EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

BANKS’ SHORT-TERM LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) AND ITS IMPACT ON THE BANKING LIQUIDITY MANAGEMENT
L. Bondarenko, N. Moroz, M. Politylo

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.66

УДК: 336.71.078.3

L. Bondarenko, N. Moroz, M. Politylo

BANKS’ SHORT-TERM LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) AND ITS IMPACT ON THE BANKING LIQUIDITY MANAGEMENT

Summary

The article is devoted to the study of the LCR short-term liquidity coverage ratio effectiveness in the Ukrainian banks’ activity. The economic crisis of 2014-2016 showed the vulnerability of the Ukrainian banking sector to liquidity shocks. In order to improve the liquidity level of Ukrainian banks, the National Bank of Ukraine (NBU) introduced a new LCR liquidity standard, which is recommended by Basel III. The article also justifies the shortcomings of the liquidity standard, which were mandatory for the calculation by 2018. The nature and the calculation features of the new LCR liquidity coverage ratio are described.
The main advantages of the LCR liquidity coverage ratio for Ukrainian banks are systematized, among them: 1) the higher degree of results reliability - since the ratio takes into account future cash outflows and income, its value provides a liquidity reserve in times of economic shocks; 2) standardization of Ukraine’s banking regulation norms according to international requirements – the LCR liquidity coverage ratio implementation will bring banking regulation in Ukraine closer to world standards, as this ratio is used in 45 countries of the world; 3) optimizing of banks’ liabilities structure – the LCR liquidity coverage ratio improves bank’s liability structure by reducing unstable sources of financing; 4) optimizing of banks’ assets structure – the LCR liquidity coverage ratio not only takes into account the volume, but also the quality of the bank's liquid assets, which makes the bank's assets structure more reliable; 5) activation of the government securities secondary market - as a result of increasing requirements for the volume and quality of liquid assets, the volume of trading operations between banks on government securities will also increase; 6) liquidity planning application - after the LCR liquidity coverage ratio introduction, the need for the banking liquidity effective management increases significantly.
The article deals with the basic statistics of the liquidity indicators of the Ukrainian banking sector, including values of the LCR short-term liquidity coverage ratio in 2019-2020. The level of the Ukrainian banking sector profitability for the same period was also assessed.

Keywords: liquidity; banks' short-term liquidity coverage ratio; liquidity management; prudential supervision.

References

1. National Bank of Ukraine (2018), “Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine “On the liquidity coverage ratio LCR introduction””, available at: https://old.bank.gov.ua/document/download?docId=64546644 (Accessed May 15 2020).
2. National Bank of Ukraine (2018), “Decision of the Board of the National Bank of Ukraine “On approval of the liquidity coverage ratio LCR calculating method””, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr101500-18 (Accessed May 15 2020).
3. Aksenova, L.O. and Musayev, E. (2019), “Banks' liquidity management in current economic conditions”, Economichnyi visnyk UDHTU, vol.1, pp. 65-71.
4. Kosov, A.S. (2019), “International experience in banking liquidity regulation and its feasibility in Ukraine”, Hroshi, financy i credyt, vol. 5 (6), pp. 286-294.
5. Lapishko, M.L. (2018), “Innovations in bank’s liquidity management”, Zbirnyk dopovidej na XIV Naukovo-praktychnij konferencii [Conference Proceedings of the XIV Scientific and Practical Conference], Naukovo-praktychna konferenciya [Scientific and practical conference], National University “Lviv Polytechnic”, Lviv, Ukraine, 17-20 April 2018, pp. 47-49.
6. Pavlyuk, O.O. (2016), “The LCR ratio impact on banking liquidity control”, Economika i suspilstvo, vol. 7, pp. 36-41.
7. Prikhodko, A. Sinishin R. and Menyaylo V. (2018), “What do you need to know about the new bank’s liquidity ratio LCR”, Bankchart: a financial portal, [Online], available at: https://bankchart.com.ua/depoziti/statti/scho_potribno_znati_pro_noviy_normativ_likvidnosti_lcr_dlya_bankiv (Accessed May 15 2020).
8. Mind (2018), “The NBU is introducing a new standard for banks - liquidity coverage ratio”, Mind: an information and analytical site, [Online], available at: https://mind.ua/news/20181906-nbu-vprovadzhue-novij-normativ-dlya-bankiv-koeficient-pokrittya-likvidnistyu-lcr (Accessed May 15 2020).
9. Kaan, A. (2014), “Liquidity and financing”, Banking education: educational and analytical portal, [Online], available at: https://bosfera.ru/bo/likvidnost-i-finansirovanie (Accessed May 15 2020).
10. The official site of the National Bank of Ukraine (2020), Statistics of the National Bank of Ukraine, [Online], available at: https://bank.gov.ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1 (Accessed May 15 2020).

Л. П. Бондаренко, Н. В. Мороз, М. П. Політило

НОРМАТИВ КОРОТКОСТРОКОВОЇ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ (LCR ) ТА ЙОГО ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ЛІКВІДНІСТЮ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ефективності впровадження в діяльність українських банків нормативу короткострокової ліквідності LCR. Вивчено передумови і необхідність зміни нормативів короткострокової ліквідності, які були обов’язковими для розрахунку банками до 2018 р. Охарактеризовано сутність та особливості розрахунку нового нормативу ліквідності LCR.
Систематизовано основні переваги запровадження коефіцієнта LCR для українських банків, серед яких: 1) високий ступінь достовірності результатів, в основі якого лежить новий метод розрахунку показника, що враховує не статистичні, а прогнозовані майбутні відтоки та надходження грошових коштів банку на основі змодельованих економічних шоків; 2) стандартизація українських нормативів згідно міжнародних вимог, забезпечується завдяки поступовому використанню в українському банківському регулюванні новітніх світових рекомендацій щодо управління банківською ліквідністю, в тому числі Базеля ІІІ; 3) оптимізація структури банківських зобов’язань, пов’язана із забезпеченням вимог щодо достатнього рівня нормативу LCR за рахунок зменшення нестабільних джерел фінансування у банківському пасиві; 4) оптимізація структури банківських активів, що також є складовою дотримання вимог по коефіцієнту LCR і полягає у формуванні банком достатньої величини високоліквідних коштів; 5) активізація вторинного ринку державних цінних паперів, що є наслідком підвищення вимог до обсягу та якості ліквідних активів банків; 6) застосування планування ліквідності, що випливає з потреби в ефективному управлінні банківською ліквідністю.
В статті опрацьовано основні статистичні дані 15 найбільших українських банків за нормативом короткострокової ліквідності LCR в 2019-2020 рр. І показано, що за досліджуваний період українські банківські установи повністю виконували вимоги НБУ щодо рівня LCR. Також здійснено оцінку рівня прибутковості українського банківського сектору за аналогічний період, з метою підтвердження відсутності негативного впливу нових вимог по банківській ліквідності на прибутковість банківського сектору.

Ключові слова: ліквідність; норматив короткострокової ліквідності банку; управління ліквідністю; пруденційний нагляд.

Література

1. Постанова правління Національного Банку України «Про запровадження коефіцієнта покриття ліквідності LCR» №13 від 15.02.2018 р. - Електронний ресурс. – режим доступу: https://old.bank.gov.ua/document/download?docId=64546644.
2. Рішення Правління Національного Банку України «Про схвалення методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю LCR» №101-рш від 15.02.2018 р. - Електронний ресурс. – режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr101500-18.
3. Аксьонова Л.О. Управління ліквідністю банків в сучасних економічних умовах / Л.О. Аксьонова, Е. Мусаєв // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. – 2019. - №1. – С. 65-71.
4. Косов А.С. Міжнародний досвід регулювання банківської ліквідності та можливості його реалізації в Україні / А.С. Косов // Гроші, фінанси та кредит. – 2019. - №5(6). – С. 286-294.
5. Лапішко М.Л. Нововведення в управлінні ліквідністю банків / М.Л. Лапішко // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей ХIV Науково-практичної конференції, 17-20 квітня 2018 року. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 47–49.
6. Павлюк О.О. Вплив коефіцієнта LCR на контроль за банківською ліквідністю / О.О. Павлюк // Економіка і суспільство. – 2016. - №7. – С. 36-41.
7. Приходько А. Що потрібно знати про новий норматив ліквідності LCR для банків // А. Приходько, Р. Синишин, В. Меняйло. – BANKCHART. – Фінансовий портал. – 2018. - Електронний ресурс. – режим доступу: https://bankchart.com.ua/depoziti/statti/scho_potribno_znati_pro_noviy_normativ_likvidnosti_lcr_dlya_bankiv.
8. НБУ впроваджує новий норматив для банків – коефіцієнт покриття ліквідністю LCR. – Mind. -– Інформаційно-аналітичний сайт. – Електронний ресурс. – режим доступу: https://mind.ua/news/20181906-nbu-vprovadzhue-novij-normativ-dlya-bankiv-koeficient-pokrittya-likvidnistyu-lcr.
9. Каан А. Ліквідність і фінансування / А. Каан, Т. Пихновська. – Банківська освіта. – Освітньо-аналітичний портал. – Електронний ресурс. – режим доступу: https://bosfera.ru/bo/likvidnost-i-finansirovanie.
10. Статистика Національного Банку України. – Офіційний сайт Національного Банку України. – Електронний ресурс. – режим доступу: https://bank.gov.ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 8412

Відомості про авторів

L. Bondarenko

PhD in Economics, Associate Professor of Finance Department, National University «Lviv Polytechnic», Lviv

Л. П. Бондаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ORCID:

0000-0002-3313-3569


N. Moroz

PhD in Economics, Associate Professor of Finance Department, National University «Lviv Polytechnic», Lviv

Н. В. Мороз

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ORCID:

0000-0002-8594-8014


M. Politylo

PhD in Economics, Associate Professor of Finance Department, National University «Lviv Polytechnic», Lviv

М. П. Політило

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ORCID:

0000-0002-6147-1397

Як цитувати статтю

Bondarenko, L., Moroz, N. and Politylo, M. (2020), “Banks’ short-term liquidity coverage ratio (lcr) and its impact on the banking liquidity management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7881 (Accessed 08 Dec 2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.