EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОСИСТЕМНИХ АКТИВІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
О. О. Веклич

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.17

УДК: 316.334.5; 330.11; 330.15; 330.534: 502.333; 352.9

О. О. Веклич

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОСИСТЕМНИХ АКТИВІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація

Нагальність поглиблення соціального усвідомлення важливості природного капіталу й екосистем як економічних активів, що продукують суспільні вигоди і доход, актуалізує розроблення шляхів упровадження екосистемного підходу в управлінську практику на всіх його ієрархічно впорядкованих рівнях, починаючи з вихідного низового рівня – територіальних угрупувань як базових адміністративно-територіальних одиниць (громад). Вирішення цієї проблеми, в свою чергу, потребує чіткого розуміння поняття екосистемних активів територіальних громад.
Зважаючи на його методологічну невизначеність у наукових і нормативних джерелах, у статті вперше в українській фаховій літературі репрезентована сутнісна характеристика екосистемних активів територіальних громад. Зокрема, розкрито змістовне наповнення та ознаки цього поняття; запропоновано авторське визначення екосистемних активів територіальних громад, формуючи їх цілісне уявлення.
Здобуті наукові результати слугуватимуть нарощенню подальшого розуміння територіальними громадами необхідності проведення відповідних природозберігаючих заходів локального рівня для одержання стабільних вигод/прибутку від екосистемних послуг і в майбутньому, завдяки підтриманого якісного та продуктивного стану місцевих екосистемних ресурсів.

Ключові слова: екосистемні послуги; екосистемні активи; економічні активи; право власності на природні об’єкти; територіальні громади; еколого-економічний облік.

Література

1. System of Environmental-Economic Accounting 2012 – Experimental Ecosystem Accounting / United Nations, European Union, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Organisation for Economic Co-operation and Development, World Bank Group. – New York, 2014. – 198 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaRev/eea_final_en.pdf .
2. Веклич О.О. Базові інноваційні підходи до формування компенсаційного механізму відшкодування збитків від погіршення/знищення екосистемних послуг / О.О. Веклич // Ефективна економіка. – 2019. – № 5. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7025 .
3. System of Environmental-Economic Accounting 2012 – Experimental Ecosystem Accounting / United Nations, European Union, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Organisation for Economic Co-operation and Development, World Bank Group. – New York, 2014. – 198 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaRev/eea_final_en.pdf .
4. Technical Recommendations in Support of the System of Environmental- Economic Accounting 2012 – Experimental Ecosystem Accounting // ST/ESA/STAT/SER.M/97 // Studies in Methods Series M, No. 97 – United Nations. – New York, 2019. – 209 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/documents/EEA/seriesm_97e.pdf.
5. Business and Biodiversity Offsets Programme Glossary. – Washington, D.C., BBOP, 2012, 2nd updated edition [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bbop.forest-trends.org/guidelines/Updated_Glossaryhttps://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/imported/bbop_updated_glossary_6-july-12_v1-pdf.pdf.
6. Веклич О.О. Базові операційні поняття термінологічного апарату екосистемних активів / О.О.Веклич // Ефективна економіка. – 2020. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7817.
7. Словник економічних термінів. Активи підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://pidruchniki.com/1228032462956/politekonomiya/slovnik_ekonomichnih_terminiv_ekonomichna_teoriya_politekonomiya.
8. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», № 1264-XII від 25.06.1991 р., редакція від 18.12.2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.
9. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні», № 5456-VI від 16.10.2012 р., редакція від 18.12.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5456-17.
10. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», № 280/97-ВР від 21.05.1997 р., редакція від 18.03.2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.
11. Бистряков І.К. Територіальний природно-ресурсний капітал у забезпеченні конкурентоспроможності економіки України / І. К. Бистряков // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 2014, Вип. 3(107). – С. 200-209 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ird.gov.ua/sep/sep20143(107)/sep20143(107)_200_BystryakovIK.pdf.
12. Swallow B. M., Kallesoe M. F., Iftikhar U. A., van Noordwijk M., Bracer C., Scherr S. J., Raju K. V., Poats S.V., Duraiappah A. Kumar, Ochieng B. O., Mallee H., Rumley R. Compensation and rewards for environmental services in the developing world: framing pan-tropical analysis and comparison // Ecology and Society, 2009, vol. 14, issue 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art26/
13. UK natural capital: Ecosystem service accounts, 1997 to 2015 // Statistical bulletin, 30 January 2018 / UK Office for National Statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ons.gov.uk/economy/environmentalaccounts/bulletins/uknaturalcapital/ecosystemserviceaccounts1997to2015.
14. Бистряков І.К. Системне визначення економічної оцінки природного багатства України / І.К. Бистряков, Д.В. Клиновий // Вісник Національної академії наук України. – 2015. – № 8. – С. 49-57 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/87252.
15. Архив курса доллара США за весь период // NetHolding [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://net.dn.ua/money/stat.php.

O. Veklych

ESSENTIAL CHARACTERISTIC OF ECOSYSTEM ASSETS OF TERRITORIAL COMMUNITIES

Summary

One of the central positions of the application of the ecosystem approach in management is the active involvement in the process of intensifying the rational and caring attitude to natural assets of all stakeholders in nature usage. Examples from many countries show that local people are often the most prudent ecosystem managers, as their knowledge of local ecosystems and direct economic and social interest in maintaining a good environment for their own livelihoods can be crucial to long-term sustainable ecosystem management. The urgency of deepening social awareness of the importance of natural capital and ecosystems as economic assets that produce social benefits and income, actualizes the development of ways to implement the ecosystem approach in management practice at all its hierarchical levels, starting from the initial grassroots administrative level –communities. Solving this problem, in turn, requires a clear understanding of the concept of ecosystem assets of local communities.
Given its methodological uncertainty in scientific and regulatory sources, the article for the first time in the Ukrainian professional literature presents the essential characteristics of ecosystem assets of territorial communities. In particular, the content and features of this concept are revealed; the author's definition of ecosystem assets of territorial communities is offered, forming their holistic view. Ecosystem assets of territorial communities are a set of accumulated and functioning natural assets that provide ecosystem services and have monetary value, creating tangible and intangible benefits to the territorial community due to ownership of these natural assets over a period of time. It is established that the most important characteristics of ecosystem assets of territorial communities are, firstly, their specification as an object of communal property, and secondly, their value as a monetary cost. In turn, the communal property right of territorial communities to ecosystem assets is mostly realized in separate partial manifestations of this right, and most often - as the right of usage or the right of disposal. It is shown that the main reason for this is the natural features of some ecosystem services.
The obtained scientific results will serve to increase further understanding by local communities of the need for appropriate environmental measures at the local level to produce the desired stable benefits / profits from ecosystem services in the future, thanks to the maintained quality and productive state of local ecosystem resources.

Keywords: ecosystem services; ecosystem assets; economic assets; ownership of natural objects; territorial communities; environmental-economic accounting.

References

1. United Nations (2014), “System of Environmental-Economic Accounting 2012 – Experimental Ecosystem Accounting”, available at: https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaRev/eea_final_en.pdf (Accessed 20 May 2020).
2. Veklych, O.O. (2019), “Basic innovative approaches to the formation of a compensation mechanism for damage from the deterioration/destruction of ecosystem services“, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7025 (Accessed 18 May 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.1.
3. United Nations (2014), “System of Environmental-Economic Accounting 2012 – Experimental Ecosystem Accounting”, available at: https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaRev/eea_final_en.pdf (Accessed 20 May 2020).
4. United Nations (2019), “Technical Recommendations in Support of the System of Environmental- Economic Accounting 2012 – Experimental Ecosystem Accounting”, available at: https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/documents/EEA/seriesm_97e.pdf (Accessed 20 May 2020).
5. Business and Biodiversity Offsets Programme (2012), “BBOP Glossary”, available at: http://bbop.forest-trends.org/guidelines/Updated_Glossaryhttps://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/imported/bbop_updated_glossary_6-july-12_v1-pdf.pdf (Accessed 20 May 2020).
6. Veklych, O.O. (2020), “Basic operational notions of the terminological apparatus of the ecosystem assets“, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7817 (Accessed 20 May 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.16.
7. Dictionary of economic terms (2006), “Assets of the enterprise“, available at: https://pidruchniki.com/1228032462956/politekonomiya/slovnik_ekonomichnih_terminiv_ekonomichna_teoriya_politekonomiya (Accessed 20 May 2020).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine “On Environmental Protection“, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 (Accessed 20 May 2020).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine “On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine on Optimization of the Powers of Executive Bodies in the Field of Ecology and Natural Resources, including at the Local Level“, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5456-17 (Accessed 20 May 2020).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine “About Local Self-government in Ukraine“, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 (Accessed 20 May 2020).
11. Bystryakov, I. K. (2014) “Capital of territorial natural resources in the ensuring of competitive capacity of Ukrainian economy“, Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 3, issue 107, pp. 200-209, available at: http://ird.gov.ua/sep/sep20143(107)/sep20143(107)_200_BystryakovIK.pdf (Accessed 20 May 2020).
12. Swallow, B. M., Kallesoe, M. F., Iftikhar, U. A., van Noordwijk, M., Bracer, C., Scherr, S. J., Raju, K. V., Poats, S.V., Duraiappah, A. Kumar, Ochieng, B. O., Mallee, H., Rumley, R. (2009), “Compensation and rewards for environmental services in the developing world: framing pan-tropical analysis and comparison“, Ecology and Society, 14(2): 26. [online], available at: http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art26/ (Accessed 20 May 2020).
13. UK Office for National Statistics (2018), “UK natural capital: Ecosystem service accounts, 1997 to 2015“, Statistical bulletin, 30 January, available at: https://www.ons.gov.uk/economy/environmentalaccounts/bulletins/uknaturalcapital/ecosystemserviceaccounts1997to2015 (Accessed 20 May 2020).
14. Bystryakov, I. K., Klynovyi, D.V. (2015), “System designation of economic estimation of natural wealth of Ukraine“, Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, vol. 8, pp. 49-57, available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/87252 (Accessed 20 May 2020).
15. Archive of the US dollar exchange rate for the entire period [online], available at: https://net.dn.ua/money/stat.php (Accessed 20 May 2020).

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 4853

Відомості про авторів

О. О. Веклич

д. е. н., професор, головний науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу,Державна установа «Інститут економіки природокористуваннята сталого розвитку Національної академії наук України»

O. Veklych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Scientist,Department of Ecosystem Assessment of Natural Resource Potential,Public Institution “Institute of environmental economicsand sustainable development of the National academy of sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0003-4566-8701

Як цитувати статтю

Веклич О. О. Сутнісна характеристика екосистемних активів територіальних громад. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7888 (дата звернення: 08.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.17

Veklych, O. (2020), “Essential characteristic of ecosystem assets of territorial communities”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7888 (Accessed 08 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.17

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.