EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИНХРОМАРКЕТИНГ: СУТНІСТЬ, МЕТОДИ ТА КОМПЕНСАТОРНІ ІНСТРУМЕНТИ
О. П. Бутенко, Н. В. Опікунова, А. С. Гончарова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.92

УДК: 658.8

О. П. Бутенко, Н. В. Опікунова, А. С. Гончарова

СИНХРОМАРКЕТИНГ: СУТНІСТЬ, МЕТОДИ ТА КОМПЕНСАТОРНІ ІНСТРУМЕНТИ

Анотація

Інструменти та методи синхромаркетингу призначені для зміщення структури попиту так, щоб вона більше підходила для ідеальної структури пропозиції. Тому знання про методи визначення і вимірювання сезонних коливань, методи прогнозування попиту та шляхи вирішення проблем пов’язаних із залежністю від сезону є дуже важливими.
У дослідженні встановлені причини змін споживчого попиту, які потребують застосування інструментів синхромаркетингу. Також визначені чинники сезонних коливань і види виробничої діяльності підприємств, які залежать від впливу сезонних коливань, що дозволило визначити завдання які відносяться до кожного зазначеного напряму і забезпечують основну частину доходу підприємства та залежать від сезонних коливань. Наявність динамічних коливань попиту вимагають від підприємств знань та умінь використовувати наукові методи аналізу сезонності. Для цього у роботі розглянуті методи вивчення сезонності та прогнозування попиту для потреб маркетингу, які ґрунтуються, на статистичних даних, що не потребують особливої попередньої їх обробки, так і на завчасному визначенні тенденції розвитку сезонних коливань, подальшому їх розрахунку та кількісному їх вимірі. Саме методи цієї групи мають можливість враховувати нециклічні коливання, які належать до групи психологічних факторів, таких як мода, традиції, наслідування. Таким чином, встановлено, що синхромаркетинг дозволяє упорядкувати внутрішню діяльність компанії з її маркетинговою діяльністю в умовах хаотичної чи циклічної мінливості ринку. Синхромаркетинг дозволяє заздалегідь спланувати діяльність підприємства так, щоб запобігти або компенсувати змінний попит на ринку та згладити його коливання в часі.

Ключові слова: синхромаректинг; компенсаторні інструменти; методи прогнозування попиту; методи визначення і вимірювання сезонних коливань.

Література

1. Sheinbaum S. (S., 2014)[Електронний ресурс] / Stephen Sheinbaum // Entrpreneur. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: https://www.entrepreneur.com/article/239584
2. Ching-Ter C. A coordination system for seasonal demand problems in the supply chain [Електронний ресурс] / C. Ching-Ter, C. Hsiao-Ching // Applied mathematical modelling. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0307904X12004921
3. Розер К. Надійне виявлення вузьких місць в цеху для ліній потоку за допомогою спостережень за процесом і запасами: обхід вузьких місць / К. Розер, К. Лоренцен, Й. Деуз / Logistics Research. – 2015. – С.1-9
4. Котлер Ф. Введення в маркетинг / Ф. Котлер, Г.Армстронг / в-д Вільямс. – 2007. – 832с.
5. Немченко В. В. Ефективність системи маркетингу на підприємствах виноробної галузі в Україні / В. В. Немченко, В. С. Швагірева, О. С. Тицька, К. В. Третяк // Молодий вчений. – 2014. – № 8(2). – С. 10-12
6. Записки маркетолога [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_s/sinkhromarketing/.
7. Назарова Г. Г. Сезонность в туризме: проблемы и измерения / Г. Г. Назарова, Д.С. Хакимов / Вісник ДІТБ. − 2001. − № 5. − С. 60-63.
8. Нікітіна І. М., Попова Л. О. Обґрунтування вибору моделі сезонного коригування валового внутрішнього продукту // Статистика України.–2003.– № 4.–С. 20-27.
9. Дяченко Ю. А. Розвиток методів прогнозування динаміки біржових цін на сільськогосподарські товари / Ю. А. Дяченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2018. – С.142-146.
10. Гринюк О. І. Науково-методичні підходи до оцінювання та прогнозування ризиків діяльності нафтогазовидобувних підприємств / О. І. Гринюк. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016. – С. 10–22.
11. Четвериков Н. С. Статистические исследования: Теория и практика / Н. С. Четвериков. – М.: Наука, 1975. – 388 с.
12. Шевченко Н. Ю. Разработка концептуальных подходов к формированию производственной программы выпуска продукции с учетом предпрогнозного анализа временных рядов / Н. Ю. Шевченко, Л. А. Останкова, М. Ю. Руднев. // ВІСНИК Донбаської державної машинобудівної академії. – 2012. – С. 310–313.
13. Ромащенко О. В. Планування та прогнозування доходів та витрат страховиків за методом «Аналітичного вирівнювання» [Електронний ресурс] / О. В. Ромащенко // Проблемы материальной культуры – Экономические науки. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/92337/11-Romashchenko.pdf?sequence=1.
14. Михайлов В. С. Сезонні коливання та календарні ефекти: окремі проблеми теорії і практики статистичного оцінювання / В. С. Михайлов, Ю. І. Прилипко, К. І. Шепель. // Теорія та методологія статистики. – 2012. – №4. – С. 21–26.
15. Бузукова Е. Л. Закупки и поставщики. Курс управления ассортиментом в рознице / Е. Л. Бузукова// под ред. С. Сысоевой. — СПб.: Питер, 2009. — 432 с.
16. Прогнозування соціально-економічних процесів : навчальний посібник / Т. С. Клебанова, В. А. Курзенев, В. М. Наумов та ін. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 656 с.

A. Butenko, N. Opekunova, A. Goncharova

SINHROMARKETING: ESSENCE, METHODS AND COMPENSATORY INSTRUMENTS

Summary

Synchromarketing tools and techniques are designed to shift the structure of demand so that it is more suitable for the ideal structure of supply. Therefore, knowledge about the methods for determining and measuring seasonal fluctuations, methods for forecasting demand and ways to solve problems associated with season dependence are very important.
The purpose of the article is to study the factors of seasonal fluctuations for various reasonson, to determine the types of production activities of enterprises that depend on the influence of seasonal fluctuations, to consider methods for studying seasonality and forecasting demand, as well as to definitions of compensatory elements of synchromarketing to ensure sustainable indicators of business.
The reasons for changes in consumer demand requiring the use of synchromarketing were identified in the work. Factors of seasonal fluctuations and types of production activities of enterprises, which depend on the influence of seasonal fluctuations, were also investigated, defined tasks that relate to each specified direction and provide the bulk of the income of the enterprise and depend on seasonal fluctuations. The presence of dynamic fluctuations in demand require enterprises to have knowledge and skills to use scientific methods for analyzing seasonality. To do this, the work considers methods for studying seasonality and demand forecasting for marketing needs, based on statistical data that does not require special preliminary processing, and on the early determination of the development trend of seasonal fluctuations, their further calculation and quantitative measurement. It is the methods of this group that are able to take into account non-cyclical fluctuations, which belong to the group of psychological factors, such as fashion, traditions, imitations.
Thus, it was found that synchromarketing allows you to streamline the internal activities of the company with its marketing activities in conditions of chaotic or cyclical market volatility. Synchromarketing allows you to pre-plan the activities of the enterprise so as to prevent or compensate for the variable demand in the market and smooth out its fluctuations over time.

Keywords: sinchromarketing; compensatory instruments; demand forecasting methods; methods for the determination and measurement of seasonal fluctuations.

References

1. Sheinbaum, S. (2014), “7 Tips for Managing a Seasonal Business”, Entrepreneur, [Online], available at: https://www.entrepreneur.com/article/239584 (Accessed 19 April 2020).
2. Ching-Ter, C. (2013), “A coordination system for seasonal demand problems in the supply chain”, Applied mathematical modelling, [Online], available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0307904X12004921 (Accessed 19 April 2020).
3. Lorencen, R. K. and Deuz, J. (2015), “Management Part 2 – Improve Bottleneck Planning”, Logistics Research, pp.1-9.
4. Kotler, F. and Armstrong, G. (2007), Introduction to Marketing, Williams, London, UK
5. Nemchenko, V. V. Shvagireva, S. Tizka, O. S. and Tretjak, K. V. (2014), “Efektyvnist systemy marketyngu na pidpryjemstvah vynorobnoi galuzi v Ukraini”, Molodyj vchenyj, vol. 8(2), pp. 10-12
6. The official site marketing dictionary (2019), “Marketer notes”, [Online], available at: http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_s/sinkhromarketing/ (Accessed 19 April 2020).
7. Nazarova, G. G. Nazarova, G. and Hakymov, D.S. (2001), “Seasonality in Tourism: Problems and Dimensions”, Visnyk DITB, vol 5, pp 60-63.
8. Nikitina, I. M. and Popova, L. O. (2003), “Substantiation of the choice of the model of seasonal adjustment of gross domestic product”, Statistics of Ukraine. vol 4, pp. 20-27.
9. Djachenko, Ju. A. (2018), “Development of methods for forecasting the dynamics of exchange prices for agricultural products”, Scientific Bulletin of Uzhgorod National University, pp.142-146.
10. Grynjuk, O. I. (2016), “Scientific and methodological approaches to the assessment and forecasting of the risks of oil and gas production enterprises”, Bulletin of Khmelnitsky National University, pp.10–22.
11. Chetverykov, N. S. (1975), Statystycheskye yssledovanyia: Teoryia y praktyka [Statistical Studies: Theory and Practice], Nauka, Moscow, Russia.
12. Shevchenko, N. Ju. Ostankova, L. A. and Rudnev, M. Ju. (2012), “Development of conceptual approaches to the formation of a production program for production, taking into account a prediction analysis of time series”, Vesnik Donbass State Power Engineering Academy, pp. 310–313.
13. Romashhenko, O. V. (2012), “Planning and forecasting of income and expenses of insurers by the method of "Analytical alignment" Problems of material culture”, Economic sciences, available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/92337/11-Romashchenko.pdf?sequence=1 (Accessed 19 April 2020).
14. Myhajlov V. S., PrylypkoJu. I. and Shepel K. I. (2012) “Seasonal fluctuations and calendar effects: separate problems in the theory and practice of statistical evaluation”, Theory and methodology of statistics, vol 4, pp. 21–26.
15. Buzukova E. L. (2009) “Purchasing and suppliers. Retail Assortment Management Course”, SPb.: Peter, 432 p.
16. Klebanova T. S., KurzenevV. A. and Naumov V. M. (2015) “Prediction of socio-economic processes: a textbook”, Kh.: KhNEU them. S. Kuznets, 656 p.

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2748

Відомості про авторів

О. П. Бутенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування,Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

A. Butenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Public Administration Kharkiv National University of Construction and Architecture, Kharkiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-2151-8410


Н. В. Опікунова

старший викладач кафедри менеджменту та публічного адміністрування,Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

N. Opekunova

Senior Lecturer of the Department of Management and Public Administration Kharkiv National University of Construction and Architecture, Kharkiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-3789-7010


А. С. Гончарова

магістрант, кафедри менеджменту та публічного адміністрування,Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

A. Goncharova

Master student of the the Department of Management and Public Administration Kharkiv National University of Construction and Architecture, Kharkiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-8678-8553

Як цитувати статтю

Бутенко О. П., Опікунова Н. В., Гончарова А. С. Синхромаркетинг: сутність, методи та компенсаторні інструменти. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7844 (дата звернення: 20.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.92

Butenko, A., Opekunova, N. and Goncharova, A. (2020), “Sinhromarketing: essence, methods and compensatory instruments”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7844 (Accessed 20 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.92

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.