EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ
Д. В. Ковальов

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.85

УДК: 332.142.4:338.43(477.7)

Д. В. Ковальов

СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність оцінки та особливостей використання природно-ресурсного потенціалу сільських територій Причорноморського регіону. Виконано аналіз земельних ресурсів, їх структура за складовими. Найбільш аграрним регіоном є Миколаївська область – 81,6% її земель використовується для сільськогосподарського виробництва. Природні умови в цій зоні найбільш несприятливі в Херсонської області: мала кількість опадів, висока випаровуваність, низький вміст гумусу в ґрунті, велика частка солонців у ґрунтовому комплексі, низька лісистість території. Виявлено, що частка земель відведених під заповідники і національні природні парки у Причорноморському регіоні – вища, ніж у середньому по країні. В усіх областях Причорноморському району склалася критична ситуація із утилізацією особливо небезпечних відходів (IV класу). Найгірша ситуація у Миколаївської області. Доведено, що вирішення задачі забезпечення сталого розвитку сільських територій у частині екологічної складової – внесення оптимальної або близької до неї норми органічних добрив, вимагає збільшення поголів’я великої рогатої худоби. Області Причорноморського економічного району, залишаючись найбільш водо дефіцитними, здійснюють значно більший, ніж у середньому по країні, забір води у розрахунку на одного жителя відповідної території. У 2018 році цей показник у 13 разів перевищував середнє значення по Україні.

Ключові слова: ресурсний потенціал; регіон; сільська територія; раціональне використання; сільськогосподарське виробництво; екологічна складова.

Література

1. Васьківська К.В., Сембай І.В., Сікора О.А. Проблеми розвитку сільських територій. Економіка АПК. - 2009. - №11. - С. 117 - 121.
2. Жерибор Л.Л. Природні ресурси сільських територій як основа їх відтворення. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2011. – вип.20. – ч. I. – С.89 – 94.
3. Ковалюк Б. І. Проблеми розвитку сільського підприємництва в Україні / Б.І. Ковалюк // Економіка АПК. – 2010. _ № 2. – С. 130-134.
4. Малік М.Й. Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк // // Економіка АПК. – 2006. _ № 4. – С. 3-10.
5. Сичова М.О. Особливості розвитку підприємництва в аграрному секторі / М.О. Сичова, Н.О. Шевченко // Агросвіт. – 2010. - №13. – С. 2-4.
6. Статистичний збірник «Регіони України 2018» Частина І. К.: Державна служба статистики України, 2019. 323с.
7. Мальчикова Д.С. Земельно-ресурсний потенціал Херсонської області і проблем його раціонального використання / Д.С. Мальчикова // Зб. наук. праць. – К.: Рада по вивченню продуктивних сил НАН України, 2003. – С.115-122.
8. Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України на 2000 – 2015 роки. – Офіц. веб – портал ВР України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon/rada.gov.ua/laws/show/1989-14

D. Kovalyov

STATUS AND FEATURES OF USE OF NATURAL RESOURCE POTENTIAL OF RURAL AREAS OF THE BLACK SEA REGION

Summary

The article substantiates the relevance of the assessment and features of the use of natural resource potential of rural areas of the Black Sea region. The assessment of natural resource potential showed that the Black Sea economic region has a clear agricultural orientation of land use - 78.1% of its land is for agricultural purposes. This is at 7.3 in. n. more than the national average. In the Black Sea area the most agrarian region is the Mykolayiv area – 81.6% of its earths are used for agricultural production. This indicates that the dominant type of entrepreneurial activity in rural areas of the region is agricultural business.
The share of land set aside for reserves and national nature parks here - the upper, lower middle part of the road. The best conditions are Kherson region, both in flat land plots and in accordance with the total number. However, in the gloomy part of the Black Sea region there is a critical situation with the use of dangerous situations in this area (class IV). The worst situation in the Mykolayiv region, their accumulation causes the formation, accumulation and increase of toxins in soil, surface water and air, which causes irreparable damage to the environment and significantly complicates the environmental component of sustainable development of rural areas of the region.
The amount of fertilizers applied in the region is not enough to compensate for the removal of nutrients from the soil by the harvest of crops. Also, the regions of the Black Sea economic region, while remaining the most water-scarce, carry out much larger than the national average water intake per capita in the relevant area.
Thus, to achieve high socio-economic indicators largely depends on the quality of management which involves balancing the economic, social and environmental components of rural development through the development of entrepreneurship in agro-industrial production and ensuring the multifunctionality of the rural economy; converging levels of rural development through improving the quality of life and creating favorable conditions for the preservation of human capital. All this is necessary to prepare rural areas for Ukraine's accession to the EU.

Keywords: esource potential; region; rural territory; rational use; agricultural production; ecological component.

References

1. Vaskivska, K.V. Sembai, I.V. and Sikora, O.A. (2009), "Problems of rural development", Ekonomika APK, vol. 11, pp. 117 - 121.
2. Zherybor, L.L. (2011), "Natural resources of rural areas as a basis for their reproduction", Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 20, part I, pp.89 – 94.
3. Kovaliuk, B. I. (2010), "Problems of rural entrepreneurship development in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 2, pp. 130-134.
4. Malik, M.Y. and Shpykuliak, O.H. (2006), "Development of entrepreneurship in the agricultural sector of the economy", Ekonomika APK, vol. 4, pp. 3-10.
5. Sychova, M.O. and Shevchenko, N.O. (2010), "Peculiarities of business development in the agricultural sector", Agrosvit, vol. 13, pp. 2-4.
6. State Statistics Service of Ukraine (2019), Statistical collection "Regions of Ukraine 2018", Part I, P. 323.
7. Malchykova, D.S. (2003), "Land-resource potential of Kherson region and problems of its rational use", Rada po vyvchenniu produktyvnykh syl NAN Ukrainy . Zb. nauk. prats, pp.115-122.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine, National program for the formation of the national ecological network of Ukraine for 2000 - 2015, available at: http://zakon/rada.gov.ua/laws/show/1989-14

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 181

Відомості про авторів

Д. В. Ковальов

к. с.-г. н, доцент, доцент кафедри загальноекономічної підготовки, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон

D. Kovalyov

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Department of General Economics, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

ORCID:

0000–0002–3672-7063

Як цитувати статтю

Ковальов Д. В. Стан та особливості використання природно-ресурсного потенціалу сільських територій причорноморського регіону. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7907 (дата звернення: 06.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.85

Kovalyov, D. (2020), “Status and features of use of natural resource potential of rural areas of the black sea region”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7907 (Accessed 06 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.