EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В КОНТЕКСТІ НОВИХ ВИКЛИКІВ, ЗУМОВЛЕНИХ ПАНДЕМІЄЮ COVID-19
О. І. Гринюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.93

УДК: 658

О. І. Гринюк

УПРАВЛІННЯ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В КОНТЕКСТІ НОВИХ ВИКЛИКІВ, ЗУМОВЛЕНИХ ПАНДЕМІЄЮ COVID-19

Анотація

Досліджено рекомендації іноземних консалтингових підприємств щодо забезпечення неперервності діяльності суб’єктів господарювання в умовах пандемії Covid-19. Ідентифікувано напрями забезпечення гнучкості та адаптивності системи управління нафтогазовидобувних підприємств до викликів, зумовлених пандемією Covid-19. Аргументовано доцільність перегляду сформованої стратегії розвитку підприємств, в т.ч. їх стратегічного фінансового планування, необхідність забезпечення сценарного планування діяльності нафтогазовидобувних підприємств на основі сформованої матриці ризиків. Управління людськими ресурсами в умовах пандемії Covid-19 повинно орієнтуватись як на оптимізацію структури персоналу нафтогазовидобувних підприємств, так і на забезпечення підтримки ключових співробітників та вдосконаленні системи стимулювання персоналу. Акцентовано увагу на необхідності формування плану черговості повернення працівників до нових «нормальних» умов праці з метою мінімізації ризику поширення Covid-19, обгрунтовано заходи, спрямовані на недопущення поширення Covid-19. У рамках антикризового управління аргументовано доцільність перегляду бюджетів, скорочення як капітальних вкладень, так й поточних витрат (CapEx and OpEx); аналізу сформованого реєстру проектів та ранжування їх за двома критеріями: максимізацією грошових потоків внаслідок їх реалізації та швидкістю їх завершення; відтермінування реалізації їх частини, ініціювання організаційних проектів, зокрема спрямованих на впровадження електронного документообігу та докуметообміну, посилення діджиталізації. Обгрунтовано доцільність вдосконалення сформованої моделі Мамдані-типу оцінювання та прогнозування ризиків діяльності нафтогазовидобувних підприємств в частині доповнення базового реєстру ризикутворюючих факторів новими ризиками та їх ризикутворюючими факторами. Встановлено, що бізнес-середовище нафтогазовидобувних підприємств в умовах пандемії Covid-19 характеризується збільшенням ризику ліквідності, забезпечення ефективної комунікації у гібридному робочому середовищі, операційних та особистісних ризиків.

Ключові слова: управління підприємством; ризик; оцінювання ризиків; управління ризиками; нафтогазовидобувне підприємство; Covid-19.

Література

1. Fadyeyeva I. G., Gryniuk O. I. Fuzzy modelling in risk assessment of oil and gas production enterprises’ activity. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol. 3, No. 4., P. 256-264.
2. Талеб Н.Н. Чорний лебідь. Про (не)ймовірне у реальному житті. Київ: Наш формат, 2017. 392 с.
3. Wade M. R. Coronavirus: your guide to winners and losers in the business world. IMD. Research & Knowledge. 2020. URL: https://www.imd.org/research-knowledge/articles/Coronavirus-your-guide-to-winners-and-losers-in-the-business-world/?fbclid=IwAR2Lz4NZy4M_HY-5nsZYfelZ0Fg2quXC_TvwLKPUcQ-8deFqn_Hbwp0wnyU (Last accessed: 30.03.2020).
4. Respond, Recovery, Thrive. The impact of Covid-19 on the Thailand economy. Deloitte: website. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/th/Documents/about-deloitte/th-about-economic-outlook-2020-covid-19-impact.pdf (Last accessed: 15.05.2020).
5. Understanding the sector impact of COVID-19 Oil, Gas & Chemicals. Deloitte: website. URL: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/covid-19-s-impact-on-oil--gas--and-chemical-organizations.html (Last accessed: 02.04.2020).
6. COVID-19: What it means for the energy industry. PWC: website. URL: https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/coronavirus-energy-industry-impact.html (Last accessed: 30.04.2020).
7. Alphabet soup: How will post-virus economic recovery shape up. Reuters: website. URL: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-economy-graphic/alphabet-soup-how-will-post-virus-economic-recovery-shape-up-idUSKCN21R242 (Last accessed: 15.04.2020).
8. Covid-19 business recovery: your twelve-point checklist. Continuity Central: website. URL: https://www.continuitycentral.com/COVID-19-Business-Recovery-guide.pdf (Last accessed: 16.05.2020).
9. Відповідальний газовидобуток: в ДТЕК Нафтогаз відбулася перша зміна вахти на ізольованих виробничих об'єктах. ДТЕК: веб-сайт. URL: https://oilandgas.dtek.com/media-center/press/otvetstvennaya-gazodobycha-v-dtek-neftegaz-sostoyalas-pervaya-smena-vakhty-na-izolirovannykh-proizvodstvennykh-obektakh-/ (Дата звернення: 17.04.2020).
10. GECF Expert Commentary - The Consequences of Low Oil Prices on Investments. GECF: website. URL: https://www.gecf.org/_resources/files/events/gecf-expert-commentary---the-consequences-of-low-oil-prices-on-investments/gecf-commentary---slash-budget.pdf (Last accessed: 17.04.2020).
11. Газовидобувна галузь потребує підтримки в умовах катастрофічного падіння цін на вуглеводні. Асоціація газовидобувних компаній України: веб-сайт. URL: http://agpu.org.ua/news/gazovidobuvna-galuz-potrebu-pidtrimki-v-umovah-katastrofichnogo-padinnya-cin-na-vuglevodni.htm (Дата звернення: 17.04.2020).
12. COVID-19: ключові кібербезпекові тренди. Національний інститут стратегічних досліджень: веб-сайт. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/informaciyna-politika/covid-19-klyuchovi-kiberbezpekovi-trendi (Дата звернення: 15.04.2020).

O. Gryniuk

MANAGEMENT OF OIL AND GAS PRODUCTION ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF NEW CHALLENGES CAUSED BY THE COVID-19 PANDEMIC

Summary

The recommendations of foreign consulting companies concerning ensuring of enterprise business continuity during Covid-19 pandemic were studied. Directions of ensuring flexibility and adaptation of oil and gas enterprise management system to challenges caused by Covid-19 pandemic were identified. The necessity of revising the enterprises’s strategy, including their strategic financial planning; providing scenarios planning for oil and gas companies activity based on the risk matrix were argued. Human resource management in the context of the Covid-19 pandemic should be focused both on optimizing the oil and gas companies’s personnel structure and on providing support to key employees, improving the motivational model for rewards. We paid attention to the need of generation of return plan of workers to new “normal” working conditions in order to minimize the risk of the spreading of Covid-19, also the measures aimed at the prevention and spread of the coronavirus disease were justified. Within the framework of anti-crisis management, the need of budgets revision and both CapEx and OpEx reducing were argued; analysis of the formed projects register and its ranking due to two criterias: maximization of cash flows due to their implementation and speed of their completion; the postponement of the implementation of its part, initiation of organizational projects, including those aimed at the implementation of electronic document traffic and document exchange, digitalization were argued. The expediency of improving the developed Mamdani-type cascade fuzzy model of evaluation and prediction of the probability of occurrence of risks of oil and gas production enterprises in terms of supplementing the basic registry of risk factors with new risks and its factors was reasoned. The business environment of oil and gas production enterprises in the context of the Covid-19 pandemic is characterized by an increase in liquidity risk, risk of effective communication in a hybrid work environment, operational and human resources risks.

Keywords: enterprise management; risk; risk assessment; risk management; oil and gas production enterprise; Covid-19.

References

1. Fadyeyeva, I. G. and Gryniuk, O. I. (2017), “Fuzzy modelling in risk assessment of oil and gas production enterprises’ activity”, Baltic Journal of Economic Studies, vol. 3, no. 4., pp. 256-264.
2. Taleb, N. N. (2017), Chornyj lebid. Pro (ne)jmovirne u realnomu zhytti [The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable], Nash Format , Kyiv, Ukraine.
3. Wade, M. R. (2020), “Coronavirus: your guide to winners and losers in the business world”, IMD. Research & Knowledge, [Online], available at: https://www.imd.org/research-knowledge/articles/Coronavirus-your-guide-to-winners-and-losers-in-the-business-world/?fbclid=IwAR2Lz4NZy4M_HY-5nsZYfelZ0Fg2quXC_TvwLKPUcQ-8deFqn_Hbwp0wnyU (Accessed 30 March 2020).
4. Deloitte (2020), “Respond, Recovery, Thrive. The impact of Covid-19 on the Thailand economy”, available at: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/th/Documents/about-deloitte/th-about-economic-outlook-2020-covid-19-impact.pdf (Accessed 15 May 2020).
5. Deloitte (2020), “Understanding the sector impact of COVID-19 Oil, Gas & Chemicals”, available at: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/covid-19-s-impact-on-oil--gas--and-chemical-organizations.html (Accessed 2 April 2020).
6. PWC (2020), “COVID-19: What it means for the energy industry”, available at: https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/coronavirus-energy-industry-impact.html (Accessed 30 April 2020).
7. Reuters (2020), “Alphabet soup: How will post-virus economic recovery shape up?”, available at: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-economy-graphic/alphabet-soup-how-will-post-virus-economic-recovery-shape-up-idUSKCN21R242 (Accessed 15 April 2020).
8. Continuity Central (2020), “Covid-19 business recovery: your twelve-point checklist”, available at: https://www.continuitycentral.com/COVID-19-Business-Recovery-guide.pdf (Accessed 16 May 2020).
9. DTEK (2020), “Vidpovidalnyj hazovydobutok: v DTEK Naftohaz vidbulasia persha zmina vakhty na izolovanykh vyrobnychykh obiektakh”, available at: https://oilandgas.dtek.com/media-center/press/otvetstvennaya-gazodobycha-v-dtek-neftegaz-sostoyalas-pervaya-smena-vakhty-na-izolirovannykh-proizvodstvennykh-obektakh-/ (Accessed 17 April 2020).
10. GECF (2020), “GECF Expert Commentary - The Consequences of Low Oil Prices on Investments”, available at: https://www.gecf.org/_resources/files/events/gecf-expert-commentary---the-consequences-of-low-oil-prices-on-investments/gecf-commentary---slash-budget.pdf (Accessed 17 April 2020).
11. Association of gas producers of Ukraine (2020), “Hazovydobuvna haluz potrebuye pidtrymky v umovakh katastrofichnoho padinnya tsin na vuhlevodni”, available at: http://agpu.org.ua/news/gazovidobuvna-galuz-potrebu-pidtrimki-v-umovah-katastrofichnogo-padinnya-cin-na-vuglevodni.htm (Accessed 17 April 2020).
12. National insitute for strategic studies (2020), “COVID-19: kliuchovi kiberbezpekovi trendy”, available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/informaciyna-politika/covid-19-klyuchovi-kiberbezpekovi-trendi (Accessed 15 April 2020).

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 228

Відомості про авторів

О. І. Гринюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

O. Gryniuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance,Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

ORCID:

0000-0001-7390-1174

Як цитувати статтю

Гринюк О. І. Управління нафтогазовидобувними підприємствами в контексті нових викликів, зумовлених пандемією covid-19. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7914 (дата звернення: 10.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.93

Gryniuk, O. (2020), “Management of oil and gas production enterprises in the context of new challenges caused by the covid-19 pandemic”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7914 (Accessed 10 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.93

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.