EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ В УКРАЇНІ
Л. С. Борданова, Н. В. Рощина

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.54

УДК: 377.1

Л. С. Борданова, Н. В. Рощина

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ В УКРАЇНІ

Анотація

Сучасний стан науково-технічного прогресу характеризується стрімким розвитком техніки та технологій. У зв'язку з цим постійно з'являються нові (або модернізовані, удосконалені) матеріали, продукція, послуги. В свою чергу це стає причиною появи нових потреб споживачів або нових форм задоволення старих потреб. Підприємства в таких умо-вах повинні миттєво реагувати для задоволення потреб споживачів та суспільства. Як кінцевий результат таких змін, відбувається зростання фінансових показників діяльності підприємства. Паралельно з цим зростає лояльність споживачів та персоналу до такого підприємства. А це стає перевагою в конкурентній боротьбі на ринку за кінцевого спожива-ча. Тому саме люди, їх інтелектуальні здібності та навички є найважливішим фактором зростання ефективності та конкурентоспроможності підприємства. Люди стають голо-вним ресурсом для організацій, яким необхідно постійно розвивати людський капітал задля економічного зростання та своєї успішності.
Планування та прогнозування розвитку персоналу є головним завданням підприємств для досягнення своїх цілей. Вибір правильного напрямку розвитку людського капіталу – розвиток його трудового та інтелектуального потенціалу, підвищення мобільності як професійної, так і соціальної. Також розвиток персоналу сприяє зростання їх особистої конкурентосп-роможності на ринку праці, як специфічного товару для роботодавців.
У статті розглянуто теоретико-методологічні аспекти розвитку персоналу, визначена сутність поняття «розвиток персоналу», обґрунтовано необхідність розвитку кадрів на державному рівні, досліджено сутність системи розвитку персоналу підприємства, її осно-вні складові та позитивні риси від її наявності. Визначена загальна кількість безробітних в Україні за останні три роки, серед них кількість осіб, охоплених профорієнтаційними послу-гами Державною службою зайнятості. Здійснено аналіз за областями, у яких молодь віком до 35 років отримало послуги з працевлаштуванням та професійним навчанням Державною службою зайнятості. Наведенні дані щодо надання послуг особам у міській та сільській мі-сцевостях.
Також в країні існує така категорія як внутрішньо переміщені особи. Ці люди дуже потре-бують підтримки держави, а також допомоги служби зайнятості. Особливо із початком ведення воєнних дій на сході країни у 2014 році кількість таких людей значно збільшилася.
Ще одна група людей, яка з’явилася з початком антитерористичних операцій у Донецькій та Луганській областях, це самі учасники АТО. Та після повернення додому, вони можуть не мати роботи, за час проведений на службі втрачають навички та конкурентоспромож-ність на ринку праці, тому звертаються до служби зайнятості за допомогою. Проаналізо-вано ефективність інвестицій у розвиток персоналу.

Ключові слова: розвиток персоналу; безробітні; працевлаштування; молодь; ефективність інвестицій.

Література

1. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу : навч. посібник / В.А. Савченко. – К.: КНЕУ, 2002. – 351 с.
2. Брич В.Я., Гугул О.Я. Теоретичні аспекти розвитку персоналу / В.Я. Брич, О.Я. Гугул // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 5. – Т. 2. – С. 13-16.
3. Thomas N. Garavan, Pat Costine, and Noreen Heraty (1995). «Training and Development: Concepts, Attitudes, and Issues». Training and Development in Ireland. Cengage Learning EMEA.
4. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник / О.А. Грішнова. – 5-те вид., оновлене. – К.: Знання, 2011. – 390 с.
5. Плугіна Ю.А. Розвиток персоналу підприємства: підходи, сутність, моделі / Ю.А. Плугіна // Вісник економіки транспорту і промисловості. – № 42. – С. 323-327.
6. Хміль Ф. І. Управління персоналом : Підручник для студентів вищих навчальних закладів.– К.: Ака-демвидав, 2006.– 488 с.
7. Крушельницька О.В. Управління персоналом. Навч. посібник / Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. – К.: Кондор, 2006. – 292с.
8. Pedler M., Burgoyne J., Boydell T. The learning Company: 2nd end. – Maidenhead: McGraw-Hill, 1997.
9. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала : пособие по кадровой работе / В.Р. Веснин. – М. : Юристъ, 2001. – 496 с.
10. Колпаков В. Управління розвитком персоналу: теорія і прак- Науковий вісник Херсонського держа-вного університету 77 тика / В. Колпаков // Персонал. – 2004. – № 11. – С. 64-69
11. Джой-Меттьюз Д. Развитие человеческих ресурсов / Д. ДжойМеттьюз, Д. Меггинсон, М. Сюрте ; пер. с англ. – М. : Эксмо, 2006. – 432 с.: ил. – 429 с.
12. Richey, R. C. (1992).Designing Instruction for the Adult Learner. London : Kogan Page Limited, Vol. 7 No. 5, pp. 6-18.
13. Одегов Ю. Г. Оценка эффективности работы с персоналом. Методологический подход / Ю. Г. Оде-гов, К. Х. Абдурахманов, Л. Р. Котова / М.: РАГС, 2011, с. 752. ISBN 978–5–94280–510–4.
14. Державний центр зайнятості [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.dcz.gov.ua/ (дата звернення 20.03.2020).
15. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 21.03.2020).
16. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон України від 19 грудня 2019 року 2020 р. № 396-IX //Законодавство України. -2015.-№1.-Ст.1
17. Кулакова С. Ю. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТРАТ НА ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ / С. Ю. Кулакова. // Ефективна економіка. – 2017. – №6.

L. Bordanova, N. Roshchina

PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF STAFF IN UKRAINE

Summary

The current state of scientific and technological progress is characterized by the rapid development of machinery and technology. In this regard, new (or upgraded, improved) materials, products, services are constantly appearing. In turn, this causes new consumer needs or new forms of meeting old needs. Businesses in such conditions must respond immediately to meet the needs of consumers and society. As a result of such changes, there is an increase in financial performance of the enterprise. At the same time, the loyalty of consumers and staff to such an enterprise is growing. And this becomes an advantage in the competition in the market for the final consumer. Therefore, people, their intellectual abilities and skills are the most important factor in increasing the efficiency and competitiveness of the enterprise. People are becoming a major resource for organizations that need to constantly develop human capital for economic growth and success.
Planning and forecasting staff development is the main task of enterprises to achieve their goals. Choosing the right direction for the development of human capital - the development of its labor and intellectual potential, increasing mobility, both professional and social. Staff development also contributes to the growth of their personal competitiveness in the labor market as a specific commodity for employers.
The article deals with theoretical and methodological aspects of personnel development, defines the essence of the concept of "personnel development", substantiates the necessity of personnel development at the state level, investigates the essence of the system of personnel development of the enterprise, its main components and positive features from its presence. The total number of unemployed in Ukraine over the last three years has been determined, including the number of persons covered by career guidance services by the State Employment Service. The analysis was carried out in the areas in which young people under 35 received employment and vocational training services by the State Employment Service. Provided data on the provision of services to individuals in urban and rural areas.
There is also a category of internally displaced persons in the country. These people are in dire need of state support and assistance from the employment service. Especially with the start of hostilities in the east in 2014, the number of such people has increased significantly.
Another group of people who appeared to launch anti-terrorist operations in Donetsk and Luhansk regions are the ATO participants themselves. But after returning home, they may not have a job, they lose skills and competitiveness in the labor market during their time at work, so they turn to the employment service for help. The effectiveness of investment in personnel development is analyzed.

Keywords: personnel development; unemployed; employment; youth; investment efficiency.

References

1. Savchenko, V. (2002), Upravlinnya rozvytkom personalu [Person-nel Development Management], Kyiv, KNEU.
2. Brych, V., Gugul, O. (2009), “Theoretical aspects of personnel development”, Bulletin of Khmelnytskyi Na-tional University, 5, vol.2, pp.13-16.
3. Garavan, T., Costine, P., Heraty N. (1995), Training and Development: Concepts, Attitudes, and Issues. Training and Development in Ireland, Cengage Learning EMEA.
4. Grishnova, O. (2011), Ekonomika praci ta socialno-trudovi vidnosyny [Labour Economics and social and labor relations], Кyiv, Znannia.
5. Plugina, Yu. (2013), “Enterprise personnel development: approaches, essence, mod-els”, Bulletin of economics of transport and industry, vol. 42, pp. 323-327.
6. Khmil, F. (2006), Upravlinnya personalom [Personnel Management], Kyiv, Akademvydav, 2006.
7. Krushelnytska, O., Melnychuk, D. (2006), Upravlinnya personalom [Person-nel Management], Kyiv, Kondor.
8. Pedler, M., Burgoyne, J., Boydell T. (1997), The learning Company: 2nd end, Maidenhead, McGraw-Hill.
9. Vesnin, V (2001), Practicheskiy menedzhment personala: posobiye po kadrovoy rabote [Practical person-nel management: guidebook in staff administration], Мoscow, Yurist.
10. Kolpakov, V. (2004), “Personnel Development Management”, Scientific Bulletin of Kherson State University, vol.11, pp. 64-69.
11. Joy - Matthews, D., Maggison, D., Surte, M. (2006), Razvitiye chelovecheskikh resur-sov [Human resources development], Мoscow, Eksmo.
12. Richey, R. C. (1992), Designing Instruction for the Adult Learner, London, Kogan Page Limited, vol. 7, no. 5, pp. 6-18.
13. Odegov, Yu., Abdurakhmanov, K., Kotova, L. (2011), Otsenka effektivnosti raboty s personalom [Evalua-tion of the effectiveness of work with personnel], Moscow, RAGS.
14. State Employment Center, [Online], available at: https://www.dcz.gov.ua/ (Accessed 20 March 2020).
15. State Statistics Service of Ukraine, [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 21 March 2020)..
16. The legislation of Ukraine (2015), “Law of Ukraine On Ensuring the Rights and Freedoms of Internally Displaced Persons from December 19 2019, № 396-IX”, article 1.
17. Kulakova, S. (2017), “Theoretical aspects of the expenditure of the costs of enterprise on personnel and their effectiveness”, Efektyvna economika, vol. 6, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5639

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 200

Відомості про авторів

Л. С. Борданова

к. е. н., старший викладач,Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

L. Bordanova

PhD in Economics, associate professor of National technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute»

ORCID:

0000-0001-8159-3909


Н. В. Рощина

к. е. н., доцент,Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

N. Roshchina

PhD in Economics of National technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute»

ORCID:

0000-0003-2035-8846

Як цитувати статтю

Борданова Л. С., Рощина Н. В. Особливості розвитку персоналу в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7863 (дата звернення: 06.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.54

Bordanova, L. and Roshchina, N. (2020), “Peculiarities of development of staff in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7863 (Accessed 06 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.54

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.