EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
М. М. Ігнатенко, Л. Ю. Леваєва, І. А. Романюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.3

УДК: 303.4:631

М. М. Ігнатенко, Л. Ю. Леваєва, І. А. Романюк

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті обґрунтовано особливу роль інформаційного забезпечення формування та здійснення організаційно-економічних пріоритетів розвитку фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств в умовах економіки знань та інформаційного суспільства. Висвітлено його можливості методами та інструментами сучасного обліку, аналізу та синтезу. Виявлено види та основоположні вимоги до якісної інформації, її ознаки та принципи систематизації, групування та використання баз даних. Визначено групи користувачів та особливості здійснення облікового процесу. Зроблено висновок про важливість створення у структурі управління господарств і підприємств агросфери сучасних обліково-аналітичних систем з метою подальшого удосконалення інформаційного забезпечення їх діяльності та розвитку. Зокрема, визначено, що функціонування обліково-аналітичної системи підвищує якість практичного застосування облікової інформації у процесі виконання управлінських рішень менеджерами і власниками фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств. Інформаційні фактори стосуються достатності й достовірності використання облікової інформації в оцінці конкретних заходів, необхідних для управління виробництвом і прийняття рішень щодо визначення та здійснення організаційно-економічних пріоритетів розвитку фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: фермерські господарства; сільськогосподарські підприємства; організаційно-економічні пріоритети; розвиток; інформаційне забезпечення; облік; моніторинг; управління; удосконалення.

Література

1. Шпичак О.М., Свиноус І.В. Реалізація продукції особистими селянськими господарствами – витрати, ціни, ефективність : монографія. К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2008. 300 c.
2. Романюк І.А., Мандич О.В., Нікітіна О.М. Особливості впровадження маркетингових комунікацій в туристичні послуги. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2016. Вип. 174. С. 212-218.
3. Ігнатенко М.М. Формування інформаційної безпеки підприємств і організацій в умовах автоматизації обліку та фінансової звітності. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2017. № 4 (40). С. 84-88.
4. Кирилов Ю.Є., Осадчук І.В. Розвиток малих форм господарювання на селі в умовах глобалізації. Економіка АПК. 2010. № 7. С. 91-97.
5. Мармуль Л.О., Гальцова О.Л. Ефективність підприємницької діяльності фермерських господарств : монографія. К. : ННЦ ІАЕ, 2006. 204 с.
6. Шенгерій Т.О. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств: аналітика макрорівня. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 1 (14). С. 202-207.
7. Самсонова В.В. Сучасний стан функціонування організаційно-економічного механізму поширення сільськогосподарських знань та інформації в Україні. Аграрна наука і освіта. 2007. Т. 8, № 5/6. С. 138-142.
8. Кальна-Дубінюк Т.П., Кудінова І.П., Рибак Л.Х., Корінець Р.Я. Сільськогосподарська дорадча діяльність: навчальний посібник для дистанційного навчання. К., 2009. 316 с.
9. Яхно К.Г. Напрями розвитку інформаційного забезпечення ринку аграрної продукції. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. 2016. Вип. 2. Ч. 1. С. 46-49.
10. Мармуль Л., Лугова О. Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Економіст. 2012. № 2. С. 24-26.
11. Гадзало Я.М., Жук В.М., Могилова М.М. Наукові основи і стратегічні пріоритети сталого розвитку сільських територій України. К.: ННЦ «ІАЕ», 2019. 40 с.
12. Скрипник С.В. Категорії та критерії визначення малих форм господарювання на селі. Agricultural and resource economics. 2016. Vol. 2, no 2. С. 27-35.

M. Іhnatenko, L. Levaieva, I. Romaniuk

INFORMATION SUPPORT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT OF FARMS AND AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The special role of information support of formation and realization of organizational and economic priorities of development of farms and agricultural enterprises in the conditions of knowledge economy and information society is substantiated in the article. It is determined that in order to achieve certain goals in the financial and economic activities of farms and enterprises and the implementation of the tasks required to make a significant number of management decisions. Based on the complexity of the reproduction process in agriculture, the corresponding management process is also characterized by versatility and multi-vector. Therefore, the use and analysis of accounting information generated in the accounting process is one of the main sources in making management decisions, but it remains important that it meets reasonable requirements. Its possibilities by methods and tools of modern accounting, analysis and synthesis are highlighted. It is determined that the methodological principles of accounting and the directions and requirements of its implementation are aimed at providing interested users with qualified accounting information, which is necessary for effective management decisions. The types and basic requirements for quality information, its features and principles of systematization, grouping and use of databases are identified. User groups and features of the accounting process are defined. It is substantiated that the importance of accounting information, which arises at different stages of accounting technology and solves different accounting tasks for management and informed management decisions is due to its features. The conclusion is made about the importance of creation in the management structure of farms and enterprises of the agrosphere of modern accounting and analytical systems in order to further improve the information support of their activities and development. In particular, it is determined that the functioning of the accounting and analytical system improves the quality of practical application of accounting information in the process of implementing management decisions by managers and owners of farms and agricultural enterprises. Information factors relate to the adequacy and reliability of the use of accounting information in the assessment of specific measures necessary for production management and decision-making to determine and implement organizational and economic priorities for the development of farms and agricultural enterprises.

Keywords: farms; agricultural enterprises; organizational and economic priorities; development; information support; accounting; monitoring; management; improvement.

References

1. Shpychak, O.M. and Svynous, I.V. (2008), Realizatsiya produktsiyi osobystymy selyans’kymy hospodarstvamy – vytraty, tsiny, efektyvnist’ [Sales of products by private farms - costs, prices, efficiency], NNTS «Instytut ahrarnoyi ekonomiky», Kyiv, Ukraine.
2. Romaniuk, I.A. Mandych, O.V. and Nikitina, O.M. (2016), “Features of introduction of marketing communications in tourist services”, Visnyk Kharkivs’koho natsional’noho tekhnichnoho universytetu sil’s’koho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, vol. 174, pp. 212-218.
3. Ihnatenko, M.M. (2017), “Formation of information security of enterprises and organizations in terms of automation of accounting and financial reporting”, Visnyk Berdyans’koho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 4 (40), pp. 84-88.
4. Kyrylov, YU.YE. and Osadchuk, I.V. (2010), “Development of small forms of management in rural areas in the context of globalization”, Ekonomika APK, vol. 7, pp. 91-97.
5. Marmul’, L.O. and Hal’tsova, O.L. (2006), Efektyvnist’ pidpryyemnyts’koyi diyal’nosti fermers’kykh hospodarstv [The efficiency of entrepreneurial activity of farms], NNTS IAE, Kyiv, Ukraine.
6. Shenheriy, T.O. (2013), “Information support of innovative activity of agricultural enterprises: macro-level analysis”, Yevropeys’kyy vektor ekonomichnoho rozvytku, vol. 1 (14), pp. 202-207.
7. Samsonova, V.V. (2007), “The current state of functioning of the organizational and economic mechanism of dissemination of agricultural knowledge and information in Ukraine”, Ahrarna nauka i osvita, vol. 5/6, pp. 138-142.
8. Kal’na-Dubinyuk, T.P. Kudinova, I.P. Rybak, L.KH. and Korinets’, R.YA. (2009), Sil’s’kohospodars’ka doradcha diyal’nist’ [Agricultural advisory activities], Kyiv, Ukraine.
9. Yakhno, K.H. (2016), “Directions of development of information support of the market of agricultural products”, Naukovyy visnyk Khersons’koho derzhavnoho universytetu. Ser. Ekonomichni nauky, vol. 2, pp. 46-49.
10. Marmul’, L. and Luhova, O. (2012), “Methodical approaches to assessing the economic potential of agricultural enterprises”, Ekonomist, vol. 2, pp. 24-26.
11. Hadzalo, YA.M. Zhuk, V.M. and Mohylova, M.M. (2019), Naukovi osnovy i stratehichni priorytety staloho rozvytku sil’s’kykh terytoriy Ukrayiny [Scientific bases and strategic priorities of sustainable development of rural areas of Ukraine], NNTS «IAE», Kyiv, Ukraine.
12. Skrypnyk. S.V. (2016), “Categories and criteria for determining small forms of management in rural areas”, Agricultural and resource economics, vol. 2, no 2, pp. 27-35.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 284

Відомості про авторів

М. М. Ігнатенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, м. Переяслав

M. Іhnatenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics, Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University, Pereiaslav

ORCID:

0000-0002-5713-7951


Л. Ю. Леваєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, м. Переяслав

L. Levaieva

PhD in Economics, assistant professor, assistant professor of the Department of Economics, Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University, Pereiaslav

ORCID:

0000-0003-0697-2700


І. А. Романюк

к. е. н., старший викладач кафедри маркетингу та медіакомунікацій, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, м. Харків

I. Romaniuk

PhD in Economics, Senior Lecturer of Department of Marketing and Mediacommunications, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Kharkiv

ORCID:

0000-0002-9257-2043

Як цитувати статтю

Ігнатенко М. М., Леваєва Л. Ю., Романюк І. А. Інформаційне забезпечення організаційно-економічних пріоритетів розвитку фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7854 (дата звернення: 04.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.3

Іhnatenko, M., Levaieva, L. and Romaniuk, I. (2020), “Information support of organizational and economic priorities for the development of farms and agricultural enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7854 (Accessed 04 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.