EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
С. І. Самайчук

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.62

УДК: 338.432:637.1(477.72)

С. І. Самайчук

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Анотація

Однією з основних задач сільського господарства країни є забезпечення її продовольчої безпеки. Молочне скотарство є основною ланкою молокопродуктового підкомплексу, ефективне функціонування якого переважно визначається рівнем розвитку виробництва в даній галузі. У статті розглянуто сучасний стан та тенденції розвитку молочного скотарства в Херсонській області. Проаналізовано динаміку обсягів виробництва молока, його структуру у валовій продукції сільського господарства; поголів’я великої рогатої худоби; середньорічний надій молока від однієї корови. Визначено, що 84% загального поголів’я великої рогатої худоби, в тому числі 89,9% корів, зосереджено в господарствах населення. Встановлено, що галузь молочного скотарства в області зазнає певних труднощів, до числа яких належить скорочення поголів’я тварин, відсутність стабільної кормової бази, незадовільний рівень селекційно-племінної роботи та технологічного забезпечення, недостатнє державне фінансування. За результатами дослідження надано пропозиції щодо подальшого розвитку та ефективного функціонування галузі.

Ключові слова: молочне скотарство; тваринництво; валова продукція; продуктивність; кормова база; рентабельність; ефективність.

Література

1. Березницький Є.В. Формування стратегії розвитку та підвищення ефективності молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. Д., 2010. 20 с.
2. Божидарнік Т.В. Розвиток молоко продуктового під комплексу АПК в умовах глобалізації: теоретико-методологічні та прикладні аспекти:монографія. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2011. 412 с.
3. Бойко В.І., Коржинський М.П., Козак О.А. Молочне скотарство: проблеми і напрями його подальшого відродження. Економіка АПК. 2004. №12. С.32-35.
4. Васильчак С.В. Особливості функціонування ринку молока та молочної продукції. Науковий вісник НАТУ України. 2013. №15(4). С. 357-362.
5. Іванова А.С. Молочне скотарство: сучасний стан та проблеми вирішення. Агросвіт. 2017. №22. С. 57-62.
6. Петриченко О.А. Аналіз тенденцій розвитку галузі молочного скотарства в ланці молокопродуктового ланцюга. Економіка АПК. 2018. №5. С. 33-40.
7. Економіка виробництва молока і молочної продукції в Україні: монографія / за ред. П.Т. Саблука, В.І. Бойка. Київ: ННЦ ІАЕ, 2005. 340 с.
8. Шиян Н.І. Розвиток скотарства в Україні. Економіка АПК. 2016. №9. С.38-43.
9. Цехмістренко С.І., Коновський О.І. Біохімія молока та молокопродуктів: навч. посіб. Біла Церква, 2014.168 с.
10. Статистичний щорічник Херсонської області за 2018 рік / За ред. В.А. Вознюка. Херсон: Головне управління статистики у Херсонській області. 2019. 426 с.
11. Аверчева Н.О.Підвищення якості молока як основа конкурентоспроможності продукції на Європейському ринку. Агросвіт. 2019. №22. С. 19-30.
12. Хоменко А.Ю. Стан молочного скотарства в Україні. Вісник СНТ ННІ бізнесу і менеджменту ХНТУСГ. Харків: ХНТУСГ. 2019. Вип. 1. С. 80-84.

S. Samaichuk

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF DAIRY LIVESTOCK IN KHERSON

Summary

One of the main tasks of the country's agriculture is to ensure its food security. Dairy farming is the main link of the dairy subcomplex, the effective functioning of which is mainly determined by the level of production development in this industry. The article considers the current state and trends in the development of dairy farming in the Kherson region. The dynamics of milk production volumes, its structure in the gross output of agriculture and average annual milk yield per cow are analyzed. It is estimated that 84% of the total cattle population, including 89.9% of cows, are concentrated in households. The number of cattle in all categories of farms during the study period decreased by 141 thousand heads or 59.5%, including cows - by 60.3 thousand heads or 49.2%. Due to a significant decline in the number of cows, milk production in 2018 compared to 2000 in farms of all categories decreased from 320.1 thousand tons to 284.4 thousand tons or 11.2%, in agricultural enterprises - from 98 , 6 thousand tons to 45.1 thousand tons or 54.3%, and in households - increased from 221.5 thousand tons to 239.3 thousand tons or 8.0%. During the study period in the Kherson region there is an increase in productivity of cows. Thus, in farms of all categories the average annual milk yield per cow increased from 2122 kg in 2000 to 4118 kg in 2018, in agricultural enterprises - from 1191 kg to 7777 kg, and in households - from 3284 kg to 3879 kg. A significant increase in milk yield in agricultural enterprises (6.5 times) was achieved due to the improvement of breeding, veterinary care and livestock, introduction of modern feeding technologies. At the same time, the growth of milk productivity in these enterprises did not compensate for the decline in milk production associated with the reduction in the number of cows.
It is possible to get out of such a difficult situation, which is observed in dairy farming, by gradual revival of the industry and implementation of a multifaceted process that requires deepening specialization and concentration of milk production; improvement of selection and breeding work; development of fodder base aimed at full feeding of productive herd; introduction of the latest technologies and modern equipment for milk production and storage; improving the mechanism of state support for the industry.

Keywords: dairy farming; animal husbandry; gross output; productivity; fodder base; profitability; efficiency.

References

1. Bereznytskyi, Ye.V. (2010), Formuvannia stratehii rozvytku ta pidvyshchennia efektyvnosti molochnoho skotarstva v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh [Formation of strategy of development and increase of efficiency of dairy cattle breeding in agricultural enterprises], Dnipro state agrarian university, Dnipro, Ukraine.
2. Bozhydarnik, T.V. (2011), Rozvytok moloko produktovoho pid kompleksu APK v umovakh hlobalizatsii: teoretyko-metodolohichni ta prykladni aspekty [Development of milk product under the agro-industrial complex in the context of globalization: theoretical and methodological and applied aspects], RVV Lutskoho NTU, Lutsk, Ukraine.
3. Boiko, V. I., Korzhynskyi, M. P., Kozak, O. A., (2004), “Dairy farming: problems and directions of its further revival”, Ekonomika APK, vol. 12, pp. 32-35.
4. Vasylchak, S.V., (2013), “Features of the functioning of the market of milk and dairy products”, Naukovyi visnyk NATU Ukrainy, vol. 15(4), pp. 357-362.
5. Ivanova, A. S., (2017), “Dairy farming: current status and problems to be solved”, Ahrosvit, vol. 22, pp. 57-62.
6. Petrychenko, O. A., (2018), “Analysis of trends in the dairy industry in the dairy production chain”, Ekonomika APK, vol. 5, pp. 33-40.
7. Sabluk, P. T., Boiko, V. I. (2005), Ekonomika vyrobnytstva moloka i molochnoi produktsii v Ukraini [Economics of milk and dairy production in Ukraine], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.
8. Shyian, N. I., (2016), “Development of cattle breeding in Ukraine”, Ekonomika APK, vol. 9, pp. 38-43.
9. Tsekhmistrenko, S.I., Konovskyi, O.I. (2014), Biokhimiia moloka ta molokoproduktiv [Biochemistry of milk and dairy products], Bila Tserkva, Ukraine.
10. Vozniuk, V. A. (2018), Statystychnyj schorichnyk Khersons’koi oblasti za
2018 rik [Statistical yearbook of Kherson oblast for 2018], The Main Department of
Statistics in Kherson Oblast, Ukraine.
11. Avercheva, N. O., (2019), “Improving the quality of milk as a basis for product competitiveness in the European market”, Ahrosvit, vol. 22, pp. 19-30.
12. Khomenko, A. Yu., (2019), “The state of dairy farming in Ukraine”, Visnyk SNT NNI biznesu i menedzhmentu KhNTUSH, vol. 1, pp. 80-84.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 3014

Відомості про авторів

С. І. Самайчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон

S. Samaichuk

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Restaurant and Hotel and Tourism Business, Kherson State Agrarian University, Kherson

ORCID:

0000-0001-6695-1544

Як цитувати статтю

Самайчук С. І. Сучасний стан та перспективи розвитку молочного скотарства в херсонській області. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7878 (дата звернення: 16.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.62

Samaichuk, S. (2020), “Current state and prospects of development of dairy livestock in kherson”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7878 (Accessed 16 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.62

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.