EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗМУ
І. О. Федуняк, І. С. Гурська

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.78

УДК: 351.82:631.1(477)

І. О. Федуняк, І. С. Гурська

РОЗВИТОК ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗМУ

Анотація

У статті з’ясовано причини глобальної економічної кризи. Проаналізовано світовий індекс цін на продукти харчування. Розкрито важливі показники продовольчої безпеки держави. Показано, що за досліджуваний період спостерігається чітка тенденція у зростанні світового виробництва зернових культур, що дає можливість збільшити об’єми торгівлі на світових ринках. Визначено основні напрями підвищення рівня національної продовольчої безпеки в умовах глобального подорожчання продуктів харчування.
Підкреслюється, що І місце у світовому рейтингу з виробництва зернових займає пшениця. Проведено аналіз динаміки виробництва зернових культур в Україні та встановлено, що Україна має значні можливості сприяти таким організаціям, як ООН при розв’язанні глобальних проблем людства, до яких відноситься і продовольча. Розглянуто та проаналізовано український експорт зернових культур. Зроблено висновки, що виробництво аграрної продукції та міжнародна торгівля сільськогосподарськими товарами є вкрай важливими компонентами економіки будь-якої країни, а рівень розвитку міжнародної торгівлі сільськогосподарськими товарами є важливою складовою економічного розвитку країни.

Ключові слова: глобалізм; продовольча криза; продовольча безпека; зростання цін; індекс цін; міжнародна торгівля.

Література

1. Індекс цін на продукти харчування ФАО. URL: http:// http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex (дата звернення 28.03.2020).
2. A Worsening Food Crisis. The U. S. and its allies need to act., The Washington Post, April 20, 2008; P. B06.
3. Food and Agriculture Organization of the United Nations. URL: http://www.fao.org/faostat (дата звернення 30.04.2020).
4. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 15.04.2020).
5. Яким буде урожай зернових у 2020 р., – прогноз. AgroPolit.com. https://agropolit.com/news/15760-yakim-bude-urojay-zernovih-u-2020-rotsi-prognoz (дата звернення 27.04.2020).
6. Ганначенко С.Л. Світовий ринок агропродовольства на сучасному етапі розвитку: висновки (перспективи) для Україн. Економіка і прогнозування. 2010. № 1. С. 142-154.

І. Feduniak, I. Hurska

DEVELOPMENT OF GRAIN PRODUCTION AS A BASIS FOR FOOD SECURITYIN CONDITIONS OF GLOBALISM

Summary

Тhe article clarifies the causes of global economic crisis. World food price index is analyzed. It is emphasized that a certain decrease in food prices since 2012 is primarily due to an increase in production of major crops. This made it possible to replenish world stocks and thus increase the ratio of stocks to consumption. Due to this, the food price index at the end of 2019 fell to 163.9. Important indicators of food security of the state are revealed and it is determined that the situation in the world with food supply should be solved by joint efforts. It is shown that during the study period there is a clear trend in the growth of world production of cereals, which makes it possible to increase trade in world markets. The main directions of increasing the level of national food security in the context of global food prices are identified.
It is emphasized the first place in the world ranking of grain production is wheat. It is carried an analysis of dynamics of grain production in Ukraine and found that Ukraine has significant opportunities to assist organizations such as the UN in solving global human problems, including food, but this should not be reflected in the domestic food market.
The Ukrainian export of grain crops is considered and analyzed and it is emphasized that agriculture is an important component for the development of other sectors of the economy, which ensures food security of our state, solves priority issues of employment and stimulates strategic development of the state as a whole and individual regions.
It is concluded that agricultural production and international trade in agricultural goods are extremely important components of the economy of any country, and the level of development of international trade in agricultural goods is an important component of economic development. Taking into consideration current market realities, it is important for Ukraine to expand the range of exported products, increase the production of its own products, which are currently imported in large quantities. At the same time, it is important to study the world market situation and adapt to global trends.

Keywords: globalism; food crisis; food security; rising prices; price index; international trade.

References

1. FAO Food Price Index (2019), available at: http:// http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex (Accessed 27 April 2020).
2. A Worsening Food Crisis. The U. S. and its allies need to act. (2008), The Washington Post, P. B06.
3. Food and Agricultural Organization of the United Nations (2019), available at: http://www.fao.org/faostat (Accessed 30 April 2020).
4. State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua.
5. AgroPolit.com (2020), “What will be the grain harvest in 2020, - the forecast”, available at: https://agropolit.com/news/15760-yakim-bude-urojay-zernovih-u-2020-rotsi-prognoz (Accessed 27 April 2020).
6. Hannachenko S. L. (2010), “The world agri-food market at the present stage of development: conclusions (prospects) for Ukraine ”, Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 1, рр. 142-54.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 187

Відомості про авторів

І. О. Федуняк

к. е. н., доцент, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

І. Feduniak

PhD in Economics, Associate Professor, SS NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”

ORCID:

0000-0002-8399-5167


І. С. Гурська

к. е. н., доцент, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

I. Hurska

PhD in Economics, Associate Professor, SS NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”

ORCID:

0000-0003-0547-6799

Як цитувати статтю

Федуняк І. О., Гурська І. С. Розвиток зерновиробництва як основа забезпечення продовольчої безпеки в умовах глобалізму. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7900 (дата звернення: 10.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.78

Feduniak, І. and Hurska, I. (2020), “Development of grain production as a basis for food securityin conditions of globalism”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7900 (Accessed 10 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.78

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.