EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ РИНКУ
І. В. Семчук, Г. С. Кукель, В. В. Роледерс

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.88

УДК: 338.24:61

І. В. Семчук, Г. С. Кукель, В. В. Роледерс

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ РИНКУ

Анотація

У статті обгрунтовано, що для подальшого розвитку медицини в Україні необхідним є розроблення та впровадження такої системи фінансування галузі охорони здоров’я, яка б врахувала як можливості громадян, так і їхні потреби. З цією метою доцільним є поєднання різних джерел фінансування, що у значній мірі дозволить покращити як фінансування медицини, так і якість послуг, що надаватимуться.
Визначено, що управління в галузі охорони здоров’я обов’язково повинно змінюватися з розвитком самої системи надання медичних послуг та з врахуванням змін щодо підходів й принципів фінансування. В свою чергу, прийняття зважених управлінських рішень та ефективне керування медичним закладом в умовах конкуренції повинно базуватись на достовірних статистичних, бухгалтерських, економічних та аналітичних даних, отримання та обробка яких можлива лише за умови якісного впровадження медичних інформаційних систем.

Ключові слова: медична послуга; заклади охорони здоров’я; економічне управління; керівник медичного закладу; менеджер в охороні здоров’я; нові умови функціонування.

Література

1. Дмитрук О.В. Управління адаптацією персоналу закладів охорони здоров’я в нових умовах господарювання. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/5_10_uk/33.pdf (дата звернення: 15.04.2020).
2. Мартинюк О.А., Курдибанська Н.Ф. Впровадження системи управління якістю в медичних закладах. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 6. С. 75-79.
3. Мельник Л.А. Сучасний керівник медичного закладу в умовах реформування здоровоохоронної галузі. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 11. URL: http://www.dy. nayka.com.ua/?op=1&z=1336 (дата звернення: 15.04.2020).
4. Смирнов С.О., Бикова В.Г. Механізм економічного управління закладами охорони здоров’я. Управління розвитком. 2016. № 3. С. 78-83.
5. Стефанишин Л.С. Теоретико-методичні основи застосування партисипативного управління закладом охорони здоров’я. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 3. С. 160-166.
6. Юринець З.В., Петрух О.А. Напрями державного регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 22. С. 116-121.
7. Ямненко Т.М. Медична реформа: реалії України та міжнародний досвід. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2018. № 2. С. 116-120.
8. Global Competitiveness Index 2017-2018 Rankings. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf (дата звернення: 15.04.2020).
9. Автономізація закладів охорони здоров’я. Реформа фінансування охорони здоров’я. URL: http://healthreform.in.ua/autonomization (дата звернення: 20.04.2020).
10. Гавриш Т. Боротьба з коронавірусом: як медзакладам вижити під час пандемії. URL: https://mind.ua/openmind/20209634-borotba-z-koronavirusom-yak-medzakladam-vizhiti-pid-chas-pandemiyi (дата звернення: 20.04.2020).

I. Semchuk, G. Kukel, V. Roleders

INTRODUCING NEW APPROACHES TO MANAGING HEALTHCARE FACILITIES IN A MARKET ENVIRONMENT

Summary

In today's social and economic realities of Ukraine's development, the healthcare sector is considered as one of then priority are as for reform. The ideology of health care delivery, financial and economic and market mechanisms in the field of healthcare and the health system itself are changing. With these changes, a new system for managing healthcare facilities should be introduced.
Further development of the healthcare industry requires the development and implementation of a healthcare financing system that addresses both the citizens' capabilities and their needs. For this purpose it is advisable to combine different sources of funding, which will greatly improve both the financing of medicine and the quality of services provided. Healthcare management must change obligatory with the development of the health care delivery system itself and with changes in funding approaches and principles.
The modern leader needs to have new methods of organization and management, the main ones being the management of a market or a network of services focused on public health; active quality management and permanent improvement of work; management of healthcare service beyond the organization; managing finances with a focus on organizational performance.
Therefore it is advisable to change the health management system: to introduce the principles of entrepreneurial activity in the healthcare sector not only for private health care institutions but also for the budget sector; use business planning as a business planning tool for healthcare institutions; implement the latest financial management mechanisms and tools for managing the assets of healthcare institutions; implements trategic management tools for mid- and long-term management of healthcare facilities; apply modern methods of personnel management.
However, there has recently been an emergency situation for Ukraine's healthcare system with financial symptoms – the COVID-19 pandemic. Currently, there are a lot of challenges facing healthcare facilities. Such as the need to increase logistical support and the need for constant critical analysis of rapidly changing circumstances and the timely adoption of quality management decisions. In such difficult circumstances, the most appropriate will be the use of crisis management.

Keywords: medical service; health care facilities; economic management; health care manager; health care manager; new operating conditions.

References

1. Dmitruk, O.V. (2018), “Managing the adaptation of health care staff in the new business environment”, available at: http://www:http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/5_10_uk/33.pdf (accessed: 15 April 2020).
2. Martyniuk, O.A. and Kurdybansjka, N.F. (2016), “Implementation of quality management system in medical institutions”, Black Sea Economic Studies, vol. 6, рр. 75-79.
3. Melnik, L.A. (2018), “The modern head of a medical institution in the conditions of reforming the health care industry”, Public Administration: Improvement and Development, vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1336 (accessed: 15 April 2020).
4. Smirnov, S.O. and Bykova, V.Gh. (2016), “Mechanism of economic management of health care facilities”, Development Management, vol. 3, рр. 78-83.
5. Stefanyshyn, L.S. (2019), “Theoretical and methodological bases of application of partisipative management of a health care facility”, State and Regions. Series: Economics and Entrepreneurship, vol. 3, рр. 160-166.
6. Yurynets, Z.V. and Petrukh, O.A. (2018), “Areas of state regulation of innovative development of health care in Ukraine”, Investments: Practice and Experience, vol. 22, рр. 116-121.
7. Yamnenko, T.M. (2018), “Medical reform: the realities of Ukraine and international experience”, Legal Bulletin. Air and space law, vol. 2, рр. 116-120.
8. Schwab, K. (2017), “Global Competitiveness Index 2017-2018 Rankings”, available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf (accessed: 15 April 2020).
9. Healthreform.in.ua (2019), “Autonomization of healthcare facilities. Health care financing reform”, available at: http://healthreform.in.ua/autonomization (accessed: 20 April 2020).
10. Ghavrysh, T. (2018), “Combating Coronavirus: How to Get Health Care During a Pandemic”, available at: https://mind.ua/openmind/20209634-borotba-z-koronavirusom-yak-medzakladam-vizhiti-pid-chas-pandemiyi (accessed: 20 April 2020).

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 188

Відомості про авторів

І. В. Семчук

к. е. н., доцент кафедри економіки, обліку та оподаткування,Вінницький навчально-науковий інститут економікиТернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

I. Semchuk

PhD in Economics, Vinnуtsia Educational and Research Institute of Economicsof Ternopil National Economic University, Vinnуtsia

ORCID:

0000-0001-9750-0543


Г. С. Кукель

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький навчально-науковий інститут економікиТернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

G. Kukel

PhD in Economics, Vinnуtsia Educational and Research Institute of Economicsof Ternopil National Economic University, Vinnуtsia

ORCID:

0000-0001-7699-5997


В. В. Роледерс

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький навчально-науковий інститут економікиТернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

V. Roleders

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnуtsia Educational and Research Institute of Economics of Ternopil National Economic University, Vinnуtsia

ORCID:

0000-0002-6653-6583

Як цитувати статтю

Семчук І. В., Кукель Г. С., Роледерс В. В. Впровадження нових підходів до управління закладами охорони здоров’я в умовах ринку. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7910 (дата звернення: 04.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.88

Semchuk, I., Kukel, G. and Roleders, V. (2020), “Introducing new approaches to managing healthcare facilities in a market environment”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7910 (Accessed 04 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.88

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.