EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ОСОБИСТОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
І. І. Боришкевич, О. І. Жук, І. І. П’ятничук

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.60

УДК: 334:005.32

І. І. Боришкевич, О. І. Жук, І. І. П’ятничук

ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ОСОБИСТОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Анотація

У сучасному суспільстві тайм-менеджмент є невід’ємним інструментом діяльності кожної людини. Для того, щоб вдало поєднувати особисте та професійне життя, слід навчитися ефективно управляти своїм часом. Час – це важливий ресурс, що має певні особливості. З одного боку, він є невідновлювальним, його не можна заощадити чи купити, з іншого – його можна конвертувати на цінності, які є результатом виконання поставлених завдань. В умовах дефіциту часу сучасній молоді слід оволодівати складним мистецтвом правильного управління своїм часом. Це призведе до своєчасного виконання усіх завдань та досягнення поставлених цілей. Сутність тайм-менеджменту полягає не тільки в ефективному управлінні своїм часом, але й в управлінні життям загалом.
У статті проаналізовано трактування та сутність поняття “тайм-менеджмент”. Встановлено, що ефективне управління часом забезпечує якісне виконання завдань та досягнення поставлених цілей у найбільш оптимальний спосіб і найкоротші терміни. Запропоновано комплексний механізм тайм-менеджменту задля підвищення особистої ефективності, що складається з чотирьох основних блоків: особистий аналіз, SMART-планування, дисципліна та боротьба із поглиначами часу. Особистий аналіз дає можливість визначити свої сильні та слабкі сторони, існуючі зовнішні можливості та загрози, оцінити свій поточний стан у найбільш важливих сферах життя. SMART-планування включає стратегічне, тактичне та поточне планування, що передбачає окремий підетап – розстановку пріоритетів, використовуючи матрицю Ейзенхауера та метод АБВГД. Дисципліна допомагає систематично планувати та виконувати свої завдання, а також виробляти корисні звички. Боротьба із поглиначами часом є важливим блоком, що дає змогу відфільтрувати та звести до мінімуму ті справи, які не приносять жодної користі.
В межах кожного блоку наведено основні інструменти та методи, які дадуть змогу покращити особистий тайм-менеджмент, а саме: SWOT-аналіз, колесо життєвого балансу, спеціальні таблиці для планування, метод слона, метод “поїдання жаб”, метод Pomodoro, матриця Ейзенхауера, метод АБВГД, трекери виконання завдань, хронометраж часу та інші. Використання розробленого механізму дозволить значно підвищити власну ефективність та результативність для досягнення життєвих цілей.

Ключові слова: тайм-менеджмент; управління; планування; час; особиста ефективність; продуктивність.

Література

1. Michael Lawrence Mogga Rombe Effective Time and Self Management, Environment and Productivity in an Organization // Science Journal of Business and Management. 2016. Vol. 4 (6). pp. 204-211.
2. Буняк Н. М. Тайм-менеджмент як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства // Економіка і суспільство. 2018. Вип. 14. С. 279-283.
3. Hanan ELsayed Elsabahy, Wafaa Fathi Sleem and Hala Gaber El Atroush Effect of Time Management Program on Job Satisfaction for Head Nurses // Journal of Education and Practice. 2015. Vol. 6. pp. 36-44.
4. Причепа І. В., Соломонюк І. Л., Лесько Т. В. Тайм-менеджмент як дієвий інструмент ефективного використання часу успішного менеджера за сучасних умов // Ефективна економіка. 2018. № 12. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6781 (дата звернення: 06.05.2020).
5. Колесов О. С., Вацьківська А. В. Тайм-менеджмент – управління часом // Збірник наукових праць ВНАУ. 2011. № 2 (53). С. 61-70.
6. Євтушевська О. Тайм-менеджмент як вияв світогляду сучасної людини // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 2017. № 3 (192). С. 15-18.
7. Правила життя Стіва Джобса. URL : https://www.jnsm.com.ua/h/PZ4/ (дата звернення: 06.05.2020).
8. Горпинченко О. В. SWOT-аналіз процесу трансформації професійного розвитку працівників в Україні // Ефективна економіка. 2019. № 2. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2019/63.pdf (дата звернення: 06.05.2020).
9. Моця Катерина Колесо життєвого балансу. URL : https://mykniga.com.ua/zmist/koleso-zhittyevogo-balansu.html (дата звернення: 06.05.2020).
10. Хмелевський О. В. Процес цілепокладання в управлінні експортоорієнтованими підприємствами // Вісник Хмельницького національного університету. 2016. № 6. С. 202-209.
11. Принципы управления временем. URL : https://odesseo.com.ua/printsipy-upravleniya-vremenem/ (дата звернення: 06.05.2020).
12. Копильчак Б. В. Використання методу дерева цілей в стратегічному управлінні молодіжними громадськими організаціями // Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 19. С. 63-67.
13. Основні методи тайм-менеджменту. URL : http://sbm.pnu.edu.ua/2018/11/18/osnovni-metody-tajm-menedzhmentu/ (дата звернення: 06.05.2020).
14. Ізюмцева Н. В., Чхайло А. А., Свергун О. А. Тайм-менеджмент – як один із методів управління часом у банківській установі // Соціальна економіка. 2018. Вип. 56. С. 130-136.
15. Матриця Ейзенхауера. URL : http://www.management.com.ua/blog/3483 (дата звернення: 06.05.2020).
16. Євдокимов В. О., Конотопцева Ю. В. Основи планування тайм-менеджменту державного службовця // Теорія та практика державного управління. 2016. Вип. 2. С. 171-177.
17. Трейси Б. Оставьте брезгливость, съешьте лягушку! 21 действенный принцип эффективного труда : книга. М. : Поппури, 2006. 76 с.
18. Сучасні трансформації організаційно-економічного механізму менеджменту та логістики суб’єктів підприємництва в системі економічної безпеки України : колект. моногр. / за заг. ред. Т. В. Гринько. Дніпро : Біла К. О., 2017. 487 с.
19. Chakkol M., Johnson M., Raja J. and Raffoni A. From Goods to Solutions: How Does the Content of an Offering Affect Network Configuration? // International Journal of Physical Distribution. 2014. Vol. 44 No. 1/2. pp. 132-154.
20. Калініченко Л. Л., Гаврилова Л. Л. Особливості впровадження тайм- менеджменту на підприємстві // Молодий вчений. 2017. № 4.4. С. 60-63.

I. Boryshkevych, O. Zhuk, I. Piatnychuk

USING BASIC TIME MANAGEMENT TOOLS TO INCREASE PERSONAL EFFICIENCY

Summary

In today's society, time management is an integral tool of everyone. In order to successfully combine personal and professional life, everyone must learn to manage their time effectively. Time is an important resource that has certain features. On the one hand, it is non-renewable, it cannot be saved or bought, on the other hand, it can be converted into values that are the result of the tasks. Given the shortage of time, modern youth should master the complex art of proper management of their time. This will lead to the timely completion of all tasks and the achievement of goals. The essence of time management is not only to effectively manage their time, but also to manage life in general.
The article analyzes the interpretation and essence of the concept of “time management”. It is established that effective time management ensures high-quality performance of tasks and achievement of set goals in the most optimal way and in the shortest possible time. A comprehensive time management mechanism consisting of four main blocks (personal analysis, SMART planning, discipline and the fight against time wasters) is proposed to increase personal efficiency. Each block provides the main tools and methods that will improve personal time management, namely: SWOT analysis, life balance wheel, special planning tables, elephant method, “frog eating” method, Pomodoro method, Eisenhower matrix, ABCD method, task trackers, timekeeping and others. The use of the developed mechanism will significantly increase one’s efficiency and effectiveness for achieving life goals.
Personal analysis provides an opportunity to identify their strengths and weaknesses, existing external opportunities and threats, to assess their current state in the most important areas of life. SMART-planning includes strategic, tactical and current planning, which involves a separate sub-stage - prioritization, using the Eisenhower matrix and the ABCD method. Discipline helps to systematically plan and perform their tasks, as well as to develop useful habits. Combating sinks is sometimes an important part of filtering out and minimizing cases that are of no use.

Keywords: time management; management; planning; time; personal efficiency; productivity.

References

1. Michael Lawrence Mogga Rombe (2016), “Effective Time and Self Management, Environment and Productivity in an Organization”, Science Journal of Business and Management, vol. 4 (6), pp. 204-211.
2. Bunyak, N. M. (2018), “Time management as a tool to increase the efficiency of the enterprise”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 14, pp. 279-283.
3. Hanan ELsayed Elsabahy, Wafaa Fathi Sleem and Hala Gaber El Atroush (2015), “Effect of Time Management Program on Job Satisfaction for Head Nurses”, Journal of Education and Practice, vol. 6, pp. 36-44.
4. Prychepa, I. V. Solomonyuk, I. L. and Lesko, T. V. (2018) “Time management as an effective tool for effective use of time of a successful manager in modern conditions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6781 (Accessed 6 May 2020).
5. Kolesov, O. S. and Vatskivska, A. V. (2011), “Time management – time management”, Zbirnyk naukovykh prats' VNAU, vol. 2 (53), pp. 61-70.
6. Yevtushevska, O. (2017), “Time management as a manifestation of the worldview of modern man”, Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu im. T. Shevchenka, vol. 3(192), pp. 15-18.
7. Rules of life of Steve Jobs, available at: https://www.jnsm.com.ua/h/PZ4/ (Accessed 6 May 2020).
8. Gorpinchenko, O. V. (2019), “SWOT-analysis of the process of transformation of professional development of employees in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2019/63.pdf (Accessed 6 May 2020).
9. Motsya Kateryna “Wheel of life balance”, available at: https://mykniga.com.ua/zmist/koleso-zhittyevogo-balansu.html (Accessed 6 May 2020).
10. Khmelevsky, O. V. (2016), “The process of goal setting in the management of export-oriented enterprises”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 6, pp. 202-209.
11. The principles of time management, available at: https://odesseo.com.ua/printsipy-upravleniya-vremenem/ (Accessed 6 May 2020).
12. Kopilchak, B. V. (2017), “The use of the goal tree method in the strategic management of youth NGOs”, Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 19, pp. 63-67.
13. Basic methods of time management, available at: http://sbm.pnu.edu.ua/2018/11/18/osnovni-metody-tajm-menedzhmentu/ (Accessed 6 May 2020).
14. Izyumtseva, N. V. Chkhailo, A. A. and Svergun, O. A. (2018), “Time management – as one of the methods of time management in a banking institution”, Sotsial'na ekonomika, vol. 56, pp. 130-136.
15. Eisenhower matrix, available at: http://www.management.com.ua/blog/3483 (Accessed 6 May 2020).
16. Evdokimov, V. O. and Konotoptseva, Yu. V. (2016), “Basics of planning time management of public servant”, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 2, pp. 171-177.
17. Tracy, B. (2006), Ostav'te brezglivost', s"yesh'te lyagushku! 21 deystvennyy printsip effektivnogo truda [Leave squeamishness, eat a frog! 21 effective principles of effective work], Poppuri, Moscow, Russia.
18. Grinko, T. V. and other (2017), Suchasni transformatsii orhanizatsijno-ekonomichnoho mekhanizmu menedzhmentu ta lohistyky sub'iektiv pidpryiemnytstva v systemi ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Modern transformations of the organizational and economic mechanism of management and logistics of business entities in the system of economic security of Ukraine], Bila K. O., Dnipro, Ukraine.
19. Chakkol, M. Johnson, M. Raja, J. and Raffoni, A. (2014), “From Goods to Solutions: How Does the Content of an Offering Affect Network Configuration?”, International Journal of Physical Distribution, vol. 44 No. 1/2, pp. 132-154.
20. Kalinichenko, L. L. and Gavrilova, L. L. (2017), “Features of time management implementation at the enterprise”, Molodyj vchenyj, vol. 4.4, pp. 60-63.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 13298

Відомості про авторів

І. І. Боришкевич

к. е. н., асистент кафедри управління та бізнес-адміністрування,ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

I. Boryshkevych

PhD in Economics, Assistant of the Department of Management and Business Administration, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

ORCID:

0000-0001-7508-6556


О. І. Жук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри управління та бізнес-адміністрування,ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

O. Zhuk

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Management and Business Administration, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

ORCID:

0000-0001-8519-5529


І. І. П’ятничук

к. е. н., доцент кафедри управління та бізнес-адміністрування,ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

I. Piatnychuk

PhD in Economics, Associate Professor of Management and Business Administration, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

ORCID:

0000-0003-2876-6422

Як цитувати статтю

Боришкевич І. І., Жук О. І., П’ятничук І. І. Використання основних інструментів тайм-менеджменту задля підвищення особистої ефективності. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7876 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.60

Boryshkevych, I., Zhuk, O. and Piatnychuk, I. (2020), “Using basic time management tools to increase personal efficiency”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7876 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.60

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.