EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АЕРОНАВІГАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
О. М. Вовк, А. М. Ковальчук, Ю. О. Мацаєнко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.51

УДК: 33:658.3:656.7

О. М. Вовк, А. М. Ковальчук, Ю. О. Мацаєнко

ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АЕРОНАВІГАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

В статті досліджено сучасні підходи до оцінювання персоналу підприємства, його структури, витрат та ефективності. Основними показниками є продуктивність праці, динаміка руху та структурні показники, витрати на оплату праці й розрахунки витрат робочого часу. На аеронавігаційних підприємствах є специфічні професійні умови праці та вимоги до працівників. Тому авторами даного дослідження адаптовано окремі класичні показники для застосування у авіаційному секторі транспортної галузі. Комплексність та послідовність проведення економічної діагностики системи управління персоналу пропонується здійснювати з урахуванням динаміки ефективності роботи працівників, їх вплив на прибутковість аеронавігаційного підприємства та впливи на зміну вартості економічного потенціалу. Запропонована методика оцінювання вартості (цінності) системи управління персоналу «HR-ефективності» враховує особливості формування прибутковості, вартості активів та продуктивності праці аеронавігаційного підприємства. Проведена діагностика за запропонованою методикою виявила проблемні місця у системі підготовки професійних компетенцій аеронавігаційного персоналу.

Ключові слова: аеронавігаційне підприємство; вартість (цінність) персоналу; діагностика; методика «HR-ефективність»; кадровий потенціал.

Література

1. Ареф’єва О.В. Конкурентоспроможність підприємств у міжнародному цифровому просторі: Монографія. К.: НАУ, 2019. 342 с.
2. Карачина Н. П., Сметанюк О. А. Теоретико-методичні засади оцінювання ефективності сучасного підприємства. Економічний простір. №143, 2019, С. 148-159.
3. Отенко В. І. Формування аналітичного інструментарію оцінки ефективності діяльності підприємства. Бізнес-Інформ. № 5. 2013. С. 232-237.
4. Білорус Т. В. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства: Монографія. Ірпінь: НАДПСУ, 2007. 186 с.
5. Балабанова, Л. В. Стратегічне управління персоналом підприємства. К.: Знання, 2011. 236 с.
6. Касич А. О., Бурба О. А. Інноваційні підходи в практиці управління персоналом конкурентоспроможного підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Ужгород: УНУ. Вип. 16, Ч.1, 2017. С.130-134.
7. Колот А.М. Motivation for effective work staff social services. Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного університету. Том 2, № 1(9)., 2017. С. 110-114
8. Кулаев Ю. Ф. Экономика гражданской авиации Украины: монография. К.: Феникс, 2004. 667 с
9. Смачило В.В. Проблеми адаптації соціально-економічних систем до екзогенних змін: монографія. Харків: ФОП Панов А.М. 2019. С. 388-402.
10. Сунцова О.О.,Вовк О.М., Марчишина Ю. Підприємницькі технології управління кадровим потенціалом. International Scientific Journal «Internauka». Series: «Economic Sciences . №2(10). 2018. C. 85-90 URL: https://www.inter-nauka.com/issues/economic2018/2/3428 (дата звернення 16.04.2020)
11. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. Тернопіль: Економічна думка, 2009. 416 с.
12. Акулов М.Г. Економіка праці і соціально-трудові відносини. К. : Центр учбової літератури, 2012. 328 с
13. Птіцина Л.А. Застосування методів аналізу ефективності використання трудових ресурсів у системі управлінського обліку промислового підприємства. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. № 3 (78). 2014. с. 95-98
1. Вовк О.М., Мазурець Н.О. Умови забезпечення ефективності управління персоналом транспортних підприємств. Development of socio-economic systems in a global competitive environment: Proceedings of the Conference. May 24th 2019, Le Man, France: Le Mans University , 2019. C. 84-86.
2. Офіційний сайт Державного підприємства з обслуговування повітряного руху. URL: http://uksatse.ua (дата звернення: 16.04.2020)

O. Vovk, A. Kovalchuk, Yu. Matsaienko

DIAGNOSTICS OF THE EFFECTIVENESS OF THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM OF AN AIR NAVIGATION ENTERPRISE

Summary

The article explores modern approaches to estimating the company’s personnel. The main approaches to diagnosing the structure, costs and efficiency of the labour administration system have been highlighted. The main indicators are labour productivity and the movement of labour costs.
In the context of the crisis in the global economic system and the national economy, the activities of the personnel of the transport sector are influenced by the directions of State policy, the state and reserves of the transport services market and the transport system, political factors. The concentration of management effects on the preservation of production capacity and accumulation of reserves at the macro level causes a reduction in the efficiency of the motivational system in the management of personnel in aircraft transport enterprises.
Airnavigation enterprises have specific working conditions and requirements for workers. Therefore, the authors of this study have adapted selected classical indicators for application in the aviation sector of the transport industry. It is proposed that the complexity and sequencing of the economic diagnostic of staff management be based on the performance of staff, their impact on profitability and changes in the cost of economic capacity. Unlike the existing integrated diagnostic methods, the proposed method avoids cumbersome calculations and takes into account the monopoly status of the enterprise on the air navigation services market.
The proposed methodology for estimating the cost (value) of the personnel management system «HR-efficiency» takes into account the peculiarities of the formation of profitability, the value of assets and the productivity of the work of the airnavigation enterprise. A diagnostic of the proposed method revealed problem areas in the system for training the professional competences of air navigation personnel. Despite the low activity of the a airnavigation enterprise in the sphere of development of professional competences and human potential, its cost is estimated at almost 5 billionUAH due to high productivity. The problem sector for the development of personnel is the low activity of air navigation companies to upgrade the skills of their personnel. Air traffic control workers have the necessary experience, professional competence and innovative activity.

Keywords: air navigation enterprise; cost (value) of personnel; diagnostics; methodology «HR-efficiency»; personnel potential.

References

1. Arefieva, O. V. (2019), Konkurentospromozhnistj pidpryjemstv u mizhnarodnomu cyfrovomu prostori [Competitiveness of enterprises in the international digital space], NAU, Kyiv, Ukraine.
2. Karachin, N. and Smetaniuk, O. (2019), “Theoretical and methodological principles of the efficiency of a modern enterprise”, Economic space, vol. 143, pp. 148-159
3. Otenko, V.I. (2013), “Formation of Analytical Toolkit for Estimating the Efficiency of Enterprise Activity”, Business Inform, Vol. 5, pp. 232-237.
4. Bilorus, T. V. (2007), Strateghichne upravlinnja kadrovym potencialom pidpryjemstva [Strategic management of personnel potential of the enterprise], NASTSU, Irpin, Ukraine.
5. Balabanova, L. V. (2011), Strateghichne upravlinnja personalom pidpyjemstva [Strategic personnel management of the enterprise], Znannia, Kyiv, Ukraine.
6. Kasich, A.O. and Khimich, I.G. (2012), “Methodical approaches to the estimation of the efficiency of the enterprise activity”, Business Inform, Vol. 12, pp.176-179.
7. Kolot, A.M. (2017), “Motivation for effective work staff social services”, Naukovyj visnyk Polissja Chernighivsjkogho nacionaljnogho tekhnologhichnogho universytetu, Vol. 1(9), pp. 110-114.
8. Kulaev, Yu. F. (2004), Ekonomyka hrazhdanskoj avyatsyy Ukrayny [The Economics of Civil Aviation of Ukraine], Kyiv, Fenyks, Ukraine.
9. Smachylo, V.V. (2019), Problemy adaptatsii sotsialno-ekonomichnykh system do ekzohennykh zmin: monohrafiia [Problems of adaptation of socio-economic systems to exogenous changes], FOP Panov A.M., Kharkiv, Ukraine.
10. Suntsova, O.O. Vovk, O.M. and Marchyshyna, Yu. (2018), “Enterprise technologies in personnel potential management”. International Scientific Journal «Internauka». Series: «Economic Sciences», vol. 2 (10), pp. 85-90, available at: https://www.inter-nauka.com/issues/economic2018/2/3428 (Accessed 16 April 2020).
11. Popovych, P.Ya. (2009), Ekonomichnyj analiz diial'nosti sub'iektiv hospodariuvannia [Economic analysis of the activities of economic entities], Ekonomichna dumka, Ternopil, Ukraine.
12. Akulov, M.H. (2012), Ekonomika pratsi i sotsial'no-trudovi vidnosyny [Labor economics and social and labor relations], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
13. Ptitsyna, L.A. (2014), “Application of methods of analysis of efficiency of use of labor resources in the system of management accounting of industrial enterprise”, State and regions. Series: Economics and Entrepreneurship, vol. 3 (78), pp. 95-98
14. Vovk, O. and Mazurets, N. (2019), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij ekonomichnij konferentsii. Rozvytok sotsial'no-ekonomichnykh system v umovakh hlobal'noho konkurentnoho seredovyscha [Conference Proceedings of the International Economic Conference. Development of socio-economic systems in a global competitive environment], Le Mans University, Le Man, France, pp. 84-86.
15. The official site of the State Air Traffic Services Enterprise (2020), available at: http://uksatse.ua (Accessed 16 April 2020).

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 190

Відомості про авторів

О. М. Вовк

к. е. н., доцент кафедри економіки, Національний авіаційний університет, м. Київ

O. Vovk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Air Transport Economics, National Aviation University, Kyiv

ORCID:

0000-0002-1680-1959


А. М. Ковальчук

старший викладач кафедри економіки, Національний авіаційний університет, м. Київ

A. Kovalchuk

Senior Lecturer, Department of Air Transport Economics, National Aviation University, Kyiv

ORCID:

0000-0002-9059-8303


Ю. О. Мацаєнко

студентка, Національний авіаційний університет, м. Київ

Yu. Matsaienko

student, National Aviation University, Kyiv

ORCID:

0000-0003-3744-2964

Як цитувати статтю

Вовк О. М., Ковальчук А. М., Мацаєнко Ю. О. Діагностика ефективності управління персоналом аеронавігаційного підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7860 (дата звернення: 04.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.51

Vovk, O., Kovalchuk, A. and Matsaienko, Yu. (2020), “Diagnostics of the effectiveness of the personnel management system of an air navigation enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7860 (Accessed 04 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.