EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ БАНКОМ
С. В. Запорожець, О. М. Бартош

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.74

УДК: 336.71

С. В. Запорожець, О. М. Бартош

РОЛЬ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ БАНКОМ

Анотація

У статті досліджено роль контролінгу в банківській практиці. Розвиток контролінгу в банківській діяльності показано за основними сферами його впливу. Контролінг в ринковій сфері відображає поведінку банку на ринку, що дозволить контролювати його частку та темпи її зміни щодо залучення та розміщення ресурсів як за кількістю клієнтів так і за банківськими продуктами.
У ціновій політиці - визначення як зовнішніх цін на банківські продукти так і встановлення механізму трансфертного ціноутворення. У сфері виробництва – це сприяння для створення якісної організаційної, технічної системи та системи управління персоналом. У сфері ризиків – передбачення можливих джерел збитків або ризикових ситуацій за видами ризиків.
Визначено фактори, які впливають на банківську діяльність де керівництву самостійно складніше контролювати інформаційні потоки і виникає потреба упорядкувати процес отримання управлінської інформації про діяльність банку. Показано особливості та значення контролінгу в сучасних умовах.

Ключові слова: контролінг; банківський менеджмент; трансфертне ціноутворення; центри відповідальності; управління банком.

Література

1. Куцик П. О. Контролінг в управлінні вартістю підприємства: сучасна диспозиція і можливості впровадження в Україні / Куцик П. О // Вісник УБС НБУ. – 2013. - № 3 (18) С. 222–227.
2. Давидович І. Є. Контролінг: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 552с.
3. Шульга Н. П. Банківський контролінг: підручник / Н. П. Шульга . – К. : Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2011. – 438 с.
4. Хуторна М. Е. Трансфертне ціноутворення і його застосування в банках України [Електронний ресурс] / М. Е. Хуторна, О. М. Бартош, // Ефективна економіка. – 2014. - № 12. – Режим доступу: http://www.economy. nayka.com.ua.
5. Колодізєв О. М. Контролінг як технологія управління фінансовими та нефінансовимиструктурами: монографія / О. М. Колодізєв, І. М.Чмутова, К. М. Азізовата ін. –Х. : Вид. ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2014. –348с.
6. Островська Н. С. Шляхи підвищення ролі контролінгу в процесах планування банківської діяльності в сучасних умовах [Електронний ресурс]. / Н. С. Островська – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/shlyahi-pidvischennya-roli-kontrolingu-v-protsesah-planuvannya-bankivskoyi-diyalnosti-v-suchasnih-umovah/viewer.
7. Пугарська Н. Б. Ефективність системи контролінгу в управлінні банком / Н. Б. Пугарська // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – Випуск 1 (48). – С. 276–282.
8. Чмутова І. М. Оцінка ефективності формування системи фінансового контролінгу у банку / І. М. Чмутова, М. В. Максімова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2014-1_0-pages-292_297.pdf.

S. Zaporozhets, O. Bartosh

THE ROLE OF CONTROLLING IN BANK MANAGEMENT

Summary

The role of controlling in banking practice is investigated in the article. Controlling as a new management concept is a necessary prerequisite for achieving a certain strategic position of the bank in the market and the appropriate level of profitability. The development of controlling in banking is shown by the main areas of its influence.
Controlling in the market sphere reflects the bank's behavior in the market. With the help of controlling, the bank controls the market share and the pace of its change in terms of attracting and allocating resources both by the number of customers and by banking products. In pricing policy, controlling helps in determining both external prices for banking products and in establishing a transfer pricing mechanism. In the field of production, controlling promotes creating a quality organizational, technical system and personnel management system. In the field of risks, controlling anticipates sources of losses or risk situations by type of risk.
At the present stage of development of banks, the situation is characterized by a low level of profitability of banking operations, reduced attractiveness for investment in the banking sector. With the increase in the scale of banking there is a need to streamline the process of obtaining management information about the bank. Factors influencing banking activity are determined.
The amount of information is constantly growing and there are problems with the selection of urgently important information and the delegation of authority for evaluation and decision-making. Controlling allows you to pre-model the development of banking activities, taking into account various problems and the impact of various factors on the budget article.
Implementation of controlling in practice leads to positive results, namely: increasing the degree of adaptation to rapidly changing market conditions, increasing the degree of integration of units into management processes, increasing the speed of responding to changes in internal and external environments to achieve goals, improving the financial planning system activities to increase the efficiency of redistribution of financial resources of the organization; timeliness of obtaining accurate information necessary for making financial management decisions and increasing the adequacy of financial management decisions.

Keywords: controlling; bank management; transfer pricing; responsibility centers; bank management.

References

1. Kutsyk, P. O. (2013), “Controlling in enterprise value management: modern disposition and possibilities of implementation in Ukraine”, Visnyk UBS NBU, vol. 3(18), pp. 222–227.
2. Davidovich, I.E. (2008), Kontrolinh [Controlling], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.
3. Shulga, N. P. (2011), Bankivs’kyy kontrolinh [Banking controlling], National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine.
4. Khutorna, M. and Bartosh, O. (2014), “Transfer pricing and its application in banks of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3679 (Accessed 12 May 2020).
5. Kolodizev, O. M. (2014), Kontrolinh yak tekhnolohiya upravlinnya finansovymy ta ne finansovymy strukturamy [Controlling as a technology for managing financial and non-financial structures ], KHNEU im. S. Kuznetsya, Kharkiv, Ukraine.
6. Ostrovskaya, N. S. (2017), “Ways to increase the role of controlling in the planning of banking activities in modern conditions”, International Journal of Innovative Technologies in Economy, vol. 6(12), available at: https://cyberleninka.ru/article/n/shlyahi-pidvischennya-roli-kontrolingu-v-protsesah-planuvannya-bankivskoyi-diyalnosti-v-suchasnih-umovah/viewer (Accessed 12 May 2020).
7. Pugarskaya, N. B. (2013), “Controlling system efficiency in the bank management”, Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, vol. 1 (48), pp. 276–282.
8. Chmutova, I. M. and Maksimova, M. V. (2014), “Assessing efficiency of formation of the bank’s system of financial controlling”, Problems of economy, available at: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2014-1_0-pages-292_297.pdf (Accessed 12 May 2020).

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 156

Відомості про авторів

С. В. Запорожець

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,Черкаський інститут ДВНЗ «Університету банківської справи»

S. Zaporozhets

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Finance and Banking State, Cherkasy educational-scientific Institute of the Banking University

ORCID:

0000-0002-8378-5549


О. М. Бартош

старший викладач кафедри фінансів та банківської справи,Черкаський інститут ДВНЗ «Університету банківської справи»

O. Bartosh

Senior lecturer of Department of Finance and Banking State,Cherkasy educational-scientific Institute of the Banking University

ORCID:

0000-0003-1574-9519

Як цитувати статтю

Запорожець С. В., Бартош О. М. Роль контролінгу в управлінні банком. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7896 (дата звернення: 06.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.74

Zaporozhets, S. and Bartosh, O. (2020), “The role of controlling in bank management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7896 (Accessed 06 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.74

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.