EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Н. О. Пархоменко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.61

УДК: 338.2

Н. О. Пархоменко

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Метою дослідження виступає аналіз теоретичних і практичних аспектів управління економічною безпекою будівельного підприємства. У статті надано характеристику особливостей забезпечення економічної безпеки підприємств будівельної галузі, визначено складові системи управління економічною безпекою будівельних підприємств. Охарактеризовано особливості функціонування будівельних підприємств та їх зв'язок з іншими напрямами та сферами діяльності. Приділено увагу визначенню функціональних складових економічної безпеки будівельного підприємства та виявленню напрямів забезпечення економічної безпеки будівельного підприємства. Надано характеристику етапам процесу управління економічною безпекою будівельних підприємств. Визначено чотири рівні оцінювання економічної безпеки будівельного підприємства, представлено основні завдання із забезпечення економічної безпеки. Визначено інструментарій управління економічною безпекою будівельного підприємства для забезпечення ідентифікації та нейтралізація економічних загроз і ризиків та забезпечення фінансової стабільності.

Ключові слова: економічна безпека; управління економічною безпекою; будівельне підприємство; будівництво; загроза; ризик.

Література

1. Алькема В.Г. Аналіз системи економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності. Фінансова система України. Наукові записки. Серія «Економіка». 2012. № 16. С. 99-107.
2. Андрієнко В.М. Сучасні підходи до забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств. Будівельне виробництво. 2013. № 55. С. 14–22.
3. Богдан Н.М. Теоретичні аспекти забезпечення економічної безпеки підприємств будівельного комплексу в процесі взаємодії із зовнішнім середовищем. Ефективна економіка. 2012. № 10. С. 18–26.
4. Васильєв О.В. Формування системи управління економічною безпекою промислових підприємств. Економічний аналіз. 2013. Т. 14. № 2. С. 138–145.
5. Воробйов Ю.М. Фінансова безпека будівельних підприємств. Сімферополь: АРІАЛ, 2013. 180 с.
6. Дроб'язко С.І. Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки. Дніпропетровськ: «ФОП Дроб'язко», 2014. 349с.
7. Момот Т.О., Філатова І.О., Тофанюк О.В. Економічна безпека корпоративних підприємств будівельної галузі. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2011. № 2(14). С. 14-26.
8. Ільяшенко С.М. Складники економічної безпеки підприємства і підходи до їх оцінки. Актуальні проблеми економіки. 2003. № 3. С. 12-19.
9. Квасніцька О.О. Сутність будівельної діяльності: теоретичний погляд. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2011. Т. 10. С. 413-423.
10. Корецький Б. Діагностика економічної безпеки суб’єктів господарювання в транзитивній економіці. Наукові записки Тернопільського Національного економічного університету. 2006. №15. С.74-77.
11. Кушнірук А.В. Ідентифікація внутрішніх та зовнішніх загроз системі економічної безпеки будівельних підприємств. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2015. Вип. 33. С. 174-184.
12. Молодід О.О. Характеристика загроз економічної безпеки будівельного підприємства. Теорія і практика будівництва. 2009. № 5. С. 54-58.
13. Пушкар Т.А. Особливості економічної безпеки підприємств будівельної галузі. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2013. № 2(5). С. 134-139.
14. Татар М.С. Інструментарій оцінювання рівня ресурсного потенціалу підприємств будівельної галузі України. Бізнес Інформ. 2016. № 3. С. 123-130.
15. Фоміченко І.П. Формування системи управління економічної безпеки на підприємствах України. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2013 № 3 (23). С. 57-66.
16. Чорна М.В. Концептуальна модель економічної безпеки будівельного підприємства. Ефективна економіка. 2012. № 10. С. 15-21.
17. Чорна М.В. Класифікація загроз економічної безпеки підприємств галузі будівництва URL: http://www.rusnauka.com/19_AND_2012/. (дата звернення: 12.04.2020).

N. Parkhomenko

FEATURES OF ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT OF CONSTRUCTION COMPANY

Summary

The aim of the study is to analyze the theoretical and practical aspects of managing the economic security of a construction company. The article describes the features of ensuring the economic security of construction companies, identifies the components of the management system of economic security of construction companies. Peculiarities of functioning of construction enterprises and their connection with other directions and spheres of activity are characterized. Attention is paid to determining the functional components of economic security of the construction company and identifying areas for economic security of the construction company. The characteristics of the stages of the process of economic security management of construction enterprises are given. Four levels of assessment of economic security of the construction enterprise are defined, the basic tasks on maintenance of economic safety are presented. The tools for managing the economic security of a construction company to ensure the identification and neutralization of economic threats and risks and ensure financial stability are identified. Functional areas of economic security of the construction company are the protection of trade secrets and confidentiality of information; computer security; internal security; security of buildings and structures; physical and technical security; communication security; security of economic and contractual activities; safety of cargo and persons transportation; security of advertising events, business meetings and negotiations; fire safety; ecological safety; competitive intelligence; information and analytical work. Construction companies need to use modern tools for economic security management, as the construction business is attractive and competitive. To increase the efficiency of the economic security system of a construction company, it is advisable to combine several approaches to assessing economic security and management tools.

Keywords: economic security; economic security management; construction company; construction; threat; risk.

References

1. Alkema, V.G. (2012), ''Analysis of the system of economic security of economic entities'', Finansova systema Ukrayiny. Naukovi zapysky. Seriya ''Ekonomika'', vol. 16, pp. 99-107.
2. Andriyenko, V.M. (2013), ''Modern approaches to ensuring the economic security of construction companies'', Budivelne vyrobnycztvo, vol. 55, pp. 14–22.
3. Bogdan, N.M. (2012), ''Theoretical aspects of ensuring the economic security of construction companies in the process of interaction with the external environment'', Efektyvna ekonomika, vol. 10, pp. 18–26.
4. Vasylyev, O.V. (2013), ''Formation of the economic security management system of industrial enterprises'', Ekonomichnyj analiz, vol. 2, pp. 138–145.
5. Vorobjov, Yu.M. (2013), Finansova bezpeka budivelnyx pidpryyemstv [Financial security of construction companies], ARIAL, Simferopol, Ukraine.
6. Drobyazko, S.I. ( 2014), Ekonomichna bezpeka v umovax globalizaciyi svitovoyi ekonomiky [Economic security in the context of globalization of the world economy], FOP Drob'yazko, Dnipropetrovsk, Ukraine.
7. Momot, T.O., Filatova I.O., and Tofanyuk O.V. (2011), ''Economic security of corporate enterprises in the construction industry'', Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy mashynobudivnoyi galuzi: problemy teoriyi ta praktyky, vol. 2(14), pp. 14-26.
8. Ilyashenko, S.M. (2003), ''Components of economic security of the enterprise and approaches to their assessment'', Aktualni problemy ekonomiky, vol. 3, pp. 12-19.
9. Kvasniczka, O.O. (2011), ''The essence of construction: a theoretical view'', Naukovi praci Nacionalnogo universytetu ''Odeska yurydychna akademiya'', vol. 10, pp. 413-423.
10. Koreczkyj, B. (2006), ''Diagnosis of economic security of economic entities in a transitional economy'', Naukovi zapysky Ternopilskogo Nacionalnogo ekonomichnogo universytetu, vol. 15, pp. 74-77.
11. Kushniruk, A.V. (2015), ''Identification of internal and external threats to the system of economic security of construction companies'', Shlyaxy pidvyshhennya efektyvnosti budivnycztva v umovax formuvannya rynkovyx vidnosyn, vol. 33, pp. 174-184.
12. Molodid, O.O. (2009), ''Characteristics of threats to the economic security of the construction company'', Teoriya i praktyka budivnycztva, vol. 5, pp. 54-58.
13. Pushkar, T.A. (2013), ''Features of economic security of enterprises of the construction industry'', Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryyemnycztva, vol. 2(5), pp. 134-139.
14. Tatar, M.S. (2016), ''Tools for assessing the level of resource potential of enterprises in the construction industry of Ukraine'', Biznes Inform, vol. 3, pp. 123-130.
15. Fomichenko, I.P. (2013), ''Formation of the economic security management system at the enterprises of Ukraine'', Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy mashynobudivnoyi galuzi: problemy teoriyi ta praktyky, vol. 3 (23), pp. 57-66.
16. Chorna, M.V. (2012), ''Conceptual model of economic security of a construction company'', Efektyvna ekonomika, vol. 10, pp. 15-21.
17. Chorna, M.V. (2012), ''Classification of threats to economic security of enterprises in the construction industry'', [Online], available at: http://www.rusnauka.com/19_AND_2012/. (Accessed 12 April 2020).

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 238

Відомості про авторів

Н. О. Пархоменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

N. Parkhomenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

ORCID:

0000-0001-8776-6970

Як цитувати статтю

Пархоменко Н. О. Особливості управління економічною безпекою будівельного підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7877 (дата звернення: 10.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.61

Parkhomenko, N. (2020), “Features of economic security management of construction company”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7877 (Accessed 10 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.