EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗМІН: СУТЬ ТА ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ
К. В. Васьківська, Л. Д. Лозінська, Ю. О. Галімук

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.7

УДК: 330.338

К. В. Васьківська, Л. Д. Лозінська, Ю. О. Галімук

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗМІН: СУТЬ ТА ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Анотація

У статті розглянуто основні особливості функціонування економічного потенціалу підприємства (організаційні, управлінські, кадрові (знання, досвід, навички працівників), ринкові, технічні, інноваційні, економічні, екологічні). Підкреслено, що підприємство здатне формувати, розкривати, розвивати та використовувати свій економічний потенціал лише для себе у відповідних соціально-економічних умовах, тобто, економічний потенціал підприємства повинен бути спрямований на зміцнення конкурентних позицій, які залежать від ключових факторів успіху, а саме: знання, вміння, мобільність, інноваційні технології, організація маркетингу, диверсифікація виробництва, асортимент продукції. Економічний потенціал підприємства є реальною здатністю здійснювати цілеспрямовану виробничо-господарську діяльність, яка відповідає стратегії розвитку підприємства. Серед структурних компонентів економічного потенціалу підприємства виділено виробничий, кадровий, інформаційний, інвестиційно-інноваційний потенціали та стратегію розвитку. Функціонування підприємства в умовах змін тісно взаємозалежить від розвитку компетенцій самого підприємства. Можливості підприємства слід розглядати, як здійснення послідовної виробничо-господарської діяльності, а здатності проявляються у властивостях економічного потенціалу, саме втілення можливостей відбувається через створення підприємством цінностей, які конкретизуються у кінцевих результатах діяльності. Виділено ключові компетенції підприємства, зокрема, зовнішні та внутрішні відносини, імідж, інновації, власні джерела конкурентної переваги. Звернута увага на власні джерела конкурентної переваги, які сприяють економічному успіху підприємств та довгостроковому розвитку. Виокремлено зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на формування економічного потенціалу підприємства. Стверджено, що діагностика структури та використання економічного потенціалу підприємства дозволяє виявити резерви його нарощування, тобто визначити комплекс взаємопов'язаних, скоординованих виробничо-господарських заходів, що відповідають стратегії розвитку підприємства.

Ключові слова: an enterprise economic potential; features; structural components; goal; capabilities; capacity of an enterprise competence.

Література

1. Балацкий О. Ф. Экономический потенциал административных и производственных систем: моногр. Сумы : Университетская книга, 2006. 972 с.
2. Васьківська К.В., Децик О.І. Інвестиційна діяльність суб’єктів підприємництва в системі бізнес-адміністрування. Монографія/ За заг. ред. К. В. Васьківської. Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. 192 с.
3. Васьківська К. В., Науменко В. В., Довбенко А. Я., Шуєва Д. Д. Активізація підприємницької діяльності об’єднаних територіальних громад в умовах різноукладності. Вісник ЛНАУ: економіка АПК. 2019. № 26. С. 5-10. URL: https://doi.org/10.31734/economics2019.26.005 (Дата доступу: 15.03.2020).
4. Ковалев В. В., Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: РОСПЕКТ, 2002. - 424 c.
5. Костирко Р. О. Комплексний підхід до стратегічного аналізу потенціалу фінансово-економічної стійкості господарюючого суб'єкта. Вісник Нац. університету "Львівська Політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2007. № 578. С. 141 -145.
6. Прокопишак В.Б. Формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств: Монографія. – Львів: Видавництво: Ліга-Прес, 2013. 259 с.
7. Сабадирьова А. Л. Організаційні основи інформаційної системи оцінки потенціалу промислового підприємства. URL : http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/444/1/%D0%A1%D0%. pdf (дата звернення 20.03.2020).
8. Савченко В.Ф. Потенціал національної економіки України: моногр. Чернігів: ЧДІЕіУ, 2009. 273 с.
9. Шкроміда Н. Я. Комплексна оцінка економічного потенціалу суб'єктів господарювання. Економічний аналіз: Зб. наук праць. Тернопіль: Економічна думка. Тернопіль: ТНУ, 2011. Вип. 9, Ч. 1. С. 383 -386.
10. Jeżak J., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Łódź 1990, s. 141.

K. Vaskivska, L. Lozinska, Ju. Galimuk

THE ENTERPRISE ECONOMIC POTENTIAL IN THE FACE OF CHANGE: THE ESSENCE AND CHARACTERISTICS

Summary

The article considers the main features of the functioning of the enterprise economic potential (organizational, managerial, personnel (characterizing knowledge, experience and skills of emploeeys), market, technical, innovative, economic and environmental). It is emphasized that the enterprise is able to form, disclose, develop and use its economic potential only for itself in relevant socio-economic conditions, that is, the enterprise economic potential should be aimed at strengthening competitive positions, which depend on key success factors, namely, knowledge , skills, mobility, innovative technologies, marketing organization, diversification of production and product range. The enterprise economic potential is a real capacity to carry out targeted industrial and economic activities, consistent with the enterprise development strategy. Production, personnel, information, investment and innovation potentials and a development strategy are highlighted among the structural components of the enterprise economic potential. The enterprise functioning in the face of changes is closely linked to the competencies development of the enterprise itself. The enterprise capabilities should be considered as the realization of consistent industrial and economic activities and the capacities are manifested in the features of the economic potential. The very implementation of the possibilities is carried out through the creation of the enterprise values that are specified in the final results of the activity. The key enterprise competencies, in particular, external and internal relations, image, innovation, own sources of competitive advantage, are highlighted. Attention is drawn to its own sources of competitive advantage, which contribute to the enterprises economic success and long-term development.
External and internal factors affecting the enterprise economic potential formation are highlighted. It is affirmed that the diagnosis of the structure and use of the enterprise economic potential makes it possible to identify the reserves for building it up, that is, to determine the set of interrelated, coordinated industrial and economic measures that correspond to the enterprise development strategy.

Keywords: економічний потенціал підприємства; особливості; структурні компоненти; ціль; можливості; здатність; компетенції підприємства.

References

1. Balackij, O. F. (2006), Jekonomicheskij potencial administrativnyh i proizvodstvennyh sistem [The economic potential of administrative and production systems], Universitetskaja kniga, Sumy, Ukraine, P. 972.
2. Vaskivska, K.V. and Detsyk, O.I. (2019), Investytsiina diialnist subiektiv pidpryiemnytstva v systemi biznes-administruvannia [Investment activity of business entities in the system of business administration], «HALYCh-PRES», Lviv, Ukraine, P. 192.
3. Vaskivska, K. V. Naumenko, V. V. Dovbenko, A. Ya. and Shuieva, D. D. (2019), "Intensification of entrepreneurial activity of united territorial communities in the conditions of diversity", Visnyk LNAU: ekonomika APK, vol. 26, pp. 5-10, DOI: https://doi.org/10.31734/economics2019.26.005 (Accessed 15 March 2020).
4. Kovalev, V. V. and Volkova, O. N. (2002), Analiz hozjajstvennoj dejatel'nosti predprijatija [Analysis of the economic activity of the enterprise], ROSPEKT, Moscow, Russia, P. 424.
5. Kostyrko, R. O. (2007), "A comprehensive approach to the strategic analysis of the potential of financial and economic stability of the business entity", Visnyk Nats. universytetu "Lvivska Politekhnika". Seriia: Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 578, pp. 141 -145.
6. Prokopyshak, V.B. (2013), Formuvannia finansovoho potentsialu silskohospodarskykh pidpryiemstv [Formation of financial potential of agricultural enterprises], Vydavnytstvo: Liha-Pres, Lviv, Ukraine, P. 259.
7. Sabadyrova, A. L., "Organizational bases of the information system for assessing the potential of an industrial enterprise ", [Online], available at: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/444/1/%D0%A1%D0%.pdf (Accessed 20 March 2020).
8. Savchenko, V.F. (2009), Potentsial natsionalnoi ekonomiky Ukrainy [Potential of the national economy of Ukraine], ChDIEiU, Chernihiv, Ukraine, P. 273.
9. Shkromida, N. Ya. (2011), "Comprehensive assessment of the economic potential of economic entities", Ekonomichnyi analiz: Zb. nauk prats, vol. 9, part 1, pp. 383 -386.
10. Jeżak J., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Łódź 1990, P. 141.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 237

Відомості про авторів

К. В. Васьківська

д. е. н., професор, професор кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом, Львівський національний університет імені Івана Франка,Католицький університет Любельський Івана Павлв ІІ, Люблін, Польща

K. Vaskivska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Management, Lviv Ivan Franko National University, Catholic University of Lyubelsky Ivan Pavel II, Lublin, Poland

ORCID:

0000-0002-1615-3488


Л. Д. Лозінська

аспірант, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

L. Lozinska

Postgraduate Student, Department of Accounting and Audit ,State Pedagogical University "Vasyl Stefanyk Precarpathian National University"

ORCID:

0000-0001-9993-9875


Ю. О. Галімук

головний експерт відділу ринків, Антимонопольний комітет України

Ju. Galimuk

chief expert department of markets, Antimonopoly Committee of Ukraine

ORCID:

0000-0002-3901-7606

Як цитувати статтю

Васьківська К. В., Лозінська Л. Д., Галімук Ю. О. Економічний потенціал підприємства в умовах змін: суть та характерні особливості. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7858 (дата звернення: 06.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.7

Vaskivska, K., Lozinska, L. and Galimuk, Ju. (2020), “The enterprise economic potential in the face of change: the essence and characteristics”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7858 (Accessed 06 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.7

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.