EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕПЕРНІ ТОЧКИ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТАЛОСТІ
У. Є. Письменна

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.72

УДК: 338:242

У. Є. Письменна

РЕПЕРНІ ТОЧКИ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТАЛОСТІ

Анотація

Стаття присвячена питанню енергетичної сталості економіки України та впливу на її рівень енергетичних трансформацій (ЕТ). Показано, що такі трансформації ініціюють не лише зміни в енергетичному балансі щодо пропорцій видобутку/вирбництва, перетворення і споживання енергоресурсів, але й перехід від одних до інших соціо-технічних режимів в економіці та навіть можливу зміну технологічного укладу в економіці. У статті визначено реперні (відправні) точки енергетичних трансформацій в економіці України, пройдення яких упродовж найближчих 5 років означатиме наявність змін структурно-організаційного, інституційного, техніко-технологічного, фінансово-економічного та соціального характеру, яка дозволить констатувати, що сталі енергетичні трансформації мають місце. Здійснено ретроспективний аналіз рівня енергетичної сталості та реперних точок, що відповідають суттєвим його змінам.

Ключові слова: сталість економіки; енергетична сталість; енергетичні трансформації; соціо-технічний режим; реперні точки; відправні точки.

Література

1. Геєць, В. М. (2009). Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку. НАН України, 864.
2. Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку http://wdc.org.ua/uk/sustainable-development
3. Інтеграційні фактори трансформації інституційного середовища та структури ринків енергоресурсів України: кол. моногр. / за ред. канд. екон. наук Р.З. Подольця; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2016. – C.59.
4. World Energy Model. Scenario Analysis of Future Energy Trends. URL: https://www.iea.org/reports/world-energy-model (дата звернення 07.04.2020)
5. Індикатори успішності енергосфери для євроінтеграції. Офіційний сайт DiXi Group. URL: http://dixigroup.org/news/indikatori-uspishnosti-energosferi-dlya-yevrointegracii/ (дата звернення 15.05.2020)
6. Письменна У. Енергетична політика як управління глобальними енергетичними трансформаціями в Україні та у світі / Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 21/2018
7. World Energy Council (2018) Energy Sustainability Trilemma Index 2018. URL: https://www.worldenergy.org/assets/downloads/World-Energy-Trilemma-Index-2018.pdf (дата звернення 30.12.2019).

U. Pysmenna

REFERENCE POINTS IN UKRAINE'S ENERGY POLICY ON THE WAY TO ENERGY SUSTAINABILITY

Summary

The article is devoted to the issue of energy sustainability of Ukraine's economy and the impact on its level on the energy transitions. It is shown that such transitions initiate not only the changes in the energy balance in terms of the proportions of output / production, transformation and consumption of energy resources, but also the transition from one to another socio-technical regime in the economy and even a possible change of the technological structure of economy.
Based on the analysis of the International Energy Agancy scenarios goals, the European Energy Community energy policy indicators, as well as the requirements of domestic strategic documents, the article identifies the reference (starting) points of energy transitions in the economy of Ukraine, the passage of which over the next 5 years will mean the structural and organizational, institutional, technical and technological, financial, economic and social changes, which will state the outcome of sustainable energy transitions. Timeliness of further reference points on the path of the energy transitions of Ukraine for the next five years will guarantee the implementation of sustainable energy transitions in supply, transformation and consumption of energy resources by the country's economy and the increase of its sustainability. The implementation of this window of opportunities requires the understanding of how effective the adoption of the "institutional franchise" is to form the target model of both the energy sector and the economy as a whole, as external projections of energy (economic, environmental, social) policy. Until recently, such energy sector reforms, objectively limited by the disinterest of key energy market participants and the lack of public understanding of the need for such changes, today are possible due to the reaction to the socio-economic situation in the country, the need to meet international obligations and strategic initiative projects. The retrospective analysis of the level of energy sustainability (and its components: energy security, energy affordability and ecological sustainability) and reference points corresponding to its significant changes is performed.

Keywords: economic sustainability; energy sustainability; energy transformations; socio-technical regime; reference points; starting points.

References

1. Geets, V. (2009). Suspil’stvo, derzhava, ekonomika: fenomenolohiya vzayemodiyi ta rozvytku [Society, State, Economy: the Phenomenology of Interaction and Development], NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
2. World Geoinformation and Sustainable Development Data Centre (2020), available at: http://wdc.org.ua/uk/sustainable-development (accessed 07 April 2020)
3. Podolets, R. (2016), Intehratsiyni faktory transformatsiyi instytutsiynoho seredovyshcha ta struktury rynkiv enerhoresursiv Ukrayiny [Integration factors of transformation of the institutional environment and structure of energy markets of Ukraine], NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
4. IEA (2020), “World Energy Model. Scenario Analysis of Future Energy Trends”,available at: https://www.iea.org/reports/world-energy-model (accessed 07 April 2020)
5. DiXi Group official site (2020), “Energy performance indicators for European integration”, available at: http://dixigroup.org/news/indikatori-uspishnosti-energosferi-dlya-yevrointegracii/ (accessed 15 May 2020)
6. Pysmenna, U. (2018), “Energy policy as a management of global energy transitions in Ukraine and worldwide”, Naukovyy visnyk UzhNU. Seriya: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 21.
7. World Energy Council (2018), “Energy Sustainability Trilemma Index 2018”, available at: https://www.worldenergy.org/assets/downloads/World-Energy-Trilemma-Index-2018.pdf (accessed 30 December 2019).

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 222

Відомості про авторів

У. Є. Письменна

к. е. н., с.н.с., старший викладач,ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

U. Pysmenna

PhD in Economics, SI “Institute of Economics and Forecasting, NAS of Ukraine”,NTUU «Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

ORCID:

0000-0002-0123-1973

Як цитувати статтю

Письменна У. Є. Реперні точки в енергетичній політиці України на шляху до енергетичної сталості. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7894 (дата звернення: 06.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.72

Pysmenna, U. (2020), “Reference points in Ukraine's energy policy on the way to energy sustainability”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7894 (Accessed 06 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.