EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Л. В. Костюченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.56

УДК: 656.1/658:005.9

Л. В. Костюченко

МЕТОДОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті вибудувано послідовність застосування групи методів стратегічного аналізу логістичної діяльності сучасного підприємства. Такий алгоритм є зрозумілим і практичним для менеджерів-практиків різного рівня. Запропонована методологія може бути адаптована до аналізу будь-якої сфери логістичної діяльності: чи то окремих підрозділів, чи управлінням глобальними ланцюгами постачання.
Метою стратегічного аналізу логістичної діяльності підприємства є виявлення тенденцій та можливостей для потенційного розвитку з огляду на розширення сфери його перспектив функціонування. Результатом складання стратегічного плану підприємства, що ґрунтується на стратегічному аналізі логістичної діяльності, є визначення додаткових можливостей виходу на нові ринки. Тому важливо знати алгоритм методології стратегічного аналізу, адже планування перспективи логістичної діяльності ґрунтується на результатах високоякісного стратегічного аналізу.

Ключові слова: strategic analysis; logistic activity of the enterprise; strategic plan; strategic analysis methods; strategic sorting; logistic outsourcing.

Література

1. Анализ ассортимента с помощью матрицы McKinsey — General Electric // Olivier Furrer «Corporate Level Strategy: Theory and Applications», 2010 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://powerbranding.ru/biznes-analiz/matrica-mckinsey/.
2. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз: навч. посібник / П.Л. Гордієнко, Л.Г. Дідковська, Н.В. Якшина. [текст] – 3-тє вид., переероб. і доп. – К.:Алерта, 2011. – 520 с.
3. Григорак М.Ю. Інтелектуалізація ринку логістичних послуг: концепція, методологія, компетентність: монографія / М.Ю. Григорак [текст] – К.: Сік Груп Україна, 2017. – 513 с.
4. Крикавський Є. Логістичне управління: підручник [текст] – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 684 с.
5. Крикавський Є. Логістика та управління ланцюгом поставок: навч. посібник / Є. Крикавський, О. Похильченко, М. Фертч [текст] – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017. – 804 с.
6. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Управление цепями поставок: учебник / под. ред. Б.А. Аникина и Т.А. Родкиной. – М.: Проспект, 2011. – 216 с.
7. Микало О.І. Матричний метод оцінювання доцільності застосування аутсорсингу промисловими підприємствами. // Ефективна економіка № 6, 2014. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3132
8. Пономаренко В. С., Таньков К. М., Лепейко Т. І. Логістичний менеджмент: Підручник / В. С. Пономаренко, К. М. Таньков, Т. І. Лепейко. За ред. д-ра екон. наук, проф. В. С. Пономаренка [текст] – X.: ВД «ІНЖЕК», 2010. - 440 с.
9. Родников А.Н. Логистика: Терминологический словарь. 2-е изд. испр. и доп. [текст] – М.: ИНФРА-М, 2000. – 352 с.
10. Сток Р. Дж. Стратегическое управление логистикой / Джеймс Р. Сток, Дуглас М. Ламберт. [текст] – М. : ИНФРА-М, 2005. – 830 с.
11. Сумець О.М. Практика оцінки ефективності ланцюгів поставок // Логистика: проблемы и решения № 1 (68) январь–февраль 2017. [текст]. – С. 30 – 33
12. Уткіна Ю.М., Беседіна Ю. Стратегічне планування логістичної діяльності підприємства // Вісник економіки транспорту і промисловості № 59, 2017. [текст]. – С 186 – 194.
13. Шарчук Т.В. Логістичний аутсорсинг – шлях до оптимізації управління бізнес-процесами підприємства // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика. – 2008. – № 633. – С. 772–779.

L. Kostiuchenko

THE METHODOLOGY OF ENTERPRISE LOGISTIC ACTIVITY STRATEGIC ANALYSE

Summary

The article builds a sequence of application of strategic methods group of enterprise logistic activities analysis. This algorithm is clear and practical for managers-practitioners of different levels. The proposed methodology can be adapted to the analysis of any logistic area: whether individual activity units, or global supply chain management.
Purpose of the strategic analysis of logistic activities enterprise is identifying the trends and opportunities for a potential development in a view of the expanding its sphere of the function prospect. The result of drawing up a strategic plan of the enterprise on the logistics activities strategic analysis basis is an identifying additional opportunities to enter on the new markets. That’s why it is very important to know an algorithm of strategic analysis methodology. Logistics activities planning are based on high-quality strategic analysis results.
The proposed methodology of strategic analysis is based on the following algorithm: a) determination of the boundary boundaries of the strategic analysis object; b) construction of a "map" of the environment in which the object operates; c) coordination with all participants of the enterprise logistic activity of the basic stages of strategic planning taking into account interdependence in formation of the general expenses of the enterprise; e) conducting an analysis according to the SCOR model, assessing the current KPI level of key participants in logistics activities and determining targets; f) determining the feasibility of outsourcing individual logistics functions; g) evaluation of criteria for transition to outsourcing according by the outsourcing matrix “Threats – Opportunities”; h) critical assessment of existing and development of additional security measures to protect information and commercial interests of the outsourcing relationship parties; i) assessment of prospects and risks, formation of the competition strategies and integrated logistics management portfolio at the enterprise.
The expected result of logistics management strategies portfolio building is identifying additional opportunities to enter new markets and prevent new threats and risks.

Keywords: стратегічний аналіз; логістична діяльність підприємства; стратегічний план; методи стратегічного аналізу; стратегічний сорсинг; логістичний аутсорсинг.

References

1. The official site of powerbranding (2010), “Assortment analysis using a matrix McKinsey – General Electric”, [Online], available at: http://powerbranding.ru/biznes-analiz/matrica-mckinsey/ (Accessed 10 may 2020).
2. Gordienko, P.L. Didkovska, L.G. and Yakshina, N.V. (2011), Strategichniy analiz [Strategic analysis], 3rd ed, Kyiv, Ukraine.
3. Grigorak, M. Yu. (2017), Intelektualizatsiya rinku logistichnih poslug: kontseptsiya, metodologiya, kompetentnist: monografiy [Intellectualization of the logistics services market: concept, methodology, competence], Sik Grup Ukrayina, Kyiv, Ukraine.
4. Krikavskiy, E.V. (2005), Logistichne upravlinnya [Logistics management], Lvivska politehnika, Lviv, Ukraine.
5. Krikavskiy, E. Pohilchenko, O. and Fertch, M. (2017), Logistika ta upravlinnya lantsyugom postavok [Logistics and supply chain management], Lvivska politehnika, Lviv, Ukraine.
6. Anikin, B.A. and Rodkina, T.A. (2011), Logistika i upravlenie tsepyami postavok. Teoriya i praktika. Upravlenie tsepyami postavok [Logistics and supply chain management. Theory and practice. Supply chain management], Prospekt, Moscow, Russia.
7. Mikalo, O.I. (2014), “The matrix method for estimating the reasonability of outsourcing in industrial enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 10 may 2020).
8. Ponomarenko, V. S. Tankov, K. M. and Lepeyko, T. I. (2010) Logistichniy menedzhmen [Logistics management], VD “INZHEK”, Kharkiv, Ukraine.
9. Rodnikov, A.N. (2000), Logistika: Terminologicheskiy slovar [Logistics: Terminological dictionary], 2nd ed, INFRA-M, Moscow, Russia.
10. Stok, D. R. and Lambert, D. M. (2005), Strategicheskoe upravlenie logistikoy [Strategic logistics management], INFRA-M, Moscow, Russia.
11. Sumets, O.M. (2017) “The practice of evaluating the effectiveness of supply chains”, Logistika: problemyi i resheniya, vol.1(68), pp. 30–33.
12. Utkina, Yu.M. and Besedina, Yu. (2017), “Strategic planning of enterprise logistics activities”, Visnik ekonomiki transportu i promislovosti, vol. 59, pp. 186–194.
13. Sharchuk, T.V. (2008), “Logistics outsourcing is a way to optimize the management of enterprise business processes”, Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politehnika”, vol. 633, pp. 772–779.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 11833

Відомості про авторів

Л. В. Костюченко

к. е. н., доцент., доцент кафедри логістики,Національний авіаційний університет, м. Київ

L. Kostiuchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Logistics Department,National Aviation University

ORCID:

0000-0002-7635-5153

Як цитувати статтю

Костюченко Л. В. Методологія стратегічного аналізу логістичної діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7872 (дата звернення: 27.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.56

Kostiuchenko, L. (2020), “The methodology of enterprise logistic activity strategic analyse”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7872 (Accessed 27 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.56

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.