EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ПІДСИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ CИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
О. П. Голота

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.67

УДК: 355.61:328.02:185(477)

JEL: Z3, M53, M54

О. П. Голота

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ПІДСИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ CИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасного стану нормативно-правового забезпечення як елементу системи державних оборонних закупівель України. Підсистему нормативно-правового забезпечення розглянуто з позицій основної (базової) складової організаційно-економічного механізму функціонування системи державних оборонних закупівель України. Проаналізовано процес функціонування системи нормативно-правового забезпечення та взаємоузгодженість між окремими нормативно-правовими актами, що регламентують воєнно-економічні відносини суб’єктів системи державних оборонних закупівель. На основі проведеного аналізу виявлено проблемні питання як у регламентуванні окремих процесів державних оборонних закупівель, так і системи державних оборонних закупівель загалом. Результати зазначеного аналізу лягають в основу подальшого вивчення низки інших складових організаційно-економічного механізму функціонування системи державних оборонних закупівель України, а визначені проблемні питання стають базовими для формування шляхів врегулювання нормативно-правового забезпечення системи державних оборонних закупівель у подальшому.

Ключові слова: нормативно-правове забезпечення; державні оборонні закупівлі; система державних оборонних закупівель; державне оборонне замовлення; воєнно-економічні відносини; оборонне планування; озброєння і військова техніка; Міністерство оборони України.

Література

1. Defence Procurement (2011) SIGMA. Public Procurement Brief 23. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5js4vmntfz0p-en.pdf?expires=1585510239&id=id&accname=guest&checksum=6A9A1C48123934FD66B779AB2BB3276E (дата звернення 28.03.2020).
2. Голота О. П. Система державних оборонних закупівель України: теоретичний аспект. Ефективна економіка. 2020. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7788 (дата звернення: 08.05.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.72
3. Спицнадель В. Н. Основы системного анализа: Учебное пособие. Спб. : Бизнес-пресс, 2000. 326 с.
4. Зміст, стан та властивості системи. URL: https://pidruchniki.com/83626/menedzhment/zmist_stan_vlastivosti_sistemi (дата звернення: 08.05.2020).
5. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, зі змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 27.04.2020)
6. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення 28.04.2020).
7. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення 28.04.2020).
8. Бюджетний кодекс України від 8.07.2010 № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення 28.04.2020).
9. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/sp:wide-#n8035 (дата звернення 28.04.2020)
10. Кодекс про адміністративні правопорушення України від 07.12.1984 № 8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (дата звернення 28.04.2020).
11. Голота О. П. Теоретичні основи понять ‟державні оборонні закупівлі” та ‟система державних оборонних закупівель” як складові економічної системи держави. Modern Economics. Миколаїв, 2020. № 20
12. Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (дата звернення 25.03.2020).
13. Про державне оборонне замовлення : Закон України від 3.03.1999 № 464-XIV. URL: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/464–14 (дата звернення 28.04.2020).
14. Питання державного оборонного замовлення : Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 464 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/464-2011-п (дата звернення 25.03.2020).
15. Про оборону України : Закон України від 06.12.1991 № 1932-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12 (дата звернення 27.04.2020).
16. Про Збройні Сили України : Закон України від 06.12.1991 № 1934-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12 (дата звернення 27.04.2020).
17. Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки : Закон України від 11.07.2001 № 2623-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14 (дата звернення 27.04.2020).
18. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19 (дата звернення 27.04.2020).
19. Про державні цільові програми : Закон України від 18.03.2004 № 1621-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15 (дата звернення 28.04.2020).
20. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 січня 2015 року “Про планування і формування державного оборонного замовлення” : Указ Президента України від 27.03.2015 № 183/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/2015 (дата звернення 27.04.2020).
21. Стратегія національної безпеки України : Указ Президента України від 26.05.2015 № 287/2015 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (дата звернення 25.03.2020).
22. Порядок розроблення та виконання державних цільових програм : Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 106. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2007-%D0%BF (дата звернення 27.04.2020).
23. Порядок розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції : Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 120. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/120-2013-%D0%BF (дата звернення 27.04.2020).
24. Основні напрями розвитку ОВТ на довгостроковий період : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 398-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/250071205 (дата звернення 27.04.2020).
25. Про затвердження Положення про середньострокове та короткострокове оборонне планування в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України : наказ Міністерства оборони України від 17.11.2016 № 610. URL: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/610_nm_2016.pdf (дата звернення 30.04.2020).
26. Про затвердження Інструкції з порядку планування, формування, виконання та коригування державного оборонного замовлення у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України : наказ Міністерства оборони України від 15.09.2014 № 646. URL: https://www.mil.gov.ua/content/other/MOU646_2014.pdf (дата звернення 30.04.2020).
27. Рекомендації з оборонного планування на основі спроможностей в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, затверджені Міністром оборони України 12.06.2017. URL: https://www.mil.gov.ua/content/other/Recommendationson_CBP_120617.pdf. (дата звернення 30.04.2020).
28. Про організацію формування та виконання бюджетних програм (підпрограм) в системі Міністерства оборони України : Наказ Міністерства оборони України від 22.12.2018 № 650. URL: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/650_nm_2018.pdf (дата звернення 05.05.2020).
29. Порядок формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю : постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 262. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/262-2011-%D0%BF (дата звернення 01.05.2020).
30. Борохвостов І. В., Білокур М. О. Аспекти існуючих документів оборонного планування щодо пошуку шляхів оснащення озброєнням військових формувань. Озброєння та військова техніка. 2018. № 4(20). С. 9-18. UPL: https://doi.org/10.34169/2414-0651.2018.4(20).9-18 (дата звернення 05.05.2020).
31. Реформа державного оборонного замовлення. Аналітична записка. Незалежний антикорупційний комітет оборони. URL: https://drive.google.com/file/d/1EEfr19Kglf1USpv2z9cBjv8ctRnqrmY-/view (дата звернення 28.04.2020).
32. Рішення Ради національної безпеки та оборони України від 18 лютого 2020 року ‟Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки” : Указ Президента України від 27.02.2020 № 59/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001525-20 (дата звернення 28.04.2020).
33. Концепція розвитку сектору безпеки і оборони : Указом Президента України від 14.03.2016 року № 92/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016#n12 (дата звернення 28.04.2020).
34. The Research and Technology Organisation (RTO) of the NATO: Studies, Analysis and Simulation Panel (SAS) (2003). Handbook on Long Term Defence Planning. URL: https://www.researchgate.net/publication/235040987_Handbook_on_Long_Term_Defence_Planning_Manuel_sur_la_planification_de_defense_a_long_terme/link/0deec5175100d2e7d2000000/download. (дата звернення 08.05.2020).
35. Про публічні закупівлі : Закон України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1357 (дата звернення 28.04.2020).
36. Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони : Закон України від 12.05.2016 № 1356-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1356–19 (дата звернення 23.03.2020).
37. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16.04.1991 № 959-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12 (дата звернення 28.04.2020).
38. Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання : Закон України від 20.02.2003 № 549-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/549-15 (дата звернення 28.04.2020).
39. Антикорупційна програма Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України на 2019–2021 роки URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=42f46cd4-bf9c-4d63-9180-0e4c7cb3e6dd (дата звернення 08.05.2020)
40. Про оборонні закупівлі : проект Закону України від 27.11.2019 № 2398-д. URL: http:// http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67485 (дата звернення 22.02.2020).
41. Про ціни і ціноутворення : Закон України від 21.06.2012 № 5007-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17 (дата звернення 23.04.2020).
42. Порядок формування ціни на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення у разі, коли відбір виконавців з постачання (закупівлі) такої продукції, робіт, послуг здійснюється без застосування конкурентних процедур : Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 № 517. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/517-2016-%D0%BF (дата звернення 01.05.2020).
43. Методичні рекомендації щодо єдиних підходів під час застосування окремих положень, визначених постановою КМУ від 08.08.2016 № 517, затверджені Міністром оборони України затверджені Міністром оборони України за реєстраційним номером 2591/у/2 від 18.10.2016.
44. Толок П. О. Фінансова безпека підприємств оборонної галузі України у взаємодії із суб’єктами зовнішнього середовища : дис....канд. екон. наук : 21.04.02 / Національний інститут стратегічних досліджень. Київ, 2019. 270 с.
45. Положення про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях : Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2009 № 1107. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1107-2009-%D0%BF (дата звернення 01.05.2020).
46. Priebe, M. Don’t Classify The FYDP; Budget Transparency Helps Allies, Taxpayers”. Breaking Defense. 28.04.2020. URL: https://breakingdefense.com/2020/04/dont-classify-the-fydp-budget-transparency-helps-allies-taxpayers/ (дата звернення 10.05.2020).

O. Holota

REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK AS A SUBSYSTEM OF THE ORGANISATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF FUNCTIONING OF THE DEFENCE PROCUREMENT (ACQUISITION) SYSTEM

Summary

The issue of ensuring the proper level of Ukraine’s defence capabilities in the face of its counteraction to “hybrid” aggression by the Russian Federation is quite acute. In this regard, from the standpoint of fulfilling the task of increasing the level of capabilities of the country’s defence forces and ensuring the rational spending of budget funds, the effective functioning and development of the defence acquisition (procurement) system is an urgent problem of national importance. In turn, the regulatory and legal framework of the defence acquisition (procurement) system, as a basic subsystem, plays a crucial role in the organisational and economic mechanism of the defence acquisition (procurement) system in general.
The article is devoted to the analysis of the current state of the regulatory and legal framework as an element of the defence acquisition (procurement) system of Ukraine. The regulatory framework subsystem is considered from the standpoint of the main (fundamental) component of the organisational and economic mechanism of functioning of the defence acquisition (procurement) system of Ukraine.
The methodological basis of the article is the complex of methods, including methods of scientific cognition, analysis and synthesis, systematisation and scientific abstraction. The informational basis of the conducted research is the legal and regulation acts, scientific works of the domestic and foreign scientists in the sphere of defence acquisitions (procurement) and awards.
As a result, based on the conducted analysis, the author defines the problematic issues in the regulation of individual processes of defence acquisition (procurement) and the defence acquisition (procurement) system in general. The principal author’s achievements from the analysis include several points. First of all, that the structure of the regulatory and legal framework of the defence acquisition (procurement) system covers a significant number of regulatory and legal acts, which due to the incomplete transformation of the security and defence sector are not always sufficiently interconnected. Moreover, some processes of functioning of the defence acquisition (procurement) system need further coordination and the legislative settlement such as: of the issue of formation of the state defence order (award) based on capabilities; regulation of selection of suppliers and advanced training of authorised persons; increasing transparency and competition in defence acquisition (procurement); improving approaches to the methodology of pricing for defence products; settlement of offset activities during the import of defence products; control systems during the entire cycle of public defence acquisition (procurement).
The results of this analysis formed the basis for further study of other components of the organisational and economic mechanism of the defence acquisition (procurement) system of Ukraine. Moreover, the identified issues become fundamental for the formation of ways to arrange the regulatory and legal framework of defenсe acquisition (procurement) in the future.

Keywords: egulatory and legal framework; defence acquisition (procurement); defence acquisition (procurement) system; defence award (state defence order); military-economic relationship; national defence and security; defence planning; weapon; military equipment; Ministry of Defence of Ukraine.

References

1. The online library of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (2011), “Defence Procurement”, SIGMA Public Procurement Brief, [Online], vol. 23, available at: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5js4vmntfz0p-en.pdf?expires=1585510239&id=id&accname=guest&checksum=6A9A1C48123934FD66B779AB2BB3276E (Accessed 28 March 2020).
2. Holota, O. (2020), “Defence procurement (acquisition) system of Ukraine: theoretical aspect”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7788 (Accessed 8 May 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.72
3. Spicnadel', V. N. (2000), Osnovy sistemnogo analiza : Uchebnoe posobie [System Analysis Basics : Study Guide], Biznes-press, St. Petersburg, Russian Federation.
4. The site “Navchaljni materialy online (pidruchniki.website)” (2010-2020), “Content, status and system internals”, available at: https://pidruchniki.com/83626/menedzhment/zmist_stan_vlastivosti_sistemi (Accessed 8 May 2020).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), “The Constitution of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 27 April 2020).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), “The Civil Code of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (Accessed 28 April 2020).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), “The Commercial Code of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 28 April 2020).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “The Budget Code of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (Accessed 28 April 2020).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “The Tax Code of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/sp:wide-#n8035 (Accessed 28 April 2020).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (1984), “The Code on Administrative Offences of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (Accessed 28 April 2020).
11. Holota, O. (2020), “The theoretical foundations of the concepts of “defence procurement” and “system of defence procurement (acquisition)” as components of the economic system of the country”, Modern Economics, vol. 20.
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine “On the national security of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (Accessed 25 March 2020).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “On the state defence order”, available at: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/464–14 (Accessed 25 March 2020).
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), Resolution “Issues of the State Defence Order”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/464-2011-п (Accessed 25 March 2020).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine “On Defence of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12 (Accessed 27 April 2020).
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine “On the Armed Forces of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12 (Accessed 27 April 2020).
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine “On Priority Branches of Science and Technology Development”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14 (Accessed 27 April 2020).
18. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “On Scientific and Technical Activities”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19 (Accessed 27 April 2020).
19. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine “On State Special Programs”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15 (Accessed 28 April 2020).
20. The President of Ukraine (2015), Decree “On Planning and Formation of the State Defence Order”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/2015 (Accessed 27 April 2020).
21. The President of Ukraine (2015), Decree “On National Security Strategy of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (Accessed 25 March 2020).
22. Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), Resolution “Procedure for the Development and Implementation of State Special Programs”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2007-%D0%BF (Accessed 27 April 2020).
23. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Resolution “Procedure for the Design, Development and Production of New Defence Products and Discontinuation of Existing Types of Such Products”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/120-2013-%D0%BF (Accessed 27 April 2020).
24. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution “The Main Directions of Development of Weapons and Military Equipment for the Long Term”, available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/250071205 (Accessed 27 April 2020).
25. Ministry of Defence of Ukraine (2016), Order o”On approval of the Regulations on Medium-Term and Short-Term Defence Planning in the Ministry of Defence of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine”, available at: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/610_nm_2016.pdf (Accessed 30 April 2020).
26. Ministry of Defence of Ukraine (2014), Order “On approval of Instruction on the Procedure of Planning, Development, Implementation and Adjustment of the State Defence Order in the Ministry of Defence and the Armed Forces of Ukraine”, available at: https://www.mil.gov.ua/content/other/Recommendationson_CBP_120617.pdf. (Accessed 30 April 2020).
27. Ministry of Defence of Ukraine (2017), “Recommendations on Capability-Based Defence Planning in the Ministry of Defence of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine”, available at: https://www.mil.gov.ua/content/other/MOU646_2014.pdf (Accessed 30 April 2020).
28. Ministry of Defence of Ukraine (2018), Order “On the Organization of Formation and Implementation of Budget Programs (Subprograms) in the System the Ministry of Defence of Ukraine”, available at: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/650_nm_2018.pdf (Accessed 5 May 2020).
29. Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), Resolution “The Procedure for Forming and Maintaining the Register of Manufactures of Products, Works and Services for Defence Purposes, the Procurement of Which Is a Classified”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/262-2011-%D0%BF (Accessed 1 May 2020).
30. Borokhvostov, I. V. and Bilokur, M. O. (2018), “The public procurement system: A concept and the impact on the economy”, Weapons and Military Equipment, [Online], Vol. 4(20), pp. 9–18, available at: https://doi.org/10.34169/2414-0651.2018.4(20).9-18 (Accessed 5 May 2020).
31. The Independent Defence Anti-Corruption Committee (NAKO) (2019), “Reforming the State Defence Orser. A Brief”, available at: https://drive.google.com/file/d/1E1GJIVtwUHwzVr6YDkeW2QVQrGv83whg/view (Accessed 28 April 2020).
32. The President of Ukraine (2020), Decree “Implementation of the Decision of the National Security and Defence Council of Ukraine "On the Main Indicators of the State Defence Order for 2020 and 2021, 2022”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001525-20 (Accessed 28 April 2020).
33. The President of Ukraine (2016), Decree “Implementation of the Decision of the National Security and Defence Council of Ukraine "The Security and Defence Sector Development Concept”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016#n12 (Accessed 28 April 2020).
34. Bakken, B.E. (2003), “Handbook on Long Term Defence Planning”, The Research and Technology Organisation (RTO) of the NATO: Studies, Analysis and Simulation Panel (SAS), available at: https://www.researchgate.net/publication/235040987_Handbook_on_Long_Term_Defence_Planning_Manuel_sur_la_planification_de_defense_a_long_terme/link/0deec5175100d2e7d2000000/download. (Accessed 8 May 2020).
35. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “Оn Public Procurement”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/print (Accessed 28 April 2020).
36. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine “On the Specifics of the Procurement of Goods, Works and Services to Ensure the Secured Provision of the Defenсe Need”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1356–19 (Accessed 23 March 2020).
37. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine “On Foreign Economic Activities”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12 (Accessed 28 April 2020).
38. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine “On State Control over International Transfers of Military and Dual-Use Goods”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/549-15 (Accessed 28 April 2020).
39. The official site of the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine (2019) “Anti-corruption program of the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine for 2019-2021”, available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=42f46cd4-bf9c-4d63-9180-0e4c7cb3e6dd (Accessed 8 May 2020)
40. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Draft of the Law of Ukraine “On the Defence Procurement”, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67485 (Accessed 22 February 2020).
41. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine “On Prices and Pricing”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17 (Accessed 23 April 2020).
42. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016),“Resolution “The Procedure for Forming the Price of Products, Works, Services for Defence Purposes in the Case When the Selection of Contractors for the Supply (Procurement) of Such Products, Works, Services Is Carried Out without the Use of Competitive Procedures”, available at: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/517-2016-%D0%BF (Accessed 1 May 2020).
43. Ministry of Defence of Ukraine (2016), “Guidelines on Common Approaches in Applying Certain Provisions Set by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on 08.08.2016 № 517”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/517-2016-%D0%BF (Accessed 1 May 2020).
44. Tolok, P.O. (2019), “The financial security of defence enterprises of Ukraine in interaction with the subjects of the external environment”. Ph.D. Thesis, Economic Sciences, National Institute of Strategic Studies, Kyiv, Ukraine.
45. Cabinet of Ministers of Ukraine (2009), Resolution “Regulations on Representations of the State Customers on the Defence Order at the Enterprises, in Establishments and the Organizations”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1107-2009-%D0%BF (Accessed 1 May 2020).
46. Priebe, M. (2020), “Don’t Classify The FYDP; Budget Transparency Helps Allies, Taxpayers”, Breaking Defense, [Online], available at: https://breakingdefense.com/2020/04/dont-classify-the-fydp-budget-transparency-helps-allies-taxpayers/ (Accessed 10 May 2020).

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 185

Відомості про авторів

О. П. Голота

к. е. н., доцент, докторант,Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

O. Holota

PhD in Economics, Associate Professor,Doctoral candidate of the National Defenсe University of Ukrainenamed after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

ORCID:

0000-0003-4323-4344

Як цитувати статтю

Голота О. П. Нормативно-правове забезпечення як підсистема організаційно-економічного механізму функціонування cистеми державних оборонних закупівель. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7882 (дата звернення: 04.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.67

Holota, O. (2020), “Regulatory and legal framework as a subsystem of the organisational and economic mechanism of functioning of the defence procurement (acquisition) system”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7882 (Accessed 04 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.67

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.