EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РИЗИКИ ЗАЛУЧЕННЯ БАНКІВ ДО СХЕМ ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ
В. В. Рисін, О. Ю. Корначук

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.2

УДК: 336.7:343.5

В. В. Рисін, О. Ю. Корначук

РИЗИКИ ЗАЛУЧЕННЯ БАНКІВ ДО СХЕМ ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ

Анотація

Банківський сектор відіграє вирішальну роль у механізмі функціонування економіки. З огляду на це, поширення явищ легалізації кримінальних доходів та залучення банків до таких операцій створює загрозу для фінансової безпеки держави. Зважаючи на поточну економічну ситуацію в Україні слід констатувати значний рівень ризиків використання банків для цілей відмивання грошей. Систематизовано методологію здійснення операцій з легалізації кримінальних доходів з використанням банків шляхом аналізу даних про діяльність банківського сектора та обсяги підозрілих операцій, що публікуються регуляторами фінансового сектора. Ефективна імплементація банками систем контролю та здійснення комплексної оцінки ризиків, пов’язаних із легалізацією доходів, отриманих кримінальним шляхом, дозволить банківським установам своєчасно застосовувати необхідні методи захисту та перевірки як у процесі ідентифікації (верифікації) клієнта, так і під час моніторингу його фінансових операцій упродовж всього періоду ділових відносин. Формалізована схема виявлення ймовірних ризиків дозволить сконцентрувати належну увагу на тих клієнтах, рівень ризику яких оцінено як високий у контексті відмивання грошей. Обґрунтовано, що діюча в Україні система фінансового моніторингу більшою мірою орієнтована на виявлення підозрілих фінансових операцій, в той же час рівень притягнення їх бенефіціарів до відповідальності та конфіскації коштів кримінального походження залишається критично низьким. Ступінь залучення банків до операцій з легалізації кримінальних доходів значним чином залежить від рівня ураження економіки кримінальними та тіньовими грошовими потоками. Перспективними напрямами подальших досліджень вважаємо виявлення шляхів скорочення обсягів тіньової економічної діяльності, що сприятиме зниженню ризику використання банків у різноманітних легалізаційних схемах. Поряд з тим, актуальним також є питання вдосконалення банківських систем управління ризиками відмивання грошей з огляду на появу нових високоризикованих фінансових інструментів.

Ключові слова: банк; ризик; відмивання грошей; фінансові потоки; легалізація кримінальних доходів; фінансовий моніторинг.

Література

1. Барановський О.І. Філософія безпеки: [монографія]: у 2-х т. Т. 2: Безпека фінансових інститутів. К.: УБС НБУ, 2014. 715 с.
2. Баранов Р.О. Сучасні схеми відмивання злочинних коштів у світі та в Україні. Public administration aspects. 2015. 3(7-8), С. 62-69.
3. Бережний О. Ризики використання послуг банків для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму в системі банківських ризиків. Вісник НБУ. 2009. № 4, с. 3.
4. Болгар Т. М. Фінансова безпека банків в умовах ринкової трансформації економіки України: автореферат дис. канд. екон. наук : Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». 2009. 21 с.
5. Глущенко О. О., Семеген І.Б. Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід. К.: УБС НБУ. 2014. 386 с.
6. Звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2019 рік. Режим доступу: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/0350/zvity/zvit2019ua.pdf
7. Керівництво ФАТФ – Застосування ризик-орієнтованого підходу для банківського сектора. – Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-Based-Approach-Banking-Sector.pdf
8. Коваленко В. В. Ризики відмивання грошей через банківську систему в умовах розвитку цифрової економіки. Бізнес-навігатор. 2019. Вип. 3-2 (52). С. 83-93.
9. Колодізєв О. М., Плескун І. В. Фінансовий моніторинг у банках України: сутність і визначення проблем реалізації в сучасних умовах розвитку економіки. Управління ризиком. 2017. №3-4, С.189-190.
10. Примостка Л. О. Банківські ризики: теорія та практика управління: монографія: Міністерство освіти і науки України. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана». КНЕУ, 2008. 129 с.
11. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України за станом на 10.04.2020. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1702-18.
12. Секрети фінмоніторингу. До яких клієнтів у банку не може бути запитань. Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/columns/2017/10/3/629729/
13. Уткіна О. В. Характеристика управління банківським ризиком відмивання коштів/фінансування тероризму та напрями його вдосконалення: Фінансовий простір. 2019. № 4, С. 217-220.
14. Campbell-Verduyn, M. Bitcoin, crypto-coins, and global anti-money laundering governance. Crime, Law and Social Change. 2018. 69(2). P. 283-305.
15. Caldera, J., Hain, J. M., & Sherlock, K. Enhanced automated anti-fraud and anti-money-laundering payment system U.S. Patent Application No. 14/846,169. 2016.
16. Irwin, Angela & Choo, Kim-Kwang Raymond & Liu, Lin. An analysis of money laundering and terrorism fnancing typologies. Journal of Money Laundering Control. 2011. 15. P. 85-111.
17. Masciandaro, Donato. Global Financial Crime: Terrorism, Money Laundering and Offshore Centres. Taylor & Francis. 2017.
18. Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism. Basel Committee on Banking Supervision. June 2017. Retrieved from: https://www.bis.org/bcbs/publ/d405.pdf
19. Weber, M., Chen, J., Suzumura, T., Pareja, A., Ma, T., Kanezashi, H., & Schardl, T. B. Scalable graph learning for anti-money laundering: A first look. arXiv preprint. 2018. Retrieved from: https://arxiv.org/abs/1812.00076

V. Rysin, O. Cornachuk

RISKS OF INVOLVEMENT BANKS TO MONEY LAUNDERING SCHEMES

Summary

The banking sector plays a crucial role in the mechanism of functioning of the economy. Against this background, the spread of criminal proceeds and the involvement of banks in such operations pose a threat to the financial security of the state. Given the current economic situation in Ukraine, it should be noted a significant level of risk of using banks for money laundering purposes. The methodology for conducting transactions on the legalization of criminal proceeds with the use of banks has been systematized by analyzing data on banking sector activity and the volume of suspicious transactions published by financial sector regulators. Effective implementation the systems of control and comprehensive assessment of risks associated with the laundering of criminal proceeds by banks will allow banking institutions to apply the necessary methods of protection and verification in a timely manner both in the process of customer identification (verification) and financial transactions monitoring during the whole period of business relations. A formalized scheme for identifying probable risks will allow attention to be focused on those clients whose risk level is rated as high in the context of money laundering. Nowadays the anti-money laundering system in Ukraine is preferably focused on the detection of suspicious financial transactions, while at the same time the level of criminal liability of their beneficiaries and confiscation of criminal funds remains relatively low. The extent to which banks are involved in criminal revenue legalization operations is highly dependent on the level of the economy affection by shadow and criminal money flows. Prospective directions for further research deal with the identification of ways to reduce the volume of shadow economic activity, which will help to reduce the risk of using banks in various money laundering schemes. At the same time, given the emergence of new high-risk financial instruments, the issue of improving banking procedures for managing money laundering risks is also relevant.

Keywords: ank; risk; money laundering; financial flows; criminal revenue legalization; financial monitoring.

References

1. Baranovskyi, O.I. (2014), Filosofiia bezpeky. T. 2: Bezpeka finansovykh instytutiv [Filosophy of security. vol.2. Security of financial institutions], UBS NBU, Kyiv, Ukraine.
2. Baranov, R.O. (2015), “Modern schemes of money laundering in the world and in Ukraine”, Public administration aspects, vol. 3(7-8), pp. 62-69.
3. Berezhny, O. (2009), “Risks of using banks services for the legalization of illegal incomes and terrorism financing in the system of banks risks”, Visnyk NBU, vol. 4, p. 3.
4. Bolhar, T. M. (2009), “Financial security of banks in conditions of market transformation of the economy in Ukraine”, PhD Thesis, Money, finance and credit, SHEI «Ukrainian academy of banking of the National Bank of Ukraine».
5. Hlushchenko, O. O. and Semehen, I.B. (2014), Antylehalizatsiynyy finansovyy monitorynh: ryzyk-oriyentovanyy pidkhid [Antilegalization financial monitoring: risk-based approach], UBS NBU, Kyiv, Ukraine.
6. The official site of The state financial monitoring service of Ukraine (2020), “Report of The state financial monitoring service of Ukraine 2019”, available at: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/0350/zvity/zvit2019ua.pdf (Accessed 22 April 2020).
7. The official site of The state financial monitoring service of Ukraine (2020), “Risk-based approach guidance for the banking sector”, available at: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-Based-Approach-Banking-Sector.pdf (Accessed 22 April 2020)
8. Kovalenko, V. V. (2019), “Risks of money laundering through the banking system in a digital economy”, Biznes-navihator, vol. 3-2 (52), pp. 83-93.
9. Kolodizyev, O. M. and Pleskun, I. V. (2017), “Financial monitoring at banks in Ukraine: essence and definition of problems of realization in modern conditions of economic development”, Upravlinnya ryzykom, vol. 3-4, pp. 189-190.
10. Prymostka, L. O. (2008), Bankivs’ki ryzyky: teoriya ta praktyka upravlinnya [Bank risks: management theory and practice], Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny: Derzhavnyy vyshchyy navchal’nyy zaklad «Kyyivs’kyy natsional’nyy ekonomichnyy universytet im. Vadyma Het’mana», Kyiv, Ukraine.
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine “On preventing and counteracting to legalization (laundering) of the proceeds of crime, terrorist financing, and financing proliferation of weapons of mass destruction”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1702-18. (Accessed 10 April 2020)
12. Ukrayinska Pravda (2017), “Secrets of financial monitoring. Which customers of the bank may not have questions”, available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2017/10/3/629729/ (Accessed 10 April 2020)
13. Utkina, O. V. (2019), “Characteristics of Money Laundering / Terrorist Financing Risk Management and Areas of Improvement”, Finansovyy prostir, vol. 4, pp. 217-220.
14. Campbell-Verduyn, M. (2018), “Bitcoin, crypto-coins, and global anti-money laundering governance”, Crime, Law and Social Change, vol. 69(2), pp. 283-305.
15. Caldera, J., Hain, J. M. and Sherlock, K. (2016), “Enhanced automated anti-fraud and anti-money-laundering payment system”, U.S. Patent Application, vol. 14/846, pp. 169.
16. Irwin, A. Choo, K.-K. R. and Liu, L. (2011), “An analysis of money laundering and terrorism fnancing typologies”, Journal of Money Laundering Control, vol. 15, pp. 85-111.
17. Masciandaro, D. (2017), Global Financial Crime: Terrorism, Money Laundering and Offshore Centres, Taylor & Francis, London, UK.
18. The official site of The Basel Committee on Banking Supervision (2017), “Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism”, available at: https://www.bis.org/bcbs/publ/d405.pdf (Accessed 21 April 2020)
19. Weber, M. Chen, J. Suzumura, T. Pareja, A. Ma, T. Kanezashi, H. and Schardl, T. B. (2018), “Scalable graph learning for anti-money laundering: A first look”, arXiv preprint, available at: https://arxiv.org/abs/1812.00076 (Accessed 25 April 2020).

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 309

Відомості про авторів

В. В. Рисін

д. е. н., професор кафедри фінансів,Національний університет «Львівська політехніка»

V. Rysin

Doctor of Economic Sciences, Professor of Department of Finance,Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-2883-4563


О. Ю. Корначук

студентка, Національний університет «Львівська політехніка»

O. Cornachuk

Student, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0003-1675-8126

Як цитувати статтю

Рисін В. В., Корначук О. Ю. Ризики залучення банків до схем відмивання грошей. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7853 (дата звернення: 06.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.2

Rysin, V. and Cornachuk, O. (2020), “Risks of involvement banks to money laundering schemes”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7853 (Accessed 06 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.