EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Н. Ю. Рекова, О. Л. Кононенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.18

УДК: 657.37

Н. Ю. Рекова, О. Л. Кононенко

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Анотація

У статті запропоновано систему відносних показників для аналізу фінансової звітності бюджетної установи, що складаються з чотирьох груп: показники достатності фінансування, які дають уявлення та дозволяють оцінити стан фінансування бюджетної установи; показники фінансової надійності бюджетної установи, що ґрунтуються на оцінці надійності доходу, диверсифікації його джерел з точки зору певних обмежень; показники результативності діяльності бюджетної установи, які дозволяють оцінити віддачу від використання ресурсів бюджетної установи; показники ліквідності бюджетної установи, які надають уявлення про її здатність відповідати за своїми зобов’язаннями та вчасно фінансувати витрати. На наш погляд, необхідною умовою аналізу бюджетних установ є застосування порівняльного аналізу за кількома організаціями з однаковою галузевою належністю. Це дозволить визначити як типові для певної сфери діяльності недоліки, так і специфічні, які притаманні окремій організації, та визначити орієнтири подальшого розвитку.

Ключові слова: аналіз; бюджетна установа; фінансова звітність; методичний підхід; показник.

Література

1. Бєляєва Н. С., Фесан Я. В. Оцінка ліквідності та платоспроможності на прикладі бюджетної установи. Потенціал економіки країни: сучасний стан, розвиток та управління : мат. наук.-практ. конф. (17-18 червня 2016 р., м. Львів). Львів : ЛЕФ, 2016. Ч. 2. С. 46-49.
2. Білецька О.Р. Фінансовий аналіз діяльності бюджетних установ. URL : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/27731/3/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E.%D0%A0.%20%D0%95%D0%9F%D0%95%D0%BC-21%20%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf.
3. Боголіб Т.М. Формування бюджету вищого навчального закладу. Фінанси України. 2004. № 10. С. 95-101.
4. Болюх М.А., Заросило А.П. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ : навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2008. 344 с.
5. Дейнека О.В. Система показників ефективності функціонування суб'єктів державного сектору економіки. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2009. Вип. 25. С. 268–274.
6. Заббарова О.А. Экономическое содержание критерия эффективности деятельности бюджетных организаций. Аудит и финансовый анализ. 2007. № 5. URL : http://www.auditfin.com/fin/2007/5/Zabbarova/Zabbarova%20.pdf.
7. Левицька С.О. Облік та контроль діяльності неприбуткових організацій: Монографія. Рівне: НУВГП, 2005. 340с.
8. Панченко О.В. Проблеми ефективності використання бюджетних коштів органами виконавчої влади в Україні. Наукові праці НДФІ. 2008. № 42. С. 78–84.

N. Yu. Rekova, O. L. Kononenko

IMPROVING THE METHODOLOGICAL APPROACH TO THE ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS OF BUDGETARY INSTITUTIONS

Summary

The article improves the methodological approach to the analysis of financial statements of the budget institution, which is based on the use of indicators of funding adequacy (assessment of budget allocations and expenditures for budget programs, changes in budget allocations for budget programs compared to the previous period, ability of budget institutions to increase equity, including the financial results of the reporting period; budget allocations per 1 person). The importance of the proposed calculation of indicators of financial reliability of the budgetary institution is justified by the removal of excessive focus on the ratio of sources of income, and focusing on assessing the reliability of income, diversification of its sources in terms of certain limitations. It is proposed to analyze this aspect on the basis of assessing the dependence of the budgetary institution on donors, budget allocations, expenditures on budget programs in the total expenditures of the budgetary institution, the share of assets financed through debt, the share of expenditures of the budgetary institution on borrowing services. from operating activities covers payments on debts of the budgetary institution. Performance indicators of a budgetary institution need to be carefully measured through the analysis of the effectiveness of the use of their resources, their economy. The proposed liquidity indicators of the budgetary institution are adapted to the peculiarities of their activities. They characterize the ability of a budgetary institution to finance expenditures in a timely manner, to pay liabilities in cash and less liquid assets, which can be quickly converted into cash to cover expenditures. The application of comparative analysis of the proposed methodological approach for several organizations with the same industry affiliation will identify both typical for a particular area of activity shortcomings and specific, which are inherent in an individual organization, and identify guidelines for further development.

Keywords: analysis; budgetary institution; financial reporting; methodical approach; indicator.

References

1. Belyaeva, N.S., Fesan, J.V. (2016), “Assessment of liquidity and solvency on the example of a budgetary institution”, Potentsial ekonomiky krayiny: suchasnyy stan, rozvytok ta upravlinnya [The potential of the country's economy: current status, development and management], Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya [International scientific-practical conference], Lviv, Ukraine, June 17-18, pp. 46-49.
2. Biletskaya, O.R. “Financial analysis of budgetary institutions”, available at: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/27731/3/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E.%D0%A0.%20%D0%95%D0%9F%D0%95%D0%BC-21%20%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf (Accessed 4 January 2019).
3. Bogolib, T.M. (2004), “Formation of the budget of a higher educational institution”, Finance of Ukraine, vol. 10, pp. 95–101.
4. Bolyukh, M.A., Zarosilo, A.P. (2008), Analiz finansovo-hospodarsʹkoyi diyalʹnosti byudzhetnykh ustanov : navch. posibnyk [Analysis of financial and economic activities of budgetary institutions], KNEU, Kyiv, Ukraine.
5. Deyneka, O.V. (2009), “System of indicators of efficiency of functioning of subjects of the public sector of economy”, Problems and prospects of development of the banking system of Ukraine, vol. 25, pp. 268–274.
6. Zabbarova, O.A. (2007), “Economic content of the criterion of efficiency of budgetary organizations”, Audit and financial analysis, vol. 5, available at: http://www.auditfin.com/fin/2007/5/Zabbarova/Zabbarova%20.pdf (Accessed 4 January 2019).
7. Levitska, S.O. (2005), Oblik ta kontrolʹ diyalʹnosti neprybutkovykh orhanizatsiy: Monohrafiya [Accounting and control of non-profit organizations: Monograph], NUVGP, Rivne, Ukraine.
8. Panchenko, O.V. (2008), “Problems of efficient use of budget funds by executive authorities in Ukraine”, Scientific works of NDFI, no. 42, pp. 78–84.

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 3189

Відомості про авторів

Н. Ю. Рекова

д-р екон. наук, професор, професор кафедри «Економіка підприємства», Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

N. Yu. Rekova

Doctor of Economics Sciences, Professor, Professor of "Economics of Enterprise" Department, Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk


О. Л. Кононенко

аспірант, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

O. L. Kononenko

Postgraduate Student of the Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk

Як цитувати статтю

Рекова Н. Ю., Кононенко О. Л. Удосконалення методичного підходу до аналізу фінансової звітності бюджетних установ. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7851 (дата звернення: 04.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.18

Rekova, N. Yu. and Kononenko, O. L. (2019), “Improving the methodological approach to the analysis of financial statements of budgetary institutions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7851 (Accessed 04 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.18

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.