EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ НА ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ КРАЇНАМИ ЄС ТА УКРАЇНОЮ
Є. А. Ерфан, М. Т. Заяць

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.92

УДК: 339.9 (477.87)

Є. А. Ерфан, М. Т. Заяць

ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ НА ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ КРАЇНАМИ ЄС ТА УКРАЇНОЮ

Анотація

Стаття присвячена оцінці впливу факторів зони вільної торгівлі на транскордонне співробітництво між країнами ЄС та Україною. Авторами висвітлено поняття «зони вільної торгівлі» та розглянуто економічний вплив Поглибленої та Всеохоплюючої Зони вільної торгівлі на транскордонне співробітництво із Європейським Союзом в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Проаналізовано структуру експорту України до ЄС та імпорту з ЄС, проведено порівняльний аналіз із структурою експорту та імпорту Україна-ЄС. Показано, що утворення Спеціальних економічних зон (СЕЗ) в прикордонних регіонах сприяє залученню інвестицій і посилює значимість вектора транскордонного співробітництва, і таким чином, його позитивного впливу на економіку країни в цілому. Висвітлено позитивні переваги введення ПВЗВТ для структурної перебудови економіки України. Наголошено на необхідності виконання ряду додаткових вимог з внутрішнього контролю власної продукції для подальшого поглиблення співробітництва з ЄС. Запропоновано нові шляхи вирішення серйозних проблем у галузі захисту українських виробників через встановлення методів тарифного регулювання. Зазначено стримуючі фактори, які характеризуються певними кількісними і якісними обмеженнями в сфері торгівельних відносин між обома сторонами. В кінцевому рахунку це має призвести до перепрофілювання економічного виробництва на інноваційний лад або закриття неконкурентоспроможних підприємств у випадку неможливості їх переорієнтації в сучасних ринкових умовах. Підкреслено, що транскордонне співробітництво як особлива економічна категорія спрямоване на активізацію міждержавної інтеграції та інтенсифікацію транскордонних зв’язків в межах прикордонних регіонів.
Проаналізовано розвиток транскордонного співробітництва між Україною та країнами Європейського Союзу, а також представлені результати дослідження впливу зони вільної торгівлі на конвергенцію економічного простору країн. Розкрито сутність, особливості й характер даного процесу.

Ключові слова: фактор; вільна торгівля; транскордонне співробітництво; конвергенція; економічний простір.

Література

1.Безрукова Н. В. Взаємодія Україна – ЄС: інвестиційний аспект / Н. В. Безрукова, В. А. Свічкарь // Бізнес Інформ. – 2016. – № 9. – С. 15-22.
2. Шамборовський Г. О. Зміни режимів зовнішньої торгівлі внаслідок Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Г. Шамборовський // Проблеми і перспективи економіки та упр. – 2016. – № 3. – С. 40-46.
3.Рибакова Т.О. Зовнішньоторговельні відносини між Україною та Європейським Союзом в рамках створення Зони вільної торгівлі / Т. О. Рибакова // Екон. Вісн. Ун-ту Переяслав-Хмельниц. Держ. Пед. Ун-т ім. Г. Сковороди. – 2017. – Вип. 32/1. – С. 185-193.
4. Зона вільної торгівлі України з ЄС: наявні результати та перспективи для регіонального торговельного співробітництва / С. Сюта // Наук. Вісн./Одес. Нац. Екон. Ун-т. – 2018. – № 3. – С. 153-165.
5.Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Президент України П.Порошенко та керівництво Європейського Союзу і глави держав та урядів 28 держав – членів ЄС). Урядовий портал. – https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu
6.Міжнародна торгівля товарами в Україні та Євросоюзі. Підсумки 2019 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/mizhnarodna-torgivlya-tovaramy-v-ukrayini-ta-yevrosoyuzi-pidsumky-2019-roku
7. Кораблін С.О. Україна: економічна нестійкість та вади сировинної спеціалізації. // Вісн. НАН України, 2017. – № 10. – p.10-21.
8. Закон України “Про ратифікацію Угоди у формі обміну листами між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до торговельних преференцій щодо м'яса птиці та переробленого м'яса птиці, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”,
№ 345-ІХ від 05.12.2019, Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 14, т. 80. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/345-20
9.Офіційний сайт Євростат [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/eurostat/data/statistics-a-z/abc

E. Erfan, M. Zayats

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF FREE TRADE ZONE FACTORS ON CROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN EU COUNTRIES AND UKRAINE

Summary

The article is devoted to the assessment of the impact of the factors of the free trade zone on cross-border cooperation between the EU countries and Ukraine. The authors cover the concept of "free trade area" and consider the economic impact of the free trade area on cross-border cooperation with the European Union in the framework of the Association Agreement between Ukraine and the EU.
The structure of Ukraine's export to the EU and import from the EU has been analyzed, a comparative analysis with the structure of Ukrainian and EU export and import has been made. It is shown that the formation of Special economic zones (SEZ) in border regions promotes investment and enhances the importance of the vector of cross-border cooperation and, therefore, its positive impact on the country’s economy as a whole. The positive advantages of the FTA introduction for the structural rebuilding of Ukraine's economy are highlighted. It is emphasized at the necessity to meet a number of additional requirements for internal control of own products in order to further deepen cooperation with the EU. New ways of solving serious problems in the field of Ukrainian manufacturers’ protection by means of methods of tariff regulation establishment have been suggested. The restraining factors characterized by quantitative and qualitative restrictions in the sphere of trade relations between both sides have been specified. Eventually, this fact has to lead to the re-profiling of economic production in an innovative way or the closure of uncompetitive enterprises in case of impossibility of their re-orientation in modern market conditions. It is highlighted that cross-border cooperation as a special economic category is aimed at the activation of interstate integration and strengthening of trans-border connections in the framework of cross-border regions. The expedience of mutual trans-border market formation which is assigned to remove obstacles arising towards competitive advantages’ obtaining due to timely actual information and experience exchange for providing of information infrastructure development, in particular cross-border and trans-border territories, informing business circles and public at large on issues of cross-border cooperation and establishing feedback as well. The article deals with the development of cross-border cooperation between Ukraine and the European Union countries and the results of the study of the free trade zone’s impact on the convergence of the economic space of countries are presented as well. The essence, features and character of this process are revealed.

Keywords: factor; free trade; cross - border cooperation; convergence; economic space.

References

1. Bezrukova, N. V. and Svichkar, V. A. (2016), “Ukraine-EU interaction: investment aspect”, Biznes Inform, vol.9, рp. 15-22.
2. Shamborovskyi, H. О. (2016), “Changes in foreign trade regimes as a result of the Association Agreement between Ukraine and the EU”, Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol.3, рp. 40-46.
3. Rybakova, T. O. (2017), “Foreign trade relations between Ukraine and the European Union in the framework of the Free Trade Area”, Ekonomichnyj visnyk universytetu Pereiaslav-Khmel'nyts'koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. H. Skovorody, vol. 32/1, pp. 185-193.
4. Siuta, S. (2018), “Ukraine’s free trade zone with the EU: current results and prospects for regional trade cooperation”, Naukovyj visnyk Odes'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu, vol.3, pр.153-165.
5. Government portal (2014), “Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other (President of Ukraine Poroshenko and the leadership of the European Union and the Heads of State and Government of the 28 EU Member States)”, available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu (Accessed 25 April 2020).
6. Economic discussion club (2020), “International trade in goods in Ukraine and the EU. Results of 2019”, available at: http://edclub.com.ua/analityka/mizhnarodna-torgivlya-tovaramy-v-ukrayini-ta-yevrosoyuzi-pidsumky-2019-roku (Accessed 05 April 2020).
7. Korablin, S.О. (2017), “Ukraine: economic instability and shortcomings of raw material specialization”, Visnyk NAN Ukrainy, vol.10, рp. 10-21.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine “On ratification of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between Ukraine and the European Union amending the trade preferences in poultrymeat and processed poultrymeat provided for in the Association Agreement between Ukraine, of the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/345-20 (Accessed 22 April 2020).
9. The official site of Eurostat (2020), available at: https://ec.europa.eu/eurostat/data/statistics-a-z/abc (Accessed 15 March 2020)

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 235

Відомості про авторів

Є. А. Ерфан

к. е. н., доцент, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

E. Erfan

PhD in Economics of the State Higher Education Institution Uzhgorod National University

ORCID:

0000-0001-7342-6174


М. Т. Заяць

аспірант, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

M. Zayats

Postgraduate student of the State Higher Education Institution Uzhgorod National University

ORCID:

0000-0002-0120-6284

Як цитувати статтю

Ерфан Є. А., Заяць М. Т. Оцінка впливу факторів зони вільної торгівлі на транскордонне співробітництво між країнами єс та україною. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7913 (дата звернення: 04.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.92

Erfan, E. and Zayats, M. (2020), “Assessment of the impact of free trade zone factors on cross-border cooperation between eu countries and Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7913 (Accessed 04 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.92

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.