EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
В. Г. Балан, Д. М. Бабенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.84

УДК: 37.07 : 005.33

В. Г. Балан, Д. М. Бабенко

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Анотація

У статті розроблено модель управління конкурентоспроможністю дослідницьких університетів. Проаналізовано сучасний стан вітчизняного ринку послуг вищої освіти. На основі розрахованих значень індексів Херфіндаля-Хіршмана, концентрації ринку, Розенблюта, зважаючи на наявні тенденції зменшення кількості закладів вищої освіти (ЗВО) та платоспроможного попиту на послуги вищої освіти, визначено, що даний ринок є низькоконцентрованим та висококонкурентним. Відповідно до моделі п’яти сил Портера, що визначають конкуренцію в галузі, найбільш значущими факторами на ринку послуг вищої освіти є: вплив товарів замінників та суперництво між наявними конкурентами. Для порівняльного аналізу конкурентоспроможності ЗВО запропоновано методичний підхід на основі застосування інструментів багатокритерійного оцінювання: методу SMART – для визначення вагових коефіцієнтів критеріїв оцінювання, методів TOPSIS і COPRAS – для аналізу статистичних даних, fuzzy TOPSIS і fuzzy COPRAS – для обробки експертних оцінок у лінгвістичній формі (нечітких даних), а також методу побудови піраміди конкурентоспроможності. Суперпозиція зазначених методів дає змогу об’єктивно оцінити конкурентоспроможність досліджуваних організацій та провести їх рейтингування за даним критерієм. Для оцінювання конкурентоспроможності ЗВО було сформовано систему узагальнених критеріїв (стан освітньої діяльності, стан науково-дослідницької діяльності, управлінське забезпечення, фінансове та матеріально-технічне забезпечення), кожний з яких шляхом декомпозиції було розбито на часткові критерії, які мають як монотонно зростаючу, так і монотонно спадну цільові функції. Матриця рішень за визначеними критеріями побудована на основі статистичних даних та експертної інформації. Запропонована розрахункова схема реалізована в розробленому фреймворку в електронних таблицях EXCEL. На основі конкурентного аналізу ринку, визначеного рівня конкурентоспроможності та проведеного SWOT-аналізу напрямів діяльності закладу вищої освіти за допомогою динамічного SPACE-аналізу було проведено портфельний аналіз діяльності дослідницького університету та розроблено стратегічні рекомендації, спрямовані на посилення його конкурентних переваг. Дана методика може бути використана для управління конкурентоспроможністю закладів вищої освіти, конкурентного аналізу ринку освітніх послуг, формуванню Всеукраїнського рейтингу ЗВО.

Ключові слова: конкурентоспроможність; багатокритерійне оцінювання; рейтингування; SMART; TOPSIS; COPRAS; нечітка логіка; fuzzy COPRAS; fuzzy TOPSIS; динамічний SPACE-аналіз.

Література

1. Антонюк Л. Л., Сацик В.І. Концепції міжнародної конкурентоспроможності університетів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://meim. kneu. edu. ua/get_file. php.
2. Антонюк Л. Л., Павленко А. Ф., Василькова Н. В. Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні: [монографі]. М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Ін-т вищ. освіти. Київ : КНЕУ, 2014. 350 с.
3. Балан В.Г, Анісімова Л. А. Методичне забезпечення оцінювання конкурентоспроможності підприємств// Теоретичні та прикладні питання економіки. Випуск 25, 2011. С. 33–42.
4. Балан В.Г. Прийняття управлінських рішень. Навч. посіб. К.: Наукова столиця, 2019. 304 с.
5. Балан В.Г. Стратегічне управління. Методи портфельного аналізу: Навчальний посібник. К.: Наукова столиця, 2018. 200 с.
6. Верхоглядова Н. І. Управління конкурентоспроможністю вищої освіти в процесі формування людського капіталу : дис. ... доктора екон. наук : 08.02.03. Дніпропетровськ, 2005. 503 с.
7. Жилінська О.І. Дослідницькі університети у комерціалізації результатів ДіР // Сучасна наука та технології: від фундаментальних досліджень до комерціалізації результатів НДДКР. Мат.-ли міжнар. наук.-практ. конф.. К.: Фенікс 2010. С. 171–173.
8. Жилінська О.І. Науково-технічна діяльність у контексті самоорганізації: Монографія. К.: Парламентське видавництво, 2010. 552 с.
9. Клименко С. М., Омельяненко Т. В., Барабась Д. О., Дуброва О. С., Вакуленко А. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч. посіб., К.: КНЕУ, 2008. 520 c.
10. Портер М. Конкуренция: пер. с англ. М.: Издат. «Вильямс», 2001. 495 с.
11. Прус Л. Р. Управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів на засадах бенчмаркінгу.: дис... канд. екон. наук : 08.00.04/ Прус Людмила Романівна.Тернопіль, 2008. 191 с.
12. Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью вуза / Р. А. Фатхутдинов // Высшее образование в России. 2006. Випуск 9. С. 37–38.
13. Hwang C. L. Multiple attributes decision making methods and applications // Springer: Berlin Heidelberg, 1981. 269 р.
14. Saaty T. The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation, McGraw-Hill, 1980. 345 p.
15. Webometrics ranking of world universities. URL: webometrics.info/
16. Zavadskas E. Kaklauskas A., Turskis Z., Tamosaitiene J. Multi-Attribute Decision-Making Model by Applying Grey Numbers // Informatica, 2009, 20(2). 305–320.
17. Zhylinska O., Balan V., Avramchuk A. Methodological aspects of assessment of research universities competitiveness // Management of the 21st century: globalization challenges: [monograph] / in edition I. Markina. Prague. Nemoros s.r.o. 2018. Czech Republic. 508 p.
18. Електронний довідник Вступ.ОСВІТА.UA. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://vstup.osvita.ua/y2019
19. Консолідований рейтинг ВНЗ України за 2019 рік, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/rating/51741/
20. Офіційний сайт Державної служби статистики України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
21. Офіційний сайт Київського національного університету імені Тараса Шевченка / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.univ.kiev.ua/en/
22. QS World University Ranking . URL: htps://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2020
23. Stanford’s Mission, URL: http://exploredegrees.stanford.edu/stanfordsmission/#text.
24. The University’s mission and core values, URL: http://www.admin.cam.ac.uk/univ/mission.html.
25. Times Higher Education World University Rankings/ URL: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!
26. UC’s Mission, URL: http://www.universityofcalifornia.edu/aboutuc/mission.html.

V. Balan, D. Babenko

COMPETITIVENESS MANAGEMENT MODEL OF RESEARCH UNIVERSITIES

Summary

In the article is developed a model of managing the competitiveness of research universities. The current state of the domestic market of higher education services is analysed. Based on the calculated values of the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), market concentration, Rosenbluth, given the declining trends in the number of higher education institutions and effective demand for higher education services, it is determined that the market is low-concentrated and highly competitive. According to Porter's model of the five forces that determine competition in the industry, the most significant factors in the market for higher education services are: the influence of substitute products and competition between existing competitors. For comparative assessment of the competitiveness of free economic zones, a methodological approach based on the use of multi-criterial assessment tools is proposed: SMART methods to determine the weights of assessment criteria, TOPSIS and COPRAS methods for statistical data analysis, fuzzy TOPSIS and fuzzy COPRAS for processing expert assessments in linguistic form (fuzzy data) , as well as the method of evaluation of the competitiveness. The superposition of these methods makes it possible to objectively assess the competitiveness of the studied organizations and to rank them according to this criterion.. To assess the competitiveness of higher education institutions, a system of generalised criteria (state of educational activity, state of research, management, financial and logistical support) was formed, each of which was decomposed into partial criteria, which have a monotonically increasing, and monotonically decreasing objective functions. The matrix of decisions according to certain criteria is built on the basis of statistical data and expert information. Using the calculation scheme implemented in spreadsheets EXCEL. Based on the competitive analysis of the market, the assessed level of competitiveness and the SWOT-analysis of the activities of higher education institutions, a portfolio analysis of higher education institutions was conducted, two strategic business zones were identified (higher education services and research services), strategic recommendations were developed. This technique can be used to manage the competitiveness of higher education institutions, competitive analysis of the market of educational services, the formation of the All-Ukrainian rating of HEIs.

Keywords: competitiveness; multi-criteria assessment; rating; COPRAS method; SMART method; TOPSIS method; fuzzy logic; fuzzy COPRAS; fuzzy TOPSIS; dynamic SPACE analysis.

References

1. Antonyuk, L. L. аnd Satsyk, V. I. (2000), “Concepts of international competitiveness of universities”, available at: http://meim. kneu. edu. ua/get_file. php (Accessed 10 May 2020).
2. Antonyuk, L. L. Pavlenko, A. F. and Vasyl’kova, N. V (2014), Doslidnytski yniversytety: svitovyj dosvid ta perspektyvy rozvytku v Ukraini: Monografija, [Research universities: world experience and development prospects in Ukraine, monograph], KNEU, Kyiv, Ukraine.
3. Balan, V.G. аnd Anisimova, L.A. (2011), “Methodical provision of estimation of competitiveness of enterprises”, Teoretychni ta prykladni pytannja ekonomiky, vol. 25, pp. 33–42.
4. Balan, V.G (2019), Pryjnyattya upravlins`kyx rishen`: Navchal`nyj posibnyk. [Making management decisions, tutorial], Naukova stolycya, Kyiv, Ukraine.
5. Balan, V.G (2018), Strategichne upravlinnya. Metody portfel`nogo analizu: Navchal`nyj posibnyk. [Strategic management. Methods of portfolio analysis, tutorial], Naukova stoly`cya, Kyiv, Ukraine.
6. Verxoglyadova, N. I. (2005), “Management of the competitiveness of higher education in the process of forming human capital,” Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, DNU, Dnipropetrovs`k, Ukraine
7. Zhylinska, O. I. (2010), ”Research universities in the commercialization of R&D results”, Suchasna nauka ta tekhnolohii: vid fundamental’nykh doslidzhen’ do komertsializatsii rezul’tativ NDDKR, [Modern science and technologies: from fundamental research to commercialization of R&D results], Feniks, Kyiv, Ukraine, pp. 171 – 173.
8. Zhylinska, O. I. (2010), Naukovo-texnichna diyal`nist` u konteksti samoorganizaciyi: Monografiya, [Scientific and technical activity in the context of self-organization, monograph], Parliamentary Publishing House, Kyiv, Ukraine.
9. Klimenko, S. M. Omel`yanenko, T. V. Barabas`, D.O. Dubrova, O. S. and Vakulenko, A. V. (2008), Upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpry`yemstva: Navchal`nyj posibnyk, [Enterprise competitiveness management, tutorial], KNEU, Kyiv, Ukraine.
10. Porter, M. (2001), Konkurenciya: pereklad z anglijs`koyi [Competition], VD «Vyl`yams», Moscow, Russia.
11. Prus, L. R. (2008), “Management of competitiveness of higher educational institutions on the basis of benchmarking, dissertation”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, TNU, Ternopil, Ukraine.
12. Fatxutdy`nov, R. A. (2006), “University competitiveness management”, Higher education in Russia, vol. 9, pp. 37–38.
13. Hwang, C. and Yoon, K. (1981), Multiple attributes decision making methods and applications, Springer, Berlin Heidelberg, DE.
14. Saaty, T. (1980), The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation, McGraw-Hill, NY, USA.
15. Webometrics (2020), “Ranking of world universities”, available at: webometrics.info (Accessed 10 May 2020).
16. Zavadskas, E. Kaklauskas, A. Turskis, Z. and Tamosaitiene, J. (2009), “Multi-attribute decision-making model by applying grey numbers”, Informatica, vol. 20(2), pр. 305–320.
17. Zhylinska, O. Balan, V. and Avramchuk, A. (2018) “Methodological aspects of assessment of research universities competitiveness”, Management of the 21st century: globalization challenges: [monograph], Nemoros s.r.o., Prague, Czech Republic.
18. Electronic directory Vstup.OSVITA.UA (2020), available at: https://vstup.osvita.ua/y2019 (Accessed 10 May 2020).
19. OSVITA.UA (2020), “Consolidated rating of Ukrainian universities for 2019”, available at: http://osvita.ua/vnz/rating/51741/ (Accessed 10 May 2020).
20. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 May 2020).
21. Official site of Taras Shevchenko National University of Kyiv (2020), available at: http://www.univ.kiev.ua/en/ (Accessed 10 May 2020).
22. QS (2020), “World University Ranking”, available at: htps://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2020 (Accessed 10 May 2020).
23. Stanford University (2020), “Stanford’s Mission”, available at: http://exploredegrees.stanford.edu/stanfordsmission/#text (Accessed 10 May 2020).
24. University of Cambridge (2020), “The University’s mission and core values”, available at: http://www.admin.cam.ac.uk/univ/mission.html (Accessed 10 May 2020).
25. Times Higher Education (2020), “World University Rankings”, available at: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#! (Accessed 10 May 2020).
26. University of California (2020), “UC’s Mission”, available at: http://www.universityofcalifornia.edu/aboutuc/mission.html (Accessed 10 May 2020).

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 193

Відомості про авторів

В. Г. Балан

к. ф.-м. н., доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

V. Balan

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of management of innovation and investment, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

ORCID:

0000-0002-1577-0636


Д. М. Бабенко

студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

D. Babenko

student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

ORCID:

0000-0002-6513-5497

Як цитувати статтю

Балан В. Г., Бабенко Д. М. Модель управління конкурентоспроможністю дослідницьких університетів. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7906 (дата звернення: 04.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.84

Balan, V. and Babenko, D. (2020), “Competitiveness management model of research universities”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7906 (Accessed 04 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.84

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.