EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК СТАРТАПІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ
Н. М. Кулик

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.94

УДК: 658.11

Н. М. Кулик

ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК СТАРТАПІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ

Анотація

У статті приділяється увага значущості стартапів, як засобів підвищення рівня економіки України. Відсутність законодавчого закріплення сприяє слабкої вмотивованості держави до розвитку ринку, а також створює перепони на шляху від ідеї до створення та впровадження реально функціонуючого бізнесу. Проаналізовано стан ринку стартапів та охарактеризовано країни-флагмани за кількістю та рейтингом інноваційних видів бізнесу. Визначено, що наразі основні напрями розробки українських стартапів – це IT-сфера. Українське бізнес-середовище має значний потенціал до розвитку, оскільки стартапи створюють нові ринки або повністю трансформують старі, вже існуючі, впроваджуючи продукти, що змінюють економіку. Для України стартапи це рушійні сили економічного зростання, адже це спосіб створення робочих місць, уникнення стагнації, підвищення використання інноваційних технологій. У дослідженні систематизовано етапи розвитку стартапів в українських реаліях на основі міжнародного досвіду. Зазначено, що на першій стадії визначається необхідність проведення оцінки життєздатності стартапу, отримання консалтингових послуг, надання інформаційної підтримки, встановлення комунікацій. Друга стадія передбачає входження стартапу на ринок та організацію виробництва, при цьому визначені фактори впливу на ефективний процес запуску стартапу та пристосування продуктів до вимог клієнтів. Визначені основні напрями розвитку стартапів на третій стадії, де актуальним стає управління фінансовим розподілом, часом і ресурсами, удосконаленням команди фахівців, менеджерів, розширенням управлінської системи. На наступному етапі проводиться обґрунтування подальших стратегічних кроків, розширення масштабності стартапу, аналіз перспектив виходу на світові ринку збуту. Досліджено джерела фінансування стартапів, що притаманні українським реаліям та доведено значущість новітніх фінансових джерел, які необхідно застосовувати при розробці стартапу як на території України так і за її межами.

Ключові слова: стартапи; ринок Інтернет-торгівлі; стадії створення та впровадження стартапів; підприємництво; розвиток бізнесу; управлінська команда; фінансові кошти; джерела фінансування.

Література

1. Гнатенко І.А. Державне регулювання інноваційної діяльності підприємництва як напрям забезпечення сталого розвитку економіки країни / І.А. Гнатенко, О.В. Орлова-Курилова, В.О. Рубежанська // Економіка, управління та адміністрування. – 2019. – № 3 (89). – С. 35-40.
2. Жалдак Г.П. Проблеми та перспективи розвитку стартапів в Україні / Г.П. Жалдак // Економіка та управління підприємствами. – 2019. – №32. – С. 109-113.
3. Коюда В.О. Інноваційна діяльність підприємства та оцінка її ефективності : монографія / В.О. Коюда, Л.А. Лисенко. – Х. : ФОП Павленко О.Г. ; ВД «ІНЖЕК», 2010. – 224 с.
4. Маслак О.О. Чинники впливу на інноваційну діяльність промислових підприємств / О.О. Маслак, К.О. Дорошкевич // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22. – С. 269–274.
5. Падерін І.Д. Віртуальне підприємство як резерв підвищення ефективності у нових умовах / І.Д. Падерін, О.В. Романов, І.В. Савельєв // Вісник економічної науки України. – 2014. – № 3 (27). – С. 85–88.
6. Скрипник Н.Є. Особливості розвитку інтернет-торгівлі у світовому просторі / Н.Є. Скрипник, Т.С. Панасюк // Економіка та управління підприємствами. – 2018. – № 6(17). – С. 310–316.
7. Кулинич М.Б. Цифрова трансформація вітчизняних підприємств в сучасних умовах / М.Б. Кулинич // Економіка, управління та адміністрування. – 2019. – № 3 (89). – С. 8–15.
8. Поліщук О.О. Сутність поняття «інноваційна діяльність» як соціально-економічної категорії / О.О. Поліщук // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 3 (21). – С. 169–171.
9. Федулова Л.І. Проблеми і передумови формування в Україні економіки новітнього технологічного укладу / Л.І. Федулова // Управлінські інновації. – 2012. – Вип. 1. – С. 9–20.
10. ІТ-право: теорія та практика : навч. посібник / авт. кол. ; за ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової. – Одеса : Фенікс, 2017. – 472 с.
11. Countries – With the top startups worldwide [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.startupranking.com/countries
12. Максимова Т.С. Використання електронної комерції роздрібними торговельними підприємствами / Т.С. Максимова, Д.В. Сорочан // Торгівля і ринок України. – 2010. – № 29. –С. 273-279.
13. Zahorsky D. The 7 Stages of Starting and Running a Business / D. Zahorsky // Small Business. – 2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.thebalancesmb.com/find-your-business-life-cycle-2951237
14. Petch N. The Five Stages Of Your Business Lifecycle: Which Phase Are You in? / N.Petch // Entrepreneur. – 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.entrepreneur.com/article/271290
15. Goldstein M. The Five Stages of VC Funding Explained / M. Goldstein // CoxBlue. – 2020. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.coxblue.com/vc-funding-stages-explained/
16. 9 Startup Funding Sources: Where and How to Get Funding for Your Startup? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://blog.salesflare.com/startup-funding-sources
17. 10 Ways To Raise Money For Your Business [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.profitbooks.net/funding-options-to-raise-startup-capital-for-your-business/
18. Грем П. Навіщо створювати стартапи у слабкій економіці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.management.com.ua/notes/startup-in-bad-economy.html

N. Kulyk

IMPLEMENTATION AND DEVELOPMENT OF STARTUPS IN THE UKRAINIAN ECONOMY

Summary

The article deals with the problem of the importance of startups as a way to improve the economy of Ukraine. The lack of legislative consolidation leads to weak motivation of the state to develop the market, and also creates barriers from the idea to the creation and implementation of a really functioning business. The state of the startup market was analyzed and also the flagship countries were characterized by the number and rating of innovative types of businesses. The author defined the main areas of development of Ukrainian startups it is the IT-sphere. The Ukrainian business environment has significant potential for development, as startups create new markets or completely transform old, existing ones, introducing products that change the economy. For Ukraine, startups are the leading forces of economic growth, because this is a way of creating jobs, in order to avoid stagnation, increasing the use of innovative technologies. In research systematized the stages of development of startups in Ukrainian realities, following the example of international experience. The article notes that, first of all, at the first stage, it is necessary to assess the viability of a startup, get consulting services, provide information support and establish communications. The second stage provides for a startup to enter the market and organize production, at the same time, the author determines the factors affecting the effective process of launching a startup and adapting products to customer requirements. At the third stage, the main directions of development of startups are identified, where the management of financial distribution, time and resources, improving the team of specialists, managers, expanding the management system becomes relevant. At the next stage, substantiation of further strategic steps is carried out, the scale of the startup is expanded, and prospects for entering the global sales market are analyzed. The sources of financing startups inherent in Ukrainian realities are investigated and proved the significance of the latest financial sources that must be used in developing a startup both in Ukraine and abroad.

Keywords: startups; e-commerce market; stages of creation and implementation of startups; entrepreneurship; business development; management team; financial resources; sources of financing.

References

1. Hnatenko, I.A. Orlova-Kurylova, O.V. and Rubezhanska, V.O. (2019), “State regulation of innovative activity of entrepreneurship as a direction of ensuring sustainable development of the country's economy”, Economy, management and administration, Vol. 3 (89), pp. 35-40.
2. Zhaldak, H.P. (2019), “Problems and prospects for the development of startups in Ukraine”, Economics and enterprise management, Vol.32, pp. 109-113.
3. Koyuda, V.O. and Lisenko, L.A. (2010), Innovacijna dijal'nist' pidpryjemstva ta ocinka i'i' efektyvnosti [Innovative activity of the enterprise and evaluation of effectiveness], FOP Pavlenko O.G., VD «INZhEK», Kharkiv, Ukraine.
4. Maslak, O.O. and Doroshkevich, K.O. (2012), “Factors of influence on innovative activity of industrial enterprises”, Scientific Bulletin of NLTU Ukraine, Vol. 22, pp. 269–274.
5. Paderin, I.D. Romanov, O.V. and Savel'jev, I.V. (2014), “ Virtual Enterprise as a Reserve for Increasing Efficiency in New Conditions”, Bulletin of economic science of Ukraine, vol. 3 (27), pp. 85–88.
6. Skrypnyk, N.Ie and Panasiuk, T.S. (2018), “ Features of development of Internet commerce in the world”, Economics and Management of Enterprises, Vol. 6(17), pp. 310–316.
7. Kulynych, M.B. (2019), “Digital transformation of domestic enterprises in modern conditions”, Economics, Management and Administration, Vol. 3 (89), pp. 8–15.
8. Polishhuk, O.O. (2010), “ The essence of the concept of “nnovation” as a socio-economic category”, Economic Bulletin of Donbass, vol. 3 (21), pp. 169–171.
9. Fedulova, L.I. (2012), “Problems and prerequisites for a formation in Ukraine the economy of the newest technological way”, Management innovations, Vol. 1, pp. 9–20.
10. Harytonov, Je.O. and Harytonova, O.I. (2017), IT-pravo: teorija ta praktyka [IT Law: Theory and Practice], Feniks, Odesa, Ukraine.
11. Startupranking (2020), “Countries – With the top startups worldwide”, available at: https://www.startupranking.com/countries (Accessed 4 April 2020).
12. Maksymova, T.S. and Sorochan, D.V. (2010), “Using of e-commerce by retailers”, Trade and Market of Ukraine, Vol. 29, pp. 273-279.
13. Zahorsky, D. (2019), “The 7 Stages of Starting and Running a Business”, Small Business, [Online], available at: https://www.thebalancesmb.com/find-your-business-life-cycle-2951237 (Accessed 20 March 2020).
14. Petch, N. (2016), “The Five Stages Of Your Business Lifecycle: Which Phase Are You in?”, Entrepreneur, [Online], available at: https://www.entrepreneur.com/article/271290 (Accessed 21 March 2020).
15. Goldstein, M. (2020), “The Five Stages of VC Funding Explained”, CoxBlue, [Online], available at: https://www.coxblue.com/vc-funding-stages-explained/ (Accessed 21 March 2020).
16. Funding and Investment (2020), “9 Startup Funding Sources: Where and How to Get Funding for Your Startup?”, available at: https://blog.salesflare.com/startup-funding-sources (Accessed 23 March 2020).
17. Startups funding (2020), “10 Ways To Raise Money For Your Business”, available at: https://www.profitbooks.net/funding-options-to-raise-startup-capital-for-your-business/ (Accessed 23 March 2020).
18. Grem, P. (2008), “Why create startups in a weak economy”, available at: http://www.management.com.ua/notes/startup-in-bad-economy.html (Accessed 20 March 2020).

№ 4 2020

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 2530

Відомості про авторів

Н. М. Кулик

к. т. н., доцент кафедри менеджменту,Донбаський державний педагогічний університет, Слов’янськ

N. Kulyk

PhD in Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Management, Donbass State Pedagogical University, Slavyansk

ORCID:

0000-0003-1249-0062

Як цитувати статтю

Кулик Н. М. Впровадження та розвиток стартапів в українській економіці. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7845 (дата звернення: 16.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.94

Kulyk, N. (2020), “Implementation and development of startups in the ukrainian economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7845 (Accessed 16 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.94

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.