EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО СТРАХОВОГО РИНКУ ТА НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
О. П. Подра, Н. Я. Петришин

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.76

УДК: 336.7.368

О. П. Подра, Н. Я. Петришин

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО СТРАХОВОГО РИНКУ ТА НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті проаналізовано стан вітчизняного страхового ринку, досліджено ключові тенденції його розвитку та визначено напрями активізації діяльності страхових компаній в умовах становлення цифрової економіки. Встановлені основні причини скорочення кількості страхових компаній на вітчизняному страховому ринку. На основі проведеного аналізу зроблено висновок про чітку спеціалізацію страхових компаній на певних видах страхування, що ускладнює конкурентну боротьбу та створює значні перешкоди для виходу на ринок нових компаній. Встановлено, що розвиток страхового ринку України вимагає докорінних змін, які спровоковані сучасниками викликами розвитку цифрової економіки та впровадженням інноваційних технологій у всі види економічної діяльності. Визначено, що з метою забезпечення перебудови страхового бізнесу в умовах розвитку цифрової вітчизняним страховим компаніям доречно впроваджувати такі напрями діяльності як: клієнтоорієнтований підхід, пошук партнерів в сфері технологій, захист інтелектуальної власності і результатів інтелектуальної діяльності, створення інноваційної культури.

Ключові слова: страхування; страховий ринок;страхові виплати; страхові премії; інноваційні технології; цифрова економіка.

Література

1. Базилевич В.Д., Пікус Р.В., Приказюк Н.В. Страхові послуги: підручник у 2 ч. Ч. 1. К.: Логос, 2014. 496 с.
2. Березіна С. Сучасні тенденції в реформуванні системи соціального страхування України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. Вип. 3. С. 25-31.
3. Гаманкова О.О. Фінанси страхових організацій: навч.посіб. Київ: КНЕУ, 2007. 328 с.
4. Герасимова І. Ю. Система фінансових важелів та її вплив на фінансову стійкість страхових компаній в умовах глобалізації. Економічний простір. 2015. № 103. С. 118-128.
5. Журавльова О. Є. Особливості впливу факторів на фінансову стійкість страхових компаній. Ринок цінних паперів України. 2013. № 1–2. с. 39 – 45.
6. Заколодяжний В. О. Характеристика сучасних тенденцій інноваційного розвитку страхової діяльності. Економіка та держава. 2017. № 5. С. 89-92. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2017_5_22 (Дата звернення 10.04.2020)
7. Крикуненко О. С., Березіна С. Б. Роль інноваційних страхових послуг у формуванні прибутку страховика. Молодий вчений. 2017. № 4. С. 683-686. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_4_161 (Дата звернення 10.04.2020)
8. Кучерівська С.С. Фінансова стійкість страхових компаній : дисертація... канд.екон.наук : 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. Тернопіль, 2010. 261 с.
9. Олійник В. М. Методологічні засади забезпечення фінансової стійкості страхових компаній: дисертація … д-ра екон. наук, спец.: 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. Суми, 2016. 507 с.
10. Ткаченко Н.В. Фінансова стійкість страхових компаній (методологія оцінки та механізми забезпечення): дис. … докт. екон. наук: спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. Суми, 2011. 418c.
11. Третяк Д. Д. Сутність та соціально-економічне значення медичного страхування. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 12. С. 43–47. URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6718&i=7 (Дата звернення 12.04.2020)
12. Шірінян Л.В. Фінансова стійкість та шляхи її забезпечення: дисертація... канд.екон.наук : 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. Харків, 2007. 187 с.
13. Підсумки діяльності страхових компаній за 2018 рік. URL: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/2018_rik/2018/sk_%202018.pdf (Дата звернення 17.04.2020)
14. Про затвердження Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика: Розпорядження від 07.06.2018 р. № 850 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782_18/ed20180607#n38 (Дата звернення 24.04.2020)
15. Якістю, а не кількістю: Фінансові показники українського страхового ринку зростають. Бізнес журнал. URL: https:// www.business.ua/finances/4806_yakistiu_a_ne_kilkistiufinansovi_pokaznyky_ukrainskoho_strakhovoho_rynku_zrostaiut (Дата звернення 01.05.2020)
16. Абакуменко О.В. Моделювання рівня конкуренції на фінансовому ринку України. Бізнес-інформ. 2013. № 5. С. 302–310
17. Офіційна інформація ПрАТ СК "Провідна". URL: https://providna.ua/company/pro-providnu (Дата звернення 03.05.2020)
18. FinTech Global (2019), “Global InsurTech funding tops $3bn in 2018”. URL: https://fintech.global/global-insurtech-funding-tops-3bn-in-2018/ (Дата звернення 13.05.2020)
19. Global Insurance Market Trends. OECD, 2018. 36 p.
20. Cyber: getting to grisp with a complex risk. Sigma, Swiss Re Institute. URL: http://media.swissre.com/documents/sigma1_2017_en.pdf (Дата звернення 12.05.2020)
21. Blockchain insurance industry initiative B3i. B3i founders form blockchain startup. URL: https://b3i.tech/single-news-reader/b3i-incorporation.html (Дата звернення 11.05.2020)

O. Podra, N. Petryshyn

FEATURES OF THE DOMESTIC INSURANCE MARKET DEVELOPMENT AND DIRECTIONS OF INSURANCE ACTIVITY ACTIVATION UNDER CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY FORMATION

Summary

The state of the domestic insurance market is analyzed, the key trends in its development are investigated, and directions of activity intensification of insurance companies under conditions of the digital economy are proposed in the article. It is determined that the use of innovations in insurance activity ensures long-term success, product portfolio renewal, improvement of business processes, improving the quality of customer service based on the implementation of the principles of individualization.
The main reasons for the reduction in the number of insurance companies in the domestic insurance market have been identified. The analysis of the main indicators of domestic insurance companies shows that the insurance market of Ukraine is characterized by positive trends and the presence of a significant number of entities that provide quality services, at the same time, it should be noted that there is a clear specialization of insurance companies in certain types of insurance that complicates competition and creates significant barriers to entry for new companies. It is find out that the development of the insurance market of Ukraine requires radical changes, which are provoked by the modern challenges of digital economy development and the implementation of innovative technologies in all types of economic activity. In order to simplify the processes and mechanisms of insurance, insurance companies should actively use digital technologies, which include: automation, chatbots, cloud computing, technology with elements of artificial intelligence.
It is found out that the development of the digital economy sets new requirements of customers who need ease of use (for example, one-click purchase), round-the-clock access, clear and understandable information about the product or service, innovative individualized services provided by digital technologies. It is determined that in order to ensure the restructuring of the insurance business under conditions of the digital economy development, domestic insurance companies should implement such activities as: customer-oriented approach, search for partners in technology sphere, protection of intellectual property and intellectual property, creating an innovative culture.

Keywords: insurance; insurance market; insurance payments; insurance premiums; innovative technologies; digital economy.

References

1. Bazylevych V.D., Pikus R.V., Prykaziuk N.V. (2014) Strakhovi posluhy [Insurance services], Lohos, Kyiv, Ukraine.
2. Berezina S. (2015), “Current trends in reforming the social insurance system of Ukraine”, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, Vol. 3. p. 25-31.
3. Hamankova, O.O. (2007), Finansy strakhovykh orhanizatsii [Finance insurance companies], KNEU, Kyiv, Ukraine.
4. Herasymova, I.Ju. (2015), “Financial leverage system and its impact on financial stability of insurance companies in conditions of globalization”, Ekonomichnyi prostir, vol. 103, pp. 118-128.
5. Zhuravlova, O.Je. (2013), “Features of influence of factors on financial stability of insurance companies”, Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy, vol. 1-2, pp. 39-45.
6. Zakolodiazhnyi V. O. (2017), “Characteristics of modern trends in the innovative development of insurance activities”, Ekonomika ta derzhava. [Online] № 5. p. 89-92. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2017_5_22 (Accessed 10 April 2020)
7. Krykunenko O. S., Berezina S. B. (2017), “The role of innovative insurance services in the formation of the insurer's profit”, Molodyi vchenyi. [Online] № 4. p. 683-686. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_4_161 (Accessed 10 April 2020)
8. Kucherivska, S.S. (2010), “Financial stability of insurance companies”, Abstract of Ph.D. dissertation, Money, finances and credit, Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine.
9. Oliinyk, V.M. (2016), “Methodological principles of ensuring financial stability of insurance companies”, Abstract of D. Sc. dissertation, Money, finance and credit, Ukrainian Academy of Banking, Sumy, Ukraine.
10. Tkachenko, N.V. (2011), “Financial soundness of insurance companies (assessment methods and provision mechanism)”, Abstract of D. Sc. dissertation, Money, finance and credit, State Higher Educational Institution “Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine”, Sumy, Ukraine.
11. Tretiak, D. (2019), “The essence and socio-economic importance of health insurance”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, [Online] vol. 12, pp. 43–47, available at: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6718&i=7 (Accessed 12 April 2020)
12. Shirinian, L.V. (2007), “Financial stability of an insurance company and the ways of its realizing”, Abstract of Ph.D. dissertation, Money, finances and credit, Kharkov National University, named by V.N. Karazin, Kharkov, Ukraine.
13. Results of insurance companies for 2018 (2018), [Online], available at: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/2018_rik/2018/sk_%202018.pdf (Accessed 17 April 2020)
14. The National Commission for State Regulation in the area of financial services markets (2018), Order “On Approval of the regulation on mandatory criteria and norms of capital adequacy and solvency, liquidity, profitability, asset quality, and risk of insurer operations”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782_18/ed20_180607#n38 (Accessed 24 April 2020)
15. “Quality, not quantity: The financial performance of the Ukrainian insurance market is growing”, Biznes zhurnal. [Online] available at: https://www.business.ua/finances/4806_yakistiu_a_ne_kilkistiufinansovi_pokaznyky_ukrainskoho_strakhovoho_rynku_zrostaiut (Accessed 1 May 2020)
16. Abakumenko O.V. (2013), “Modeling the level of competition in the financial market of Ukraine”, Biznes-inform. № 5. P. 302–310.
17. Official information of PJSC IC “Providna” (2020) , [Online], available at: https://providna.ua/company/pro-providnu. (Accessed 3 May 2020)
18. FinTech Global (2019), “Global InsurTech funding tops $3bn in 2018” (2018), [Online], available at: https://fintech.global/global-insurtech-funding-tops-3bn-in-2018/ (Accessed 13 May 2020)
19. Global Insurance Market Trends. (2018), OECD, 2018. 36 p.
20. Cyber: getting to grisp with a complex risk. Sigma, Swiss Re Institute (2017), [Online], available at: http://media.swissre.com/documents/sigma1_2017_en.pdf (Accessed 12 May 2020)
21. Blockchain insurance industry initiative B3i. B3i founders form blockchain startup (2019), [Online], available at: https://b3i.tech/single-news-reader/b3i-incorporation.html (Accessed 11 May 2020).

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 187

Відомості про авторів

О. П. Подра

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

O. Podra

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Management Department,Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

ORCID:

0000-0002-6081-6250


Н. Я. Петришин

к. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльностіНаціональний університет «Львівська політехніка», м. Львів

N. Petryshyn

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Department of Foreign Trade and Customs,Lviv Polytechnic National University, Lviv

ORCID:

0000-0003-4642-1778

Як цитувати статтю

Подра О. П., Петришин Н. Я. Особливості розвитку вітчизняного страхового ринку та напрями активізації страхової діяльності в умовах становлення цифрової економіки. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7898 (дата звернення: 04.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.76

Podra, O. and Petryshyn, N. (2020), “Features of the domestic insurance market development and directions of insurance activity activation under conditions of the digital economy formation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7898 (Accessed 04 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.76

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.