EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОННОЮ ЛОГІСТИКОЮ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ
Т. О. Харченко, А. А. Коваль

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.50

УДК: 005:379.85

Т. О. Харченко, А. А. Коваль

УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОННОЮ ЛОГІСТИКОЮ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

Анотація

У статті досліджено особливості управління електронною логістикою в туристичному бізнесі та визначення її ролі в туризмі. Встановлено, що електронна логістика є основним важелем розвитку туристичного бізнесу, оскільки на сьогоднішній день значний розвиток ІТ індустрії змусив змінюватись не лише бізнес взагалі, а й туристичний бізнес зокрема. Визначено передумови виникнення електронної логістики. Проведене дослідження встановило, що кількість інтернет користувачів з роками зростає у геометричній прогресії, так само швидко зросли швидкість та кількість завантаження інформації та її вартість, що свідчить про значний вплив Інтернету на будь-яку комерційну діяльність. В статті встановлено, що на сьогодні в туристичному секторі України переважає традиційна логістика, яка втрачає конкурентні позиції на ринку, що обумовлює необхідність впровадження електронної логістики, оскільки традиційні методи ведення туристичного бізнесу застарілі та неконкурентоспроможні. Встановлено основні переваги електронної логістики, а саме маневреність, гнучкість, швидкість реагування та цілодобова доступність.
Розглянуто питання, що стосується управління інтерфейсами в туристичному бізнесі. Розглянуто основні інтерфейси, що застосовуються в управлінні туристичними фірмами, а саме: ERP (Enterprise Resource Planning), який представляє собою інфраструктуру програмного забезпечення, що підтримує управління та координацію різних структур, процесів і потоків в компанії для досягнення бізнес-цілей; CRM (Customer Relationship Management), що є програмною інфраструктурою із набором стратегій, політик та технологій для залучення, утримання та лояльності клієнтів. В результаті встановлено доцільність використання об’єднання обох інтерфейсів у такий, що веде облік всього процесу починаючи від постачальників до кінцевого споживача, постійний облік фінансових потоків, опитувань, рекламних матеріалів тощо.
Виявлені загрози при застосуванні електронної логістики та шляхи їх подолання. Визначено фактори, що впливають на розвиток електронної логістики. До них можна віднести: значний розвиток Інтернету, новітніх інтернет-технологій та телефонних додатків, які доступні всюди та цілодобово; особисті відгуки туристів, їх туристичні блоги та онлайн-платформи з відгуками, які дають можливість туроператорам проводити прозору аналітику ринку та передбачати попит на туристичну продукцію; розвиток різноманітних соціальних мереж, які впливають на погляди та вибір туристів і створюють репутацію компаніям туристичного бізнесу.

Ключові слова: управління; інформаційні запаси; ERP; електронна логістика; CRM.

Література

1. Смирнов І. Г. Логістична модель сталого розвитку туристичної галузі в Україні / І. Г. Смирнов // Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. - 2007. – №11. – С.26-31.
2. Бурдонос Л. І. Особливості маркетингу туристичних підприємств в Україні / Л. І. Бурдонос // Економічний вісник університету. – 2013. – № 20/1. – С. 48-53.
3. Тєлєтов О. С. Особливості та перспективи маркетингу туристичних послуг / О. С. Тєлєтов, Н. Є. Косолап // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 1. – С. 21-34.
4. Скоробогатова Т. В. Логистика туризма в фокусе новых логистических направлений / Т. В. Скоробогатова // Сервис в России и за рубежом. – 2016. – № 1. – С. 124-135.
5. Kharchenko T.A. Features of functioning of tourist business in the Ukrainian economy // Geopolitical processes in the world today: Collection of scientific articles. – «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. Vienna, 2016. - P. 245-246.
6. Internet World Stats. Usage and Population Statistics (2020), “Internet growth statistics”, available at: https://www.internetworldstats.com/emarketing.htm (Accessed 24 April 2020).
7. Kordel Z. Logistics in tourism and recreation / Z. Kordel // GeoJournal of Tourism and Geosites, 2009. – vol. 2 (№2). – p. 137-139.
8. Mrnjavac E. Logistics of tourist destination / E. Mrnjavac // Promet-Traffic-Traffico, 2002. – vol. 14 (№ 2). – p. 97-102.
9. Molz J. Germann & Paris C. Morris 2015. The Social Affordances of Flashpacking: Exploring the Mobility Nexus of Travel and Communication. Mobilities. 10(2): 173-192
10. Molz J. Germann 2013. Social Networking Technologies and the Moral Economy of Alternative Tourism: The Case of Couchsurfing.org. Annals of Tourism Research. 43 (October 2013): 210-230.
11. Internet World Stats. Usage and Population Statistics (2020), “Internet usage statistics: the internet big picture”, available at: https://www.internetworldstats.com/stats.htm (Accessed 27 April 2020).

12. Офіційний сайт TripAdvisor (2020), “Announces 2013 Travelers' Choice Hotel Awards Recognizing World's Top Properties”, available at: https://tripadvisor.mediaroom.com/press-releases?year=2013&o=450 (Accessed 27 April 2020).
13. Статистика Facebook. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.websitehostingrating.com/ru/facebook-statistics/ (Accessed 28 April 2020).
14. Statistic brain, Recearch in Institute, (2020) “Facebook Company Statistics”, [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.statisticbrain.com/facebook-statistics/ (Accessed 28 April 2020).

T. Kharchenko, A. Коval

E-LOGISTICS MANAGEMENT IN THE TOURIST BUSINESS

Summary

The article explores the features of e-lectronic logistics management in the tourism business and defines its role in tourism. It is established that e-logistics is a major lever of tourism business development since today the significant development of the IT industry has forced the change not only of business in general but also of tourism in particular. The prerequisites for the emergence of electronic logistics have been identified. The study found that the number of Internet users has grown exponentially over the years, as have the speed and amount of information downloaded and its value, which indicates a significant impact of the Internet on any business activity. In the article it is established that today in the tourism sector of Ukraine traditional logistics prevails, which loses its competitive position in the market, which necessitates the introduction of electronic logistics, since the traditional methods of doing tourist business are outdated and uncompetitive. The main advantages of electronic logistics have been identified, namely maneuverability, flexibility, responsiveness and 24/7 accessibility.
The issues related to the management of interfaces in the tourism business are considered. The main interfaces that are used in the management of travel companies, namely: ERP (Enterprise Resource Planning), which is a software infrastructure that supports the management and coordination of various structures, processes and flows in the company to achieve business goals; CRM (Customer Relationship Management), which is a software infrastructure with a set of strategies, policies and technologies to attract, retain and loyalty clients. As a result, it is expedient to use the integration of both interfaces in such a way that keeps records of the whole process, from suppliers to end consumers, constant accounting of financial flows, surveys, promotional materials, etc.
Threats in the application of electronic logistics and ways of overcoming them have been identified. The factors influencing the development of electronic logistics have been identified. These include: the significant development of the Internet, the latest Internet technologies and telephone applications that are available around the clock; personal feedback from tourists, their travel blogs and online review platforms that enable tour operators to conduct transparent market analytics and anticipate demand for tourism products; development of various social networks that influence the views and choices of tourists and create a reputation for tourism business companies.

Keywords: management; Informational stocks; ERP; e-logistics; CRM.

References

1. Smyrnov, I. G. (2007) “Logistic model of sustainable development of the tourism industry in Ukraine”, Bulletin of the Donetsk Institute of Tourism Business, vol. 11, pp. 26-31.
2. Burdonos, L. I. (2013), “Peculiarities of marketing of tourist enterprises in Ukraine”, Economic Bulletin of the University, vol. 20/1, pp. 48-53.
3. Tjeljetov, O. S. and Kosolap, N. Je. (2012), “Features and prospects of marketing of tourist services”, Marketing and innovation management, vol. 1, pp. 21-34.
4. Skorobogatova, T. V. (2016), “Logistics of tourism in the focus of new logistics areas”, Service in Russia and abroad, vol. 1, pp. 124-135.
5. Kharchenko, T.A. (2016), “Features of functioning of tourist business in the Ukrainian economy”, Geopolitical processes in the world today: Collection of scientific articles, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education, Vienna, pp. 245-246.
6. Internet World Stats. Usage and Population Statistics (2020), “Internet growth statistics”, available at: https://www.internetworldstats.com/emarketing.htm (Accessed 24 April 2020).
7. Kordel, Z. (2009), “Logistics in tourism and recreation”, GeoJournal of Tourism and Geosites, vol. 2, no. 2, pp. 137-139.
8. Mrnjavac, E. (2002), “Logistics of tourist destination”, Promet-Traffic-Traffico, vol. 14, no. 2, pp. 97-102.
9. Molz, J. G. and Paris, C. M. (2015), “The Social Affordances of Flashpacking: Exploring the Mobility Nexus of Travel and Communication”, Mobilities, vol. 10(2), pp. 173-192.
10. Molz, J. G. (2013), “Social Networking Technologies and the Moral Economy of Alternative Tourism”, The Case of Couchsurfing.org. Annals of Tourism Research, vol. 43, pp. 210-230.
11. Internet World Stats. Usage and Population Statistics (2020), “Internet usage statistics: the internet big picture”, available at: https://www.internetworldstats.com/stats.htm (Accessed 27 April 2020).
12. The official site of TripAdvisor (2020), “Announces 2013 Travelers' Choice Hotel Awards Recognizing World's Top Properties”, available at: https://tripadvisor.mediaroom.com/press-releases?year=2013&o=450 (Accessed 27 April 2020).
13. Facebook Company Statistics (2020), “Facebook statistics and facts for 2020”, available at: https://www.websitehostingrating.com/ru/facebook-statistics/ (Accessed 28 April 2020).
14. Statistic brain, Recearch in Institute, (2020) “Facebook Company Statistics”, available at: http://www.statisticbrain.com/facebook-statistics/ (Accessed 28 April 2020).

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 202

Відомості про авторів

Т. О. Харченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту,Академія праці, соціальних відносин і туризму, Київ

T. Kharchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Academy of Labour, Social Relations and Tourism

ORCID:

0000-0001-7260-1196


А. А. Коваль

к. е. н., доцент, Державний університет фіскальної служби України,Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи, Ірпінь

A. Коval

PhD in Economics, Associate Professor, University of State Fiscal Service of Ukraine, Educational Research Institute of Finance and Banking

ORCID:

0000-0002-8444-4738

Як цитувати статтю

Харченко Т. О., Коваль А. А. Управління електронною логістикою в туристичному бізнесі. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7859 (дата звернення: 10.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.50

Kharchenko, T. and Коval, A. (2020), “E-logistics management in the tourist business”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7859 (Accessed 10 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.