EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ АТ «ОЩАДБАНК»
О. С. Новосьолова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.94

УДК: 336.71

О. С. Новосьолова

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ АТ «ОЩАДБАНК»

Анотація

У статті зазначено, що утримання оптимального рівня ліквідності для банку дозволяє нівелювати значну кількість існуючих загроз, надає переваги у конкурентній боротьбі на ринку банківських послуг, є запорукою успішної та прибуткової діяльності банку і тому має найвищий пріоритет у роботі банку. Розглянуто основні показники ліквідності одного із вітчизняних системно важливих банків – АТ «Ощадбанк», частка якого у загальних активах банківського сектору України досягає майже 16%. Виявлено, що майже половина наданих кредитів АТ «Ощадбанк» потребує створення резервів під кредитні збитки, що відволікає значні ресурси, які можна було спрямувати в розширення діяльності банку. Зазначено, що банк при залученні ресурсів надавав перевагу коштам строком до 1 місяця, а розміщував ці ресурси переважно у середньострокові активи, що створило розрив ліквідності, тобто строкова структура активів та зобов’язань є незбалансованою. Статистика нормативів ліквідності досліджуваного банку засвідчує дотримання усіх необхідних індикаторів, проте значне перевищення фактичних даних над нормативними говорить про надлишок ліквідності та відсутність ефективного менеджменту активів та пасивів банку. У роботі охарактеризовано причини та наслідки надлишку та дефіциту ліквідності для банківських установ. Проведено коефіцієнтний аналіз ліквідності АТ «Ощадбанк». Аргументовано, що система управління банком має забезпечити оптимальне співвідношення між активами та зобов’язаннями, як з точки зору максимізації дохідності, так і позицій мінімізації витрат.

Ключові слова: банк; ліквідність; нормативи ліквідності; ризик ліквідності; високоліквідні активи; системно важливий банк.

Література

1. Національний банк оновив перелік системно важливих банків. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-onoviv-perelik-sistemno-vajlivih-bankiv (дата звернення 15.05.2020).
2. Наглядова статистика НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/ supervision-statist (дата звернення 08.05.2020).
3. Фінансова звітність АТ «Ощадбанк. URL: https://www.oschadbank.ua/ua/about/financial-reporting (дата звернення 06.05.2020).
4. Національний банк запроваджує новий інструмент екстреної підтримки ліквідності банків. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zaprovadjuye-noviy-instrument-ekstrenoyi-pidtrimki-likvidnosti-bankiv (дата звернення 03.05.2020).
5. Про затвердження Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи : Постанова Правління Національного банку України від 17.09.2015 р. № 615 (дата оновлення 23.04.2020). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0615500-15 (дата звернення 11.05.2020).
6. Безвух С. В. Ліквідність банку: сутність та фактори впливу Ефективна економіка. 2015. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ pdf/12_2015/48.pdf (дата звернення 09.05.2020).
7. Аналіз діяльності комерційного банку : навч. посіб. / за ред. Ф. Ф. Бутинець, А. М. Герасимовича. Житомир : Рута, 2001. 384 с.

O. Novosolova

STUDY OF LIQUIDITY MANAGEMENT EFFICIENCY OF JSC “OSCHADBANK”

Summary

In the article it is stated that maintaining the optimal level of liquidity for the bank allows to eliminate a significant number of existing threats, provides competitive advantages in the banking market, it is the key to successful and profitable activities of the bank and therefore it has the highest priority in the bank. The main liquidity indicators of one of the domestic systemically important banks - JSC «Oschadbank», the share of which in the total assets of the banking sector of Ukraine reaches almost 16%, are considered. It was found that almost half of the loans provided by JSC «Oschadbank» requires the creation of reserves for credit losses, which diverts significant resources that could be used to expand the bank's activities. It is noted that when raising resources, the bank preferred funds for up to 1 month, and placed these resources mainly in medium-term assets, which created a liquidity gap in the term structure of assets and liabilities. Statistics of liquidity ratios of the studied bank shows compliance with all necessary indicators, but the significant excess of actual data over regulatory data is the evidence of excess liquidity and lack of effective management of assets and liabilities of the bank. In the paper it is described the causes and consequences of excess and deficit of liquidity for banking institutions. In cases when banks experience excess liquidity, the bank's management, as a rule, makes quite risky credit investments. Excess liquidity in the banking sector may occur in the absence of a developed financial market in the country or in situation of macroeconomic instability. In the foreign practice of developed countries banks usually invest excess funds in government debt securities. However, domestic banks prefer to buy NBU deposit certificates. In cases of shortage of free cash, banks seek to maximize the attraction of resources from all possible sources. As a result, long-term lending is reduced, the cost of commission services and interest rates on loans is increased. The liquidity ratio of JSC «Oschadbank» was carried out. It is argued that the bank's management system should ensure the optimal ratio between assets and liabilities both in terms of maximizing profitability and cost minimization.

Keywords: ank; liquidity; liquidity ratios; liquidity risk; highly liquid assets; systemically important bank.

References

1. National Bank of Ukraine (2020), “The National Bank has updated the list of systemically important enterprises”, available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-onoviv-perelik-sistemno-vajlivih-bankiv (accessed 15.05.2020)
2. National Bank of Ukraine (2020), “”Supervisory statistics of the NBU, available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist (accessed 08.05.2020).
3. PJSC «Oschadbank» (2020), “Financial statements”, available at: https://www.oschadbank.ua/ua/about/financial-reporting (accessed 06.05.2020).
4. National Bank of Ukraine (2016), “The National Bank introduces a new instrument for emergency support of bank liquidity”, available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zaprovadjuye-noviy-instrument-ekstrenoyi-pidtrimki-likvidnosti-bankiv (accessed 03.05.2020).
5. National Bank of Ukraine (2015), “Resolution of the Board National Bank of Ukraine “On approval of the Regulation on the application by the National Bank of Ukraine of standard instruments for regulating the liquidity of the banking system”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0615500-15 (accessed 11.05.2020).
6. Bezvukh, S. (2015), “Bank liquidity: essence and factors of influence”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2015/48.pdf (accessed 09.05.2020).
7. Butynets, F. and Gerasimovich, A. (2001), Analiz diialnosti komertsiinoho banku [Analysis of the activities of a commercial bank], Ruta, Zhytomyr, Ukraine.

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 139

Відомості про авторів

О. С. Новосьолова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Херсонський національний технічний університет

O. Novosolova

PhD in Economics, Kherson National Technical University

ORCID:

0000-0002-5225-6353

Як цитувати статтю

Новосьолова О. С. Дослідження ефективності управління ліквідністю ат «ощадбанк». Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7915 (дата звернення: 04.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.94

Novosolova, O. (2020), “Study of liquidity management efficiency of jsc “oschadbank””, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7915 (Accessed 04 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.94

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.