EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД І МІСЦЕВЕ ОПОДАТКУВАННЯ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА ВЗАЄМОВПЛИВ
Н. П. Струк

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.55

УДК: 330:336.2

Н. П. Струк

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД І МІСЦЕВЕ ОПОДАТКУВАННЯ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА ВЗАЄМОВПЛИВ

Анотація

В статті розглянуто сутність поняття «соціально-економічний розвиток територіальних громад». Обґрунтовано необхідність забезпечення реальної здатності територіальних громад вирішувати питання місцевого значення, задовольняти соціальні, економічні та інші потреби населення. Доведено, що реальна здатність залежить від власного фінансового ресурсу громад.
Розглянуто соціально-економічний розвиток територіальних громад як складний процес, спільну діяльність громади, співпрацю (партнерство) влади, бізнесу та громади. Оподаткування визначено важливим компонентом такої співпраці. Доведено, що соціально-економічний розвиток позитивно впливає на всю територіальну громаду включно з місцевою владою, бізнесом і громадянами. Зроблено висновок щодо можливості співпраці, зацікавлених у розвитку громади сторін, за допомогою функціонування ефективного податкового механізму. Узагальнено відомі визначення податкового механізму. Доведено, що розширення фінансової автономії і забезпечення високого соціально-економічного розвитку територіальних громад сьогодні можливе за умови підвищення ролі місцевих податків та зборів і збільшення їх частки у складі доходів місцевих бюджетів.
Проаналізовано структуру доходів місцевого бюджету міста Івано-Франківськ та частку місцевих податків і зборів у загальних доходах. Доведено необхідність посилення фінансової значущості місцевих податків і зборів. Зроблено висновок, що місцеве оподаткування безпосередньо пов’язане із соціально-економічним розвитком територіальних громад. Обґрунтовано необхідність подальших досліджень і пошуку форм і способів ефективної взаємодії основних суб’єктів, які впливають на соціально-економічний розвиток територіальних громад (бізнесу, влади, громади).

Ключові слова: соціально-економічний розвиток; територіальна громада; місцеві податки; збори; податковий механізм; ресурси.

Література

1. Римкіна М. Дефініція категорії «Соціально-економічний розвиток підприємства» / М. Римкіна // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2014. – №1. – С. 440–453.
2. Lawrence G. McMillan. McMillan on Options // John Wiley & Sons, 2011. – 672 p.
3. Laurie Mook, Jack Quarter, Betty Jane Richmond. What Counts: Social Accounting for Nonprofits and Cooperatives 2nd edition (Sigel Press, London, 2007), p.17. http://www.msvu.ca/socialeconomyatlantic/english/whatisE.asp№top
4. Дем'янишин В.Г. Податковий механізм: теоретична концептуалізація та напрями удосконалення / В.Г. Дем'янишин // Модернізація корпоративних фінансів і фінансових ринків: зб. наук. пр. проф.-виклад. складу каф. фінансів суб'єктів господарювання і страхування. – Вип. 1. – Тернопіль: Економічна думка, 2014. – С. 18–27.
5. Дем'янишин В.Г. Податковий механізм формування доходів бюджету: концептуальні засади теорії та напрями модернізації / В. Дем'янишин // Світ фінансів. – 2017. – № 2 (51). – С. 84–96.
6. Гладченко Т. Б. Поняття податкового механізму та його елементи / Т. Б. Гладченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2016.– № 21.– С. 62–64.
7. Васильєва Н.В. Податковий механізм забезпечення місцевого економічного розвитку територій в Україні / Н.В.Васильєва // Інвестиції: практика та досвід .– 2018.– № 16.– С.75-78.
8. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
9. Струк Н.П. Податок на майно в доходах місцевих бюджетів / Н.П.Струк // Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції на тему «Світ економічної науки. Випуск 21» (26.03.2020) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/3372/
10. Івано-Франківськ: офіційний веб-сайт міста [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mvk.if.ua

N. Struk

SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES AND LOCAL TAXATION: RELATIONSHIP AND INTERPLAY

Summary

The article deals with the essence of the concept of “social and economic development of territorial communities”. The necessity of ensuring the real ability of territorial communities to solve issues of local importance, to satisfy social, economic and other needs of the population is substantiated. It is proved that this real ability depends on the communities' own financial resources. It is established that the driving force of social and economic development of territorial communities is factors, internal opportunities and reserves, available competitive advantages. It is determined that the engine of development of the territorial community is the economy, and the criterion of development is satisfaction of the needs of the members of the community, improvement of the living standard of the population, increase of living standards.
The social and economic development of territorial communities is considered as a complex process, joint activity of the community, cooperation (partnership) of authorities, business and community. Taxation is identified as an important component of such cooperation. It is proved that social and economic development has a positive impact on the entire territorial community, including local authorities, businesses and citizens.
The conclusion was made about the possibility of cooperation, of parties interested in the development of the community, through the functioning of an effective tax mechanism. Known definitions of the tax mechanism are generalized.
It is proved that the extension of financial autonomy and ensuring the high social and economic development of territorial communities is possible today provided that the role of local taxes and fees is increased and their share in the local budget revenues is increased.
The structure of local budget revenues of the city of Ivano-Frankivsk and the share of local taxes and fees in total revenues are analyzed. The need to strengthen the financial importance of local taxes and fees is proved.
It is concluded that local taxation is directly related to the social and economic development of territorial communities. The importance of financial autonomy of local authorities and the sufficiency of financial resources to ensure economic development and a high level of communicating community social needs have been proved.

Keywords: social and economic development; territorial community; local taxes; fees; tax mechanism; resources.

References

1. Rymkina, M. (2014), "Definition of the category "Socio-economic development of the enterprise"", Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky, vol. 1, pp. 440–453.
2. Lawrence G. McMillan. McMillan on Options // John Wiley & Sons, 2011. – 672 p.
3. Laurie Mook, Jack Quarter, Betty Jane Richmond. What Counts: Social Accounting for Nonprofits and Cooperatives 2nd edition (Sigel Press, London, 2007), p.17, available at: http://www.msvu.ca/socialeconomyatlantic/english/whatisE.asp#top
4. Demianyshyn, V.H. (2014), "Tax mechanism: theoretical conceptualization and directions of improvement", Modernizatsiia korporatyvnykh finansiv i finansovykh rynkiv: zb. nauk., vol. 1, pp. 18–27.
5. Demianyshyn, V.H. (2017), "Tax mechanism of budget revenue formation: conceptual principles of theory and directions of modernization", Svit finansiv, vol. 2 (51), pp. 84–96.
6. Hladchenko, T. B. (2016), "The concept of tax mechanism and its elements", Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Yurysprudentsiia, vol. 21, pp. 62–64.
7. Vasylieva, N. (2018), “Tax mechanism for the provision of local economic development of territories in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 75–78.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "Tax Code of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
9. Struk, N.P. (2020), " Property tax in local budget revenues", Materialy Mizhnarodnoi naukovoi internet-konferentsii na temu «Svit ekonomichnoi nauky. Vypusk 21» [Proceedings of the International Scientific Internet Conference on "The World of Economics. Issue 21»], [Online], available at: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/3372/
10. Ivano-Frankivsk: official web-site of the city, [Online], available at: http://www.mvk.if.ua

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 196

Відомості про авторів

Н. П. Струк

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

N. Struk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Public Management and Administration, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

ORCID:

0000-0002-2349-7131

Як цитувати статтю

Струк Н. П. Соціально-економічний розвиток територіальних громад і місцеве оподаткування: взаємозв’язок та взаємовплив. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7864 (дата звернення: 06.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.55

Struk, N. (2020), “Social and economic development of territorial communities and local taxation: relationship and interplay”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7864 (Accessed 06 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.