EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТАМИ ЕКОСИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ПРОБЛЕМИ, РИЗИКИ, МОЖЛИВОСТІ
Н. М. Краус, А. Ю. Рамський, К. М. Краус

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.5

УДК: (378+504)+330.341.1

Н. М. Краус, А. Ю. Рамський, К. М. Краус

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТАМИ ЕКОСИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ПРОБЛЕМИ, РИЗИКИ, МОЖЛИВОСТІ

Анотація

У статті досліджено характерні особливості інноваційних фірм малого і середнього бізнесу за класифікаціями Л. Раменського і Х. Фрізенвінкеля відповідно до залучення цих фірм на стадії дифузії інновацій в підприємницькому університеті. Проаналізовано ключові критерії, що характеризують рівень розвитку інноваційно-підприємницького університету, серед чого: критерії рівня розвитку інституту інтелектуальної власності, інноваційної інфраструктури або екосистеми, рівня розвитку університету, що провадить інноваційну політику.
Вказано порядок (послідовність) долучення організаційних форм інноваційної діяльності в інноваційний процес на стадії дифузії інновацій. Аргументовано дослідженнями, що реалізація інноваційного проєкту, розглядається як процес, що відбувається в часі та охоплює наступні етапи: формування інноваційної ідеї (задуму), розробка проєкту, реалізація проєкту, завершення проєкту. Для кожного етапу характерними є низка ризиків в залежності від походження та типу інновацій над якими працюють в підприємницькому університеті колективи науковців-дослідників.
Встановлено головні критерії, що характеризують рівень розвитку інноваційно-підприємницького університету, зокрема в частині встановлення рівня розвитку інституту інтелектуальної власності, рівня розвитку інноваційної інфраструктури або екосистеми, рівня розвитку університету, що провадить інноваційну політику та рівня розвитку національної системи права.
Визначено чинники та проблеми формування попиту і пропозиції інноваційного проєкту екосистемою інноваційно-підприємницького університету. В статті представлено типологію організаційних форм ринкових інститутів-організацій за рівнем долучення їх до інноваційного процесу на стадії дифузії інновацій в підприємницькому університеті.
Авторами висловлено думку про те, що “двигуном” інновацій варто вважати стартапи – швидко “зрощені” інноваційні ідеї, які спродуковані молодими, активними, готовими до ризику людьми. Саме такого типу проєкти є гнучкими, з легкістю можуть змінювати стратегію, “в процесі” трансформуватись, покращувати новітній продукт/послугу.

Ключові слова: проєкти; екосистема; інноваційно-підприємницький університет; стартап-проєкти; дифузія інновацій; інноваційні ризики.

Література

1. Пальчук, О. І. (2013), Інноваційна економіка як основа розвитку сучасного суспільства. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 1. С. 247–252.
2. Затонацька, Т. Г. (2011), Проблеми і перспективи інноваційного розвитку України. Науково-технічна інформація, 4. С. 19–24.
3. Пархоменко, О. В. (2009), Інноваційна економіка як результат взаємодії економічної і соціальної систем. Науково-технічна інформація, 3. С. 3–6.
4. Andrusiak, N., Kraus, N., Savchenko, A., Iavich, M. (2019), Practices of Using Blockchain Technology in ICT under the Digitalization of the World Economy. Proceedings of the International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks (CMiGIN 2019) co-located with 1st International Conference on Cyber Hygiene and Conflict Management in Global Information Networks. Lviv, Ukraine, November 29. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2588/paper8.pdf. P. 80–89.
5. Бондар, О. В. (2010), Ситуаційний менеджмент: навч. посіб.. Київ: Центр учбової літератури.
6. Britchenko, I., Kraus, N., Kraus, K. (2019), University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики, 4 (31), С. 448–456.
7. Головатюк, В. М. (2012), Інвестиційна привабливість інноваційної сфери у контексті української економіки. Наука та наукознавство, 3. С.110–127.
8. Димов, В. (2009), Институциональные границы государственного регулирования. Вестник института экономики Российской Академии наук, 2. С. 88–102.
9. Краус, Н. М. (2019), Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис формування та траєкторія розвитку: монографія. Київ: Аграр Медіа Груп.
10. Краус, Н. М., Краус, К. М. (2016), Реалізація інноваційного проекту підприємницькою структурою в рамках дії “вітряка інновацій”. Економіст, 2. С. 4–8.
11. Краус, Н. М., Краус, К. М. (2018), Які зміни несе в собі “Індустрія 4.0” для економіки та виробництва? Формування ринкових відносин в Україні, 9 (208). С. 128–136.
12. Kraus, N. M. (2015), Institutional design on meso-level of innovative economy: fractal-facet model. Economic Annals-XXI, 3-4 (1), P. 4–7. URL: http://soskin.info/userfiles/file/2015/3-4_1_2015/Krays.pdf.
13. Краус, Н. М., Максименко, О. С. (2013), Ризики інноваційної підприємницької діяльності. Економіка. Фінанси. Право, 7 (1). С. 25–29.
14. Краус, Н. М. (2014), Дифузія інновацій та вплив на неї ризиків мислення. Науковий вісник Чернівецького університету, Вип. 717. С. 3–9.
15. Кraus, N. М., Кraus, K. М. (2016), The market of innovations: factors, incentives, obstacles and perspectives for effective functioning. The USV Annals of Economics and Public Administration, Vol. 16. Iss. 1 (23). С. 85–91.
16. Краус, К. М., Краус, Н. М. (2018), Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій. Інтелект ХХІ століття, 1. С. 211–214.
17. Краус, К. М., Краус, Н. М. (2019), Ретроспектива і сучасність оподаткування в Україні та за кордоном: монографія. К.: Аграр Медіа Груп.
18. Лизун, В. (2012), Стимулы инновационной экономики. Международная экономика, 10. С. 78–87 .
19. Марченко, О. В., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2020), Платформена економіка: наратив інноваційного становлення підприємницьких університетів та філософія розвитку на засадах цифровізації. Ефективна економіка, 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7566 (Дата звернення: 15.03.2020).
20. Марченко, О. В., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2020), Цифрова економіка та інноваційно-підприємницький університет крізь призму конкурентоспроможності. Ефективна економіка, 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7705 (Дата звернення: 10.04.2020).
21. Нижник, В. М., Теляча, Л. П. (2004), Міжнародний інноваційний менеджмент: конспект лекцій та метод. вказівки до вивчення курсу для студ. денної форми навчання спец. 7.030403 “Міжнародні економічні відносини”. Хмельницький: ХДУ. 179 с.
22. Окрушко, В. Я. (2009), Развитие инновационной способности национальной экономики. Проблемы современной экономики, 4. С. 34–36.
23. Odnorog, M., Kraus, N., Kraus, K. (2019). The features of entrepreneurial interactions in the interactions in the agricultural sector in terms of institutional transformation. Baltic Journal of Economic Studies, 4. P. 171–181. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/download/720/pdf (Дата звернення: 15.04.2020).
24. Osetskyi, V., Kraus, N., Kraus, K. (2020). New quality of financial institutions and business management. Baltic Journal of Economic Studies, 1, P. 59–66. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue /article/download/766/pdf (Дата звернення: 25.04.2020).
25. Примаченко, А. В. (2015), Порівняльна характеристика конкурентних стратегій інноваційного характеру. URL: http://old.ofpd.kiev.ua/78konf/marketing.pdf. С. 187–188 (Дата звернення: 5.05.2020).
26. Раменский, Л. Г. (1952), О некоторых принципиальных положениях современной геоботаники. Ботанический журнал, 37 (2). С. 181–201.
27. Рябов, И. В., Касаев, Б. С. (2012), Оценка рисков выведения на рынок различных типов инноваций. Инновации и инвестиции, 2. С. 188–191.
28. Степаненко, Д. М. (2011), Методика оцінки системы институтов инновационного развития общества. Проблемы современной экономики, 2. С. 21–25.
29. Скібіцький, О. М. (2009), Антикризовий менеджмент: навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури.
30. Татаркин, А. И. (2011), Модернизация как потребность социально-экономического развития России. Зауральский научный вестник, 1. С. 7–23.
31. Фатенок-Ткачук, А. О. (2012), Парадигма проявів “нової” економіки. Актуальні проблеми економіки, 12. С. 53–60.
32. Fedulova, L. (2012), Institutional environment for innovation development of Ukrainian regions. Економіст, 5. P. 38–42.

N. Kraus, А. Ramskyi, K. Kraus

PROJECT ACTIVITY OF ECOSYSTEM INSTITUTES OF INNOVATION AND BUSINESS UNIVERSITY: PROBLEMS, RISKS, OPPORTUNITIES

Summary

Characteristics of innovative small and medium-sized firms according to the classifications of L. Ramenskyi and Kh. Frizenwinkel in accordance with the involvement of these firms at the stage of diffusion of innovations in university of entrepreneurship are examined in the article. Key criteria that characterize the level of development of innovation-entrepreneurial university are analyzed and including: criteria of the level of development of the intellectual property institution, innovation infrastructure or ecosystem, the level of development of the university pursuing innovation policy.
The order (sequence) of involvement of organizational forms of innovative activity into innovation process at the stage of diffusion of innovations is indicated. It is argued by research that the implementation of an innovative project is considered as a process that takes place over time and covers the following stages: the formation of an innovative idea (plan), project development, project implementation, project completion. Each stage is characterized by a number of risks, depending on the origin and type of innovations that are working at entrepreneurship university teams of researchers.
Main criterias that characterizing the level of development of innovation and entrepreneurship university are established, in particular in terms of establishing the level of development of intellectual property, level of development of innovation infrastructure or ecosystem, level of development of the university pursuing innovation policy and level of national legal system.
Factors and problems of the formation of demand and supply of innovative project by ecosystem of the innovation-entrepreneurial university are determined. The article presents the typology of organizational forms of market institutions-organizations according to the level of their involvement into innovation process at the stage of diffusion of innovations in the entrepreneurship university.
lAuthors express the opinion that the “engine” of innovations should be considered startups – quickly “fused” innovative ideas, which are produced by young, active, willing to take risks. This type of projects are flexible, they can easily change strategy, transform in the process, improve the latest product/service.

Keywords: projects; ecosystem; innovation-entrepreneurial university; start-up projects; and diffusion of innovations; innovation risks.

References

1. Palchuk, O. I. (2013), “Innovative economy as a basis for the development of modern society”, Bulletin of Kyiv National University of Technology and Design, 1. pp. 247–252.
2. Zatonatska, T. H. (2011), “Problems and prospects of innovative development of Ukraine”, Scientific and technical information, 4. pp. 19–24.
3. Parkhomenko, O. V. (2009), “Innovative economy as a result of interaction of economic and social systems”, Scientific and technical information, 3. pp. 3–6.
4. Andrusiak, N., Kraus, N., Savchenko, A. and Iavich, M. (2019), “Practices of Using Blockchain Technology in ICT under the Digitalization of the World Economy”, Proceedings of the International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks (CMiGIN 2019) co-located with 1st International Conference on Cyber Hygiene and Conflict Management in Global Information Networks, [Online] Lviv, Ukraine, November 29. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2588/paper8.pdf. pp. 80–89 (Accessed 5 May 2020).
5. Bondar, O. V. (2010), Sytuatsiinyi menedgment [Situational management], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.
6. Britchenko, I., Kraus, N. and Kraus, K. (2019), “University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine”, Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky, no. 4 (31), pp. 448–456.
7. Golovatyuk, V. M. (2012), “Investment attractiveness of innovation sphere in the context of Ukrainian economy”, Science and science of science, 3. pp. 110–127.
8. Dymov, V. (2009), “Institutional boundaries of state regulation”, Bulletin of the institute of economics of Russian Academy of Sciences, 2. pp. 88–102.
9. Kraus, N. M. (2019), Innovatsiina ekonomika v hlobalnomu sviti: instytutsionalnyi bazys formuvannia ta traiektoriia rozvytku [Innovative economy in a globalized world: institutional basis of formation and development trajectory], Agrar Media Group, Kyiv, Ukraine.
10. Kraus, K. M. and Kraus, N. M. (2016), “Implementation of an innovation project by an entrepreneurial structure within the framework of “windmill of innovation” action”, Ekonomist, vol. 2, pp. 4–8.
11. Kraus, K. M. and Kraus, N. M. (2018), “What changes does Industry 4.0 bring to the economy and manufacturing?”, Formuvannia rynkovukh vidnosyn v Ukraini, vol. 9 (208), pp. 128–136.
12. Kraus, N. M. (2015), “Institutional design on meso-level of innovative economy: fractal-facet model”, Economic Annals-XXI, [Online] 3-4 (1), pp. 4–7. URL: http://soskin.info/userfiles/file/2015/3-4_1_2015/Krays.pdf (Accessed 7 May 2020).
13. Kraus, N. M. and Maksymenko, O. S. (2013), “Risks of innovative entrepreneurial activity”, Economy. Finances. Law, 7 (1). pp. 25–29.
14. Kraus, N. M. (2014), “Diffusion of innovations and the impact of thinking risks on it”, Scientific Bulletin of Chernivtsi University, vol. 717. pp. 3–9.
15. Кraus, N. М. and Кraus, K. М. (2016), “The market of innovations: factors, incentives, obstacles and perspectives for effective functioning”, The USV Annals of Economics and Public Administration, vol. 16. Iss. 1 (23). pp. 85–91.
16. Kraus, K. M. and Kraus, N. M. (2018), “Digitalization in the conditions of institutional transformation of economy: basic components and tools of digital technologies”, Intelligence of the XXI century, 1. pp. 211–214.
17. Kraus, K. M. and Kraus, N. M. (2019), Retrospektyva i suchasnist opodatkuvannia v Ukraini ta za kordonom [Retrospective and contemporary taxation in Ukraine and abroad], Agrar Media Group, Kyiv, Ukraine.
18. Lizun, V. (2012), “Incentives for an innovative economy”, International economics, 10. pp. 78–87.
19. Marchenko, O. V., Kraus, K. M. and Kraus, N. M. (2020), “Platform economy: a narrative of innovative-entrepreneurial universities and a digitized development philosophy”, Efectyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7566 (Accessed 30 Jan 2020).
20. Marchenko, O. V., Kraus, K. M. and Kraus, N. M. (2020), “Digital economy and innovation and entrepreneurship university through the prism of competitiveness”. Efectyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7705 (Accessed 10 Apr 2020).
21. Nyzhnyk, V. M. and Teliacha, L. P. (2004), Mizhnarodnyi innovatsiinyi menedgment [International innovation management]: lecture notes and guidelines for studying the course for full-time students majoring in 7.030403 “International economic relations”. KSU, Khmelnytskyi, Ukraine.
22. Okryshko, V. Ya. (2009), “Development of innovative ability of national economy”, Problemy sovremennoy ekonomiki, 4. pp. 34–36.
23. Odnorog, M., Kraus, N. and Kraus, K. (2019), “The features of entrepreneurial interactions in the interactions in the agricultural sector in terms of institutional transformation”, Baltic Journal of Economic Studies, [Online], 4. pp. 171–181. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/download/720/pdf (Accessed 15 Apr 2020).
24. Osetskyi, V., Kraus, N. and Kraus, K. (2020), “New quality of financial institutions and business management”, Baltic Journal of Economic Studies, [Online], 1, pp. 59–66. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/download/ 766/pdf (Accessed 25 Apr 2020).
25. Prymachenko, A. V. (2015), “Comparative characteristics of competitive strategies of innovative nature”. URL: http://old.ofpd.kiev.ua/78konf/marketing.pdf. [Online]. pp. 187–188 (Accessed 5 May 2020).
26. Ramenskiy, L. G. (1952), “About some fundamental principles of modern geobotany”, Botanical Journal, 37 (2). pp. 181–201.
27. Ryabov, I. V. and Kasaev, B. S. (2012), “Risk assessment of launching various types of innovations on the market”, Innovations and investments, 2. pp. 188–191.
28. Stepanenko, D. M. (2011), “Methodology for assessing the system of institutions of innovative development of society”, Problems of the modern economy, 2. pp. 21–25.
29. Skibitskyi, O. M. (2009), Antykryzovyi menedgment [Anti-crisis management]: tutorial. Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.
30. Tatarkin, A. I. (2011), “Modernization as a need for socio-economic development of Russia”, Zauralskiy scientific bulletin, 1. pp. 7–23.
31. Fatenok-Tkachuk, A. A. (2012), “The paradigm of manifestations of the “new” economy”, Actual problems of economy, 12. pp. 53–60.
32. Fedulova, L. (2012), “Institutional environment for innovation development of Ukrainian regions”, Economist, 5. pp. 38–42.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 254

Відомості про авторів

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Б. Грінченка

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0001-8610-3980


А. Ю. Рамський

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка

А. Ramskyi

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0001-7368-697X


К. М. Краус

к. е. н., доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. Грінченка

K. Kraus

PhD in Economics,Senior Lecturer of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0003-4910-8330

Як цитувати статтю

Краус Н. М., Рамський А. Ю., Краус К. М. Проєктна діяльність інститутами екосистеми інноваційно-підприємницького університету: проблеми, ризики, можливості. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7856 (дата звернення: 10.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.5

Kraus, N., Ramskyi, А. and Kraus, K. (2020), “Project activity of ecosystem institutes of innovation and business university: problems, risks, opportunities”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7856 (Accessed 10 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.