EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ УДОСКОНАЛЕННЯМ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Г. В. Циганенко, М. А. Місевич, В. М. Ходаківський

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.77

УДК: 658.3:338.43

Г. В. Циганенко, М. А. Місевич, В. М. Ходаківський

УПРАВЛІННЯ УДОСКОНАЛЕННЯМ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті досліджено теоретичні, методичні та практичні аспекти удосконалення управління мотивацією персоналу сільськогосподарського підприємства. Проблемою дослідження є недосконала політика мотивації персоналу сільськогосподарського підприємства, що, в сучасних умовах господарювання, спрямовується на регламентування таких аспектів: рівні мотивації (врахування основних теоретичних підходів та впровадження їх на практиці); стимулювання до високопродуктивної трудової діяльності; мотивування до зовнішньої конкурентоспроможності фахівців-спеціалістів; об’єктивна оцінка та оплата праці; визначення рівня делегування повноважень в сфері оплати праці; враховування структури персоналу та структури його стимулювання до трудової діяльності; знаходження варіативності способів матеріального негрошового заохочення праці працівників на селі; мотивування до досягнення стабільного розвитку сільськогосподарського підприємства та його ефективної діяльності в цілому. Відповідно до особливостей та сучасних реалій розвитку сектору сільського господарства, впровадження в практику нових "правил гри" між найманим працівником та роботодавцем вимагає враховувати побудови керівником сільськогосподарського підприємства такої політики мотивації персоналу, що враховувала б такі фактори: перегляд стратегічних підходів до "персоналу" як до "людського капіталу", вклад у який може забезпечити не тільки ефективне використання персоналу, а й передбачувані результати роботи підприємства. Заходами з вдосконалення мотивації виробничого персоналу сільськогосподарського підприємства повинні стати: постійний моніторинг щодо узгодження цілей підприємства з цілями та ступенем задоволеності працівників; вибір оптимальних інструментів для задоволення потреб працівників та підвищення ефективності діяльності сільгосппідприємства в цілому. Обґрунтована необхідність створення ефективної політики мотивації персоналу та формування в систему набору економічних, організаційних та морально-психологічних інструментів стимулювання індивідуальної та колективної мотивації працівників. Доведено прямий вплив оплати праці (матеріальної мотивації) на підвищення продуктивності праці персоналу, що сприяє цілям розвитку сільськогосподарського підприємства.

Ключові слова: мотивація; стимул; персонал; продуктивність праці; сільськогосподарське підприємство.

Література

1. Бакулина О. С. Формирование организационно-экономического механизма управления мотивацией персонала предприятий. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Paata Gugushvili Institute of Economics "Ekonomisti". 2013. № 4. С. 23–30.
2. Гавкалова Н. Л. Мотивація персоналу аграрних підприємств в умовах євроінтеграційних перетворень. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Полтава: ПУЕТ, 2015. № 1. С. 137-143.
3. Горбачова І. В. Стимулювання праці як фактор підвищення її продуктивності в сільськогосподарському виробництві. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. груд. (Вип. 2). С. 473-477.
4. Дієсперов В. С. Ефективність виробництва у сільськогосподарському підприємстві : монографія. Київ: ННЦ ІАЕ, 2008. 340 с.
5. Зіновчук В. В., Штерма Т. В. Нематеріальна складова мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2011. № 2(2). С. 226-234.
6. Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. Кадровий потенціал аграрних підприємств: управлінський аспект: монографія. Київ: ННЦ "ІАЕ", 2005. 370 с.
7. Циганенко Г. В., Литвинчук Б. О. Обґрунтування мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств. Динаміка розвитку сучасної науки: матеріали Міжнар. наук. конф., 15 листоп., 2019 р. Чернігів: МЦНД, Т. 1, 2019. С. 78-81.

H. Tsyhanenko, M. Mysevych, V. Khodakyvskyy

MANAGEMENT OF MOTIVATION IMPROVEMENT IN THE PERSONNEL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The theoretical, methodological and practical aspects of managing the motivation improvement of agricultural enterprise personnel are investigated in the article. The problem of the research is the imperfect policy of motivation of agricultural enterprise personnel, which, in modern economic conditions, is aimed at regulating the following aspects: levels of motivation (considering the basic theoretical approaches and their implementation in practice); incentives for highly productive work; motivation for external competitiveness of specialists; objective assessment and remuneration; determining the level of delegation of powers in the field of remuneration; taking into account the structure of staff and the structure of its motivation towards the job; finding variability of ways of material non-monetary encouragement of workers' work in the countryside; motivation to achieve stable development of the agricultural enterprise and its effective activity as a whole. In accordance with the peculiarities and current realities of the agricultural sector, the introduction of new "rules of the game" between employees and employers requires consideration of the construction of the head of the agricultural enterprise such a policy of staff motivation, which would take into account the following factors: "human capital", the contribution to which can ensure not only the efficient use of staff, but also the expected results of the enterprise. Measures to improve the motivation of the production staff of the agricultural enterprise should be: constant monitoring of the alignment of the goals of the enterprise with the goals and the degree of employee satisfaction; selection of optimal tools to meet the needs of employees and increase the efficiency of the agricultural enterprise as a whole. A reasonable necessity of creating an effective policy of personnel motivation and of establishing a system of economic, organizational and moral-psychological tools to stimulate individual and collective motivation of employees is substantiated. The direct influence of wages (material motivation) on increasing the productivity of staff, which contributes to the goals of agricultural enterprise development, is proved.

Keywords: motivation; incentive; staff; productivity; agricultural enterprise.

References

1. Bakulyna, O. (2013), “The formation of organizational and economic management mechanism of enterprises personnel motivation”, S. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Paata Gugushvili Institute of Economics "Ekonomisti", vol. 4, pp. 23–30.
2. Havkalova, N. L. (2015), “The motivation of personnel of agrarian enterprises in the conditions of EU integration transformations”, Naukovyj visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli, Poltava: PUET, vol. 1, pp. 137–143.
3. Gorbachova, I.V (2014), “Simulation of labor as a factor in increasing productivity in agriculture”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 2, pp. 473–477.
4. Diiesperov, V.S. (2008), Efektyvnist' vyrobnytstva u sil's'kohospodars'komu pidpryiemstvi [Production efficiency in an agricultural enterprise]: monohrafiia, NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.
5. Zinovchuk, V. V. and Shterma, T. V. (2011), “A non-material constituent of motivation of agricultural enterprises personnel”, Visnyk Zhytomyrs'koho natsional'noho ahroekolohichnoho universytetu,vol. 2(2), pp. 226–234.
6. Malik, M.J. and Shpykuliak, O.H. (2005), Kadrovyj potentsial ahrarnykh pidpryiemstv: upravlins'kyj aspekt [Personnel potential of agrarian enterprises: administrative aspect: monograph]: monohrafiia, NNTs "IAE", Kyiv, Ukraine.
7. Tsyhanenko, H.V. and Lytvynchuk, B.O. (2019), “Substantiation of motivation of personnel of agricultural enterprises”, Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii [Materials of the International Scientific Conference], Dynamika rozvytku suchasnoi nauky [Dynamics of Development of Modern Science], MTsNDFEND, Chernihiv, Ukraine, pp. 78–81.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 187

Відомості про авторів

Г. В. Циганенко

к. е. н., доцент, професор Міжнародної Кадрової Академії,заступник директора з науково-методичної роботи, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

H. Tsyhanenko

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of International Staff Academy, Professor of Management and Administration Department, Vice Director of scientific and methodical work of Zhytomyr Institute of the Private joint-stock company "Higher educational establishment "Interregional Academy of Personnel Management", Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-6245-5161


М. А. Місевич

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука, Поліський національний університет, м. Житомир

M. Mysevych

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of management organizations and administration by M. Polishchuk, Polissia National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-2018-4834


В. М. Ходаківський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва,Поліський національний університет, м. Житомир

V. Khodakyvskyy

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of economics and business, Polissia National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-3913-7461

Як цитувати статтю

Циганенко Г. В., Місевич М. А., Ходаківський В. М. Управління удосконаленням мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7899 (дата звернення: 04.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.77

Tsyhanenko, H., Mysevych, M. and Khodakyvskyy, V. (2020), “Management of motivation improvement in the personnel of agricultural enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7899 (Accessed 04 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.77

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.