EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСОБИ ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ В УМОВАХ РЕЦЕСІЇ
А. М. Танасійчук, С. О. Сіренко, О. Є. Громова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.9

УДК: 658.8

А. М. Танасійчук, С. О. Сіренко, О. Є. Громова

ЗАСОБИ ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ В УМОВАХ РЕЦЕСІЇ

Анотація

Сучасний етап розвитку економіки характеризується тим, що компанії вимушені конкурувати між собою у маркетинговому середовищі. Використання можливостей мережі Інтернет для просування бренду є необхідною умовою для успішного розвитку бренду компанії та бізнесу загалом. Всесвітня павутина дає змогу сформувати позитивний образ компанії, її репутацію, підвищити впізнаваність бренду та товарів або послуг, які він пропонує. У дослідженні розкрито теоретичні основи соціальних комунікацій та принципи їх діяльності. Обґрунтовано переваги використання соціальних мереж для просування бренду вітчизняного підприємства в умовах рецесії. Здійснено аналіз цільової аудиторії Instagram, визначено шляхи та засоби ефективного просування бренду, розглянуто основні переваги просування бренду в соціальних мережах. Проаналізовано прогресивні інструменти цифрового маркетингу та обґрунтовано необхідність їх застосування при просуванні бренду компанії чи товару в умовах кризи. Систематизовано правила створення та підтримання активності платформи компанії в соціальній мережі Instagram, обґрунтовано необхідність їх застосування при просуванні бренду в соціальних мережах.

Ключові слова: цифрові технології; бренд; цифровий маркетинг; просування бренду; репутація бренду; соціальні мережі; інтернет брендинг; SocialCaptain; Hootsuite; Grum; Tailwind; Hashtracking; Minter; Boost; Repost.

Література

1. Войчак А. Дослідження сучасних концепцій маркетингу та маркетингового менеджменту. Маркетинг в Україні, 2009. № 4. С. 52–55.
2. Ілляшенко С. М. Сучасні тенденції застосування інтернет-технологій у маркетингу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 4(2). C. 64–74.
3. Ортинська В. В. Маркетингові конкурентні переваги сучасних підприємств торгівлі. Формув. ринк. віднос. в Україні. 2014. № 9. С. 98–103. URL: http://nduv.gov.ua/UJPN/frvu_2014_9_25.
4. Полторак В. А. Електоральний маркетинг як технологія узгодження соціально-політичних позицій в умовах їхнього розмаїття. Методологія, теорія та практика соціол.аналіз сучасн. сус-ва. 2014. №20. С. 183–186. URL: http://nduv.gov.ua/UJPN/Mtpsa_2014_20_32
5. Бихнюк І. (2017) “Маркетингові дослідження у системі маркетингової інформації” Науковий блог, URL: https://naub.oa.edu.ua/2017/маркетингові–дослідження–у–системі–м/ (дата звернення: 10.05.2020)
6. Ковінько О. М., Пасічник Т. Г. (2017) “Особливості сучасних маркетингових технологій в управлінні підприємством” Молодий вчений, 2017. №12 (52). – С. 647-650
7. Брендинг і методи просування бренду компанії в Інтернеті. Управление репутацией в сети. URL: https://yeella.com/seo/post/brending-i-metody-prodvizheniya-brenda-kompanii-v-internete (дата звернення: 10.05.2020).
8. Бойчук І.В, Музика О.М. Інтернет в маркетингу : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 512 с.
9. Давидов В. В. Вимірювання рентабельності інвестицій в інтернет-маркетингу: всі аспекти правильної аналітики. Маркетинг і фінанси, 2013. С. 98–115.
10. Данько Т.П. Скоробогатых И.И. Количественные методы анализа в маркетинге : монография. Санкт-Петербург.: Питер, 2005. 384 с.
11. Курманов Н. В. Маркетинговые стратегии продвижения в Интернете. Интернет-маркетинг, 2013. С. 248–259.
12. Рішард Тобаккоуала 10 головних проблем цифрового маркетингу. TheRunet. URL: https://therunet.com/articles/923 (дата звернення: 10.05.2020).
13. Розробка digital-стратегії. Інструменти і технології. MMR - Marketing Media Review. URL: http://mmr.ua/show/razrabotka-digital-strategii-instrumenty-i-tehnologii/36596 (дата звернення: 10.05.2020).
14. Тренди digital-маркетингу 2014 року. Новости. URL: http://vkurse.ua/ua/business/trendy&digital&marketinga.html (дата звернення: 10.05.2020).
15. Роулз Д. Послание о digital маркетинге. MarketingOne – Конференции. URL: http://www.marketingone.ru/knowledge/marketing/265.htm (дата звернення: 10.05.2020).
16. Яцюк Д. В. Цифровий маркетинг: майбутнє маркетингових комунікацій в брендингу. Інвестиції: практика та досвід. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2015/16.pdf (дата звернення: 10.05.2020).

A. Tanasychuk, S. Sirenko, O. Hromova

MEANS OF BRAND PROMOTION IN RECESSION

Summary

The current stage of economic development is characterized by the fact that companies have to compete with each other in the marketing environment. Some tools that had been at the forefront of leading companies’ arsenals for decades are being replaced by new more technological and innovative methods. With the growth of the audience in the Internet it becomes clear that it is a means of not just mass but global communication and transcends national borders, unites the world's information resources into an integrated system. In the economic downturn when budgets for marketing communications have become minimal domestic companies are actively promoting brands through the Internet. Today the use of the Internet to promote the brand is a prerequisite for the successful development of the company's brand and business in general. The World Wide Web allows you to form a positive image of the company, its reputation, increase awareness of brand and products or services it offers. Representing your company on the World Wide Web is no longer a whim, but a necessity that dictates today. The purpose of the study is to determine the benefits of brand promotion through social networks, study and familiarize with the process of brand promotion through the social network Instagram as one of the most popular
The research reveals the theoretical foundations of social communications and the principles of their activities. The advantages of using social networks to promote the brand of a domestic enterprise in a recession are substantiated. The analysis of the target audience of Instagram is carried out, the ways and means of effective brand promotion are determined, the main advantages of brand promotion in social networks are considered. The advanced tools of digital marketing are analyzed and the necessity of their application at promotion of a brand of the company or the goods in the conditions of crisis is substantiated. The rules of creating and maintaining the activity of the company's platform in the social network Instagram are systematized and the necessity of their use in promoting the brand in social networks is substantiated.

Keywords: digital technologies; brand; digital marketing; brand promotion; brand reputation; social networks; internet branding; SocialCaptain; Hootsuite; Grum; Tailwind; Hashtracking; Minter; Boost; Repost.

References

1. Vojchak, A. (2009), “Research of modern concepts of marketing and marketing management”, Marketing in Ukraine, vol. 4, pp. 52–55.
2. Illjashenko, S. M. (2011), “Current trends in the use of Internet technologies in marketing”, Marketing and innovation management, vol. 4(2), pp. 64–74.
3. Ortynsjka, V. V. (2014), “Marketing competitive advantages of modern trade enterprises”, Formation of market relations in Ukraine, vol. 9, pp. 98–103, available at: http://nduv.gov.ua/UJPN/frvu_2014_9_25. (Accessed 10 May 2020)
4. Poltorak, V. A. (2014), “Electoral marketing as a technology of coordination of socio-political positions in the conditions of their diversity”, Methodology, theory and practice of sociological analysis of modern society, vol. 20, pp. 183–186, available at: http://nduv.gov.ua/UJPN/Mtpsa_2014_20_32 (Accessed 10 May 2020)
5. Bihnyk, I. (2017), “Marketing research in marketing information system”, Science blog, available at: https://naub.oa.edu.ua/2017/маркетингові–дослідження–у–системі–м (Accessed 10 May 2020)
6. Kovinko, O. M. and Pasichnyk, T. G. (2017), “Features of modern marketing technologies in enterprise management”, Young scientist, vol.12 (52), pp. 647-650.
7. Yeella.com (2015), “Branding and methods of promoting the company's brand on the Internet”, available at: https://yeella.com/seo/post/brending-i-metody-prodvizheniya-brenda-kompanii-v-internete (Accessed 10 May 2020).
8. Bojchuk, I.V. and Muzyka, O.M. (2010), Internet v marketynghu [Internet in marketing], Centr uchbovoji literatury, Kyiv, Ukraine.
9. Davydov, V. V. (2013), “Measuring ROI in Internet marketing: all aspects of proper Analytics”, Marketyngh i finansy, pp. 98–115.
10. Dan'ko, T.P. Skorobogatykh, I.I. (2005), Kolichestvennye metody analiza v marketinge [Quantitative Analysis Methods in Marketing], Piter, St.Petersburg, Russia.
11. Kurmanov, N. V. (2013), “Online Marketing Strategies”, Internet-marketing,. pp. 248–259.
12. Tobakkouala, R. (2013), “10 main problems of digital marketing”, TheRunet, available at: https://therunet.com/articles/923 (Accessed 10 May 2020).
13. Marketing Media Review (2013), “Development of digital strategy. Tools and technologies”, available at: http://mmr.ua/show/razrabotka-digital-strategii-instrumenty-i-tehnologii/36596 (Accessed 10 May 2020).
14. /vkurse.ua (2014), “Digital marketing trends of 2014”, available at: http://vkurse.ua/ua/business/trendy&digital&marketinga.html (Accessed 10 May 2020).
15. Roulz, D. (2016), “Digital Marketing Message”, MarketingOne – Konferentsii, available at: http://www.marketingone.ru/knowledge/marketing/265.htm (Accessed 10 May 2020).
16. Jacjuk, D. V. (2015), “Digital marketing: the future of marketing communications in branding”, Investyciji: praktyka ta dosvid, available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2015/16.pdf (Accessed 10 May 2020).

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 203

Відомості про авторів

А. М. Танасійчук

д. е. н., професор кафедри маркетингу та реклами,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця, Україна

A. Tanasychuk

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Marketing and Advertisingt, Vinnytsa Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7967-0239


С. О. Сіренко

к. т. н., доцент кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця, Україна

S. Sirenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Commodity Science, Expertise and Trade Entrepreneurship Vinnytsa Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia, Ukraine

ORCID:

0000-0003-3083-6151


О. Є. Громова

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та реклами,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця, Україна

O. Hromova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing and Advertisingt, Vinnytsa Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia, Ukraine

ORCID:

0000-0003-3326-4742

Як цитувати статтю

Танасійчук А. М., Сіренко С. О., Громова О. Є. Засоби просування бренду в умовах рецесії. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7866 (дата звернення: 06.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.9

Tanasychuk, A., Sirenko, S. and Hromova, O. (2020), “Means of brand promotion in recession”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7866 (Accessed 06 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.