EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ
Л. В. Ярема

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.69

УДК: 338.48

Л. В. Ярема

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

Анотація

У статті представлено дослідження сутності сільського зеленого туризму як виду підприємницької діяльності.
Досліджено, що розвиток сільського зеленого туризму забезпечує збереження самобутності територій і побуту сільського життя. Вказано на зв’язок розвитку інфраструктури сільських територій, їх благоустрою, з розвитком сфери сільського зеленого туризму.
Виявлено особливості і закономірності розвитку підприємницької діяльності агроосель у системі сільського зеленого туризму. Вказано на залежність продуктивності агроосель від механізму взаємодії складових туристичного ринку, а також, що вони є специфічною, особливою складовою механізму функціонування аграрного сектору економіки загалом.
Виокремлено інноваційну складову багатофункціональності сільського зеленого туризму, яка полягає в постійному використанні власниками агроосель специфічних підходів до управління власним бізнесом та наданні послуг відпочивальникам з урахуванням сучасних вимог і стану розвитку економіки.
Розглянуто інноваційну модель розвитку туристичного підприємництва на основі кластерного підходу, для забезпечення високої конкурентоспроможності на ринку.

Ключові слова: сільський туризм; зелений туризм; агрооселі; підприємницька ініціатива; сільська територія; туристичний кластер.

Література

1. Литвин І.В., Нек М.О. Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в регіоні. Регіональна економіка. 2013. №2. C.81-88.
2. Ільчук М. М. Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств аграрної сфери. Біоресурси і природокористування. 2016. Т. 4, № 1-2. С. 133 - 143.
3. Ісаєнко В. М. Забезпечення якості продукції та послуг в агротуризмі Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. 2017. Вип. 19, № 1. С. 247 - 252.
4. Сердюкова О.М. Сутність сільського зеленого туризму. Економіка та держава. 2014. №3. C.87-90.
5. Петлін І. В. Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Західному регіоні України. Вісник Львівського інституту економіки та туризму. 2008. № 3. С. 210–213.
6. Костирко І. Г. Кластерний підхід в розвитку сільського зеленого туризму.Інноваційна економіка. 2015. № 4 (59). С. 159 - 163.

L. Yarema

PERSPECTIVE DEVELOPMENT OF RURAL GREEN TOURISM

Summary

The article presents a study of the essence of rural green tourism as a type of business activity.
The development of rural green tourism ensures the preservation of the identity of the territories and the life of rural life. The connection between the development of rural infrastructure, landscaping, and the development of rural green tourism is analyzed.
The system of rural green tourism indicates the features and patterns of business development agro-villages. The dependence of the productivity of agro-villages on the mechanism of interaction of the components of the tourist market is indicated. Agro-villages are a specific, special component of the mechanism of functioning of the agricultural sector of the economy.
The economic essence of rural green tourism as a type of entrepreneurial activity allows to interpret it as a scientific concept and give a terminological definition as a type of entrepreneurial activity to provide leisure services in rural areas using private property of rural residents and local natural, cultural and historical resources.
The process of development of agro-villages as subjects of entrepreneurship in the field of rural green tourism in Ukraine has a number of features and patterns. It is established that it occurs spontaneously and spreads unevenly in rural areas of Ukraine. Agro-villages function and develop effectively in those areas where there are favorable natural and climatic conditions, existing historical and cultural sites and preserved national traditions. The basis for the formation and development of agro-villages is the process of transformation of personal farms into economic units of rural green tourism.
The innovative component of multifunctionality of rural green tourism is highlighted. The essence is the constant use of the owners of agro-villages specific approaches to managing their own business and providing services to vacationers, taking into account modern requirements and the state of economic development.
The innovative model of development of tourist business on the basis of the cluster approach, for maintenance of high competitiveness in the market is considered.

Keywords: ural tourism; green tourism; agro-villages; entrepreneurial initiative; rural area; tourist cluster.

References

1. Lytvyn I., Nek M.O. (2013), «Problems and prospects of rural green tourism development in the region», Regionalna ekonomika, vol. 2. pp. 81-88.
2. Il`chuk M. (2016), «Innovation and investment development of agricultural enterprises», Bioresursy i pryrodokorystuvannya, vol 4(1-2). рр. 133 - 143.
3. Isayenko V., Babikova K. (2013), «Ensuring the quality of products and services in agritourism», Problemy racionalnogo vykorystannya socialno-ekonomichnogo ta pryrodno-resursnogo potencialu regionu: finansova polityka ta investyciyi, vol.19(1). рр. 247 - 252.
4. Serdyukova O. (2014), «The essence of rural green tourism», Ekonomika ta derzhava. vol. 3. рр.87-90.
5. Petlin I. (2008), «Prospects for the development of rural green tourism in the Western region of Ukraine», Visnyk Lvivskogo instytutu ekonomiky ta turyzmu, vol. 3. рр. 210–213.
6. Kostyrko I. (2015) «Cluster approach in the development of rural green tourism», Innovacijna ekonomika, vol. 4 (59). рр. 159 - 163.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 160

Відомості про авторів

Л. В. Ярема

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства,Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

L. Yarema

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor at the Department of Economics of Enterprise,Separated subdivision of NULES of Ukraine «Bereshany Agrotechnical Institute»

ORCID:

0000-0003-0987-1227

Як цитувати статтю

Ярема Л. В. Перспективи розвитку сільського зеленого туризму. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7884 (дата звернення: 04.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.69

Yarema, L. (2020), “Perspective development of rural green tourism”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7884 (Accessed 04 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.69

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.