EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КІЛЬКІСНА ТА ЯКІСНА ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ ПРИМУСОВОЇ ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
В. Я. Нусінов, Л. А. Буркова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.20

УДК: 338.27

В. Я. Нусінов, Л. А. Буркова

КІЛЬКІСНА ТА ЯКІСНА ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ ПРИМУСОВОЇ ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Розвиток світової економіки неможливий без економічних підйомів і спадів, у результаті яких порушується економічна стабільність держави, а підприємства вступають у певний дисбаланс. Останнього часу в Україні суттєво збільшилась кількість збиткових підприємств, що створює серйозну небезпеку для їх банкрутства і навіть ліквідації. Проведений аналіз наукової літератури показав, що на сьогодні у світовій практиці існує велика кількість методик щодо оцінювання ймовірності настання банкрутства підприємств. Водночас відсутні методичні підходи щодо визначення ймовірності початку процедури ліквідації підприємств. Мета даного дослідження – розробити адаптований до української економіки методичний інструментарій щодо кількісної оцінки ймовірності настання примусової ліквідації підприємств незалежно від того перебувають вони у процесі банкрутства чи ні. Запропонована економіко-математична модель кількісного оцінювання ймовірності настання примусової ліквідації підприємств яка, на відміну від існуючих моделей, дозволяє визначати величину цієї ймовірності незалежно від того чи розпочата процедура банкрутства досліджуваного підприємства. Запропоновані у дослідженні методичні підходи дозволяють визначати фінансову політику як самого підприємства відносно його стейкхолдерів, так і стейкхолдерів відносно цього підприємства. На прикладі суднобудівних та машинобудівних підприємств України проведена апробація запропонованої методики кількісної оцінки ймовірності початку процедури ліквідації підприємств. Одержані результати підтвердили її коректність. На базі запропонованої економіко-математична моделі кількісного оцінювання ймовірності настання примусової ліквідації підприємств можливою є розробка відповідних методик та алгоритмів для промислових підприємств України з урахуванням їх галузевих та індивідуальних особливостей.

Ключові слова: банкрутство; ліквідація; примусова ліквідація; ймовірність; умовна ймовірність.

Література

1. Бланк И. А. Словарь-справочник финансового менеджера / И. А. Бланк. – Киев : Ника-Центр, 1998. – 480 с.
2. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс; пер. с англ. Н. Барышниковой. – Москва : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 1008 с.
3. Буркова Л. А. Визначення гранично допустимих ризиків під час експорту продукції підприємствами. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7699
4. Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018, № 2597-VIII, зі змінами та доповненями. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19
5. Нусинов В. Я. Оценка степени тяжести кризиса украинских компаний и разработка мероприятий по его устранению / В. Я. Нусинов // Baltic Journal of Economic Studies: научный международный журнал. – Латвия, 2016. – Vol. 2 (2016). – № 5 (November).
6. Нусінова О. В. Експрес-діагностика економічної кризи підприємства : монографія / О. В. Нусінова, Є. В. Міщук. – Кривий Ріг: ФОП Чернявський Д. О., 2011. – 220 с.
7. Нусінова О.В. Основи оцінки економічної безпеки підприємств: теоретичні та практичні аспекти: монографія / О.В. Нусінова. – К.: ТОВ «ПанТот», 2012. – 412 с.
8. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств / О. О. Терещенко. – Київ : КНЕУ, 2000. – 412 с.
9. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин, Е. В. Негашев. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 208 с.
10. Шим Дж. К. Финансовый менеджмент : пер. с англ. / Джей К. Шим, Джоэл Г. Сигел. – Москва: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1996. – 400 с.
11. Burkova Liudmyla, Shura Natalia and Nusinov Volodymyr (2020). Estimating the Ukrainian companies’ financial potential and the probability of forced liquidation. Investment Management and Financial Innovations, 17(2), 26-39. – Режим доступу: https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations/issue-351/estimating-the-ukrainian-companies-financial-potential-and-the-probability-of-forced-liquidation

V. Nusinov, L. Burkova

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE LIKELIHOOD OF FORCED LIQUIDATION OF ENTERPRISES

Summary

The development of the world economy is not possible without economic ups and downs, as a result of which the economic stability of the state is broken, and the enterprises enter into a certain imbalance. Recently, the number of unprofitable enterprises in Ukraine has increased significantly, which creates a serious risk for their bankruptcy and even liquidation. The analysis of scientific literature showed that today in the world practice there is a large number of methods for estimating the probability of bankruptcy of enterprises. At the same time, there are no methodological approaches to determining the likelihood of the liquidation of enterprises. The purpose of this study is to develop a methodological toolkit for the quantitative assessment of the likelihood of forced liquidation of enterprises, whether they are in the process of bankruptcy or not. The economic-mathematical model of quantitative estimation of probability of occurrence of forced liquidation of enterprises is offered, which, unlike the existing models, allows to determine the magnitude of this probability regardless of whether the bankruptcy procedure of the investigated enterprise is initiated. The methodological approaches proposed in the study allow to determine the financial policy of both the enterprise itself with respect to its stakeholders and the stakeholders with respect to that enterprise.
The results of the approbation of the developed 4-factor model of estimation of the probability of the beginning of the procedure of liquidation of the enterprises in respect of which the bankruptcy procedure was initiated indicate that this model is correct. This conclusion is confirmed by the fact that PJSC “Galeshchyna Machine-Building Plant of Agricultural Machines and Equipment” and PJSC “Diesel Plant” have ceased their activity today, and other analyzed enterprises (with the exception of PJSC “Beryslav Machine-Building Plant”) are currently in a state termination of activity.
On the example of PJSC "Berislav Machine Building Plant" the proposed method of quantitative estimation of conditional probability of the beginning of the procedure of liquidation of enterprises is tested. The results obtained also confirmed its correctness. This conclusion is confirmed by the fact that in the previous periods the investigated enterprise was in the process of bankruptcy, but at the moment of time PJSC "Berislav Machine Building Plant" is not in the state of termination of activity. Therefore, the conditional likelihood of the liquidation of a given enterprise is low today.
On the basis of the proposed economic and mathematical model of quantitative estimation of the probability of occurrence of forced liquidation of enterprises, it is possible to develop appropriate methods and algorithms for industrial enterprises of Ukraine, taking into account their sectoral and individual characteristics. The purpose of further research is also to develop a methodological support for the definition of the strategic vector "To save or not rescue the enterprise from its forced liquidation?".

Keywords: ankruptcy; liquidation; forced liquidation; probability; conditional probability.

References

1. Blank, I.A. (1998), Slovar'-spravochnik finansovogo menedzhera Finance Manager's Dictionary and Reference Book, Nika-Centr, Kyiv, Ukraine.
2. Brejli, R. and Majers, S. (2008), Principy korporativnyh finansov Principles of Corporate Finance, ZAO «Olimp-Biznes», Moscow, Russia.
3. Burkova, L.A. (2019), “Determination of maximum permissible risks during export of products by enterprises”, Efektyvna ekonomika, vol. 11.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "Bankruptcy Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19 (Accessed 18 October 2018).
5. Nusinov, V.Ja. (2016), “Assessment of the severity of the crisis in Ukrainian companies and development of measures to address it”, Baltic Journal of Economic Studies, vol. 2, no. 5, рр. 48-54.
6. Nusinova, O.V. (2011), Ekspres-diahnostyka ekonomichnoi kryzy pidpryiemstva Express diagnostics of the economic crisis of the enterprise, FOP Cherniavs'kyj D.O., Krivij Rіg, Ukraine.
7. Nusinova, O.V. (2012), Osnovy otsinky ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv Fundamentals of assessing the economic security of enterprises, TOV «PanTot», Kyiv, Ukraine.
8. Tereschenko, O.O. (2000), Finansova sanatsiia ta bankrutstvo pidpryiemstv Financial rehabilitation and bankruptcy of enterprises, KNEU, Kyiv, Ukraine.
9. Sheremet, A.D., Sajfulin, R.S. and Negashev, E.V. (2000), Metodika finansovogo analiza Methodology of financial analysis, INFRA-M, Moscow, Russia.
10. Shim, Dzh.K. and Sigel, Dz.G. (1996), Finansovyj menedzhment Financial Management, Filin#, Moscow, Russia.
11. Burkova, L., Shura, N. and Nusinov, V. (2020), “Estimating the Ukrainian companies’ financial potential and the probability of forced liquidation”, Investment Management and Financial Innovations, vol. 17 (2), рр. 26-39.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 2553

Відомості про авторів

В. Я. Нусінов

д. е. н., професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізький національний університет»

V. Nusinov

Doctor of Economic Sciences, Professor,Professor of the Chair of Accounting, Taxation, Public Governance and Administration,Kryvyi Rih National University

ORCID:

0000-0002-9293-2969


Л. А. Буркова

к. е. н., доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізький національний університет»

L. Burkova

PhD in Economics,Senior Lecturer of the Chair of Accounting, Taxation, Public Governance and Administration,Kryvyi Rih National University

ORCID:

0000-0002-2840-5785

Як цитувати статтю

Нусінов В. Я., Буркова Л. А. Кількісна та якісна оцінка ймовірності примусової ліквідації підприємств. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7891 (дата звернення: 16.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.20

Nusinov, V. and Burkova, L. (2020), “Quantitative and qualitative assessment of the likelihood of forced liquidation of enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7891 (Accessed 16 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.20

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.