EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ТВАРИННИЦТВОМ
С. І. Мороз

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.79

УДК: 636+004.9+ 004.78

С. І. Мороз

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ТВАРИННИЦТВОМ

Анотація

В умовах поширення глобальних мереж та постійного розширення спектру і функціональності інформаційних продуктів, актуальним є дослідження інформаційних систем і технологій, спеціалізованих програмних продуктів, спрямованих на розв’язання завдань управління тваринництвом та визначення перспектив їх використання фахівцями сільськогосподарських підприємств, фермерами та домогосподарствами.
Проаналізовано вітчизняні та іноземні програмні продукти для автоматизації задач сектору тваринництва (Master : Тваринництво, Акцент: Племінний облік у свинарстві, Управління сільськогосподарським підприємством для України, DelPro, DairyComp 305, Uniform Software, рішення CONTO). Рішення про їх впровадження приймаються керівництвом централізовано. Використання експертних систем та мобільних додатків є більш персоналізованим й вони призначені для кращого виконання фахових обов’язків. Перспективними для працівників тваринницького сектору є: довідкові, розрахункові, дистанційного доступу, геолокаційні, комунікаційні мобільні сервіси і додатки. Цільовою аудиторією мобільних додатків також є фермерські господарства та домогосподарства, яким фінансово не вигідно придбання повноцінних систем.

Ключові слова: інформаційні системи; інформаційні технології; програмні засоби; мережі; тваринництво.

Література

1. Халатур С.М. Основні тенденції розвитку світового ринку сільськогосподарської продукції // Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2009. Вип. № 4. С. 189–192.
2. Держпідтримка аграріїв 2020. Кредити, тваринництво, фермерство, техніка, садівництво // Сайт AgroPolit.com [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : https://agropolit.com/spetsproekty/694-derjpidtrimka-agrariyiv-2020-krediti-tvarinnitstvo-fermerstvo-tehnika-sadivnitstvo
3. Мазуренко О. Трансфер інновацій в галузі тваринництва [Електронний ресурс] / О. Мазуренко // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2018. – Вип. 1 (18). – С. 70-77. – Режим доступу : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18movvgt.pdf.
4. Васильєва Н.К. Економіко-математичне моделювання системного інноваційного оновлення аграрного виробництва / Н.К. Васильєва // Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора екон. наук: 08.00.11.  К.: ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, 2007. – 36 c.
5. Васильєва Н.К. Економіко-математичне моделювання в сільському господарстві: навч. посібник / Н.К. Васильєва. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2015. – 155 с.
6. Karamushka О., Moroz S., Vasylieva N. Information component of innovative support for agricultural enterprises capital. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. No 4. P. 145-151.
7. Кіктєв М. О. Постановка та вирішення задачі оптимізації раціону годівлі тварин // Технологический аудит и резервы производства — № 6/2(14), 2013. – http://journals.uran.ua/tarp/article/view/19498
8. Нужна С. А. Математичні аспекти моделювання та планування діяльності агропромислових підприємств в умовах невизначеності / С.А. Нужна // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2016. – №3. – С. 128-133
9. Нєлєпова А.В. Програмне управління процесами в галузі тваринництва / А. В. Нєлєпова, Р. О. Трибрат, Л. В. Бондаренко. – К. : «Кафедра», 2018. – 200 с.
10. Мороз С. І., Карамушка О. М., Шрамко І. І. Використання мережних технологій в аграрному бізнесі. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6692 (дата звернення: 16.03.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.89
11. Бухгалтерський облік у програмних продуктах Master. Тваринництво // Сайт «MASTER» [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : https://masterbuh.com/storage/files/mb-buhgalterskij-oblik_1548855351.pdf
12. Комплексна автоматизація бізнес процесів // Сайт Спілки автоматизаторів бізнесу [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://conto.com.ua/ua/
13. Племенной учет в свиноводстве [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://accent.ua/index.php/features/agro/aktsent-plemennoj-uchet
14. Луговой С. И. «Автоматизированная информационная системы «Акцент – племенной учет в свиноводстве» в селекции животных» / С. И. Луговой, В. Я. Лихач, А. В. Лихач, Н. Н. Сердюк, Ю. Н. Сердюк // Свинарство. – 2015. – вип. 67. – С. 90-95.
15. Управління фермою // Сайт DeLaval [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.delaval.com/uk/-/farm-management2/
16. Программа для эффективного управления молочной фермой DairyComp 305 // Сайт Софт-Агро [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://soft-agro.com/dairycomp-305
17. For Dairy Cow Farmers // UNIFORM-Agri [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.uniform-agri.com/gl/products/dairy-cow-farmers
18. Программы для сельского хозяйства [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.korall-agro.ru/
19. Мороз С.І. Розробка логістичної моделі управління витратами в м’ясному тваринництві засобами Microsoft Project / С.І. Мороз // Агросвіт. – 2009. – № 3. – С. 28–31
20. Oleksandr Velychko, Liudmyla Velychko, Mykola Butko and Svitlana Khalatur (2019). Modelling of strategic managerial decisions in the system of marketing logistics of enterprise. Innovative Marketing, 15(2), 58 – 70.
21. Рішення по комплексній автоматизації КОРАЛ // Сайт «Аграрний центр». – Режим доступу : http://www.agro.agroc.com.ua/KORAL/tree_ration.htm
22. Сайт «Google Play». – Режим доступу : https://play.google.com

S. Moroz

USING OF INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT OF ANIMAL HUSBANDRY

Summary

Global digitalization trends include the widespread introduction of information systems and technologies in the management of information flows and production processes of the livestock sector of agricultural enterprises, the transfer of commercial relations to a virtual environment, the use of network resources and specialized portable devices and mobile applications. Given the rapid growth of networks and the constant expansion of the range of information products and their functionality, the aim of the article is to study information systems and technologies, specialized software products aimed at solving problems of animal husbandry management and identifying prospects for their use. It is established that promising areas of use of information systems and technologies in animal husbandry are information support, application of information systems and technologies in management of production processes, accounting, purchasing and sales activities, optimization of resource use, decision support.
Ukrainian and foreign software solutions for automation of tasks in the livestock sector are analyzed (Master: animal husbandry, Accent: Pedigree accounting in pig farming, Agricultural Enterprise Management for Ukraine, DelPro, DairyComp 305, Uniform Software, CONTO solutions, Coral programs). It is established that the introduction of accounting systems and management systems of production processes requires significant financial investments and changes in the organizational structure of management. Therefore, the decision on their centralized use is made by the top management of the enterprise. Due to the need to integrate different types of systems, the use of cloud solutions for management systems in holdings is not appropriate. Farms with small volumes of data transfer operations to the clouds will save money on system maintenance.
Decisions on the use of expert systems and mobile applications are made personally, mostly at the specialist level, to expand his automated workplace in order to better perform his duties. Several main groups of mobile applications useful for animal husbandry workers have been identified: help, calculators, remote access, geolocation, communication services. The target audience of mobile applications is also farming and households, which are not financially profitable to purchase full-fledged systems.

Keywords: information systems; information technologies; software; networks; animal husbandry.

References

1. Khalatur, S. (2009), “The main tendencies of development of the world market of agricultural products”, Visnyk Poltavs’koyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, vol. 4, pp. 189–192.
2. The official site of AgroPolit (2020), “State support of farmers 2020. Loans, animal husbandry, farming, machinery, horticulture”, available at: https://agropolit.com/spetsproekty/694-derjpidtrimka-agrariyiv-2020-krediti-tvarinnitstvo-fermerstvo-tehnika-sadivnitstvo (Accessed 1 May 2020).
3. Mazurenko, E. (2018), “Transfer innovations in the industry of animal farms”, Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava, [Online], Vol. 18, no. 1, pp. 70-77, available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18movvgt.pdf (Accessed 17 May 2020).
4. Vasylieva, N.K. (2007), “Economic and mathematical modeling of the system innovative updating of the agrarian production”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, SI “Institute for Economics and Forecasting of UNAS”, Kyiv, Ukraine.
5. Vasylieva, N.K. (2015), Ekonomiko-matematychne modeliuvannia v sil's'komu hospodarstvi [The economic-mathematical modelling in agriculture], Bіla K.O., Dnipropetrovsk, Ukraine.
6. Karamushka, О. Moroz, S. and Vasylieva, N. (2018), “Information component of innovative support for agricultural enterprises capital”, Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 4, no. 4, pp. 145-151.
7. Kiktiev, M. O. (2013), “Formulation and solution of the optimization problem of animal feed ration”, Tehnologicheskij audit i rezervy proizvodstva, [Online], vol. 6, no.6(14), available at: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/19498 (Accessed 17 May 2020).
8. Nuzhna, S. A. (2016), “Mathematical aspects of modeling and planning of agro-industrial enterprises activity in conditions of uncertainty”, Visnyk Dnipropetrovs’kogo Derzhavnogo Agrarno-economichnogo Universytetu, vol. 2, pp. 103–108.
9. Nieliepova, A. V. Trybrat, R. O. and Bondarenko, L. V. (2018), Prohramne upravlinnia protsesamy v haluzi tvarynnytstva [Program management of processes in the field of livestock], Kafedra, Kyiv, Ukraine.
10. Moroz, S. I., Karamushka, О. M. and Shramko, І. І. (2018), “Using of network technologies in agrarian business”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6692 (Accessed 16 Mar 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.89
11. The official site of MASTER (2020), “Accounting in Master software products. Animal husbandry”, available at: https://masterbuh.com/storage/files/mb-buhgalterskij-oblik_1548855351.pdf (Accessed 10 May 2020).
12. The official site of CONTO (2020), “Integrated Business process automation”, available at: https://conto.com.ua/ua/ (Accessed 16 May 2020).
13. The official site of Accent (2020), “Accent – breeding records in pig", available at: http://accent.ua/index.php/features/agro/aktsent-plemennoj-uchet (Accessed 10 May 2020).
14. Lugovyi, S. Lykhach, V. Lykhach, А. Serdyuk, М. and Serdyuk Y. (2015), “Аutomated information system “Accent – in pig breeding records” in animal breeding”, Svynarstvo, vol. 67, pp. 90-95.
15. The official site of DeLaval (2020), “Farm Management”, available at: https://www.delaval.com/uk/-/farm-management2/ (Accessed 10 May 2020).
16. The official site of SOFT-AGRO (2020), “Software for efficient management of the dairy farm DairyComp 305“, available at: https://soft-agro.com/dairycomp-305 (Accessed 10 May 2020).
17. The official site of UNIFORM-Agri (2020), “For Dairy Cow Farmers”, available at: https://www.uniform-agri.com/gl/products/dairy-cow-farmers (Accessed 16 May 2020).
18. The site of Koral (2020), “Software for agriculture”, available at: https://www.korall-agro.ru/ (Accessed 16 May 2020).
19. Moroz, S.I. (2009), “Development of logistic model of cost management in meat livestock by means Microsoft Project”, Agrosvit, vol. 3, pp.28–31.
20. Velychko, O. Velychko, L. Butko, M. and Khalatur, S. (2019), “Modelling of strategic managerial decisions in the system of marketing logistics of enterprise”, Innovative Marketing, vol. 15, no. 2, pp. 58–70.
21. The site of Agrarian Center (2020), “Solutions for integrated automation KORAL”, available at: http://www.agro.agroc.com.ua/KORAL/tree_ration.htm (Accessed 16 May 2020).
22. The site of Google Play (2020), available at: https://play.google.com/ (Accessed 16 May 2020).

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 199

Відомості про авторів

С. І. Мороз

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

S. Moroz

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Information Systems and Technologies Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

ORCID:

0000-0002-3985-0833

Як цитувати статтю

Мороз С. І. Використання інформаційних систем і технологій в управлінні тваринництвом. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7901 (дата звернення: 10.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.79

Moroz, S. (2020), “Using of information systems and technologies in management of animal husbandry”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7901 (Accessed 10 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.