EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБ’ЄДНАННЯ ЗУСИЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД З МЕТОЮ ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
О. І. Карий, Н. Ю. Глинський

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.15

УДК: 332.1

О. І. Карий, Н. Ю. Глинський

ОБ’ЄДНАННЯ ЗУСИЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД З МЕТОЮ ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Анотація

У статті проаналізовано практику міжмуніципальної співпраці територіальних громад з метою формування комплексних туристичних пропозицій та їх подальшого просування на ринку. Було виявлено, що до недавнього часу основними ініціаторами формування та просування туристичних продуктів як на національному, так і на міжнародному ринках були або великі міста, або органи влади на рівні областей, районів. На сучасному ж історичному етапі розвитку створення таких продуктів проходить за рахунок ініціативи на базовому рівні місцевого самоврядування. На підставі якісного аналізу прикладів міжмуніципальної співпраці в Україні протягом попередніх років доведено, що формування туристичних кластерів, сприяє суттєвому пришвидшенню розвитку туризму на регіональному рівні. Встановлено, що зацікавленість новоутворених об’єднаних територіальних громад у розширенні власної економічної бази стимулює їх до формування перспективних спільних туристичних продуктів.

Ключові слова: туристичний продукт; територіальна громада; міжмуніципальне співробітництво; стратегічний розвиток; туристично-рекреаційний потенціал.

Література

1. Баценко Л. М., Мантула В. Оцінка ресурсного потенціалу об’єднаної територіальної громади / European Journal of Economics and Management. 2019, Vol.5, I.1, С. 242-256.
2. Войтенко, А. Б., Якобчук, В. П., & Плотнікова, М. Ф. Децентралізація: шлях від об'єднання до розвитку ОТГ / Інвестиції: практика та досвід, 2019. № 11, С. 32-39.
3. Гальків Л., Галаз Л., Денбіцка Й. Теоретичні засади та інституційне середовище розвитку медичного туризму в системі чинників попередження втрат людського капіталу / Вісник НУ "Львівська політехніка". Серія "Проблеми економіки та управління", 2019. Вип. 7, № 4, С. 26-35. DOI: https://doi.org/10.23939/semi2019.04.024
4. Довгаль О. В., Моісєєва Н. І. Оцінка сучасного стану туристично-рекреаційного потенціалу сільських територій регіону / Агросвіт, 2019. № 5, 32-40.
5. Івченко Л. О., Колісніченко Г. С. Туристично-рекреаційний потенціал Херсонського регіону з точки зору інвестиційної привабливості / Інвестиції: практика та досвід, 2019. № 2, С. 71-78.
6. Коробейникова Я. С., Мельник О. Д. Перспективи розвитку рекреаційного туризму в контексті збалансованого ресурсокористування в гірських об’єднаних територіальних громадах (на прикладі Витвицької ОТГ Івано-Франківської області) / Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування, 2019. № 19 (2), С. 160-168. DOI: 10.31471/2415-3184-2019-2(20)-160-168
7. Корчинська О. Управління соціально-економічним розвитком об’єднаних територіальних громад / Вісник НУ "Львівська політехніка". Серія "Проблеми економіки та управління", 2019. Вип. 7, № 4, С. 81-88. DOI: https://doi.org/10.23939/semi2019.04.081
8. Кушнірецька О. В. Моніторинг соціально-економічного розвитку ОТГ: організаційно-методичне забезпечення / Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 2018. № 5, С. 70-75.
9. Макар О. П., Дулин, І. С. Ільницька-Гикавчук Г. Я., Чорненька Н. В. Теоретичні аспекти дослідження туристично-рекреаційного потенціалу західного регіону України/ Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2018. №6 (1), С. 54-59.
10. Машіка Г. Базові тригери стратегічного розвитку туристично-рекреаційного потенціалу карпатського регіону / Наукові записки ТНПУ ім. Володимира Гнатюка. Серія: географія, 2019. Том 46, № 1, С. 119-129. DOI: https://doi.org/10.25128/2519-4577.19.2.15
11. Міжмуніципальне співробітництво як фактор єднання громад Вінниччини / Децентралізація дає можливості. URL: https://decentralization.gov.ua/news/10918 (дата звернення: 04.04.2020).
12. На Вінниччині підписали Меморандум щодо розвитку туристичного потенціалу в Северинівській та Барській ОТГ / Децентралізація дає можливості. URL: https://decentralization.gov.ua/news/9200 (дата звернення: 04.04.2020).
13. На Львівщині з’явився новий туристичний кластер "Львівське Опілля" / Децентралізація дає можливості. URL: https://decentralization.gov.ua/news/12162 (дата звернення: 04.04.2020).
14. На Полтавщині ОТГ презентували маршрути сільського зеленого туризму / Децентралізація дає можливості. URL: https://decentralization.gov.ua/news/9721 (дата звернення: 04.04.2020).
15. На Полтавщині презентували маршрут кластера зеленого туризму / Децентралізація дає можливості. URL: https://decentralization.gov.ua/news/9211 (дата звернення: 04.04.2020).
16. Папп, В., Ольшаковська, Г. Туристично-рекреаційний потенціал Свалявського району / Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Мукачево, 17-18 травня 2018 р.), 2018. С. 457-459.
17. Петрович Й., Бондаренко Ю., Просович О. Інституційне середовище як важлива передумова розвитку рекреаційно-туристичної сфери / Вісник НУ "Львівська політехніка". Серія "Проблеми економіки та управління", 2019. Вип. 6, № 3, С. 3-15. DOI: https://doi.org/10.23939/semi2019.03.003
18. Реєстр договорів про співробітництво територіальних громад: документ Міністерства розвитку громад і територій від 17.04.2020. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/reyestr/
19. Синяк Д. Вітаміни для розвитку громади. Як Северинівська ОТГ вирушила "Яблуневим шляхом", і що з цього вийшло / Децентралізація дає можливості. URL: https://decentralization.gov.ua/news/12292 (дата звернення: 04.04.2020).
20. Синяк Д. Як Яма стала Лемурійським озером або Чому ціни на нерухомість у Присиваської ОТГ зросли у 6 разів за пів року / Децентралізація дає можливості. URL: https://decentralization.gov.ua/news/11614 (дата звернення: 04.04.2020).
21. Чи може громада зробити туризм прибутковим бізнесом? / Децентралізація дає можливості. URL: https://decentralization.gov.ua/news/9924 (дата звернення: 04.04.2020).

O. Karyy, N. Hlynskyy

MUTUAL EFFORTS OF TERRITORIAL COMMUNITIES FOR THE PURPOSE OF USING THEIR TOURISM AND RECREATIONAL POTENTIAL

Summary

The practice of inter-municipal cooperation of territorial communities in order to formulate comprehensive tourist offers and their further promotion in the market is analyzed in this article.
It has been found that until recently, the main initiators of the formation and promotion of tourism products both on the national and international markets were either large cities or authorities at the level of region and subregions. In the case of large cities, there were even attempts to liaise with the communities of neighboring small towns and villages in order to find platforms for mutual benefit from the coordination of tourism development efforts as part of their marketing profile. Nevertheless such cooperation was rather an exception to the rule and was informal in nature; it did not resulted in the establishment of any trans-territorial entities to deepen such cooperation or even was not formalized by any contractual relationship.
The adopted 6 years ago Law on Cooperation of Territorial Communities defined a clear legal basis for the cooperation between territorial communities that, together with a number of financial and non-financial incentives from the state, brought this cooperation up to a qualitatively new level. The analysis of the register of inter-municipal cooperation agreements showed that such cooperation is focused so far mainly on the reorganization of life support systems of territorial communities – housing and communal services, provision of administrative services, fire safety, etc. Only a small extent of such agreements deals with the projects directed on the development of the local economic base – especially the development of tourism. Despite the relatively small number of examples of cooperation between local communities in the field of tourism, comparing to the existed potential of such cooperation, the number of agreements concluded in recent years is constantly growing.
Based on the qualitative analysis of examples of inter-municipal cooperation in Ukraine in previous years, it is proved that at the modern historical stage of the development the formation of tourism clusters is successful due to the initiative at the basic level of local self-government and it is significantly accelerates tourism development at the regional level. The interest of the new united territorial communities in expanding their own economic base stimulates them to form promising mutual tourism products, which in the medium and long term perspective have the potential for monetization.

Keywords: tourist product; local community; inter-municipal cooperation; strategic development; tourism and recreational potential.

References

1. Batsenko L. M. Mantula V. (2019), “Assessment of the consolidated communities resource potential”, European Journal of Economics and Management, vol.5(1), рp. 242–256.
2. Vojtenko, A. B., Yakobchuk, V. P., Plotnikova, M. F. (2019), “Decentralization: the path from unification to the development”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 32–39.
3. Hal'kiv L., Halaz L., Denbitska J. (2019), “Theoretical principles and institutional environment for the medical tourism development in the system of preventing the loss of human capital factors”, Visnyk NU “L'vivs'ka politekhnika”. Seriia “Problemy ekonomiky ta upravlinnia”, vol. 7(4), pp. 26-35.
4. Dovhal' O. V., Moisieieva N. I. (2019), “Assessment of the current state of tourist and recreational potential of rural areas of the region”, Ahrosvit, vol. 5, pp. 32–40.
5. Ivchenko L. O., Kolisnichenko H. S. (2019), “Tourist and recreational potential of the Kherson region in terms of investment attractiveness”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 71–78.
6. Korobejnykova Ya. S., Mel'nyk O. D. (2019), “Prospects for recreational tourism development in terms of sustainable use of resources in mountainous united territorial communities (the case study of vytvytska united territorial community in Ivano-Frankivsk oblast)”, Ekolohichna bezpeka ta zbalansovane resursokorystuvannia, vol 19 (2), pp. 160–168. DOI: 10.31471/2415-3184-2019-2(20)-160-168
7. Korchyns'ka O. (2019). “Management of consolidated communities socio-economic development”, Visnyk NU “L'vivs'ka politekhnika“. Seriia “Problemy ekonomiky ta upravlinnia“, vol. 7, pp. 81–88.
8. Kushnirets'ka O. V. (2018), “Monitoring of consolidated communities socio-economic development: organizational and methodological support”, Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 5, pp. 70–75.
9. Makar O. P., Dulyn, I. S. Il'nyts'ka-Hykavchuk H. Ya., Chornen'ka N. V. (2018), “Theoretical aspects of research of Western Ukraine tourist and recreational potential”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 6 (1), pp. 54–59.
10. Mashika H. (2019), “Basic triggers of strategic development of the Carpathian region tourist and recreational potential”, Naukovi zapysky TNPU im. Volodymyra Hnatiuka. Seriia: heohrafiia, vol 46 (1), pp. 119–129.
11. Decentralization reform official site (2019), “Inter-municipal cooperation as a factor of Vinnytsia communities integration”, available at: https://decentralization.gov.ua/news/10918 (Accessed 4 April 2020).
12. Decentralization reform official site (2018), “Memorandum on development of tourist potential in Severinivska and Bar CC signed in Vinnytsia region”, available at: https://decentralization.gov.ua/news/9200 (Accessed 4 April 2020).
13. Decentralization reform official site (2020), “A new tourist cluster “Lvivske Opillya” has appeared in Lviv region”, available at: https://decentralization.gov.ua/news/12162 (Accessed 4 April 2020).
14. Decentralization reform official site (2018), “Consolidated communities routes of rural green tourism were presented in Poltava region”, available at: https://decentralization.gov.ua/news/9721 (Accessed 4 April 2020).
15. Decentralization reform official site (2018), “The route of the green tourism cluster was presented in Poltava region”, available at: https://decentralization.gov.ua/news/9211 (Accessed 4 April 2020).
16. Papp V., Ol'shakovs'ka H. (2018), “Tourist and recreational potential of Svalyava district”, Zbirnyk tez dopovidej Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii [Conference Proceedings of the National Scientific Conference], II Natsionalna naukovo-praktychna konferentsiia “Suchasni tendentsii rozvytku nauky i osvity v umovakh pohlyblennia ievrointehratsijnykh protsesiv” [II National Scientific conference “Current trends in the development of science and education in the intensification of European integration processes conditions”] (Mukachevo, 17-18 may 2018), pp. 457–459.
17. Petrovych J., Bondarenko Yu., Prosovych O. (2019), “Institutional environment as an important precondition for the recreational and tourist sphere development”, Visnyk NU “L'vivs'ka politekhnika”. Seriia “Problemy ekonomiky ta upravlinnia”, vol. 6(3), pp. 3–15.
18. Official site of Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine (2020), “Register of agreements on cooperation of territorial communities”, available at: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/reyestr/ (Accessed 4 April 2020)
19. Decentralization reform official site (2019), “Vitamins for community development. How Severinovskaya OTG went the “Apple Way”, and what happened”, available at: https://decentralization.gov.ua/news/12292 (Accessed 4 April 2020).
20. Decentralization reform official site (2019), “How the Pit became Lemurian Lake or Why real estate prices in Prysyvatska OTG increased 6 times in six months”, available at: https://decentralization.gov.ua/news/11614 (Accessed 4 April 2020).
21. Decentralization reform official site (2018), “Can a community make tourism a profitable business?”, available at: https://decentralization.gov.ua/news/9924 (Accessed 4 April 2020).

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 1990

Відомості про авторів

О. І. Карий

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій,Національний університет «Львівська політехніка»

O. Karyy

Doctor of Economic Sciences,Professor, Head of the Department of Management of Organization,Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-1305-3043


Н. Ю. Глинський

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка»

N. Hlynskyy

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics,Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0003-4143-1387

Як цитувати статтю

Карий О. І., Глинський Н. Ю. Об’єднання зусиль територіальних громад з метою використання їх туристично-рекреаційного потенціалу. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7886 (дата звернення: 04.03.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.15

Karyy, O. and Hlynskyy, N. (2020), “Mutual efforts of territorial communities for the purpose of using their tourism and recreational potential”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7886 (Accessed 04 Mar 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.15

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.