EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
Н. Г. Виговська, С. М. Дячек

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.4

УДК: 658

Н. Г. Виговська, С. М. Дячек

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних основ фінансової безпеки корпоративних структур. Метою статті є оцінка теоретичних підходів до поняття фінансової безпеки та визначення взаємозв’язку між системами управління фінансовою безпекою, антикризовим управлінням та системою фінансового менеджменту корпоративних структур. Виокремлено чотири основні наукові підходи до трактування фінансової безпеки підприємства: як фінансовий стан суб’єкта господарювання; як здатність підприємства ефективно провадити фінансову діяльність; як система управління ризиками; як підсистема економічної безпеки. Запропоновано дескриптивну модель системи фінансової безпеки корпоративного підприємства. На підставі проведеної порівняльної оцінки систем управління фінансовою безпекою, антикризового управління фінансами та фінансового менеджменту зроблено висновок про доцільність включення системи управління фінансовою безпекою до системи фінансового менеджменту підприємства, що надає право вважати її підсистемою означеної системи. Система антикризового управління фінансами підприємства може вважатись підсистемою фінансового менеджменту при наявності ознак нестійкого фінансового стану.

Ключові слова: фінансова безпека; система управління фінансовою безпекою; антикризове управління; фінансовий менеджмент; корпоративна структура.

Література

1. Ареф’єва О.В. Економічні основи формування фінансової складової економічної безпеки // Актуальні проблеми економіки. 2009. №1. С. 98-103.
2. Бердар М. Забезпечення фінансової безпеки суб'єктів підприємництва // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. 2011. № 124/125. С. 73-76.
3. Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия. К.: Ника-Центр, Эльга, 2006. 776 с.
4. Гриценко О.І. Забезпечення фінансової безпеки діяльності кредитних спілок // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2008. Вип. 6 (74). С. 297-304.
5. Донець Л.І. Економічна безпека підприємства. К. : Центр учб. літ. 2008. 240 с.
6. Журавка О.С. Теоретичні аспекти формування системи фінансової безпеки підприємства // Інноваційна економіка. 2012. № 4. С.234-237.
7. Ильяшенко С.Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке // Актуальні проблеми економіки. 2003. №3. С. 12–19.
8. Кириченко О. А. Вдосконалення управління фінансовою безпекою підприємств в умовах кризи // Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 10. С. 22–26.
9. Кім Ю. Г. Управління системою фінансової безпеки підприємства: дис.. канд. екон. наук: спец. 21.04.02 / ВНЗ «Університет економіки та права «Крок». Київ. 2009.
10. Козак Л.С. Концептуальні та методичні засади формування механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства // Економіка і управління. 2008. №13. С.97-101.
11. Кузенко О.В. Фінансовий механізм забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання: дис.. канд. екон. наук: спец. 08.00.08 / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. Суми. 2015.
12. Куцик В.І. Фінансова безпека підприємства самостійний об’єкт управління: проблеми забезпечення // Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.4. С. 250-255.
13. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України // Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1277 від 29.10.2013 р. URL: http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/ME131588.html
14. Могиліна Л.А. Управління фінансовою безпекою в умовах економічної нестабільності: дис.. канд. екон. наук: спец. 08.00.08 / Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. Харків. 2017.

N. Vyhovska, S. Diachek

FINANCIAL SECURITY OF CORPORATE STRUCTURES: THEORETICALFOUNDATIONS

Summary

The article is devoted to the study of the theoretical foundations of financial security of corporate structures. It is determined that the difficulty of identifying the financial security management system is due to the presence of such related concepts as "financial management system", "financial balance management system" of the enterprise, "crisis management system of the enterprise" and so on. The purpose of the article is to assess the theoretical approaches to the concept of financial security and determine the relationship between financial security management systems, crisis management and the financial management system of corporate structures. Based on the analysis of sources, four main scientific approaches to the interpretation of financial security of the enterprise are identified: as the financial condition of the business entity; as the ability of the enterprise to effectively conduct financial activities; as a risk management system; as a subsystem of the economic system. The application of a systematic approach to financial security is appropriate, as it will help to find the relationship of individual subsystems, elements and identify patterns of functioning of the economic security of the enterprise as a whole. A descriptive model of the financial security system of a corporate enterprise is proposed, the structure of which contains subject-object, security and functional subsystems, the coherence and interaction of which allows to achieve the goal of financial security defined by the top management of the enterprise. Based on the comparative assessment of financial security management systems, crisis management and financial management, a conclusion was made about the feasibility of including a financial security management system in the financial management system of the enterprise, which gives the right to consider it a subsystem of this system. The system of anti-crisis financial management of the enterprise can be considered a subsystem of financial management in the presence of signs of unstable financial condition. Prospects for further research should be associated with the study of individual subsystems and elements of the financial security system of the corporate structure.

Keywords: financial security; financial security management system; crisis management; financial management; corporate structure.

References

1. Aref'ieva, O.V. (2009), “Economic bases of formation of a financial component of economic safety”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 1, pp. 98-103.
2. Berdar, M. (2011), “Ensuring financial security of business entities”, Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu im. T. Shevchenka, Ekonomika, vol. 124/125, рр. 73-76.
3. Blank, Y. A. (2006), Upravlenye fynansovoj bezopasnost'iu predpryiatyia [Enterprise financial security management], Nyka-Tsentr, Kyiv, El'ha, Ukraine.
4. Hrytsenko, O.I. (2008), “Ensuring financial security of credit unions”, Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, Vol. 6 (74), pp. 297-304.
5. Donets', L.I. (2008), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva [Economic security of the enterprise], Tsentr uchb. Lit, Kyiv, Ukraine.
6. Zhuravka, O.S. (2012), “Theoretical aspects of the formation of the financial security of the enterprise”, Innovatsijna ekonomika, Vol. 4, pp.234-237.
7. Yl'iashenko, S.N. (2003), “Components of economic security of the enterprise and approaches to their assessment”, Aktual'ni problemy ekonomiky, Vol. 3, pp. 12–19.
8. Kyrychenko, O. A. (2009), “Improving the management of financial security of enterprises in a crisis”, Investytsii: praktyka ta dosvid, Vol. 10, pp. 22–26
9. Kim, Yu. H. (2009), “Management of the financial security system of the enterprise”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, VNZ «Universytet ekonomiky ta prava «Krok», Kyiv, Ukraine.
10. Kozak, L.S. (2008), “Conceptual and methodical bases of formation of the mechanism of maintenance of financial safety of the enterprise”, Ekonomika i upravlinnia, Vol. 13, pp.97-101.
11. Kuzenko, O.V. (2015), “Financial mechanism for ensuring the financial security of economic entities”, Abstract of Ph.D. dissertation, Money, finance and credit, Derzhavnyj vyschyj navchal'nyj zaklad «Ukrains'ka akademiia bankivs'koi spravy Natsional'noho banku Ukrainy», Sumy, Ukraine.
12. Kutsyk V.I. (2011), “The financial security of the enterprise is an independent object of management: problems of provision”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, Vol. 21.4, pp. 250-255.
13. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), “Methodical recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine”, available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME131588.html (Accessed 29 October 2013).
14. Mohylina, L.A. (2017), “Financial security management in conditions of economic instability”, Abstract of Ph.D. dissertation, Money, finance and credit, Kharkivs'kyj natsional'nyj ekonomichnyj universytet imeni Semena Kuznetsia, Kharkiv, Ukraine.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 261

Відомості про авторів

Н. Г. Виговська

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту,Державний університет «Житомирська політехніка»

N. Vyhovska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance and Credit, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0001-7129-6169


С. М. Дячек

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту,Державний університет «Житомирська політехніка»

S. Diachek

PhD in Economics, Assistant Professor, Assistant Professor of the Department of Finance and Credit, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0003-2061-9938

Як цитувати статтю

Виговська Н. Г., Дячек С. М. Фінансова безпека корпоративних структур: теоретичні засади. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7855 (дата звернення: 10.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.4

Vyhovska, N. and Diachek, S. (2020), “Financial security of corporate structures: theoreticalfoundations”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7855 (Accessed 10 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.