EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ
І. О. Іртищева, Ю. Є. Барабанова, О. А. Іщенко, Н. П. Тубальцева, І. В. Сіренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.10

УДК: 332:65.012.34

І. О. Іртищева, Ю. Є. Барабанова, О. А. Іщенко, Н. П. Тубальцева, І. В. Сіренко

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

Анотація

Метою статті є оцінювання ефективності логістичного менеджменту на регіональному і національному рівнях. На основі досліджених наукових підходів, систематизовано основні показники та напрямки оцінювання ефективності логістичного менеджменту на національному та регіональному рівнях. Зазначено, що важливим напрямком аналізу ефективності функціонування транспортно-логістичних систем є визначення позицій України у міжнародному рейтингу логістики. Досліджено динаміку рівня логістичного менеджменту за основними показниками: митні процедури (діяльність таможні), рівень розвитку інфраструктури, перевезення, логістичні компетенції, відслідковування вантажів та своєчасність доставки. Виявлено, що наразі зроблено певні кроки щодо покращення даних показників, про що свідчить підвищення позицій України у рейтингу в 2018 році на 69 місце порівняно з 2016 роком (80 місце). Водночас зазначено, що здійснених заходів наразі недостатньо для повноцінної інтеграції національної транспортної системи в Європейські транспортно-логістичні мережі. Систематизовано показники оцінки ефективності логістичного менеджменту на національному та регіональному рівнях, використання яких дозволить визначити ефективність логістичного менеджменту як у динаміці так і порівняно з іншими країнами чи регіонами. Зазначено, що зважаючи на основну мету логістичного менеджменту, а саме отримання максимального економічного ефекту від функціонування об’єкту управління, одним з індикаторів ефективності управління транспортно-логістичними системами та окремими підприємствами є показник прибутковості. Проведено аналіз фінансових результатів функціонування галузі на національному рівні, результати якого показали її збитковість. У регіональному розрізі спостерігається певні асиметрії економічної ефективності транспорту. Забезпечення позитивного економічного ефекту та зростання рентабельності логістичних підприємств потребує удосконалення правових, організаційних та економічних механізмів розвитку транспортної системи з використанням Європейського досвіду, залучення інвестицій у розвиток інфраструктури та формування транспортних вузлів і міжгалузевих кластерів, ефективного просторового планування та масштабного впровадження новітніх технологій.

Ключові слова: логістика; логістичний менеджмент; оцінка ефективності; міжнародні рейтинги; транспортно-логістичні підприємства; регіони.

Література

1. Транспорт і зв’язок України: статистичний збірник. Державна служба статистики України, 2018 рік. 154с.
2. Харсун Л.Г. Логістичне обслуговування товаропотоків між Україною та країнами ЄС. Економіка України. 2016. №4 (653). С.112-121.
3. Іщенко О. А. Методичні підходи до оцінювання інфраструктурного забезпечення транспортно-логістичних систем. Економічний аналіз. 2018. Том 28. № 4. С. 313-320
4. Юденко А. В. LPI як показник конкурентоспроможності та потенціалу логістичного забезпечення України стосовно країн Європейського Союзу. Бізнес інформ. 2018. № 1. С.54-59.
5. Logistics Performance Index LPI. URL: https://lpi.worldbank.org/international/aggregated-ranking (дата звернення 16.11.2019)
6. Бажан Л.І. Формування підходу до інтелектуалізації моделювання транспортно-логістичної системи. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: зб. наук. праць МННЦ ІТіС. 2012. Випуск 17. С. 23-37.
7. Іртищева І.О., Крамаренко І.С. Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії. Регіональна економіка. 2014. №2 (72). С.84-95
8. Крамаренко І.С., Сєнкевич О.Ф., Клецов Є.С., Прокопенко Н.О., Кльоц Ю.Ю. Особливості формування інвестиційного потенціалу: регіональний та національний аспект. Вісник ХНАУ. 2019. № 3. С. 343357.
9. Бурковський І.Д., Іртищева І.О. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку аграрного виробництва. Економіка АПК. 2005. №12. С.7173.
10. Крамаренко І. С., Войт Д. С., Кравець Л. О. Ефективність використання інвестиційного потенціалу національної економіки у контексті впливу на економічне зростання. Вісник ХНАУ. 2019. № 1. С. 403413.
11. Іртищева І.О., Алєйнік Д.С. Залучення іноземних інвестицій: національний та галузевий аспект. Агросвіт. 2012. №9. С43-46.

I. Irtyshcheva, Yu. Barabanova, O. Ishchenko, N. Tubaltseva, I. Sirenko

EVALUATION OF LOGISTIC MANAGEMENT EFFICIENCY AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS

Summary

The purpose of the article is to evaluate the effectiveness of logistics management at regional and national levels. On the basis of the researched scientific approaches, the main indicators and directions of evaluating the effectiveness of logistics management at national and regional levels have been systematized. It is noted that determining the position of Ukraine in the international logistics rating is an important area of analysis of the transport and logistics systems functioning efficiency. The dynamics of the logistics management level according to the main indicators: customs procedures (customs activities), the level of infrastructure development, transportation, logistic competences, cargo tracking and timely delivery are investigated. It is revealed that some steps have been taken to improve these figures, as evidenced by Ukraine's ranking in the 2018 ranking by 69th place compared to 2016 (80th place). At the same time, it is noted that the measures taken are currently not sufficient to fully integrate the national transport system into the European transport and logistics networks. The indicators of logistic management effectiveness evaluation at national and regional levels are systematized, the use of which will allow to determine the logistic management effectiveness both in dynamics and in comparison with other countries or regions. It is noted that given the main logistics management objective, namely to obtain the maximum economic effect from the management object operation, one of the efficiency indicators of transport and logistics systems management and individual enterprises is the profitability indicator. The financial results analysis of the industry at the national level was conducted, the results of which showed its loss. In the regional context, there are certain asymmetries in the economic efficiency of transport. Ensuring a positive economic effect and increasing the logistics companies’ profitability requires the improvement of legal, organizational and economic mechanisms for the transport system development using the European experience, attracting investment in infrastructure development and the transport nodes and cross-industry clusters formation, effective spatial planning and scale technology.

Keywords: logistics; logistics management; efficiency assessment; international ratings; transport and logistics companies; regions.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2018), Transport i zv'iazok Ukrainy: statystychnyj zbirnyk [Transport and Communications of Ukraine: a statistical compilation], State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
2. Kharsun, L.G. (2016), “Logistics service of freight flows between Ukraine and EU countries”, Ukraine economy, vol. 4 (653), рр.112-121.
3. Ishchenko, O.A. (2018), “Methodical approaches to the estimation of infrastructure support of transport and logistics systems”, Economic analysis, Vol. 28, no. 4, pp. 313-320.
4. Yudenko, A.V. (2018), “LPI as an indicator of competitiveness and potential of logistical support of Ukraine in relation to the countries of the European Union”, Business information, vol. 1, pp.54-59.
5. World Bank Group (2020), “Logistics Performance Index LPI”, available at: https://lpi.worldbank.org/international/aggregated-ranking (Accessed 16 november 2019).
6. Bazhan, L.I. (2012), “Formation of approach to intellectualization modeling of transport and logistics system”, Economic and mathematical modeling of socio-economic systems: Coll. of sciences. Against ISTC ITIS, vol. 17, p. 23
7. Irtyshcheva, I.O. and Kramarenko, I.S. (2014), “Investment attractiveness of the economy: inter-regional asymmetries”, Regional economy, vol. 2 (72), pp.84-95
8. Kramarenko, I.S. Senkevich, O.F. Kletsov E.S. Prokopenko N.O. and Klyots, Yu.Yu. (2019), “Features of investment potential formation: regional and national aspect”, KhNAU Bulletin, vol. 3, pp. 343-357.
9. Burkovsky, I.D. and Irtyshcheva, I.O. (2005), “Investment support for the economic development of agricultural production”, APK economy, vol.12, pp.71-73
10. Kramarenko, I.S. Voit D.S. and Kravets, L.O. (2019), “Efficiency of using the investment potential of the national economy in the context of impact on economic growth”, KhNAU Bulletin, vol.1, pp. 403413.
11. Irtyshcheva, I.O. and Aleinik, D.S. (2012), “Attracting foreign investment: national and sectoral aspects”, Agrosvit, vol. 9, pp.43-46.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2742

Відомості про авторів

І. О. Іртищева

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту,Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

I. Irtyshcheva

Doctor of Economic Sciences, Professor,Head of Management Department, National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

ORCID:

0000-0002-7025-9857


Ю. Є. Барабанова

аспірант, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Yu. Barabanova

postgraduate student, National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

ORCID:

0000-0001-7978-3025


О. А. Іщенко

к. е. н., доцент, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

O. Ishchenko

PhD in Economics, Associate Professor of Management Department, National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

ORCID:

0000-0002-5785-2971


Н. П. Тубальцева

к. е. н., доцент, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

N. Tubaltseva

PhD in Economics, Associate Professor of Management Department, National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov


І. В. Сіренко

к. е. н., доцент, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

I. Sirenko

PhD in Economics, Associate Professor, National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

ORCID:

0000-0003-2947-4632

Як цитувати статтю

Іртищева І. О., Барабанова Ю. Є., Іщенко О. А., Тубальцева Н. П., Сіренко І. В. Оцінка ефективності логістичного менеджменту на регіональному та національному рівнях. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7842 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.10

Irtyshcheva, I., Barabanova, Yu., Ishchenko, O., Tubaltseva, N. and Sirenko, I. (2020), “Evaluation of logistic management efficiency at regional and national levels”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7842 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.