EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Б. І. Пшик

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.12

УДК: 336.143.01

Б. І. Пшик

РОЛЬ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності фіскального простору, проблематики його формування, а також обґрунтування напрямів розширення його впливу на забезпечення інклюзивного розвитку регіонів в умовах поглиблення в Україні процесів фінансової децентралізації. На основі аналізу наявних в економічній літературі підходів, подано авторське тлумачення поняття «фіскальний простір регіону» з позицій функціонування фіскального середовища, взаємодії економічних агентів та органів місцевої влади з огляду на вплив механізмів фіскальної політики, прийняття рішень щодо впливу на процеси формування та перерозподілу фінансових ресурсів бюджетами певного рівня, дотримання відповідності цілям, пріоритетам та вимогам у забезпеченні стійкості фінансового стану держави та її регіонів. Доведено, що фіскальний простір регіонів обмежується впливом фіскальної політики держави, орієнтири та відповідні механізми реалізації якої через законодавче встановлення визначають рамки можливостей економічних суб’єктів приймати самостійні рішення й впливати на процес акумулювання та використання фінансових ресурсів у бюджетах певного рівня.
Визначено, що роль фіскального простору у забезпеченні інклюзивного розвитку регіонів потрібно розглядати та оцінювати з позицій виявлення шляхів акумулювання та пошуку резервів збільшення доходів місцевих бюджетів та оптимізації видатків на досягнення визначених інклюзивно орієнтованих цілей. Це передбачає упорядкування і координацію державних та регіональних пріоритетів розвитку із подальшою концентрацією фінансових ресурсів (при дотриманні вимог збереження фінансової стійкості та фіскальної стабільності економічної системи певного рівня), необхідних для вирішення відповідних значущих проблем і питань.
Доведено, що регіональні органи влади повинні володіти достатньою фіскальною автономією, інституційними та організаційними механізмами, а також мати належний рівень управлінської компетенції аби ефективно виконувати видаткові зобов’язання в умовах фіскальної децентралізації. Зроблено висновок про необхідність є пошуку нових та вдосконалення існуючих механізмів, спрямованих на зміцнення фінансової бази регіонів з метою стимулювання їх сталого зростання шляхом збільшення інфраструктурних витрат і фінансування програм, що мають важливе значення для досягнення цілей інклюзивного розвитку, з якого отримує вигоду більшість населення, що зумовлює зростання рівня його життя, добробуту і подолання бідності.

Ключові слова: бюджетна система; інклюзивний розвиток регіону; фінансова децентралізація; фіскальний простір регіону.

Література

1. Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020”: Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення: 05.05.2020).
2. Heller P. Understanding Fiscal Space. IMF – Policy Discussion Paper. 2005. PDP/05/4. 19 p.
3. Хеллер П. Фискальное пространство – что это такое и как его получить? Финансы & развитие. 2005. № 6. С. 32-33.
4. Ostry D. Jonathan, Ghosh R. Atish, Kim I. Jun, and Qureshi S. Mahvash. Fiscal Space. IMF Staff Position Note SPN/10/11. 2010. URL : http://www.corrispondenti.net/documenti/FMI-020910.pdf (дата звернення: 18.05.2020).
5. Аджиева Л.А. Формирование эффективной бюджетно-налоговой политики региона в условиях развития федерализма в России : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 ; ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет». Москва, 2013. 24 c.
6. Цимбалюк І. .Сутність та складники фіскального простору інклюзивного розвитку регіонів. Підприємництво та інновації. 2019. № 10. С. 166-171.
7. Волковський Є. І., Е. М. Котіна, М. М. Степура .Бюджетний потенціал та потенціал бюджету території: методичні аспекти. Проблеми економіки. 2014. №4. С. 357-362
8. Pozhidaev D. Local Fiscal Space in Myanmar. United Nations Capital Development Fund Working Paper. 2014. № 4. URL: https://www.academia.edu/13276834/Local_Fiscal_Space_in_Myanmar.
9. Кузькін Є.Ю. Теоретико-методологічне забезпечення розширення фіскального простору місцевого самоврядування в умовах фінансової децентралізації: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 ; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. Харків. 2019. 40 с.
10. Тарангул Л. Л., Хом’як М. С. Передумови та інструменти формування регіонального фіскального простору. Економічний простір. 2016. № 112. С. 87-99.
11. Інклюзивний вимір розвитку міст – центрів ділової активності України:тенденції та перспективи : наукова доповідь / НАН України. ДУ «Інститутрегіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. редактор М.І. Мельник. – Львів, 2019. – 55 с.

B. Pshyk

THE ROLE OF FISCAL SPACE IN ENSURING INCLUSIVE DEVELOPMENT OF THE REGION: THEORETICAL ASPECT OF RESEARCH

Summary

The article is devoted to the study of the essence of fiscal space, the problems of its formation, as well as the substantiation of the directions of expanding its influence on ensuring the inclusive development of regions in the conditions of deepening of financial decentralization processes in Ukraine. Based on the analysis of available approaches in the economic literature, the author's interpretation of the concept of "fiscal space of the region" from the standpoint of the fiscal environment, interaction of economic agents and local authorities given the impact of fiscal policy mechanisms, decision-making on influencing the formation and redistribution of financial resources budgets of a certain level, compliance with the goals, priorities and requirements in ensuring the stability of the financial condition of the state and its regions. It is proved that the fiscal space of regions is limited by the influence of fiscal policy of the state, the guidelines and relevant mechanisms of which through the legislative establishment determine the scope of economic entities to make independent decisions and influence the accumulation and use of financial resources in budgets.
It is determined that the role of fiscal space in ensuring the inclusive development of regions should be considered and evaluated from the standpoint of identifying ways to accumulate and find reserves to increase local budget revenues and optimize expenditures to achieve certain inclusive goals. This involves streamlining and coordinating state and regional development priorities with further concentration of financial resources (subject to the requirements of maintaining financial stability and fiscal stability of the economic system of a certain level), necessary to address relevant issues and issues.
It has been proven that regional governments must have sufficient fiscal autonomy, institutional and organizational mechanisms, and an appropriate level of managerial competence to effectively meet expenditure commitments in the context of fiscal decentralization. It is concluded that it is necessary to find new and improve existing mechanisms aimed at strengthening the financial base of regions in order to stimulate their sustainable growth by increasing infrastructure costs and funding programs that are important for achieving inclusive development goals that benefit the majority of the population. causes an increase in his standard of living, well-being and overcoming poverty.

Keywords: udget system; inclusive development of the region; financial decentralization; fiscal space of the region.

References

1. President of Ukraine (2015), Decree “Sustainable development strategy “Ukraine – 2020”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (Accessed 05 May, 2020).
2. Кheller, P. (2005), “Understanding Fiscal Space”, IMF – Policy Discussion Paper, vol. PDP/05/4, 19 p.
3. Kheller, P. (2005), “Fiscal space - what is it and how to get it?”, Finansy & razvitiye, vol. 6, pр. 32-33.
4. Ostry, D. J. Ghosh, R. A. Kim, I. J. and Qureshi, S. M. (2010), “Fiscal Space”, IMF Staff Position Note SPN/10/11, available at: http://www.corrispondenti.net/documenti/FMI-020910.pdf (Accessed 18 May, 2020).
5. Adzhyeva, L.A. (2013), “The formation of an effective region fiscal policy in the context of the development of federalism in Russia”, PhD Thesis, Money, finance and credit, Dagestan State University, Dagestan, Russia.
6. Tsymbalyuk, I. (2019), “The essence and components of the fiscal space of inclusive development of regions”, Pidpryyemnytstvo ta innovatsiyi, vol 10, pp. 166-171.
7. Volkovs1kyy, Ye. I. Kotina, E. M. and Stepura, M. M. (2014), “Budget potential and budget potential of the territory: methodological aspects”, Problemy ekonomiky, vol 4, pp. 357-362.
8. Pozhidaev, D. (2014), “Local Fiscal Space in Myanmar”, United Nations Capital Development Fund Working Paper, vol. 4, available at: https://www.academia.edu/13276834/Local_Fiscal_Space_in_Myanmar (Accessed 04 May, 2020).
9. Kuz`kin, Ye.Yu. (2019), “Theoretical and methodological support for expanding the fiscal space of local self-government in terms of financial decentralization”, PhD Thesis, Money, finance and credit, Semen Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine
10. Taranhul, L. L. and Khom`yak, M. S. (2016), “Prerequisites and tools for the formation of regional fiscal space”, Ekonomichnyy prostir, vol. 112, pp. 87-99.
11. Mel`nyk, M.M. Shcheglyuk, S.D. Leschuk, I.V. and Yaremchuk, R.E. (2019), Inklyuzyvnyy vymir rozvytku mist – tsentriv dilovoyi aktyvnosti Ukrayiny: tendentsiyi ta perspektyvy [Inclusive dimension of development of cities - centers of business activity of Ukraine: tendencies and prospects: scientific report], Instytut Rehional`nykh doslidzhen` imeni M. I. Dolishn`oho, Lviv, Ukraine.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 198

Відомості про авторів

Б. І. Пшик

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Львівський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

B. Pshyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Lviv educational-scientific institute of the Banking University

ORCID:

0000-0001-7930-0791

Як цитувати статтю

Пшик Б. І. Роль фіскального простору у забезпеченні інклюзивного розвитку регіону: теоретичний аспект дослідження. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7869 (дата звернення: 04.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.12

Pshyk, B. (2020), “The role of fiscal space in ensuring inclusive development of the region: theoretical aspect of research”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7869 (Accessed 04 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.12

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.