EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
А. В. Ватульов

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.86

УДК: 336.143

А. В. Ватульов

БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті розкрито сутність бюджетного механізму в умовах трансформації економіки. Показано, що на сучасному етапі розвитку бюджетних відносин існує необхідність в удосконаленні системи управління бюджетними видатками з метою зростання якості надання державних послуг, підвищення ефективності використання бюджетних коштів та посилення результативності впливу бюджетного механізму на динаміку суспільного розвитку. Визначено, що бюджетний механізм надає можливість для ефективної реалізації інституційних фінансово-бюджетних інструментів спрямованих на створення умов для забезпечення соціально-економічного розвитку країни з урахуванням динамічності та циклічності економічних процесів. Рівень дієвості інституціонального забезпечення у бюджетній сфері залежить від обґрунтованості бюджетного механізму. В умовах економічних перетворень вагомим завданням є удосконалення інституційного забезпечення розвитку бюджетних відносин та формування і реалізації бюджетної політики на довгострокову перспективу. Процес фінансово-економічних трансформацій свідчить, що дієвість бюджетної політики, визначається бюджетними інститутами, які здійснюють визначені функції, взаємодіючі між собою в процесі прийняття бюджетних рішень; встановленими принципами, механізмами бюджетного процесу. Основна мета системи бюджетного регулювання, яка ґрунтується на сукупності фінансово-економічних відносин у сфері формування доходної частини бюджету, здійснення бюджетних видатків, дефіциту бюджету, державного боргу та міжбюджетних відносин полягає у реалізації збалансованої економічної політики країни. Бюджетна політика повинна бути направлена на стабілізацію економічної ситуації та створення умов для забезпечення соціально-економічного розвитку країни. Бюджетний механізм є вагомим інструментом суспільного розвитку країни, забезпечення створення умов для сталого економічного зростання, модернізації економіки і соціальної сфери, підвищення рівня і якості життя населення. Основу бюджетної політики складають напрями і завдання, які визначають довгострокову перспективу формування і використання фінансових ресурсів державного та місцевих бюджетів, шляхи вирішення завдань, що випливають з особливостей суспільного розвитку країни та циклічності економічних процесів, динамічну збалансованість, стійкість та стабільність функціонування бюджетної системи. Підвищення рівня ефективності та результативності бюджетних видатків передбачає оптимізацію їх частки за відповідним напрямом у загальній структурі, бюджетна архітектоніка видатків бюджету повинна забезпечувати вирішення основних завдань суспільного розвитку.

Ключові слова: бюджет; бюджетна система; бюджетна політика; бюджетне регулювання; бюджетний механізм; видатки бюджету; трансформація економіки.

Література

1. Бюджетно-податкова політика у системі регулювання економіки: монографія / І.Я. Чугунов, Т.В.Канєва, М.Д.Пасічний та ін.; за заг. ред. І.Я. Чугунова. К.: Глобус-Пресс, 2018. 354 с.
2. Бюджетна система / за ред. В.М. Федосова, С.І.Юрія. К.: Центр учбової літератури, 2012. 871 с.
3. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег /пер. с англ. М.: Гелиос, 2012. 352 с.
4. Фінанси / за ред. І. О. Лютого. Київ: Ліра-К, 2017. 728 с
5. Чугунов І.Я., Козарезенко Л.В. Державне фінансове регулювання розвитку людського потенціалу// Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2017. №3. С. 116-132.
6. Чугунов І.Я., Самошкіна О.А. Видатки бюджету в системі державного регулювання соціально-економічного розвитку країни // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2019. № 2. С.103-121.
7. Chugunov І.Y., Pasichnyi M.D. Fiscal policy for economic development. Scientific bulletin of Polissia. 2018. № 1 (13). P.1. pp. 54–61.
8. Chugunov I., Pasichnyi M. Fiscal stimuli and consolidation in emerging market economies. Investment Management and Financial Innovations. 2018. 15(4). pp.113-122.
9. Chugunov I., Makohon V. Fiscal strategy as an instrument of economic growth. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5 No. 3. pp. 213-217.

A. Vatulov

BUDGETARY MECHANISM IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC TRANSFORMATION

Summary

The article reveals the essence of budget mechanism in the conditions of transformation economy. It is shown that at the present stage of development of budgetary relations there is a need to improve the system of management of budget expenditure with the aim of increasing quality of public services, improving the efficiency of use of budgetary funds and strengthening the effectiveness of the budgetary impact of the mechanism on the dynamics of social development. Determined that the budget provides the opportunity for the effective implementation of institutional fiscal instruments aimed at creating conditions for socio-economic development of the country, taking into account the dynamic and cyclical economic developments. The level of effectiveness of institutional support in the public sector depends on the reasonableness of the budget mechanism. In terms of economic reforms significant challenge is the improvement of institutional support for the development of budget relations and formation and implementation of fiscal policy in the long term. The process of financial-economic transformations indicates that the effectiveness of fiscal policy is determined by the budget institutions, which carry out certain functions that interact with each other in the process of budget decision-making; established principles, mechanisms of the budget process. The main purpose of the system of budgetary regulation, which is based on aggregate financial and economic relations in the sphere of formation of the revenue side of the budget, implementation of budget expenditures, budget deficit, public debt and intergovernmental relations is to implement a balanced economic policy of the country. Fiscal policy should be aimed at stabilizing the economic situation and creating conditions for socio-economic development of the country. The budgetary mechanism is an important tool for the social development of the country, ensuring the creation of conditions for sustainable economic growth, modernization of the economy and social sphere, improving the level and quality of life. The basis of budget policy are directions and tasks that determine the long-term prospects of formation and use of financial resources of state and local budgets, ways to solve problems arising from the peculiarities of social development and cyclical economic processes, dynamic balance, stability and stability of the budget system. Increasing the level of efficiency and effectiveness of budget expenditures involves optimizing their share in the appropriate direction in the overall structure, the budget architecture of budget expenditures should ensure the solution of the main tasks of social development.

Keywords: udget; budget system; budget policy; budget regulation; budget mechanism; budget expenditures; economic transformation.

References

1. Chuhunov, I.Ya. Kanieva, T.V. Pasichnyi, M.D. and others (2018), Biudzhetno-podatkova polityka u systemi rehuliuvannia ekonomiky [Budget and tax policy in the system of economic regulation], Hlobus-Press, Kyiv, Ukraine, P. 354.
2. Fedosova, V.M. and Yurii, S.I. (2012), Biudzhetna systema [Budget system], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, P. 871.
3. Kejns Dzh.M.(2012), Obshhaja teorija zanjatosti, procenta i deneg [The general theory of employment, interest and money], Gelios, Moscow, Russia, P. 352.
4. Liutyi, I. O. (2017), Finansy [Finance], Lira-K, Kyiv, Ukraine, P. 728.
5. Chuhunov, I.Ya. and Kozarezenko, L.V. (2017), "State financial regulation of human potential development", Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, vol. 3, pp. 116-132.
6. Chuhunov, I.Ya. and Samoshkina, O.A. (2019), "Budget expenditures in the system of state regulation of socio-economic development of the country", Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, vol. 2, pp.103-121.
7. Chugunov, I.Y. and Pasichnyi, M.D. (2018), "Fiscal policy for economic development", Scientific bulletin of Polissia, vol. 1 (13). P.1. pp. 54–61.
8. Chugunov, I. and Pasichnyi, M. (2018), "Fiscal stimuli and consolidation in emerging market economies", Investment Management and Financial Innovations, vol. 15(4). pp.113-122.
9. Chugunov, I. and Makohon, V. (2019), "Fiscal strategy as an instrument of economic growth", Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 5, issue. 3. pp. 213-217.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 181

Відомості про авторів

А. В. Ватульов

к. е. н., доцент кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

A. Vatulov

PhD in Economics, Assistant professor at the Department of FinanceKyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0002-1335-7098

Як цитувати статтю

Ватульов А. В. Бюджетний механізм в умовах трансформації економіки. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7908 (дата звернення: 04.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.86

Vatulov, A. (2020), “Budgetary mechanism in the conditions of economic transformation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7908 (Accessed 04 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.86

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.