EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕНТРАЦІЯ (ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ) І ДЕКОНЦЕНТРАЦІЯ (ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ) В ПРОМИСЛОВОСТІ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, НАСЛІДКИ
В. А. Романенко, Л. В. Лебедева

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.21

УДК: 338.45

В. А. Романенко, Л. В. Лебедева

КОНЦЕНТРАЦІЯ (ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ) І ДЕКОНЦЕНТРАЦІЯ (ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ) В ПРОМИСЛОВОСТІ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, НАСЛІДКИ

Анотація

У статті розглянуті процеси концентрації та деконцентрації в економіці України. Проблема деконцентрації в промисловості України розглянута в історичному ракурсі, наведені приклади такої політики за часів Радянського союзу. Проілюстровано роль промисловості, зокрема машинобудування, в економічному зростанні країни, в особливості на прикладі розвинених країнах світу. Проілюстровані процеси деконцентрації та деіндустріалізації в галузі машинобудування України, що значно зменшили національний машинобудівний потенціал.
Висвітлена роль великих підприємств у забезпеченні високої конкурентоспроможності вітчизняної продукції. Наведені приклади деконцентрації, що призвели до деіндустріалізації в економіці України. Доведено важливість великих вітчизняних підприємств у побудові міцної конкурентоспроможної економіки. Зроблено висновок про відсутність системної державної політики в Україні по підтримці наукоємного промислового виробництва. Обґрунтовано необхідність створення системи організації і управління високотехнологічним виробництвом на загальнодержавному рівні яка б охоплювала як державний так і приватний сектор. Наведені заходи для відновлення та підтримки вітчизняного наукоємного промислового виробництва.

Ключові слова: промисловість; машинобудування; наукоємне виробництво; деконцентрація; деіндустріалізація; державна промислова політика.

Література

1. Амоша О. І. Індустрія 4.0: напрямки залучення інвестицій з урахуванням інтересів вітчизняних виробників / О. І. Амоша, В. П. Вишневський, В. І. Ляшенко, Ю. М. Харазішвілі, І. Ю. Підоричева, А. А. Мадих, О. О. Охтень, А. Ф. Дасів, О. М. Міночкина. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 3. С. 189-216.
2. Вишневський В. П. Промислова політика: теоретичний аспект. Економіка України. 2012. № 2. С. 4–15.
3. Якубовський М. М. Структурний вектор активізації промислового розвитку. Економіка України. 2013. № 12. С. 22–39.
4. Кіндзерський Ю. В. Деіндустріалізація та її детермінанти у світі та в Україні / Ю. В. Кіндзерський. Економіка України. 2017. № 11. С. 48-72.
5. Геєць В.М. Особливості взаємозв’язку економічних і політичних передумов реконструктивного розвитку економіки України. Економіка України. 2016. № 12. С. 3–21.
6. Sonko Y., Lazebna I., Lebedeva L. Material production and GDP in Ukraine: theoretical concept and financial assessment. Investment Management and Financial Innovations. Volume 15 (Issue 2).2018. p.51-59.
7. Романенко В.А., Лебедева Л.В. Промисловість у стійкому розвитку економіки України/В.А.Романенко, Л.В.Лебедева. Вісник КНТЕУ. 2017. №3. с.5-19
8. Lichtblau K., Matthes J., Fritsch M. and other. Industry as a growth engine in the global economy / Institut der deutschen Wirtschaft Kоln. Cologne : IW Consult GmbH, IW Kоln, 2013, 162 p.
9. Шумпетер Й.А. Капитализм, Социализм и Демократия: Пер.с англ. М.: Экономика, 1995, с.125.
10. Гелбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. Пер. с англ. М.: «Прогресс», 1979. с.73.
11. Современный капитализм: Соц.- екон. справочник /Под общ. ред. А.Г. Милейковского, М. : Политиздат, 1985. с.122.
12. Політична історія України. ХХ століття У 6т. / т.6: Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / О.М. Майборода, Ю.І. Шаповал, О.В. Гарань та ін., 2003. с.152
13. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.
14. Вітчизняне авіабудування : робота над помилками. Голос України 22.01.2020. ст.11
15. The SIPRI TOP 100 arms-producing and military services companies, 2013.

V. Romanenko, L. Lebedeva

CONCENTRATION (CENTRALIZATION) AND DECONCENTRATION (DECENTRALIZATION) IN INDUSTRY: HISTORY, MODERNITY, CONSEQUENCES

Summary

The processes of concentration and deconcentration in the economy of Ukraine have been considered in the article. The problem of deconcentration in Ukrainian industry is considered in a historical perspective, examples of such a policy during the Soviet Union are given. The role of industry, in particular mechanical engineering, in the economic growth of the country is illustrated, especially on the example of developed countries. The processes of deconcentration and deindustrialization in the field of machine building of Ukraine, which significantly reduced the national machine - building potential, are illustrated.
The role of large enterprises in ensuring high competitiveness of domestic products is highlighted. Examples of deconcentration that led to deindustrialization in the economy of Ukraine are given. The importance of large domestic enterprises in building a strong competitive economy is proved. It is concluded that there is no systemic state policy in Ukraine to support science-intensive industrial production. The necessity of creating a system of organization and management of high-tech production at the national level, which would cover both public and private sectors, is substantiated.
Measures to restore and support domestic science-intensive industrial production have been considered. Today, it is necessary to restore the accounting of production equipment, as well as to create an information database on existing scientific and technical developments in the field of high technology; with state organizational, managerial, financial support to begin the formation of large companies, primarily in the field of mechanical engineering, which includes the defense industry and is the basis for the country's industry.
It is concluded that Ukraine has nothing to oppose to world leaders, in particular in the field of tractor and agricultural machinery. The destruction of the electronics industry makes the production of military weapons completely dependent on foreign suppliers. The situation is similar with the machine tool building and the tool industry, which slows down the technical re-equipment of production in general. The authors state that these and other negative trends put on the agenda the issue of reforming mechanical engineering industry of Ukraine.

Keywords: industry; machine building; science - intensive production; deconcentration; deindustrialization; state industrial policy.

References

1. Amosha, O.I., Vishnevsky, V.P., Lyashenko, V.I. at al. (2019),”Industry 4.0: directions of investment attraction taking into account the interests of domestic producers”, Ekonomichnyy visnyk Donbasu, vol. 3, P. 189-216.
2. Vishnevsky, V.P. (2012), “Industrial policy: a theoretical aspect”, Ekonomika Ukrayiny, vol. 2, P. 4–15
3. Yakubovsky, M.M. (2013), “Structural vector of activation of industrial development”, Ekonomika Ukrayiny, vol. 12, P. 22–39.
4. Kindzersky, Yu. V. (2017), “Deindustrialization and its determinants in the world and in Ukraine” Ekonomika Ukrayiny, vol. 11, P. 48-72.
5. Geets, V. M. (2016),”Peculiarities of interrelation of economic and political preconditions of reconstructive development of economy of Ukraine”, Ekonomika Ukrayiny, vol. 12, P. 3–21.
6. Sonko Y., Lazebna I., Lebedeva L. (2018), Material production and GDP in Ukraine: theoretical concept and financial assessment, Investment Management and Financial Innovations, Vol. 15 (Issue 2), p.51-59.
7. Romanenko, V. A., Lebedeva, L.V. (2017), “Industry in the sustainable development of the economy of Ukraine”, Visnyk of KNTEU, Vol. 3, p.5-19.
8. Lichtblau, K., Matthes, J., Fritsch, M. at al. (2013), Industry as a growth engine in the global economy / Institut der deutschen Wirtschaft Kоln, Cologne : IW Consult GmbH, IW Kоln, 162 p.
9. Schumpeter, J.A. (1995), Capitalism, Socialism and Democracy: Transl. from English, Moscow, Ekonomika, p.125.
10. Gelbraith, J. K. (1979), Economic theories and goals of society. Translated from English, Moscow, Ekonomika, p. 73.
11. Modern capitalism: cosio.- econ. reference book (1985) / Under the general. ed. A.G. Mileikovsky, M.: Politizdat, 1985. p. 122.
12. Political history of Ukraine. XX century (2003), In 6 vol. / vol.6: From totalitarianism to democracy (1945-2002) / О.М. Mayboroda, Yu.I. Shapoval, О.V. Garan et al., p.152.
13. Official site of the State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
14. Domestic aircraft construction: work on errors / Voice of Ukraine 22.01.2020. Article 11.
15. The SIPRI TOP 100 arms-producing and military services companies, 2013.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 6050

Відомості про авторів

В. А. Романенко

д. е. н, професор, професор,Київський національний торговельно-економічний університет

V. Romanenko

Doctor of Economic Sciences, Professor,Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0003-4854-1386


Л. В. Лебедева

к. е. н, доцент, доцент,Київський національний торговельно-економічний університет

L. Lebedeva

PhD in Economics, Associate Professor,Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0001-8632-5460

Як цитувати статтю

Романенко В. А., Лебедева Л. В. Концентрація (централізація) і деконцентрація (децентралізація) в промисловості: історія, сучасність, наслідки. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7892 (дата звернення: 16.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.21

Romanenko, V. and Lebedeva, L. (2020), “Concentration (centralization) and deconcentration (decentralization) in industry: history, modernity, consequences”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7892 (Accessed 16 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.21

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.