed. The technical-achievable potential of energy production from alternative energy sources and alternative fuels has been investigated. The analysis of the distribution of the main sources of energy in the production and in the overall supply of primary energy in Ukraine. The structure of alternative energy sources in Ukraine is considered. The investments into the Ukrainian economy made through energy efficiency and green energy programs have been evaluated. It is determined that although there are dozens of alternative power plants in Ukraine, the country is still far behind the leading European countries in terms of their capacity. In order to analyze the level of development of innovative activity in energy production from alternative sources, the main indicators of innovative activity are considered. The structure of alternative energy sources and their share in the total primary energy supply in Ukraine is analyzed. The cost of innovation of industrial enterprises by sources of financing is considered.

Keywords: alternative energy sources; investments; innovations; bioenergy; solar energy; wind energy.

References

1. Kaletnik, H.M. and Pyndyk, M.V. (2016), “The concept of alternative energy sources and their place in the implementation of the energy efficiency policy in Ukraine”, «EKONOMIKA. FINANSY. MENEDZHMENT: aktualʹni pytannya nauky i praktyky», vol. 8, pp. 7-18.
2. Honcharuk, I. and Babyna, O. (2020), “Dominant trends of innovation and investment activities in the development of alternative energy sources”, East European Scientific Journal, vol. 6, no, 2(54), pp. 6-13.
3. Heletukha, H.H. Zhelyezna, T.A. and Bashtovyy, A.I. (2016), “Analysis of energy strategies of eu and world countries and the role of renewables in the strategies. Part 2”, [Online], available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/142280 (Accessed 19 April 2020).
4. Ministers of Energy and Environmental Protection (2020), “Ukraine's New Energy Strategy for 2035: Security, Energy Efficiency, Competitiveness”, available at: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/ doccata log/list?currDir=50358 (Accessed 06 April 2020).
5. State Statistics Service of Ukraine (2020), Ohliad ekonomichnoi aktyvnosti, sichen' 2020 roku [Economic Activity Survey, January 2020], State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
6. Official site of the State Energy Efficiency (2020), available at: http://saee.gov.ua (Accessed 14 April 2020).
7. UAMAP (2020), “Interactive investment map”, available at: https: uamap.org.ua (Accessed 14 April 2020).
8. The official portal of Joule (2020). available at: https:joule.ua (Accessed 12 April 2020).
9. State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine (2019), Zvit pro stan realizatsii Enerhetychnoi stratehii Ukrainy na period do 2035 roku «Bezpeka, enerhoefektyvnist', konkurentospromozhnist'» za 2018 rik [Report on the state of implementation of the Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035 “Security, energy efficiency, competitiveness” for 2018”], State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
10. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2020). available at: http://ukrstat.gov.ua (Accessed 16 April 2020).
11. State Statistics Service of Ukraine (2019), Ekonomichnyj rozvytok u rozrizi rehioniv Ukrainy (za pidsumkamy 2018 roku) [Economic development by regions of Ukraine (by the results of 2018)”], State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
12. World Bank Group (2020), “Doing Business 2020. Economy Profile Ukraine”,
available at: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/u/ ukraine/UKR.pdf (Accessed 15 April 2020).
13. Official site Moody's Investors Service (2020), available at: available at: http://moodys.com (Accessed 13 April 2020
14. Global Competitiveness Index (2019), available athttp://www.weforum.reports/global-competitiveness-report-2019 (Accessed 16 April 2020).
15. State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine (2019), Publichnyj zvit pro pidsumky diial'nosti Derzhenerhoefektyvnosti u 2019 rotsi [Public report on the results of the State Energy Efficiency in 2019], State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
16. Razumkov Center (2019), Analitychna dopovid' «Zeleni» investytsii u stalomu rozvytku: svitovyj dosvid ta ukrains'kyj kontekst [Green Sustainability Investment Report: Global Experience and the Ukrainian Context], Razumkov Cente, Kyiv, Ukraine.
17. State Statistics Service of Ukraine (2019), Statystychnyj schorichnyk Ukrainy za 2018 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2018” (edited by I. Werner)], State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2407

Відомості про авторів

О. М. Бабина

асистент кафедри аграрного менеджменту,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

O. Babyna

Assistant of the Department of Agrarian Management,Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0002-0115-6600

Як цитувати статтю

Бабина О. М. Аналіз інвестиційних можливостей підприємництва з позицій розвитку інноваційної діяльності у виробництві енергії з альтернативних джерел. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7840 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.200

Babyna, O. (2020), “Analysis of investment opportunities of entrepreneurship from the perspective of development of innovative activity in energy production from alternative sources”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7840 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.200

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.