EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: МІКРО-, МЕЗО-, МАКРОРІВНІ
Л. П. Рогатіна, І. О. Іртищева, І. С. Крамаренко, Є. Г. Андрющенко, В. В. Білан

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.14

УДК: 338.439

Л. П. Рогатіна, І. О. Іртищева, І. С. Крамаренко, Є. Г. Андрющенко, В. В. Білан

ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: МІКРО-, МЕЗО-, МАКРОРІВНІ

Анотація

Метою статті є інвестиційної складової економічної безпеки на мікро-, мезо-, макрорівнях. Основними завданнями дослідження є: обґрунтування функціональної моделі інвестиційної складової економічної безпеки на мікро-, мезо-, макрорівнях; провести комплексний аналіз відповідно до функціонального підходу реалізації інвестиційної складової економічної безпеки у трьох вимірах: інституційному, секторальному та технологічному.
Обґрунтовано функціональних підхід до діагностики інвестиційного потенціалу окремої території. Даний підхід поєднує у собі структурно-класифікаційні ознаки інвестиційних процесів на їх ефективності й дозволяє формувати поточну модель інвестиційної складової економічної безпеки на мікро-, мезо-, макрорівнях, що є основою для проєктування стратегічної цільової моделі розвитку інвестиційних процесів.
У відповідності до функціонального підходу проведено комплексний аналіз реалізації інвестиційної складової економічної безпеки у трьох вимірах: інституційному, секторальному та технологічному. Проведено розрахунки продуктивності, рентабельності та соціальної ефективності, які дозволили визначити загальні тенденції ефективності використання основного капіталу в економіці регіонів, а також їх диференціацію за окремими інституційними секторами. Результати аналізу показали, що за період 2014-2017 років не відбулося суттєвих структурних зрушень у формуванні та використанні інвестиційної складової економічної безпеки у розрізі інституційних секторів. Водночас, додаткової уваги потребують окремі виявлені тенденції щодо зниження продуктивності нагромадженого капіталу та його впливу на формування доданої вартості, особливо у секторі державного управління та секторі нефінансових корпорацій. Підвищення продуктивності інвестицій потребує формування ефективної інноваційної, промислової та політики, що сприятиме нарощенню виробництва продукції та високою доданою вартістю. Важливими функціональними характеристиками інвестиційної складової економічної безпеки є його розподіл між економічними секторами та галузями, співвідношення яких у значній мірі характеризує тип економічного розвитку країни, а структурні зрушення у динаміці – вектор такого розвитку.

Ключові слова: інвестиції; інвестиційні ресурси; інвестиційна складова; економічна безпека; мікрорівень; мезорівень; макрорівень.

Література

1. Черкаська В.В. Механізми державного управління щодо залучення інвестицій в економіку Запорізької області. URL:https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15058930763215.pdf#page=54 (дата звернення 20.04.2020).
2. Мошенський С. Інвестиційна безпека в системі забезпечення економічної безпеки держави: поняття, категорії, сутність. Наука молода. 2008. №10. С. 166-171
3. Ульянченко О.В. Продовольча безпека – основа національної безпеки держави: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://humanright.org.ua/blogs/prodovolcha_bezpeka.
4. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 20.04.2020).
5. Мельник А.Г. Секторальна структура економіки України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. випуск 14. С. 203-206.
6. Іртищева І.О., Крамаренко І.С. Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії. Регіональна економіка. 2014. №2 (72).С.84-95
7. Крамаренко І.С. Регіональна структура інвестиційного потенціалу: сучасний стан та концептуальні підходи. Вісник ХНАУ. 2019. № 4. С. 150-162.
8. Крамаренко І.С., Сєнкевич О.Ф., Клецов Є.С., Прокопенко Н.О., Кльоц Ю.Ю. Особливості формування інвестиційного потенціалу: регіональний та національний аспект. Вісник ХНАУ. 2019. № 3. С. 343-357.
9. Іртищева І.О., Потапенко О.М. Інституційне забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку. Бізнес-навігатор. 2011. №3 (24). С.102-106
10. Бурковський І.Д., Іртищева І.О. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку аграрного виробництва. Економіка АПК. 2005. №12. С.71-73.

L. Rogatina, I. Irtyshcheva, I. Kramarenko, Ye. Andriushchenko, V. Bilan

INVESTMENT COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY: MICRO-, MESO-, MACRO-LEVELS

Summary

The purpose of the article is the investment component of economic security at the micro, meso and macro levels. The main objectives of the study are: substantiation of the functional model of the investment component of economic security at the micro, meso, macro levels; to conduct a comprehensive analysis in accordance with the functional approach to the implementation of the investment component of economic security in three dimensions: institutional, sectoral and technological.
The functional approach to diagnostics of investment potential of separate territory is substantiated. This approach combines structural and classification features of investment processes on their efficiency and allows to form the current model of the investment component of economic security at the micro, meso, macro levels, which is the basis for designing a strategic target model of investment processes.
In accordance with the functional approach, a comprehensive analysis of the implementation of the investment component of economic security in three dimensions: institutional, sectoral and technological. Calculations of productivity, profitability and social efficiency were made, which allowed to determine the general tendencies of efficiency of fixed capital use in the economy of the regions, as well as their differentiation by separate institutional sectors. The results of the analysis showed that during the period 2014-2017 there were no significant structural changes in the formation and use of the investment component of economic security in terms of institutional sectors. At the same time, some identified trends in the decline in the productivity of accumulated capital and its impact on value added, especially in the general government sector and the non-financial corporations sector, need additional attention. Improving investment productivity requires the formation of effective innovation, industrial and policies that will increase production and high added value. Important functional characteristics of the investment component of economic security are its distribution between economic sectors and industries, the ratio of which largely characterizes the type of economic development of the country, and structural changes in the dynamics - the vector of such development.

Keywords: investments; investment resources; investment component; economic security; micro level; meso level; macro level.

References

1. Cherkaska, V.V. (2016) “Mechanisms of public administration to attract investment in the economy of Zaporozhye region”, available at: https: //www.inter-nauka.com/uploads/public/15058930763215.pdf#page=54 (Accessed 20 April 2020).
2. Moshensky, S. (2008) “Investment security in the system of economic security of the state: concept, categories, essence”, Science is young, vol.10, pp. 166-171
3. Ulyanchenko, O.V. (2017) “Food security - the basis of national security of the state” mode, available at: http://humanright.org.ua/blogs/prodovolcha_bezpeka. (Accessed 20 April 2020)
4. State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 April 2020)
5. Melnik, A.G. (2016) “Sectoral structure of Ukraine's economy”, Global and national economic problems, vol.14, pp. 203–206.
6. Irtyshcheva, I.O. and Kramarenko, I.S. (2014), “Investment attractiveness of the economy: inter-regional asymmetries”, Regional economy, vol. 2 (72), pp.84-95
7. Kramarenko, I.S. (2019), “Regional structure of investment potential: current state and conceptual approaches”, KhNAU Bulletin, vol. 4, pp. 150-162.
8. Kramarenko, I.S., Senkevich, O.F., Kletsov E.S., Prokopenko N.O. and Klyots Yu.Yu. (2019), “Features of investment potential formation: regional and national aspect”, KhNAU Bulletin, vol. 3, pp. 343-357.
9. Irtyshcheva I.O. and Potapenko O.M. (2011), “Institutional support for investment and innovation development”. Business navigator, №3 (24), pp.102-106
10. Burkovsky I.D. and Irtyshcheva I.O. (2005), “Investment support for the economic development of agricultural production”, APK economy, vol.12, pp.71-73.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 191

Відомості про авторів

Л. П. Рогатіна

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська академія харчових технологій

L. Rogatina

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory and Financial and Economic Security, Odessa National Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0002-1055-810X


І. О. Іртищева

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту , Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

I. Irtyshcheva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Management Department, National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

ORCID:

0000-0002-7025-9857


І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету «Україна»

I. Kramarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies,Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the “Ukraine” University

ORCID:

0000-0002-0417-0918


Є. Г. Андрющенко

аспірант, Одеська академія харчових технологій

Ye. Andriushchenko

Postgraduate student, Odessa Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0002-7681-9560


В. В. Білан

аспірант, Одеська академія харчових технологій

V. Bilan

Postgraduate student, Odessa Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0003-0726-427

Як цитувати статтю

Рогатіна Л. П., Іртищева І. О., Крамаренко І. С., Андрющенко Є. Г., Білан В. В. Інвестиційна складова економічної безпеки: мікро-, мезо-, макрорівні. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7871 (дата звернення: 04.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.14

Rogatina, L., Irtyshcheva, I., Kramarenko, I., Andriushchenko, Ye. and Bilan, V. (2020), “Investment component of economic security: micro-, meso-, macro-levels”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7871 (Accessed 04 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.14

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.