EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЦИФРОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ ЕКОСИСТЕМИ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
Я. О. Барибіна

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.96

УДК: 338.48

Я. О. Барибіна

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЦИФРОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ ЕКОСИСТЕМИ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Анотація

В статті досліджено тенденції та виклики для туристичної сфери та запропоновано напрями адаптації галузі із врахуванням вагомих факторів впливу. Систематизовано базові навички цифрової комунікації для учасників туристичної екосистеми, зокрема необхідні навички для представників зеленого туризму та на сільських територіях. Проаналізовано термінологічний апарат у сфері туризму, з точки зору територіального розвитку та запропоновано властивості туристичних екосистем. Узагальнено елементи інформаційно-комунікаційної системи необхідної для розвитку туристичної екосистеми. Виходячи із специфіки формування туристичного продукту та ланцюга створення вартості в туризмі, сформовано характерні властивості туристичної екосистеми: взаємозалежність; наявність спільних інтересів; співпраця; фрагментація, коллаборація, кооперація але і конкуренція; динамічність; високий ступінь самоорганізації та саморегулювання. Обґрунтовано необхідність створення моделі “розумних” туристичних дестинацій (Smart Tourist Destination) на регіональному та місцевому рівнях із обов’язковим засвоєнням базових навичок цифрової комунікації, що дозволить підвищити ефективність моделі територіального розвитку, управління та маркетингу туристичних дестинацій з метою повноцінного задоволення потреб сучасних туристів.

Ключові слова: екосистема; туризм; комунікації; цифровізація; інформаційно-комунікаційна інфраструктура.

Література

1. Голод А.П. Модель соціо-еколого-економічної безпеки регіональних туристичних систем. Концептуальні основи соціо-еколого-економічної безпеки : колективна монографія. Луцьк, 2018. С. 272-285.
2. Мальська М. Концепції формування просторової структури сфери послуг / М. Мальська // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2010. Вип. 27. – 418 с
3. Rothschild M. Bionomics: The in evitability of capitalism. – Henry Holt and Company, 1990.
4. Moore J. F. The rise of a new corporate form //Washington Quarterly. – 1998. – Т. 21. – №. 1. – С. 167-181.
5. Iansiti M., Levien R. The keystone advantage: what the new dynamics of business ecosystems mean for strategy, innovation, and sustainability. – Harvard Business Press, 2004.
6. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2019
7. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 - 2020 роки. - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80
8. Про національну інформаційно-комунікаційну інфраструктуру. - [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pro-nacionalnu-informacijno-komunikacijnu-infrast

Ya. Barybina

FORMATION OF DIGITAL COMMUNICATION SKILLS OF TOURIST ECOSYSTEM SPECIALISTS IN DIGITALIZATION CONDITIONS

Summary

We conducted research on trends and challenges for the tourism sector and proposed areas for adaptation of the industry, taking into account important factors influencing the tourism ecosystem. The basic skills of digital communication for the participants of the tourist ecosystem are systematized, in particular the necessary skills for the representatives of green tourism and in rural areas.
An analysis of the terminological apparatus in the field of tourism, in terms of territorial development and proposed properties of tourist ecosystems Tourism is a complex ecosystem consisting of many participants: off-line and on-line providers of information and services (travel agencies, digital platforms, tourism technology providers) ), travel agents and tour operators, accommodation service providers, tourist detonation management organizations, passenger traffic.
Based on the specifics of the formation of the tourist product and the value chain in tourism, the characteristic properties of the tourist ecosystem are formed: interdependence; presence of common interests; cooperation; fragmentation, collaboration, cooperation but also competition; dynamism; high degree of self-organization and self-regulation.
The elements of the information and communication system necessary for the development of the tourist ecosystem are generalized. It is necessary to create a model of "smart tourist destinations" (Smart Tourist Destination) at the regional and local levels and you need to have basic digital communication skills. This will increase the efficiency of the model of territorial development, management and marketing of tourist destinations in order to fully meet the needs of modern tourists.
The availability of basic knowledge, skills and competencies in digital communication is a determining criterion in the selection of personnel and a requirement for each tourist ecosystem. In today's world, it is important to have structured knowledge and be flexible in reviewing and developing strategies. Possibilities of using digital skills for the development of rural tourism are generalized.
Basic skills:
1. Digital Marketing Skills: SEO, Advertising, Social Networking, Direct Marketing, Content Management
2. Digital skills in business: Business model, Data analysis
3. Performance skills: collaboration tools, virtual meetings, CRM systems, ERP \ PMS.

Keywords: ecosystem; tourism; communications; digitalization; information and communication infrastructure.

References

1. Holod, A.P.(2018), Model sotsio-ekoloho-ekonomichnoi bezpeky rehionalnykh turystychnykh system. Kontseptualni osnovy sotsio-ekoloho-ekonomichnoi bezpeky [Model of socio-ecological and economic security of regional tourist systems. Conceptual foundations of socio-ecological and economic security], Lutsk, Ukraine, pp. 272-285.
2. Malska, M. (2010), "Concepts of formation of spatial structure sphere of services", Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia mizhnarodni vidnosyny, vol. 27, p. 418.
3. Rothschild, M. (1990), Bionomics: The in evitability of capitalism. – Henry Holt and Company.
4. Moore, J. F. (1998), "The rise of a new corporate form", Washington Quarterly, vol. 21, issue. 1, pp. 167-181.
5. Iansiti, M. and Levien, R. (2004), The keystone advantage: what the new dynamics of business ecosystems mean for strategy, innovation, and sustainability. – Harvard Business Press.
6. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019, [Online], available at: https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2019
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), "The concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80
8. On the national information and communication infrastructure, [Online], available at: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pro-nacionalnu-informacijno-komunikacijnu-infrast

№ 5 2020

Дата публікації: 2020-05-28

Кількість переглядів: 176

Відомості про авторів

Я. О. Барибіна

к. е. н., доцент,Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Ya. Barybina

PhD in Economics, Associate Professor,Poltava University of Economics and Trade

ORCID:

0000-0001-8139-9081

Як цитувати статтю

Барибіна Я. О. Формування навичок цифрової комунікації для фахівців туристичної екосистеми в умовах діджиталізації. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7917 (дата звернення: 06.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.96

Barybina, Ya. (2020), “Formation of digital communication skills of tourist ecosystem specialists in digitalization conditions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7917 (Accessed 06 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.96

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.